Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

MYFYRWYR YN ENNILL CYSTADLEUAETH YSGRIFENNU SGRIPT GWOBR IRIS

05 Rhagfyr 2019

 MYFYRWYR YN ENNILL CYSTADLEUAETH YSGRIFENNU SGRIPT GWOBR IRIS

Mae myfyrwyr Chweched Dosbarth o Ysgol Aberconwy wedi cael y cyfle i gyfarwyddo a chymryd rhan fawr yn eu ffilm LGBTQ+ a ffilmiwyd yn broffesiynol ganddyn nhw eu hunain. Treuliodd grŵp o 15 myfyriwr ddau ddiwrnod yn gweithio gyda chriw ffilmio proffesiynol, ar ôl dod yn gyntaf yng nghystadleuaeth ysgrifennu sgript Gwobr Iris o blith ysgolion ledled Cymru. Bydd y ffilm fer yn cael ei dangos am y tro cyntaf yn Cineworld, Cyffordd Llandudno ym mis Ionawr 2020.

Mynychodd y myfyrwyr, sy’n astudio cyrsiau sy’n gysylltiedig â’r cyfryngau a ffilm, Ddiwrnod Addysg ym mis Ionawr 2019 lle buont yn dysgu am gystadleuaeth ysgrifennu sgript Gwobr Iris. Gan weithio ar y cyd dros nifer o fisoedd, fe wnaethant lunio sgript o’r enw ‘Our Souls’. Mae’n ffilm ddogfen/ddrama yn arddull ‘Educating Essex’ sy’n canolbwyntio ar un o’r myfyrwyr yn y grŵp a’r ffyrdd ysgytiol y mae homoffobia wedi effeithio arno.

Dywedodd Freddie Triggs, y myfyriwr sy’n chwarae’r prif gymeriad, “Penderfynais wneud clyweliad ar gyfer rhan Ryan gan ‘mod i’n meddwl y byddai’r rôl yn eithaf heriol ac mae’n wahanol i unrhyw beth rydw i wedi’i wneud o’r blaen. Roedd chwarae’r rôl yn hwyl, ond yn bwysicach fyth rhoddodd ddealltwriaeth imi o’r anawsterau a hefyd yr elyniaeth y gall cymuned LBGTQ ei hwynebu a sut mae’n teimlo i fod yn destun bwlio.”

Dywedodd y myfyriwr Joshua Baxter, “Rwy’n chwarae’r gwrthwynebydd yn y ffilm, sydd i ddechrau yn homoffobig ac yn ddirmygus o Ryan, ond yna’n dod yn fwy ymwybodol a pharod i dderbyn gogwydd rhywiol pobl. Gobeithio y bydd pobl yn deall y neges wrth weld y ffilm, ac yn sylweddoli nad yw bod yn rhagfarnllyd a bwlio pobl yn dderbyniol, ac yn dysgu, fel Ben, i fod yn fwy parod i dderbyn a dangos goddefgarwch tuag at eraill.”

Mae Iris Education/Outreach yn broject a ariennir gan Ffilm Cymru Wales sy’n galluogi tîm Iris i weithio gyda myfyrwyr o ysgolion ledled Cymru er mwyn mynd i’r afael â bwlio homoffobig a materion LGBTQ+ eraill.

Dywedodd yr athrawon Mrs Jenny Ohlsson a Miss Amy Grimward, “Rydyn ni mor falch o gael myfyrwyr mor dalentog i weithio gyda nhw. Mae’r profiad wedi bod yn un llawn hwyl ac rydyn ni’n teimlo’n lwcus i fod yn rhan ohono. Rydyn ni’n teimlo’n gyffrous am y dangosiad cyntaf hwn, er ein bod ni ychydig yn nerfus ynglŷn â gweld ein hunain yn cael ein taflunio ar sgrîn sinema enfawr! Keira Knightley – gwylia dy hun!”

 

Rydym yn falch o gyhoeddi bod pedwar o’r 10 awdur sgript gwreiddiol, Ryan Mackale, Anna-Lyssa Roberts, Faye Thomas a Caitlin Hughes, wedi llwyddo i fynd ymlaen i’r brifysgol i astudio graddau sy’n gysylltiedig â’r cyfryngau, ffilm a ffasiwn. Dal ati wnaeth y myfyrwyr eraill a fu’n gysylltiedig â’r project o’r cychwyn cyntaf, gan gyflawni’r dasg enfawr o gynllunio, castio, cyfarwyddo, llwyfannu, ymarfer ac yna gynhyrchu’r ffilm ei hunan.

Dywedodd Kieran Roberts, myfyriwr sy’n chwarae rhan cymeriad gyda’r un enw ag ef, “Mae wedi agor llawer o ddrysau i mi ar gyfer y dyfodol, trwy wneud hyn rydw i wedi cyfarfod â phobl wych ac mae wedi bod yn gyfle go iawn. Rydw i’n teimlo y gallai hyn fod yn ddechrau rhywbeth gwych.”

Cytunodd Hollie Owen gan ddweud, “Rydw i wedi ymwneud â ‘Our Souls’ o’r dechrau. Mae wedi bod yn gyfle gwych i ni fel grŵp, ac wedi caniatáu i ni gael mewnwelediad i’r gwaith caled sydd ei angen i greu ffilm. Rydw i’n ddiolchgar iawn am yr holl brofiad.”

Bydd ‘Our Souls’ yn cael ei dangos am y tro cyntaf ym mis Ionawr yn Cineworld, Cyffordd Llandudno, ac yn cael ei chynnwys mewn cystadleuaeth Gwobr Iris arall a allai ennill gwobr o £250 i’r myfyrywr i wneud ffilmiau pellach. Yn ogystal, bydd Ysgol Aberconwy yn croesawu criw ffilmio Iris Outreach yn ôl i’r ysgol ym mis Ionawr wrth i ni gynnal Diwrnod Addysg Iris Outreach 2020, gan groesawu myfyrwyr o ysgolion eraill i ymuno â ni ar gyfer gweithdai ac i rwydweithio â gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Dywedodd Mark Williams, Rheolwr Iris Outreach ac Addysg, “Rydym wedi cael dau ddiwrnod rhyfeddol o ffilmio. Mae’r disgyblion, eu hamynedd a pha mor galed maen nhw’n gweithio wedi gwneud argraff fawr arnom. Fedra’i ddim aros i weld y ffilm orffenedig ym mis Ionawr.”

Mae’n bleser gan Ysgol Aberconwy eich gwahodd i ddod i weld y ffilm a dangos eich cefnogaeth ar gyfer y gymuned LGBTQ+ a’n myfyrwyr a’n cyn-fyfyrwyr gwych. Bydd yn cael ei dangos am y tro cyntaf ar Ionawr 22ain 2020 yn Cineworld, Cyffordd Llandudno, ochr yn ochr â ffilmiau eraill y gystadleuaeth. Mynediad rhad ac am ddim i ffrindiau a theuluoedd myfyrwyr Ysgol Aberconwy.

https://www.irisprize.org/