Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Mercher, 05 Mai 2021 11:10

Llythyr am flynyddoedd 11, 12 a 13

 

Mai 5ed 2021

 

Annwyl Riant/Ofalwr,

 

Yn gyntaf, hoffwn longyfarch pob un o’n myfyrwyr ym mlwyddyn 11, 12 a 13 am y ffordd y maent wedi mynd i’r afael â dychwelyd i’r ysgol ar ôl y cyfnod clo diweddar. Rwy’n deall pa mor heriol yw’r cyfnod hwn iddynt, ond mae’n bleser gennyf ddweud eu bod, yn y mwyafrif o achosion, wedi dechrau gweithio’n effeithiol gyda’u hathrawon i gasglu’r dystiolaeth sydd ei hangen arnynt i ddarparu ‘Graddau a Bennir gan Ganolfan’ yn lle eu harholiadau yr haf yma.

 

Ysgrifennaf gyda manylion pellach am y trefniadau ar gyfer gweddill y tymor hwn ac i roi gwybod i chi sut a phryd y bydd myfyrwyr yn derbyn graddau ar gyfer cymwysterau. Er eglurder, rwyf wedi crynhoi’r trefniadau hyn yn ôl dyddiad isod:

 

Gwener Mai 28ain:

Dyma fydd diwrnod olaf presenoldeb gofynnol ar gyfer blwyddyn 11 a 13. Ar gyfer blwyddyn 12, ein nod yw gorffen cyflwyno cymwysterau UG ar y dyddiad hwn, a byddwn yn dechrau cymwysterau Safon Uwch yn y dosbarth ddydd Mawrth  Mehefin 8fed. Byddwn yn eu disgwyl yn yr ysgol yn llawn amser o’r  dyddiad hwnnw.

 

Llun Mehefin 7fed:

Bydd yr ysgol ar gau i fyfyrwyr ar gyfer cymedroli tystiolaeth a pharatoi graddau.

 

Mawrth Mehefin 8fed:

Byddwn yn gwahodd myfyrwyr Blwyddyn 11 a 13 i’r ysgol yn unigol i gwblhau unrhyw ddarnau o dystiolaeth sydd ar goll. Os gwelwch yn dda, sicrhewch eich bod ar gael rhwng Mehefin 8fed a Dydd Gwener Mehefin 18fed.

 

Gwener Mehefin 18fed:

Ein nod yw rhoi graddau dros dro i fyfyrwyr ar gyfer holl gymwysterau CBAC erbyn y dyddiad hwn. Ar gyfer cymwysterau BTEC a byrddau arholi eraill, byddwn yn cyflwyno graddau terfynol i’r byrddau arholi ar y dyddiad hwn – ni fyddwch yn derbyn graddau dros dro ar gyfer y byrddau hyn. Yna bydd cyfnod byr lle gall myfyrwyr ofyn am adolygiad o’u graddau CBAC. Byddwn yn anfon manylion ymlaen ynglŷn â sut y bydd hyn yn cael ei wneud yn ddiweddarach yn y tymor. Ni chesglir unrhyw dystiolaeth bellach ar ôl y dyddiad hwn, ac nid ydym yn rhagweld y bydd unrhyw angen pellach i flwyddyn 13 fod yn bresennol.

 

Llun Mehefin 21ain:

Bydd myfyrwyr Blwyddyn 11 sydd am ddychwelyd i’r chweched dosbarth yn cychwyn ar raglen sefydlu. O ganlyniad i’r amser y maent wedi’i golli yn yr ysgol, teimlwn ei fod yn bwysig rhoi cymaint o gefnogaeth ag y gallwn iddynt i’w paratoi ar gyfer safon UG a sicrhau eu bod wedi cael cyfle i drafod eu dewisiadau cwrs gyda ni cyn mis Medi. Byddwn yn darparu manylion pellach cyn hanner tymor, ond rydym yn rhagweld y bydd myfyrwyr yn astudio rhywfaint yn yr ysgol a rhywfaint gartref hyd at ddydd Gwener Gorffennaf 9fed.

 

Gwener Gorffennaf 2il:

Byddwn yn cyflwyno’r ‘Graddau a Bennir gan Ganolfan’ terfynol i fwrdd arholi CBAC erbyn y dyddiad hwn.

 

Gwener Gorffennaf 16eg:

Diwrnod olaf tymor yr Haf.

 

Mawrth, Awst 10fed :

Cyflwynir canlyniadau UG/Safon Uwch & L3 BTEC/OCR i Flwyddyn 12 a 13.  Byddwn yn rhoi gwybod i chi sut a phryd y gellir eu casglu yn ddiweddarach yn y tymor.

 

Iau Awst 12fed:

Cyflwynir canlyniadau TGAU & L2 BTEC i Flwyddyn 10 ac 11. Byddwn yn rhoi gwybod i chi sut a phryd y gellir eu casglu yn ddiweddarach yn y tymor.

 

Gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol i chi, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau am y dyddiadau hyn, mae croeso i chi gysylltu.

 

Yn gywir

 

Ian Gerrard

Pennaeth

 

I lawrlwytho/brintio'r llythyr cliciwch yma

 

Read 83 times Last modified on Mercher, 05 Mai 2021 12:54