Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Mawrth, 05 Ionawr 2021 09:49

LLYTHYR I RHIENI - EIN CYNLLUNIAU I'W GWEITHREDU 6 - 15fed ION 21

Annwyl Riant/Ofalwr,

Rwy’n ysgrifennu atoch gyda manylion pellach am ein cynlluniau ar gyfer gweithredu yn ystod wythnosau cyntaf y tymor hwn, rhwng dydd Mercher, Ionawr y 6ed a dydd Gwener, Ionawr y 15fed. 

Yn gyntaf, hoffwn eich cyfeirio at y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru, a dderbyniwyd am 5yh ddoe, gallwch ddod o hyd iddo ar ein gwefan yma
(https://www.aberconwy.conwy.sch.uk/cy/hysbysiadau-pwysig/item/996-trefniadau-dychwelyd-i-r-ysgol-a-r-coleg).
Mae hyn yn esbonio’r rhesymeg y tu ôl i’w penderfyniad ond nid yw’n cynnwys rhai o’r manylion yr wyf wedi eu hamlinellu isod:

1. Adeilad yr ysgol

Bydd adeilad yr ysgol yn cau i fwyafrif helaeth y myfyrwyr ar gychwyn y tymor hwn. Rhwng Ionawr y 6ed a’r 15fed, dim ond staff ysgol a nifer fach o fyfyrwyr â gofynion cymorth dysgu penodol a ganiateir, trwy wahoddiad, i safle'r ysgol.

2. Dysgu

Bydd myfyrwyr yn dysgu gartref yn ystod y cyfnod hwn. Mae hyn yn golygu y byddwn yn cyflwyno gwersi a thasgau dysgu trwy TEAMs. Byddwn yn gwneud hyn trwy ddilyn yr amserlen arferol - felly dylai myfyrwyr fewngofnodi i'w pwnc TEAM am 9.00am ar gyfer gwers foreol neu 1.00pm ar gyfer gwers brynhawn i gwrdd â'u hathrawon ac i gael mynediad i adnoddau sydd wedi'u darparu ar gyfer eu dysgu. Bydd athrawon ar gael i’w cefnogi mewn nifer o ffyrdd naill ai’n ‘fyw’ neu drwy gyfleusterau ‘sgwrsio’ a byddant yn darparu cyfleoedd dysgu gan ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau a thechnegau.

Byddwn yn monitro presenoldeb yn y sesiynau hyn ac yn cymryd 'cofrestrau' yn y ffordd arferol, felly anogwch eich plentyn i ymgysylltu â'u dysgu yn ystod yr amser hwn, a gadewch i ni wybod a ydych chi'n rhagweld unrhyw broblemau wrth gyrchu TEAMs neu'r rhyngrwyd fel y gallwn ddarparu yr hyn sydd ei angen arnoch i barhau i ddysgu'n effeithiol fel hyn.

3. Prydau Ysgol am Ddim

Bydd rhieni myfyrwyr sydd â hawl i Brydau Ysgol Am Ddim yn derbyn taliadau uniongyrchol gan yr awdurdod lleol yn lle eu pryd bwyd, fel sydd wedi digwydd o’r blaen trwy gyfnodau gwyliau a ‘chyfyngiadau symud’.

Rydym yn gwerthfawrogi pa more heriol fydd y cyfnod hwn i chi a’ch plant, ond rydym yn hyderus  y gallwn barhau i ddarparu cyfleoedd ystyrlon iddynt, pa bynnag grwpiau blwyddyn y maent ynddynt. Byddwn hefyd yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cefnogi o bell dros y ffôn neu drwy ebost ac i gynnal y safonau uchel o ddysgu a chefnogaeth  yr ydych yn naturiol yn eu disgwyl gennym.

Er y bydd y cyfnod cau hwn yn dod i ben ar Ionawr 18fed, rydym yn ymwybodol bod ysgolion yn Lloegr yn cau am fwy o amser. Felly byddwn yn eich hysbysu am unrhyw ddatblygiadau pellach ar gyfer y cynlluniau yma yng Nghymru yr wythnos nesaf ac yn benodol unrhyw ddatblygiadau a fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar arholiadau ar gyfer myfyrwyr ym Mlynyddoedd 11, 12 a 13.

Yn y cyfamser, rwy’n gobeithio bod hyn yn eich sicrhau o’n hymrwymiad i’n myfyrwyr a’u dysgu yn y cyfnod heriol hwn, ond os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, os gwelwch yn dda rhowch wybod imi.

Hoffwn hefyd achub ar y cyfle hwn i ddymuno Blwyddyn Newydd dda a diogel i chi.

Cofion Cynnes,

 

Ian Gerrard

Pennaeth.

 

I lawrlwytho/brintio'r llythyr cliciwch yma

Read 74 times Last modified on Mawrth, 05 Ionawr 2021 10:29