Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Cadarnhad mai Ysgol Aberconwy yw un o’r ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg gorau yng Nghonwy!

28 Mawrth 2019

Yn Ysgol Aberconwy rydym yn falch o weld bod y ffeithiau yn y ffigurau. Mae’r ystadegau a ryddhawyd yn ddiweddar gan ‘Fy Ysgol Leol’ yn dangos bod y cynlluniau a roddwyd ar waith yn yr ysgol eisoes yn dangos gwelliannau sylweddol i’n perfformiad yn gyffredinol.

Mae’r wefan ar gyfer Fy Ysgol Leol, a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, wedi’i chynllunio i roi’r gallu i rieni, warcheidwaid ac eraill sydd â diddordeb yn eu hysgol leol gael mynediad i ddata ysgol a rhannu gwybodaeth am berfformiad yr ysgol. Mae hyn yn darparu ffynhonnell wybodaeth dryloyw ac agored sydd ar gael yn eang i bawb, gan alluogi defnyddwyr i groesgyfeirio perfformiad ysgolion lleol yn eu hardal hwy.

Yn Ysgol Aberconwy, rydym wrth ein bodd gyda’n safle fel un o’r ddwy ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg uchaf yng Nghonwy, gyda phresenoldeb ein myfyrwyr y gorau yn y sir a nifer y myfyrwyr sy’n cyflawni 5A*/A ar lefel TGAU yn uwch nag erioed.

Nid yn unig hynny, ni hefyd yw’r unig ysgol uwchradd yng Nghonwy gyda 100% o fyfyrwyr yn cyflawni o leiaf pum TGAU (A*-G). Yn ogystal, mae tri chwarter o’n myfyrwyr yn cyflawni trothwy lefel 2 (pum TGAU A*-C) gyda dros hanner o’r rhain yn cynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg TGAU.

Mae ein canlyniadau arholiad ynghyd â’r sylwadau a wnaed gan Estyn yn eu harolwg diweddaraf o’r ysgol yn dangos ein bod ar y trywydd iawn yma yn Ysgol Aberconwy. Nododd yr arolygwyr yr “ethos cynhwysol, cefnogol a meithringar” yr ydym yn ei ddarparu yma yn yr ysgol, sy’n cael “effaith fuddiol sylweddol ar les a datblygiad personol disgyblion”. Os ychwanegir at y sylwadau hyn ein cred ddiysgog bod myfyrwyr yn ffynnu mewn amgylchedd cefnogol, trefnus sy’n cyfuno gwerthoedd traddodiadol ag adnoddau cyfoes, mae’r holl dystiolaeth yn dangos llwyddiant cynyddol yr ysgol.

Dywedodd Mr Gerrard, y Pennaeth “Rydym yn falch iawn o’n myfyrwyr a’u cyflawniadau. Fe’u disgrifiwyd fel myfyrwyr cwrtais a pharchus ac mae ganddynt agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu. Rydym yn cydnabod yr angen i sicrhau bod gan ein myfyrwyr y sgiliau sydd eu hangen arnynt yn y byd modern ac yn ceisio eu harwain ar y llwybr i fod yn unigolion hapus a hyderus drwy gyfuniad cytbwys o brofiadau a chymwysterau.

Gan symud ymlaen fel ysgol, byddwn yn parhau i weithio ar gynllun datblygu’r ysgol, gyda chymorth rhieni, gofalwyr, myfyrwyr a staff, wrth i ni ymdrechu i fyw ein cenhadaeth i ysbrydoli, cefnogi a llwyddo.”

I gael rhagor o wybodaeth am Fy ysgol Leol, ewch i: http://mylocalschool.wales.gov.uk/?lang=en

Top