Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Ysgol Aberconwy yw'r Ysgol Uwchradd Gyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr Safon Iechyd Corfforaethol.

24 Mai 2019

Yn ddiweddar daeth aseswyr o Dîm Cymru Iach ar Waith Llywodraeth Cynulliad Cymru ar yweliad ag Ysgol Aberconwy i gynnal arolwg o ddau faes allweddol y safon, sef cefnogaeth sefydliadol a materion iechyd penodol. Yn dilyn yr arolwg, dyfarnwyd Gwobr Arian y Safon Iechyd Corfforaethol i'r ysgol.

Cydnabu'r aseswyr y newidiadau sydd wedi digwydd dros y pum mlynedd diwethaf, rôl y Pennaeth wrth arwain y newid, a'r penderfyniad i roi pobl yn gyntaf drwy gynnwys myfyrwyr a staff nid yn unig o fewn cwmpas polisïau ond hefyd mewn amrywiaeth eang o weithgareddau a mentrau i gefnogi iechyd a lles.

Mae’r Safon Iechyd Corfforaethol yn daith barhaus o arfer da a gwelliant, a gellir ei ddefnyddio fel offeryn i gefnogi datblygiad polisïau sy’n hybu iechyd a lles gweithwyr. Mae'r safon yn cael ei mesur ar ddwy agwedd, sef cefnogaeth sefydliadol sy'n ystyried ethos a diwylliant mewn sefydliad ac yn edrych ar feysydd fel ymrwymiad lefel uwch, ymgysylltiad gweithwyr a rheoli iechyd a diogelwch. Mae'r ail agwedd, materion iechyd penodol, sy'n edrych ar reoli materion afiechyd y gellir eu hatal yn y gweithle, yn canolbwyntio ar feysydd fel iechyd meddwl a lles, diet a gweithgarwch corfforol.

Tynnodd yr adroddiad sylw at lawer o fanteision yn Ysgol Aberconwy o ran y Safon Iechyd Corfforaethol, er enghraifft, penodi Cydlynydd Lles a'r pwyslais ar ddiogelwch, iechyd a lles sy’n amlwg drwy’r ysgol ac yn ein perthynas waith agos â Sodexo. .

Dywedodd Rhydian Jones, Cydlynydd Lles Ysgol Aberconwy, “Rydw i wrth fy modd fel ysgol ein bod wedi ennill y wobr Arian. Rydw i’n hapusach fyth gyda'r ffaith mai ni yw’r ysgol uwchradd gyntaf yng Nghymru i gyflawni'r statws hwn. Mae'n dangos yr ymrwymiad clir a chryf sydd gennym yn yr ysgol i iechyd a lles myfyrwyr a staff.”

“Fel ysgol rydym yn cymryd iechyd a lles o ddifrif ac rwy'n falch o weld y gwaith caled gan staff a myfyrwyr wedi cael ei wobrwyo gyda chyflawniad Gwobr Arian Iechyd Corfforaethol. Yn awr rydym am anelu am y wobr platinwm, a byddwn fel un tîm yn gweithio tuag at hyn, tra'n dilyn ein harwyddair lles ysgol, sef ein bod ni’n gweithio'n dda pan ydym yn dda i weithio” ychwanegodd Ian Gerrard, y Pennaeth.

Top