Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Iau, 20 Mai 2021 10:39

Trefniadau Diwedd Tymor Blwyddyn 11

Mai 19eg 2021

 

Annwyl Riant / Ofalwr,

 

Rwy’n ysgrifennu atoch i egluro’r trefniadau’r wythnosau nesaf ar gyfer eich plentyn yn yr ysgol, ond yn gyntaf, hoffwn eu llongyfarch am y ffordd y maent wedi mynd i’r afael â’r amgylchiadau heriol y maent wedi delio â hwy mor llwyddiannus ers y cyfnod clo diwethaf. Mae’n bleser gennyf ddweud bod y broses o gasglu tystiolaeth a fydd yn ein galluogi i ddarparu ‘Graddau a Bennir gan Ganolfan’ ar gyfer eu cymwysterau bron â chael ei chwblhau, ac rydym yn ddiolchgar i’n holl fyfyrwyr sydd wedi dyfalbarhau â’u tasg mor dda.

 

Fel y byddwch yn cofio o’m llythyr dyddiedig Mai 5ed (https://tinyurl.com/2ceezf2x), y diwrnod olaf y mae’n ofynnol i fyfyrwyr fynychu’r ysgol yw dydd Gwener nesaf, Mai 28ain. Ar ôl gwersi’r bore ar y dyddiad hwn ceir brecinio yn y ffreutur, er mwyn rhoi un cyfle olaf i’r myfyrwyr gyfarfod â’u ffrindiau a thiwtoriaid dosbarth, ynghyd â gwasanaeth gadael ysgol i ddathlu eu holl gyflawniadau dros y 5 mlynedd ddiwethaf. Tua 1pm byddwn yn caniatáu i fyfyrwyr ym mlwyddyn 11 adael yr ysgol. O ganlyniad, efallai y byddwch yn penderfynu casglu eich plentyn neu ganiatáu iddynt wneud eu ffordd eu hunain adref.

 

Ar ôl egwyl hanner tymor, mae’n bosibl y bydd angen i ni wahodd eich plentyn i’r ysgol os oes unrhyw dystiolaeth bellach sydd ei hangen arnom i gwblhau’r broses pennu graddau, ond bydd y tîm bugeiliol yn cysylltu â chi’n uniongyrchol os felly. Ar achlysuron o’r fath, disgwylir i fyfyrwyr ddod i’r ysgol mewn gwisg ysgol lawn, a bydd cludiant ysgol ar gael ar yr amserau arferol. Yna rydym yn rhagweld rhyddhau graddau dros dro ar gyfer cyrsiau CBAC i’ch plentyn ddydd Gwener Mehefin 18fed neu o gwmpas y dyddiad hwnnw.

 

Os yw’ch plentyn yn bwriadu ymuno â ni yn y chweched dosbarth y flwyddyn nesaf, byddant hefyd yn derbyn gwybodaeth gan y tîm VIed dosbarth am ein hwythnosau sefydlu rhwng dydd Llun Mehefin 21ain a dydd Gwener Gorffennaf 10fed dros y dyddiau nesaf, felly cadwch lygad ar hynny.

 

Gobeithio y bydd hynny'n egluro'r digwyddiadau a'r gefnogaeth y byddwn yn eu darparu dros yr wythnosau nesaf, ond mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.

 

Yn gywir

 

 

Mr Ian Gerrard

Pennaeth

Read 78 times Last modified on Iau, 20 Mai 2021 10:45