Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Blwyddyn 7 yn datblygu eu hochr greadigol

08 Chwefror 2018

Dros y pum wythnos ddiwethaf, mae ein disgyblion Blwyddyn 7 wedi meithrin ffordd greadigol o weithio ar gyfer eu gwersi DSB (Dysgu Seiliedig ar Broject – PBL). Mae pedwar artist wedi bod yn treulio dwyawr bob bore Llun gyda’n disgyblion, wrth iddynt archwilio gwahanol ddulliau creadigol o weithio ar eu projectau DSB.

Mae’r pedwar artist yn rhan o Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, sef cynllun a ariennir ar y cyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru. Trwy’r cynllun hwn, mae disgyblion yn profi ymagweddau creadigol newydd a chyffrous tuag at addysgu a dysgu ar draws y cwricwlwm, gan eu cefnogi i fynd i’r afael â materion, blaenoriaethau datblygu pwysig ac anghenion pob disgybl.

Ei nod yw datblygu creadigrwydd, dyheadau a chyflawniadau pobl ifainc yng Nghymru, gan gynnig mwy o gyfleoedd iddynt ar gyfer y dyfodol. Ar yr un pryd mae’n cefnogi arloesedd a datblygiad partneriaethau hirdymor rhwng gweithwyr proffesiynol creadigol a ni ein hunain.

“Mae bod yn rhan o’r cynllun hwn yn ein galluogi fel ysgol i fanteisio ar artistiaid, sgiliau ac adnoddau i’n cefnogi i wella ansawdd ein addysgu a’n dysgu. Mae’n dangos ein hymrwymiad o ran helpu ein disgyblion i gyflawni eu potensial creadigol a gwneud eu gorau  ym mhob maes dysgu a datblygu” meddai Mr Burrows, Cydlynydd Project Arweiniol Ysgol Aberconwy.

Mae tair wythnos o’r cynllun ar ôl, ac yn ystod y cyfnod hwn bydd ein disgyblion, athrawon a’r gweithwyr proffesiynol yn dal ati i gydweithio er mwyn cynllunio, gweithredu, adfyfyrio a gwerthuso eu projectau DSB creadigol.

Am fwy o wybodaeth am y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, ewch i www.artscouncilofwales.org.uk

 

     

Top