Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

 

Pennaeth Daearyddiaeth

Yn eisiau o Fedi 2021

Mae hon yn swydd barhaol, amser llawn

Cyflog : Prif/Uwch Raddfa Gyflog Athrawon + CAD2b

Dyddiad Cau: Dydd Mercher, Ebrill 14eg 2021

Rydym yn awyddus i benodi Athro Daearyddiaeth eithriadol, brwdfrydig a llawn cymhelliant a fydd yn arwain y maes cyffrous a deinamig hwn o’r ysgol trwy esiampl wrth gyflawni ei thargedau uchelgeisiol. Mae’r adran yn cynnwys un athro Daearyddiaeth profiadol arall, ac mae’n ganolbwynt i Ysgol Aberconwy; man lle mae myfyrwyr yn cael cyfle i ragori. Mae’r adran wedi paratoi’n dda ar gyfer newidiadau diweddar i’r cwricwlwm ac mae ein canlyniadau dilysedig diweddaraf (2019) yn dangos mai’r cyfradd pasio ar gyfer TGAU oedd 77%, gyda 27% o fyfyrwyr yn cyflawni graddau A*/A. Mae traddodiad cryf  yn Safon Uwch ac mae’r tîm profiadol hefyd yn cyfrannu at ddatblygiad y cwricwlwm ar draws y dyniaethau a’r ysgol.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus:

  • fod yn athro Daearyddiaeth a/neu Ddyniaethau gydag ymarfer ystafell ddosbarth ‘Eithriadol’ yn gyson
  • fod yn eiriolwr brwd dros y pwnc sy’n cyfrannu’n effeithiol i welliannau adrannol ac ysgol gyfan
  • allu addysgu ar draws yr ystod oedran a’r ystod gallu lawn rhwng 11-18 oed
  • fod yn awyddus iawn i fod yn Athro Dosbarth cefnogol
  • ddangos gallu ac awydd i wneud cyfraniad llawn i fywyd yr ysgol
  • fod â disgwyliadau uchel ohonynt hwy eu hunain ac eraill
  • fod yn gyfathrebwr da gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol
  • fod yn hyblyg ac yn aelod da o dîm

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais 

 

Dirprwy Bennaeth

Yn eisiau o fis Medi 2021

Mae hon yn swydd barhaol, amser llawn

Cyflog : Graddfa Arweinyddiaeth : L16-20

Dyddiad Cau: Dydd Llun, Ebrill 19eg 2021

Rydym yn ceisio penodi arweinydd rhagorol, brwdfrydig a llawn cymhelliant i swydd newydd Dirprwy Bennaeth yn yr ysgol. Mae'r swydd hon yn deillio o ailstrwythuro'r tîm arwain, yn dilyn cyfnod o ddatblygiad, gwelliant ac ehangu sylweddol yn yr ysgol. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddatblygu rôl newydd gan fod y tîm arwain ar hyn o bryd yn cynnwys rheolwr busnes a 6 Phennaeth Cynorthwyol, yn cefnogi'r Pennaeth.
Yn bennaf, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhannu gwerthoedd, gweledigaeth ac ethos Ysgol Aberconwy, lle rydym yn gweithio gyda'n gilydd i greu cymuned ddysgu gynhwysol, hapus a deinamig sy'n ysbrydoli, cefnogi a herio pawb. Byddwch yn rhannu ein gwerthoedd craidd sef gwytnwch, balchder, parch, positifrwydd ac ymrwymiad.
O ganlyniad, mae'r corff llywodraethu am benodi arweinydd deinamig sydd:
• â hanes profedig o arfer rhagorol yn yr ystafell ddosbarth lle mae myfyrwyr yn cael eu herio, eu hysbrydoli a'u cefnogi i gyflawni;
• yn meddu ar sgiliau arwain, trefnu a chyfathrebu da;
• yn gallu creu gweledigaeth glir lle mae staff yn cael eu cymell a'u cefnogi i ddatblygu eu set sgiliau eu hunain;
• yn cefnogi diwylliant o ddisgwyliadau uchel sy'n gyrru gwelliant Ysgol;
• yn meddu ar sgiliau personol ac adeiladu tîm rhagorol;
• wedi ymrwymo i weithio gyda Llywodraethwyr, rhieni, gofalwyr a rhanddeiliaid ehangach;
• yn meddu ar agwedd gadarnhaol tuag at newid ac arloesedd a fydd yn datblygu ac yn ysbrydoli ein myfyrwyr;
• yn ysbrydoli staff a disgyblion trwy ddiddordeb, anogaeth a chydnabyddiaeth o'u gwerth unigryw;
• yn arddangos lefel uchel o ddeallusrwydd emosiynol.

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais 

 

Athro/Athrawes Dosbarth: Cymraeg

O fis Medi 2021 bydd angen

Mae hon yn swydd llawn amser a pharhaol

Cyflog : Prif Raddfa Cyflog i Athrawon

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 23ain Ebrill 2021

Rydym yn awyddus i apwyntio Athro Cymraeg brwdfrydig a llawn cymhelliant; athro rhagorol a fydd yn arwain drwy esiampl ac yn cefnogi’r gyfadran yn eu cais i gyflawni eu targedau uchelgeisiol. Rydym yn annog ceisiadau gan athrawon sy’n teimlo y gallant ychwanegu gwerth i gyfadran sydd eisoes yn effeithiol iawn a ffynnu mewn amgylchedd dynamig a brwdfrydig.
Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus:
• Fod yn athro Cymraeg/ANG gydag ymarfer dosbarth sy’n ‘Dda’ neu’n ‘Rhagorol’ yn gyson;
• Fod yn eiriolwr brwd dros y pwnc sy’n cyfrannu’n effeithiol i welliannau adrannol ac ysgol gyfan;
• Allu addysgu ar draws yr ystod oedran a’r ystod gallu lawn rhwng 11-18 oed;
• Fod yn awyddus iawn i fod yn Athro Dosbarth cefnogol;
• Ddangos gallu ac awydd i wneud cyfraniad llawn i fywyd yr Ysgol;
• Fod â disgwyliadau uchel ohonynt hwy eu hunain ac eraill;
• Fod yn gyfathrebwr da gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol;
• Fod yn hyblyg ac yn aelod da o dîm.

 

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais