Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Mercher, 09 Mehefin 2021 09:15

Diweddariad Ynghylch Amrywiolyn Covid-19

Date: 04/06/2021

 

Annwyl Staff/Dysgwyr/Rhiant/Gofalwr

 

Annog trigolion Llandudno, Deganwy, Cyffordd Llandudno, Tref Conwy, Bae Penrhyn, Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn a Hen Golwyn i fod yn wyliadwrus yn dilyn clwstwr o amrywiolyn sy’n peri pryder

 

Mae pobl sy’n byw yng Nghyffordd Llandudno, Llandudno a Bae Penrhyn yn cael eu hannog i gael prawf Coronafeirws am ddim er mwyn helpu i atal lledaeniad amrywiolyn Delta o'r Coronafeirws (VOC-21APR-02), hyd yn oed os nad oes ganddynt unrhyw symptomau.

 

Mae pobl yn Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, Hen Golwyn, Tref Conwy a Deganwy bellach hefyd yn cael eu hannog i ddod i gael prawf am ddim.

 

Mae Cyngor Conwy, Iechyd Cyhoeddus Cymru, a GIG Cymru Test, Trace and Protect yn cydweithio'n agos i sicrhau bod yr holl fesurau priodol ar waith i amddiffyn y cymunedau yn yr ardaloedd hyn ac i sicrhau bod yr holl fesurau priodol ar waith i amddiffyn dysgwyr a staff. 

 

Mae trigolion heb symptomau yn cael eu hannog i godi prawf llif unffordd am ddim o uned brofi symudol yn Bodlondeb, Conwy LL32 8DU tan ddydd Llun 14 Mehefin.

 

Mae pobl sydd â symptomau Coronafeirws, waeth pa mor ysgafn, hefyd yn cael eu hannog i gael prawf PCR am ddim mewn uned brofi symudol yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Lôn y Gyffordd, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX. Bydd y safle ar agor tan ddydd Llun 14 Mehefin.

 

Yr oriau agor ar gyfer yr unedau yw 8am i 1pm, a 2pm i 8pm bob dydd. Gellir cerdded i mewn i'r safleoedd a gyrru drwodd, ac nid oes angen apwyntiad.

 

Fel arall, gall aelodau o'r cyhoedd gael mynediad at y cyfleuster profi gyrru drwodd presennol ar Builder Street yn Llandudno, sydd ar agor rhwng 8am ac 1pm saith diwrnod yr wythnos. Er mwyn cael mynediad i'r safle hwn, bydd angen i bobl drefnu apwyntiad drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio 119.

 

Mae'r safle hefyd ar agor ar gyfer codi pecynnau hunanbrofi llif unffordd rhwng 2pm ac 8pm bob dydd (gyrru drwodd).

 

Yn ogystal â thri symptom mwyaf cyffredin Coronafeirws - twymyn, peswch cyson newydd, neu golli/newid o ran blas ac arogl - mae pobl bellach yn gallu cael prawf os oes ganddynt unrhyw un o restr newydd o symptomau eraill hefyd.

 

Dyma'r rhain: Symptomau sy'n debyg i symptomau'r ffliw, nad ydynt yn cael eu hachosi gan gyflwr hysbys fel clefyd y gwair, gan gynnwys unrhyw un neu'r cyfan o'r canlynol: myalgia (poen yn y cyhyrau); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn wedi’i rwystro; tisian parhaus; dolur gwddf a/neu grygni, diffyg anadl neu wichian ar y frest; unrhyw symptomau newydd neu newid mewn symptomau yn dilyn prawf negyddol blaenorol.

 

Os ydych chi'n dioddef o un o brif symptomau COVID - peswch, twymyn, colli blas neu arogl, dylech chi ac aelodau o'ch cartref hunan-ynysu am 10 diwrnod o ddechrau'r symptomau. (os derbynnir

 

canlyniad negyddol a'ch bod yn rhydd o dwymyn am 48 awr gallwch ddod allan o unigedd). Os ydych chi'n dioddef symptomau eraill, nid oes angen hunan ynysu wrth aros am ganlyniadau'r prawf. Gellir ymestyn y cyfnod ynysu fesul achos, fe'ch cynghorir gan TTP yn unol â hynny.

 

Dilynwch y cyngor a ddarperir pan fyddwch chi'n derbyn canlyniad eich prawf

 

Peidiwch ag ymweld â meddygfa, fferyllfa neu ysbyty meddyg teulu ond os oes angen cyngor meddygol arnoch, cysylltwch â GIG 111 neu ffoniwch eich meddyg teulu; os oes ffôn brys meddygol ffoniwch 999

 

Gall trigolion amddiffyn eu hunain ac eraill rhag Coronafeirws drwy gadw o leiaf dau fetr i ffwrdd oddi wrth bawb arall, golchi eu dwylo'n rheolaidd, a thrwy wisgo gorchudd wyneb lle bo angen. Dylent fanteisio ar y brechlyn pan fydd yn cael ei gynnig iddynt, a hunanynysu a chael prawf os ydyn nhw neu unrhyw un arall yn eu haelwyd yn datblygu symptomau.

 

Mae rhagor o wybodaeth am hunanynysu ar gael yma https://llyw.cymru/gwiriad-olrhain-cysylltiadau-dyddiol-symptomau-canllawiau-chymorth 

Gellir dod o hyd i wybodaeth pellach ar Profi, Olrhain, Diogelu yma https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws 

I gael gwybodaeth gyffredinol am COVID-19 https://llyw.cymru/amddiffyn-eich-hun-ag-eraill-rhag-y-coronafeirws 

Gall gwiriwr symptomau ar-lein COVID-19 ddweud wrthych a oes angen help meddygol arnoch a rhoi gwybod i chi beth i'w wneud https://llyw.cymru/os-oes-symptomau-gyda-chi-oes-angen-help-meddygol-arnoch-am-y-coronafeirws 

 

Yn gywir

 

Ian Gerrard

 

Pennaeth

Ysgol Aberconwy

 

Read 57 times Last modified on Iau, 17 Mehefin 2021 12:35