Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Gwener, 28 Mai 2021 19:43

Llythyr ynghylch Amrywiolyn Covid-19

Date: 28/05/2021

 

Annwyl Staff/Dysgwyr/Rhiant/Gofalwr

 

Annog trigolion Cyffordd Llandudno, Llandudno a Bae Penrhyn i fod yn wyliadwrus yn dilyn clwstwr o amrywiolyn sy’n peri pryder

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynghori pobl sy'n byw yn ardaloedd Cyffordd Llandudno, Llandudno a Bae Penrhyn yng Ngogledd Cymru i fod yn effro i symptomau Coronafeirws.

 

Daw'r alwad ar ôl i glwstwr o 18 o achosion a gadarnhawyd neu a ragdybiwyd o'r amrywiolyn sy’n peri pryder a nodwyd gyntaf yn India, VOC-21APR-02, gael eu canfod yn yr ardal. Mae'r achosion i gyd yn gysylltiedig, ac nid oes achos llawn wedi'i ddatgan ar hyn o bryd.

 

Mae Cyngor Conwy, Iechyd Cyhoeddus Cymru, a GIG Cymru Test, Trace and Protect yn cydweithio'n agos i sicrhau bod yr holl fesurau priodol ar waith i amddiffyn y cymunedau yn yr ardaloedd hyn ac i sicrhau bod yr holl fesurau priodol ar waith i amddiffyn dysgwyr. a staff.

 

Yn ogystal â thri symptom mwyaf cyffredin Coronafeirws - twymyn, peswch cyson newydd, neu golli/newid o ran blas ac arogl - mae pobl bellach yn gallu cael prawf os oes ganddynt unrhyw un o restr newydd o symptomau eraill hefyd.

 

Dyma'r rhain: Symptomau sy'n debyg i symptomau'r ffliw, nad ydynt yn cael eu hachosi gan gyflwr hysbys fel clefyd y gwair, gan gynnwys unrhyw un neu'r cyfan o'r canlynol: myalgia (poen yn y cyhyrau); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn wedi’i rwystro; tisian parhaus; dolur gwddf a/neu grygni, diffyg anadl neu wichian ar y frest; unrhyw symptomau newydd neu newid mewn symptomau yn dilyn prawf negyddol blaenorol.

 

Os ydych chi'n byw yn yr ardaloedd hyn ac rydych chi / eich plentyn / unrhyw un yn eich cartref neu unrhyw aelod o'r teulu sydd wedi darparu gofal i'ch plentyn yn datblygu unrhyw symptomau salwch, hyd yn oed os ydyn nhw'n ysgafn ac nad ydyn nhw'n gysylltiedig â phrif symptomau Covid, archebwch brawf:

 

Mae pobl sydd â symptomau Coronafeirws, waeth pa mor ysgafn, yn cael eu gwahodd i gael prawf PCR am ddim mewn uned brofi symudol yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Lôn y Gyffordd, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX.

 

Yr oriau agor fydd rhwng 8am ac 1pm a rhwng 2pm ac 8pm bob dydd. Gellir cerdded i mewn i'r safle a gyrru drwodd, ac nid oes angen apwyntiad. Bydd ar gael o ddydd Sadwrn 29 Mai hyd at a chan gynnwys dydd Sul 6 Mehefin.

 

Fel arall, gall aelodau o'r cyhoedd gael mynediad at y cyfleuster profi gyrru drwodd presennol ar Builder Street yn Llandudno, sydd ar agor rhwng 8am ac 1pm saith diwrnod yr wythnos. Er mwyn cael mynediad i'r safle hwn, bydd angen i bobl drefnu apwyntiad drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio 119.

 

Mae'r safle hefyd ar agor ar gyfer pecynnau hunanbrofi llif ochrol rhwng 2pm ac 8pm bob dydd.

 

Os ydych chi'n dioddef o un o brif symptomau COVID - peswch, twymyn, colli blas neu arogl, dylech chi ac aelodau o'ch cartref hunan-ynysu am 10 diwrnod o ddechrau'r symptomau. (os derbynnir canlyniad negyddol a'ch bod yn rhydd o dwymyn am 48 awr gallwch ddod allan o unigedd). Os ydych chi'n dioddef symptomau eraill, nid oes angen hunan ynysu wrth aros am ganlyniadau'r prawf. Gellir ymestyn y cyfnod ynysu fesul achos, fe'ch cynghorir gan TTP yn unol â hynny.

 

Dilynwch y cyngor a ddarperir pan fyddwch chi'n derbyn canlyniad eich prawf

 

Peidiwch ag ymweld â meddygfa, fferyllfa neu ysbyty meddyg teulu ond os oes angen cyngor meddygol arnoch, cysylltwch â GIG 111 neu ffoniwch eich meddyg teulu; os oes ffôn brys meddygol ffoniwch 999

 

Gall trigolion amddiffyn eu hunain ac eraill rhag Coronafeirws drwy gadw o leiaf dau fetr i ffwrdd oddi wrth bawb arall, golchi eu dwylo'n rheolaidd, a thrwy wisgo gorchudd wyneb lle bo angen. Dylent fanteisio ar y brechlyn pan fydd yn cael ei gynnig iddynt, a hunanynysu a chael prawf os ydyn nhw neu unrhyw un arall yn eu haelwyd yn datblygu symptomau.

 

Mae rhagor o wybodaeth am hunanynysu ar gael yma https://llyw.cymru/gwiriad-olrhain-cysylltiadau-dyddiol-symptomau-canllawiau-chymorth.

Gellir dod o hyd i wybodaeth pellach ar Profi, Olrhain, Diogelu yma https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws.

I gael gwybodaeth gyffredinol am COVID-19 https://llyw.cymru/amddiffyn-eich-hun-ag-eraill-rhag-y-coronafeirws.

 

Gall gwiriwr symptomau ar-lein COVID-19 ddweud wrthych a oes angen help meddygol arnoch a rhoi gwybod i chi beth i'w wneud https://llyw.cymru/os-oes-symptomau-gyda-chi-oes-angen-help-meddygol-arnoch-am-y-coronafeirws.

 

Yn gywir

 

Ian Gerrard

 

Pennaeth

Ysgol Aberconwy

Read 88 times Last modified on Gwener, 28 Mai 2021 20:04