Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Mercher, 24 Mawrth 2021 15:23

Cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch

Annwyl Riant/Ofalwr,

 

Yn gyntaf, gadewch imi ddweud cymaint o bleser fu gweld eich plant yn ôl yn yr ysgol dros y dyddiau diwethaf. Gobeithio eu bod wedi mwynhau cysylltu â’u ffrindiau a’u hathrawon eto, a’u bod wedi gallu canolbwyntio ar fynd yn ôl i drefn yr ysgol a gofynion y byrddau arholi ar gyfer eu cymwysterau yr haf hwn.

Gyda hyn mewn golwg, rwy’n ysgrifennu gyda diweddariad a gwybodaeth bwysig i chi ar y ffordd y bydd cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yn cael eu hasesu yr haf hwn. Cewch hyd i lythyr, wedi’i gyfeirio at fyfyrwyr ledled Cymru, YMA, a manylion am y pethau y byddwn yn eu gwneud fel ysgol isod. 

Byddwch eisoes yn gwybod:

 

  • Bydd ysgolion yn pennu graddau TGAU, UG a Safon Uwch ar gyfer myfyrwyr eleni, yn hytrach na’r broses arholi draddodiadol.
  • Byddwn yn casglu tystiolaeth i gefnogi’r dyfarniadau hyn yn ystod gweddill y flwyddyn academaidd hon.
  • Rhoddir graddau dros dro i fyfyrwyr rhwng dechrau a chanol mis Mehefin.
  • Gall myfyrwyr ofyn i ni eu hadolygu bryd hynny cyn eu cyflwyno i fyrddau arholi ddiwedd mis Mehefin.
  • Cyflwynir y canlyniadau terfynol i fyfyrwyr ar Awst 10fed (UG/Safon Uwch) ac Awst 12fed (lefel TGAU).
  • Bydd proses apelio ychwanegol yn dilyn y diwrnodau canlyniadau hyn, os bydd angen.

 

Rydym yn ymwybodol iawn o’r pwysau y bydd rhai myfyrwyr yn ei deimlo wrth i’r broses o gasglu tystiolaeth barhau dros yr wythnosau nesaf, ac rydym am eich sicrhau y byddwn yn gwneud ein gorau i drefnu cwestiynau a thasgau mewn modd mor sensitif â phosibl yn ystod y cyfnod hwnnw. Gellir hefyd sicrhau myfyrwyr a fyddai fel arfer yn disgwyl gofynion mynediad ychwanegol y bydd y rhain ar waith yn ôl yr angen.

 

Teimlwn mai un o’r pethau pwysicaf y gallwn ei wneud i helpu yw rhoi gwybodaeth gywir ac amserol i chi. Felly hoffem eich gwahodd i:

 

  • ddarllen y ddogfen atodedig yn crynhoi pa dystiolaeth y byddwn yn ei chasglu ar gyfer pob pwnc dros yr wythnosau nesaf
  • fynychu sesiwn Holi ac Ateb gyda staff uwch am 11am ddydd Iau Mawrth 25ain (CLICIWCH YMA) neu 4pm ddydd Gwener Mawrth 26ain (CLICIWCH YMA). Byddwn yn trefnu digwyddiadau pellach yn gynnar y tymor nesaf, felly os na allwch fynychu’r sesiynau hyn, chwiliwch am y rhain.

 

Gobeithiwn y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol ichi ac y byddwch yn cymryd amser i edrych drwyddi gyda’ch mab neu ferch i’w cefnogi ar yr adeg bwysig hon. Os gallwn gynnig unrhyw gymorth, arweiniad neu gefnogaeth bellach, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Yn gywir iawn,

 

 

Ian Gerrard

Pennaeth

 

Cliciwch yma i lawrlwytho'r Canllawiau Rhiant a Disgybl

Read 158 times Last modified on Mercher, 24 Mawrth 2021 15:30