Print this page

Newyddion

Statws CReSTeD yn cael ei dyfarnu i Ysgol Aberconwy unwaith eto!

12 Gorffennaf 2019

Mae Ysgol Aberconwy yn falch o gyhoeddi, ar ôl ymweliad gwerthuso diweddar gan CReSTeD (Cyngor Cofrestru Ysgolion sy’n Dysgu Disgyblion â Dyslecsia), y dyfarnwyd statws CReSTeD iddi unwaith eto, am yr unfed flwyddyn ar ddeg.

Mae Ysgol Aberconwy yn un o ddwy ysgol uwchradd yn unig yng Nghymru i ymddangos ar restr ysgolion CReSTeD, ac yn dilyn ymweliad diweddar, mae Bwrdd CResTeD wedi cymeradwyo’r ysgol am dair blynedd arall.

Mae statws CReSTeD yn cydnabod bod Ysgol Aberconwy, fel ysgol gyfan, yn bodloni meini prawf penodol ar gyfer darparu cymorth i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol megis dyslecsia, dyspracsia ac ADHD yn ogystal ag ASD

Mae'r Pennaeth Mr Gerrard, Helen Samuel yr athro Dyslecsia Arbenigol ar gyfer ABCD (adnodd dyslecsia Awdurdod Lleol Conwy yn Ysgol Aberconwy) a Clare Hodgson ALNCo, yn falch bod yr ysgol wedi cynnal ei statws CReSTeD.

Roedd yr ymweliad yn cynnwys craffu'n fanwl ar gofnodion, trafodaethau gyda rhieni a disgyblion, ac arsylwi gwersi, gan gymryd i ystyriaeth holl feysydd ac agweddau'r ysgol, nid yn unig yr adnodd ABCD. Cymeradwyodd cynrychiolydd CReSTeD nifer o bethau, gan gynnwys darpariaeth yr ysgol i sicrhau bod pob myfyriwr yn darllen am 20 munud yn yr ysgol bob dydd, ac mae'r polisi hwn wedi ysbrydoli penaethiaid CReSTeD eraill i ystyried cyflwyno'r polisi hwn yn eu hysgolion eu hunain.

Dywedodd Mr Gerrard, "Fel ysgol, rydym yn hynod falch bod ein safle yn gartref i adnodd ABCD fel rhan o'r gefnogaeth y gallwn ei gynnig i fyfyrwyr sy'n astudio yn Ysgol Aberconwy. Mae'n bwysig rhoi cymorth ychwanegol i fyfyrwyr lle mae ei angen, tra'n caniatáu iddynt barhau mewn addysg brif ffrwd ar yr un pryd - mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn ffodus i’w gael. "