Print this page
Llun, 08 Chwefror 2021 14:36

Noson Opsiynau Blwyddyn 9

 10 Chwefror 2021

 

 Annwyl Riant/Ofalwr

 

Yn wyneb y ffaith fod yr ysgol ar gau ar hyn o bryd, byddwn yn rhannu gwybodaeth am Broses Opsiynau TGAU Blwyddyn 9 mewn modd ychydig yn wahanol eleni. Rydym wedi trefnu dau ddigwyddiad, a chynhwysir y manylion isod. Bydd y cyntaf yn ffocysu ar rannu gwybodaeth am gyrsiau gyda chi, a’r ail yn rhoi cyfle i chi drafod y cyrsiau’n uniongyrchol ag athrawon pwnc drwy alwad cynadledda.

 

Cewch hyd i’r holl fanylion sydd eu hangen arnoch ar ein gwefan yma: https://www.aberconwy.conwy.sch.uk/learning/year-9-and-11-options 

 

Noson Opsiynau Blwyddyn 9 – Digwyddiad Gwybodaeth Pwnc

Bydd y pennaeth yn cyflwyno’r darlledu byw hwn Ddydd Llun Chwefror 22ain, ac yna cewch gyfle i wylio cyflwyniadau fideo gan bob un o’r pynciau opsiwn. Os na allwch fynychu’r digwyddiad hwn, mae’r holl glipiau fideo hyn hefyd ar gael ar y dudalen we uchod, gyda dolen i’r llyfryn opsiynau. Cynhelir y digwyddiad hwn trwy ‘TEAMs’ ac mae dolen iddo ar gael ar ein gwefan yma: https://www.aberconwy.conwy.sch.uk/events/year-9-options-evenings 

 

Noson Opsiynau Blwyddyn 9 – Archebu Apwyntiadau Ar-lein

Hoffem hefyd eich gwahodd i fynychu Noson Rhieni Ar-lein ar Chwefror 23ain, rhwng 4pm a 6pm. Bydd hwn yn ddigwyddiad ‘rhith’ trwy ‘School Cloud’ a fydd yn caniatáu i chi archebu hyd at wyth galwad fideo 4 munud gyda staff pwnc arbenigol rhwng yr amseroedd a nodwyd uchod.

Mae’r ysgol wedi cyflwyno system archebu apwyntiadau ar-lein newydd sy’n sythweledol ac yn hawdd ei defnyddio. Mae’n caniatáu i chi ddewis eich amseroedd apwyntiad eich hun gydag athrawon a byddwch yn derbyn ebost yn cadarnhau eich apwyntiadau. Rydym yn hyderus y bydd hwn yn brofiad gwerth chweil i chi ac yn gyfle da i glywed am addasrwydd eich plentyn ar gyfer pob cwrs.

Gellir gwneud apwyntiadau o hanner dydd Ddydd Mercher Chwefror 10fed tan hanner dydd Ddydd Mawrth Chwefror 23ain. Os hoffech wneud unrhyw newidiadau ar ôl y dyddiad hwnnw, os gwelwch yn dda cysylltwch â’r tîm bugeiliol.

Ewch i https://ysgolaberconwy.schoolcloud.co.uk i archebu’ch apwyntiadau. Mae canllaw byr ar sut i ychwanegu apwyntiadau wedi’i gynnwys gyda’r llythyr hwn, yn ogystal â chod ymddygiad, yr ydym yn gofyn yn barchus i chi ei ddarllen a’i ddilyn ar y noson.

 

Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch i fewngofnodi:

Enw Cyntaf y Myfyriwr, Cyfenw’r Myfyriwr a’u Dyddiad Geni, yn ogystal â’ch manylion eich hun.

 

Rydym wedi postio amrywiaeth o wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu gyda’r system hon ar ein gwefan yma: https://www.aberconwy.conwy.sch.uk/events/parents-evenings, ond os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch, mae croeso i chi gysylltu.

 

Rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiadau hyn yn ddefnyddiol i chi ac y byddant yn eich helpu chi a’ch plant i wneud penderfyniadau gwybodus wrth symud ymlaen i Flwyddyn 10. Yn y cyfamser, os gallwn gynnig unrhyw gymorth pellach, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Yn gywir iawn

 

Ian Gerrard

Pennaeth

 

 

Canllaw i Rieni ar gyfer Archebu Apwyntiadau

 

Browse to https://ysgolaberconwy.schoolcloud.co.uk/

 

 

Cam 1: Mewngofnodi

Llenwch y manylion ar y dudalen a chliciwch ar y botwm Log In.

Anfonir cadarnhad o’ch apwyntiadau i’r cyfeiriad ebost a ddarperir gennych.

 

 

Cam 2: Dewiswch Noson Rhieni

Cliciwch ar y dyddiad yr ydych am ei archebu.

Methu gwneud pob un o’r dyddiadau a restrir? Cliciwch ‘I’m unable to attend’.

 

Cam 3: Dewiswch Booking Mode

Dewiswch Automatic os hoffech i’r system awgrymu’r amserlen apwyntiadau fyrraf posibl yn seiliedig ar yr amseroedd rydych chi ar gael i’w mynychu. I ddewis yr amseroedd i’w harchebu gyda phob athro, dewiswch Manual. Yna gwasgwch Next.

Rydym yn argymell dewis y modd archebu awtomatig wrth bori ar ddyfais symudol.

 

 

Cam 4: Dewis Athrawon

Os dewisoch y modd archebu awtomatig, llusgwch y llithryddion ar ben y sgrin i nodi’r amser cynharaf a’r hwyraf y gallwch fynychu.

Dewiswch yr athrawon yr hoffech drefnu apwyntiadau â nhw. Mae tic gwyrdd yn dangos eu bod wedi’u dewis. I ddad-ddewis, cliciwch ar eu henw – nodwch mai dim ond hyd at 8 apwyntiad y byddwch chi’n gallu eu harchebu

 

 

Cam 5a (Awtomatig): Archebu Apwyntiadau

Os dewisoch y modd archebu awtomatig, fel welwch apwyntiadau dros-dro a ddelir am 2 funud. I’w cadw, dewiswch Accept ar y chwith isaf.

Os nad oedd yn bosibl i archebu pob athro a ddewiswyd yn ystod yr amseroedd y gallwch fynychu, gallwch naill ai newid yr athrawon yr ydych yn dymuno cyfarfod â nhw a rhoi cynnig arall, neu newid i’r modd archebu â llaw (Cam 5b).

 

 

Cam 5b (Â Llaw): Archebu Apwyntiadau

Cliciwch unrhyw rai o’r celloedd gwyrdd i wneud apwyntiad. Mae celloedd glas yn dynodi lle lle mae gennych apwyntiad yn barod. Mae celloedd llwyd yn dynodi nad yw’r amser ar gael.

I newid apwyntiad, dilëwch y gwreiddiol trwy hofran dros y blwch glas a chlicio Delete. Yna dewiswch amser arall.

Gallwch ddewis gadael neges i’r athro i ddweud beth yr hoffech ei drafod, neu godi unrhyw beth ymlaen llaw.

Pan fyddwch wedi gorffen archebu apwyntiadau, ar ben y dudalen yn y blwch alert, gwasgwch click here i ddod â’r broses archebu i ben.

 

Cam 6: Wedi Gorffen

Mae eich holl archebion bellach yn ymddangos ar dudalen My Bookings. Anfonwyd cadarnhad trwy ebost a gallwch hefyd argraffu apwyntiadau trwy wasgu Print. Cliciwch Subscribe to Calendar i ychwanegu’r rhain ac unrhyw archebion yn y dyfodol i’ch calendr.

I newid eich apwyntiadau, cliciwch ar Amend Bookings.

 

PROTOCOL AR GYFER NOSWEITHIAU RHIENI RHITHIOL

 

Gan fod nosweithiau rhieni rhithiol yn bethau newydd i ni roeddem o’r farn ei fod yn bwysig i sefydlu rhai rheolau sylfaenol fel bod yr holl gyfranogwyr yn dilyn yr un protocol a ddylai sicrhau lles pawb.

 

· Dylid cynnal sgyrsiau mewn ystafelloedd priodol e.e. y gegin, lolfa, stydi ac nid mewn ystafell wely

· Dylai’r holl gyfranogwyr wisgo’n briodol fel y byddent ar gyfer cyfarfod wyneb yn wyneb bywyd go iawn

· Ni ddylid recordio unrhyw sgyrsiau

· Os ydych chi’n defnyddio dyfais gyda, er enghraifft, FaceTime neu WhatsApp i alluogi dau riant o wahanol aelwydydd i fynychu ar yr un pryd, os gwelwch yn dda rhowch wybod i’r athro fel mater o gwrteisi ar ddechrau’r sgwrs

· Mae gan athrawon a rhieni ddewis i ddefnyddio sain neu fideo

· Fel mewn bywyd go iawn, mae croeso i’ch mab/merch fynychu

· Os gwelwch yn dda ceisiwch fod yn brydlon gan nad yw’r amseroedd yn hyblyg o gwbl a byddant yn dechrau/gorffen ar yr union amser a drefnwyd

· Mae 30 eiliad cyntaf bob sgwrs yn caniatáu seibiant byr i’r athro a fydd yn cychwyn y sgwrs ar ryw bwynt pan fydd yn barod yn ystod y cyfnod hwn

· Mae Ysgol Aberconwy yn cael ei chanmol yn aml am ei pherthnasoedd cadarnhaol, adeiladol rhwng staff a rhieni ac mae’n bwysig bod hyn yn parhau. Felly nodwch, os gwelwch yn dda, pe gyfyd achos o gam-drin geiriol, er mor annhebygol yw hynny, y bydd staff yn dod â’r sgwrs i ben ac yn cyfeirio’r mater at yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth.

Read 73 times Last modified on Mercher, 10 Chwefror 2021 14:25