Print this page

Newyddion

Tri o fyfyrwyr Ysgol Aberconwy yn derbyn Gwobr fawreddog Urdd Lifrai Cymru

01 Mai 2019

Yn dilyn proses ymgeisio heriol a thrwyadl, dewiswyd tri myfyriwr o Ysgol Aberconwy i dderbyn Gwobr fawreddog Cwmni Anrhydeddus Urdd Lifrau Cymru ar gyfer Ysgolion. Ddydd Gwener, Ebrill 12fed cyflwynodd Jean Bryson eu gwobrwyon i Nina Rowlands (Blwyddyn 9), Edward Griffith (Blwyddyn 10) a Geneva Henson (Blwyddyn 10), yn dilyn cyfweliadau ffurfiol a gynhaliwyd ym mis Chwefror 2019.

Sefydlwyd Cwmni Anrhydeddus Urdd Lifrau Cymru i hyrwyddo addysg, celfyddydau, gwyddoniaeth a thechnoleg a thrwy gyfrwng eu gwobrwyon gallant ddatblygu talentau pobl ifanc ledled Cymru. Esboniodd Jean Bryson, “Byddem fel arfer yn dewis dau fyfyriwr i ennill y wobr, ond oherwydd safon uchel iawn y ceisiadau eleni, fe benderfynon ni ddyfarnu gwobrau i dri myfyriwr. Mae'n bleser gennyf gyflwyno eu gwobrau i'r myfyrwyr hyn, nid yn unig y bydd hyn yn helpu gyda'u haddysg bresennol ond bydd yn eu gosod ar y trywydd iawn ar gyfer y dyfodol sydd o'u blaenau hefyd.”

Cyflwynwyd tystysgrifau mewn ffrâm i bob myfyriwr a chawsant wobr ariannol i gynorthwyo gyda’u hanghenion addysgol parhaus. Fe wnaethon ni ddal i fyny gyda’r myfyrwyr hynny i ddarganfod sut maen nhw'n bwriadu gwario'r arian a gawsant.

 “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi derbyn £250 a byddaf yn ei ddefnyddio i brynu gitâr Electro-Acwstig. Bydd y gitâr hon, ynghyd â’m hyfforddiant lleisiol parhaus yn rhoi hwb pellach i’m hyder, ac yn fy ngalluogi i deimlo’n fwy cyfforddus wrth berfformio o flaen gwahanol gynulleidfaoedd” meddai Edward.

Yn y cyfamser, dywedodd Nina wrthym ei bod yn bwriadu rhoi’r arian tuag at brynu gliniadur newydd. “Rydw i wrth fy modd fy mod wedi cael fy newis i dderbyn £125 a byddaf yn ei ddefnyddio i brynu fy ngliniadur fy hun. Bydd cael fy ngliniadur fy hun yn golygu y gallaf gario llai o lyfrau a bydd hefyd yn gyswllt â’m cyfrif ysgol, sy’n golygu y gallaf orffen gwaith ysgol gartref, gan y bydd gennyf fynediad llawn i Office 365.”

Ychwanegodd Geneva, “Rwy’n ddiolchgar iawn am gael derbyn £125 a byddaf yn ei wario ar diwtor preifat ar gyfer mathemateg i’m helpu i wella fy ngraddau ymhellach a rhoi mwy o hyder i mi yn y pwnc hefyd!”

Yn dilyn cyflwyno’r gwobrau dywedodd Mr Ian Gerrard, y Pennaeth, “Rwyf yn hynod falch ein bod wedi derbyn nid dwy wobr ond tair eleni, i fyfyrwyr sydd wedi dangos agwedd weithgar a chydwybodol tuag at eu hastudiaethau. Fel bob amser, mae’n bleser mawr cael gweithio gyda Jean a’r Urdd ac rydym yn hynod ddiolchgar am y cyfle maen nhw wedi’i roi i’n myfyrwyr.”