Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Pedwar Cydweithiwr yn Arddangos eu Llwyddiannau Marathon!

24 Mai 2019

O farathon Conwy i farathon Paris, heb anghofio marathon nodedig Llundain, mae pedwar cydweithiwr o Ysgol Aberconwy wedi llwyddo i gwblhau’r gamp o redeg marathon yn ddiweddar!

Fe wnaethon ni ddal i fyny gyda phob rhedwr marathon i glywed y manylion…

Gosododd Lynn Jones, CP y Pennaeth, nod iddi hi ei hun o gwblhau ei marathon cyntaf erioed eleni. Ar ôl cwblhau nifer o rasys hanner marathon, roedd hi’n awyddus am fwy o her. Penderfynodd gymryd rhan ym Marathon Conwy cyntaf erioed, a oedd yn cynnwys dwy her anhygoel – y Gogarth Fawr a Bryn Penrhynside! O ystyried mai marathon cyntaf ydyw, heb os gwthiodd ei hun i'r eithaf gyda'r un hwn! Nawr bod y llwch wedi setlo, meddai Lynn “Rwy'n falch iawn o'm cyflawniad, yn enwedig gan na wnes i stopio unwaith! Er fy mod wedi dweud na fyddwn i byth yn rhedeg marathon arall eto yn y dyddiau yn dilyn y digwyddiad, rwy'n credu fy mod i wedi dal y byg, gan fy mod i wedi rhoi fy enw i mewn ar gyfer Llundain 2020!”

Llwyddodd athro Ricky Jones i gyflawni’r un gamp drwy gwblhau ei farathon cyntaf erioed eleni hefyd, ond y tro yma ar strydoedd Llundain lle bu’n mwynhau’r torfeydd a oedd wedi ymgynnull o bob cwr o’r byd. Dywedodd, “Roeddwn yn anelu am lai na phedair awr a llwyddais i wneud hynny, felly rwy'n falch iawn o hynny. Hefyd codais dros £2,500 ar gyfer Achub y Plant, sy'n swm gwych i helpu elusen mor deilwng wneud y gwaith y maent yn ei wneud gyda phlant ledled y DU a ledled y byd.”

Wrth sodlau Ricky roedd athrawes arall, Liz Brookes, a ymunodd â Ricky a’r 42,547 o redwyr eraill a groesodd y llinell derfyn yn Llundain eleni. Gwnaeth Liz gais 10 gwaith i gael lle drwy bleidlais gudd ar gyfer Marathon Llundain ac eleni daeth ei breuddwyd yn wir! Mae Liz wedi cwblhau rhai marathonau o'r blaen ond fel y mae'n disgrifio, “nid oes dim yn cymharu â maint a sŵn Llundain, roedd yn brofiad mor unigryw. Roeddwn hefyd yn rhedeg i godi ymwybyddiaeth ac arian i Feddyliau Ifanc. Mae'r elusen yn cefnogi pobl ifanc gyda'u hiechyd meddwl ac yn lobïo'r llywodraeth am fwy o arian. Byddwn wrth fy modd yn gwneud Marathon Llundain eto os ydw i'n ddigon ffodus i gael lle.”

Yn olaf, daw’r athrawes Ann Bradshaw, a benderfynodd ymweld â golygfeydd Paris wrth wneud marathon. Mae Ann yn cyfaddef ei bod hi’n chwilio’n barhaus am farathonau, ac mae ei lle ym Marathon Paris wedi ei drefnu eisoes, gyda marathon arall i ddod ym mis Hydref eleni! Ar ôl dal i fyny ag Ann, eglurodd “does dim ots faint o weithiau rydw i'n rhedeg marathon, ar fore'r digwyddiad, rydw i bob amser yn teimlo'n nerfus iawn ac mae fy stumog yn troi, ond unwaith y bydd y ras yn dechrau ac rwy'n setlo i mewn i’r drefn arferol rwy’n dechrau ei fwynhau eto. Eleni, llwyddais i godi £250 ar gyfer Cymdeithas Alzheimer's ac rwy'n hapus iawn am hynny hefyd. ”

Felly dyna chi, pedwar aelod staff a phedwar llwyddiant mewn marathon! Llongyfarchiadau i bawb ohonoch, fel ysgol rydym yn falch iawn ohonoch i gyd.