Print this page
Iau, 11 Chwefror 2021 11:11

Llythyr at ddysgwyr yng Nghymru - Cymwysterau Cymru

9 Chwefror 2021

 

Annwyl Ddysgwr

 

Y wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau a Sgiliau Hanfodol Cymru

Fe wnaethom ysgrifennu atoch yn ddiweddar ynglŷn â’r trefniadau asesu ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch galwedigaethol cymeradwy ar gyfer 2021. Rydym ni’n gwybod bod hwn yn gyfnod ansicr iawn i unrhyw un sy'n astudio ar gyfer cymhwyster. Rydym am roi cymaint o wybodaeth ag y gallwn i chi, pan allwn. Heddiw, rydym wedi anfon y set gyntaf o ganllawiau i'ch athrawon a'ch darlithwyr am yr hyn a ddisgwylir ganddynt ar gyfer asesiadau haf 2021 a chadarnhau trefniadau ar gyfer cymwysterau’r Dystysgrif Her Sgiliau a Sgiliau Hanfodol Cymru.

Beth yw pwrpas y canllawiau ar gyfer athrawon a darlithwyr?

Pwrpas y canllawiau hyn yw cefnogi ysgolion a cholegau i ddyfarnu eich graddau yr haf hwn. Mae'n nodi gwybodaeth lefel uchel am y gofynion ar gyfer cynhyrchu Gradd a Bennir gan Ganolfan. Mae'n rhoi trosolwg o ba benderfyniadau y mae angen i athrawon eu gwneud, sut y dylent wneud y penderfyniadau hynny a pha fathau o dystiolaeth y dylid eu defnyddio i gefnogi'r penderfyniadau hynny. Erbyn diwedd mis Chwefror bydd CBAC yn darparu Fframweithiau Cymwysterau a fydd yn nodi'r gofynion ar gyfer pob cymhwyster. Bydd rhagor o wybodaeth am amserlenni ac apeliadau yn cael eu darparu'n fuan hefyd.

Sut bydd athrawon a darlithwyr yn pennu graddau?

Ysgolion a cholegau fydd yn dyfarnu eich graddau TGAU, UG neu Safon Uwch yn haf 2021. Byddan nhw’n dyfarnu'r graddau hyn yn seiliedig ar ddarnau o waith yr ydych wedi'u cwblhau yn ystod yr astudiaeth, yn unol â'r canllawiau. Bydd eich ysgol neu goleg yn gallu dewis y darnau o waith y maen nhw’n eu defnyddio i lywio eu barn. Byddan nhw’n rhannu'r wybodaeth hon â chi a'r dull y byddant yn ei ddefnyddio i ddod i'w benderfyniad terfynol am y graddau y byddwch yn eu derbyn. Bydd gan eich ysgol neu goleg gynlluniau i sicrhau bod eu penderfyniadau i bennu eich graddau mor deg a gwrthrychol â phosibl. A bydd canllawiau a hyfforddiant ar gael i'w cefnogi gyda hyn.

Sut bydd ansawdd graddau’n cael ei sicrhau?

Bydd gan ysgolion a cholegau brosesau sicrhau ansawdd mewnol ar waith i sicrhau bod penderfyniadau gradd mor gyson â phosibl (o fewn pynciau ac ar draws pynciau). Bydd CBAC yn darparu'r sicrwydd ansawdd allanol i wirio bod y prosesau y mae ysgolion a cholegau yn eu defnyddio i ddyfarnu graddau yn briodol. Yn ogystal, mae prosesau i hyrwyddo tryloywder dyfarnu graddau rhwng ysgolion a cholegau ledled Cymru yn cael eu harchwilio gan Lywodraeth Cymru, fel y gall dysgwyr fod yn hyderus yn eu graddau.

Sut bydd athrawon a darlithwyr yn cofnodi eu penderfyniadau?

Bydd eich athrawon a'ch darlithwyr yn cofnodi eu rhesymu a'u tystiolaeth fel y gallan nhw fod yn siŵr eu bod wedi gwneud y penderfyniad cywir am y graddau y maen nhw wedi'u pennu ar eich cyfer. Byddan nhw’n ystyried unrhyw addasiadau rhesymol y mae gennych hawl iddynt, yn ogystal ag unrhyw ystyriaeth arbennig a allai fod yn berthnasol i chi fel unigolyn. Byddan nhw’n cadw cofnod o'r broses hon.

Beth sy'n digwydd os ydw i'n meddwl bod fy ngradd yn anghywir?

Bydd gofyn i ysgolion a cholegau fod â phroses a fydd yn caniatáu ichi ofyn am adolygiad o'ch gradd os credwch ei fod yn anghywir a / neu gywiro unrhyw wallau ffeithiol. Bydd gofyn i CBAC fod â phroses a fydd yn caniatáu apêl gradd ar sail gwall gweithdrefnol, fel canlyniad anghywir yn cael ei roi i rywun ag enw tebyg. Mae'r manylion yn cael eu llunio ar frys a byddwn yn ysgrifennu atoch eto pan fyddwn wedi cytuno arnynt.

Beth am gymwysterau’r Dystysgrif Her Sgiliau?

Heddiw (9 Chwefror) rydym wedi cadarnhau y bydd dyfarnu cymwysterau'r Dystysgrif Her Sgiliau yn cyd-fynd â'r dull o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch Cymeradwy yn haf 2021.

Beth am gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru?

Heddiw (9 Chwefror) rydym wedi cyhoeddi trefniadau asesu amgen ar gyfer cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru. Bydd ysgolion a cholegau’n gallu darparu Gradd a Bennir gan Ganolfan i ddysgwyr nad ydyn nhw'n gallu cyrchu'r dulliau arferol o asesu oherwydd effaith Covid-19.

Diweddariadau rheolaidd ar asesiadau

Gobeithiwn y bydd y wybodaeth hon yn rhoi rhywfaint o eglurder i chi ynglŷn â'r broses o ddyfarnu eich cymwysterau TGAU, UG neu Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau a Sgiliau Hanfodol Cymru yr haf hwn. Rydym yn gwybod y bydd gennych lawer o gwestiynau o hyd, a bod hwn yn gyfnod pryderus.

Rydym yn gweithio gyda CBAC, Llywodraeth Cymru, y Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni a rhanddeiliaid eraill i gwblhau prosesau. Rydym yn parhau i weithio ar y trefniadau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol, os na welsoch y wybodaeth a anfonwyd gennym yr wythnos diwethaf, mae'r wybodaeth ar gael yma. Yn y cyfamser, daliwch ati i ganolbwyntio ar eich astudiaethau a byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y cynlluniau cyn gynted a phosib. Os oes gennych unrhyw gwestiynau , cysylltwch â’ch athrawon neu ddarlithwyr neu cysylltwch â ni drwy e-bostio Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Eich adborth

Rydym yn mynd i ofyn am eich adborth mewn cyfres o arolygon ymhen ychydig wythnosau, fel y gallwn ddeall unrhyw bryderon sydd gennych. Rydym yn lansio grŵp cynghori pobl ifanc ym mis Mawrth, fel bod gennym adborth parhaus gan ddysgwyr. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ni ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Yn gywir

 

Philip Blaker

 

 

Read 88 times Last modified on Iau, 11 Chwefror 2021 11:21