Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Merched Chweched Dosbarth Ysgol Aberconwy yn ennill Gwobr Peirianneg!

21 Mawrth 2018

Mae grŵp o ferched chweched dosbarth o Ysgol Aberconwy wedi ennill £500 ar gyfer yr ysgol a £50 yr un drwy ennill gwobr ‘Project Gwerthfawrogiad Gorau o Ynni’ dan nawdd Horizon, yn Seremoni Wobwyo EESW (Cynllun Addysg Peirianneg Cymru) yn Venue Cymru. Sefydlwyd Gwobrwyon EESW i annog pobl ifainc i ystyried peirianneg fel gyrfa.

Ar ôl chwe mis o waith caled, yn cynnwys dau ddiwrnod o weithdai gan EESW yng Ngholeg Llandrillo a’u cynorthwyodd i ddatblygu eu syniadau a’u project, cynrychiolodd Alen King, Kara Michael, Mim Allardice, Nicole Coulson a Ruth Dean Ysgol Aberconwy yn Ffair Big Bang, gyda’u project Dŵr Egni Niwtral a Thrin Dŵr Gwastraff. Curodd y merched 24 o ysgolion/colegau eraill yng Ngogledd Cymru i ennill un o’r pum categori o wobrywon.

Uchelgais Dŵr Cymru yw bod yn egni niwtral erbyn 2050, sy’n golygu bod y defnydd o egni yn hafal â’r egni a gynhyrchir gan y cwmni. Fel grŵp, gweithiodd y merched mewn partneriaeth â’r Peiriannydd Cemegol Ben Burggraff o Ddŵr Cymru, gan weithio tuag at yr un nod, sef troi’n egni niwtral. Gan weithio’n galed a dangos ymroddiad ac ymrwymiad, treuliodd y grŵp amser yn ystod ac ar ôl ysgol yn cynhyrchu system ac app graddio dŵr gan awgrymu cymwysiadau ar gyfer cartrefi, er mwyn cyflawni eu nod o fod yn egni niwtral.

Esboniodd disgybl a rheolwr project Ysgol Aberconwy, Mim Allardice, “Mae bod yn rhan o broject mor bwysig â hwn wedi bod yn hynod fuddiol i’n hastudiaethau. Nid yn unig yr ydym wedi dysgu i gydweithio fel grŵp ar faterion go iawn, cawsom hefyd brofiad o gefnogi Dŵr Cymru wrth iddynt weithio tuag at eu nod o fod yn egni niwtral erbyn 2050. Mae pawb ohonom yn falch ein bod ni wedi cymryd rhan yn y project hwn, ac rydym yn edrych ymlaen at weld y gwelliannau a wneir gan Ddŵr Cymru.”

“Yn bendant, teimlais ias o falchder pan enillodd y merched y wobr. Mae’n dangos nid yn unig eu gwaith caled ond hefyd yr atebion maent wedi eu cynhyrchu wrth weithio ochr yn ochr â sefydliad allanol fel Dŵr Cymru,” meddai Mrs Cohen, Pennaeth Gwyddoniaeth Ysgol Aberconwy.

Dywedodd Ben Burggraaf, rheolwr Gweithrediadau Ynni Dŵr Cymru: “Bu’n bleser mawr gweithio gyda’r myfyrwyr ar y project hwn. Mae eu brwdfrydedd a’u hangerdd dros y project wedi bod yn ysbrydoliaeth, ac roedd hi’n wych eu gweld yn gweithio trwy atebion posibl i rai o’r heriau gwirioneddol a wynebwn sy’n gysylltiedig ag ynni. Edrychaf ymlaen at rannu’r canlyniadau a syniadau’r myfyrwyr gyda’m cydweithwyr.”

Mae Dŵr Cymru yn parhau i groesawu ysgol wahanol bob blwyddyn gan roi cyfle i fyfyrwyr brofi peirianneg broffesiynol yn y gweithle trwy brojectau pwrpasol.

Top