Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Eich plant, eich ysgol / Your children, your school

Eich Plant, Eich Ysgol

Yn Ysgol Aberconwy mae’n bwysig i ni ein bod ni’n cydweithio i sicrhau dyfodol llwyddiannus i bob disgybl yn Ysgol Aberconwy. Dyna pam rydym wedi penderfynu cynnal Fforwm Ysgol Aberconwy arall.

Fyddwn yn cynnal cyfarfod agored am awr gyda rhieni neu warchodwyr gyda bydd Ian Gerrard, y pennaeth, yn trafod materion allweddol a fydd yn codi yn yr ysgol yn y dyfodol, ac yn ateb eich cwestiynau.

Rydym am i bawb gael cyfle i gymryd rhan yn y drafodaeth ac felly rydym wedi cyfyngu nifer y lleoedd ym mhob fforwm i 20 o bobl, ar sail y cyntaf i’r felin. I archebu lle yn un o’r sesiynau, os gwelwch yn dda ebostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. gan nodi enwau llawn y rhai sy’n dod, unrhyw bynciau yr hoffech eu gweld ar agenda’r fforwm a’r sesiwn rydych yn awyddus i’w mynychu. Nodwch y bydd yr agenda yn cael ei anfon allan yn ystod yr wythnos flaenorol i bawb sy’n mynychu’r fforwm.

 

Dyddiadau Fforwm Ysgol Aberconwy:

  • Dydd Mawrth, Gorffennaf 9fed: 2yh – 3yh
  • Dydd Mercher, Gorffennaf 10fed: 5:30yh – 6:30yh

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

 

 

 

Your Children, Your School

At Ysgol Aberconwy, it is important to us that we work together, to make sure the future of all our students is catered for. That is why we are holding another Ysgol Aberconwy Forum.

We will hold an open one-hour meeting with parents/guardians, where Ian Gerrard, the Headteacher, will discuss key issues in the school's future and answer your questions.

We want everyone to have the chance to get involved in the discussion and so we have limited the spaces to 20 people per forum session. These will be on a first come first serve basis.

To book your place at one of the sessions, please email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with the full names of who will be attending, any topics you would like to see on the agenda for the forum and which session you would like to attend. Please note the agenda will be sent the week before the forum to all attendees.

 

Ysgol Aberconwy Forum dates:

  • Tuesday 9th July: 2pm – 3pm
  • Wednesday 10th July: 5:30pm – 6:30pm

 

We look forward to seeing you there.

 

Read 18251 times