Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Iau, 21 Ionawr 2021 10:27

Llythyr at ddysgwyr yng Nghymru - Cymwysterau Cymru

 20 Ionawr 2021

 

Annwyl Ddysgwr

 

Trefniadau asesu ar gyfer graddau TGAU, UG a Safon Uwch yn haf 2021

Fe wnaethom ysgrifennu atoch yn ddiweddar ynghylch newidiadau i'r trefniadau asesu ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch. Bellach, mae gennym ragor o wybodaeth i'w rhannu gyda chi am sut y bydd graddau’n cael eu penderfynu eleni.

 

Beth sy'n newid?

Os ydych chi’n sefyll cymwysterau TGAU, UG neu Safon Uwch yr haf hwn (2021), eich athrawon neu'ch darlithwyr fydd yn penderfynu ar eich gradd. Ni fydd asesiadau nac arholiadau allanol.

 

Sut bydd graddau TGAU, UG a Safon Uwch yn cael eu penderfynu?

Bydd eich graddau'n cael eu pennu gan eich ysgol neu goleg yn seiliedig ar amrywiaeth o wybodaeth asesu. Gallai hyn gynnwys asesiadau rydych wedi'u cwblhau yn ystod y cwrs, gan gynnwys gwaith cwrs. Bydd eich ysgol neu goleg yn penderfynu a ydyn nhw am ddefnyddio deunyddiau asesu wedi'u haddasu a fydd yn cael eu darparu gan CBAC i helpu i bennu eich gradd. Bydd eich ysgol neu goleg yn gallu ystyried faint o gynnwys cwrs rydych wedi'i drafod wrth benderfynu pa wybodaeth asesu i'w defnyddio. Mae hyn fel na fyddwch yn cael eich asesu ar unrhyw beth nad ydych wedi'i drafod. Bydd CBAC yn cynghori'ch ysgol neu goleg ac yn gwneud yn siŵr bod y ffordd maen nhw'n bwriadu pennu'ch graddau yn addas. Er mwyn caniatáu cymaint o amser â phosibl i ragor o ddysgu ddigwydd, bydd eich graddau'n cael eu pennu gan eich ysgol neu goleg yn nhymor yr haf.

 

A fydd fy ngradd UG yn haf 2021 yn cyfrannu at fy Safon Uwch yn haf 2022?

Rydyn ni wedi ystyried a oes unrhyw ffordd deg y gall canlyniadau UG o'r haf hwn gyfrannu at Safon Uwch yn haf 2022, ond yn anffodus ‘does dim. Y rheswm am hyn yw bod Safon Uwch fel arfer yn cael ei dyfarnu drwy roi marciau sy’n cael eu cyflawni ym mhob uned at ei gilydd (gan gynnwys unedau UG). Nid oes ffordd deg o ddefnyddio graddau UG o haf 2021 fel rhan o'r Safon Uwch yn 2022. Er hynny, os ydych chi’n sefyll cymhwyster UG yr haf hwn, byddwch yn dal i dderbyn gradd UG wedi’i benderfynu gan eich athrawon neu ddarlithwyr. Byddwch yn gallu defnyddio'r radd hon yn eich cais UCAS i brifysgolion ac i symud ymlaen i'r Safon Uwch.

 

Beth fydd yn digwydd os ydw i'n fyfyriwr Blwyddyn 10?

Os ydych wedi cwblhau'r cwrs a’ch bod yn mynd i gael eich cofrestru ar gyfer y cwrs TGAU llawn eleni, yna gallwch gael gradd wedi ei phennu gan eich ysgol. Er hynny, ni fydd yn bosibl cymryd rhai unedau TGAU yn unig eleni, a bydd angen inni ystyried beth fydd y trefniadau asesu ar gyfer y pynciau hynny y flwyddyn nesaf.

 

Beth sy'n digwydd os nad ydw i’n mynychu ysgol neu goleg ac y byddwn wedi cofrestru fel 'ymgeisydd preifat'?

Byddwch yn dal i allu cwblhau asesiadau fel sy'n ofynnol gan ysgol neu goleg os ydynt yn fodlon eich cofrestru ar gyfer y cymhwyster a phennu eich gradd yn seiliedig ar yr asesiadau hynny. Gallai’r deunyddiau asesu fydd yn cael eu darparu gan CBAC gael eu defnyddio ar gyfer hyn. Rydyn ni’n edrych ar wahanol drefniadau ar gyfer dysgwyr na allant wneud hyn, a bydd mwy o wybodaeth ar gael cyn bo hir.

 

Beth sy’n digwydd os ydw i'n astudio ar gyfer cymhwyster galwedigaethol?

Nid yw cyhoeddiad heddiw yn cynnwys cymwysterau galwedigaethol. Rydyn ni’n gweithio gyda'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau galwedigaethol i Gymru'n unig ar y ffordd ymlaen. Byddwn yn parhau i weithio gyda Lloegr a Gogledd Iwerddon i benderfynu ar y trefniadau ar gyfer cymwysterau a gynigir ledled y DU. Ar hyn o bryd mae Ofqual yn ymgynghori ar gynigion yn ymwneud â’r cymwysterau sy’n cael eu cynnig ledled y DU tan 29 Ionawr.

A fyddaf yn gallu apelio fy nghanlyniad?

Os ydych am herio eich gradd, byddwch yn gallu apelio i'ch ysgol neu goleg. Os nad ydych yn fodlon â'r canlyniad a’ch bod eisiau herio'r broses a ddefnyddiwyd gan eich ysgol neu goleg i bennu eich gradd, yna byddwch yn gallu apelio at CBAC.

 

Cymorth

Os ydych chi'n poeni am yr hyn y mae hyn yn ei olygu i chi, mae'n bwysig eich bod yn siarad â'ch athrawon, darlithwyr ac oedolion eraill sy'n eich cefnogi. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y gallwn ar ein gwefan a bydd eich ysgolion a'ch colegau hefyd yn gallu rhoi rhagor o fanylion i chi cyn bo hir. Os ydych chi'n teimlo'n bryderus neu'n isel ac eisiau siarad â rhywun am eich teimladau, mae rhai sefydliadau a all helpu. Gallech gysylltu â:

Meic Cymru - 080880 23456

Childline - 0800 1111

I gael rhagor o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn ystod y pandemig gallwch hefyd fynd i https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol, cysylltwch â ni drwy e-bostio Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Yn gywir

 

Philip Blaker

Prif Weithredwr 

 

Gweler y datganiad gan Weinidog Cymru yma:

Mae Mr Gerrard yn esbonio'r sefyllfa bresennol yn y fideo isod:

Read 29 times Last modified on Iau, 21 Ionawr 2021 10:58