Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

Athro Adnoddau Arbenigol: Awtistiaeth ac Anawsterau Niwroddatblygiadol 

O fis Medi 2020 bydd angen (neu mor fuan a phosibl wedi hynny)

Mae hon yn swydd llawn amser a pharhaol

Cyflog : Prif Raddfa Cyflog i Athrawon + Lwfans ADY 

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 20eg Gorffennaf 

Yn Aberconwy yn dechrau datblygu darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gyfer disgyblion oed uwchradd ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig. Gydag Awdurdod Lleol Conwy, rydym yn bwriadu, yn y lle cyntaf, agor dau ddosbarth adnoddau ar gyfer disgyblion oed uwchradd o bob rhan o'r ALl, ac rydym wrthi'n ymgynghori'n statudol ar y cynnig hwn. Oherwydd yr amgylchiadau presennol mewn perthynas â Covid 19 a chau ysgolion, mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i oedi ar hyn o bryd; fodd bynnag, o fis Medi 2020 rydym am benodi staff a fydd yn darparu cefnogaeth ychwanegol i ddisgyblion dynodedig ag ASD wrth weithio ochr yn ochr â'r tîm arweinyddiaeth i ddatblygu'r cynnig hwn.

Bydd y swydd yn y lle cyntaf yn cynnwys cwblhau'r ymgynghoriad statudol, gweithio gyda'r ysgol i ddatblygu'r model darparu, sefydlu'r ddarpariaeth adnoddau ac i ddarparu cefnogaeth addysgu i ddysgwyr a nodwyd ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig yng nghyd-destun ysgol brif ffrwd.

Y cynnig yw agor dau ddosbarth ag adnoddau sy’n cynnwys 8 disgybl, gyda'r potensial ar gyfer datblygiad ac ehangiad pellach yn y dyfodol. Bydd y ddarpariaeth arbenigol hon ar gyfer dysgwyr ag awtistiaeth nad oes ganddynt anabledd dysgu, ond sy'n cael anhawster sylweddol i gael mynediad i'r cwricwlwm prif ffrwd yn ei gyfanrwydd. Mae Awdurdod Lleol Conwy yn gobeithio mai’r cynnig hwn fydd y cam cyntaf wrth ddatblygu darpariaeth arbenigol o ansawdd uchel ar draws pob cam allweddol o addysg, gyda chylch gwaith clir i’w gynnwys mewn addysg brif ffrwd lle bynnag y bo modd a galluogi disgyblion i gael mynediad at gwricwlwm llawn ac amrywiol. Bydd y ddarpariaeth yn helpu i gynorthwyo dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder ar gyfer trosglwyddo allan o’r ysgol ac ymlaen i gyfleoedd addysg bellach yn unol â’u dyheadau a’u diddordebau. Gellir gweld y ddogfen ymgynghori lawn yn www.conwy.gov.uk/educationconsultations.

Rydym am benodi dau athro profiadol, brwdfrydig ac ymroddedig i lenwi'r swyddi newydd hyn. Dylai fod gan ymgeiswyr brofiad a gwybodaeth helaeth o weithio gyda disgyblion oed uwchradd ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig, yn ddelfrydol mewn lleoliad ysgol prif ffrwd.

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais 

Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch Awtistiaeth ac Anawsterau Niwroddatblygiadol 

Cynorthwyydd Addysgu: Ystod Cyflog : G04 : £17,471 - £18,540

Mae hon yn swydd barhaol o 37 awr yr wythnos, tymor ysgol a 5 niwrnod.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : Dydd Gwener Gorffennaf 24ain

Dyddiad Cychwyn : Medi 2020.

Yn Aberconwy rydym yn dechrau datblygu darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gyfer disgyblion oed uwchradd ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig. Gydag Awdurdod Lleol Conwy rydym yn cynllunio, yn y lle cyntaf, agor dau ddosbarth adnoddau ar gyfer disgyblion oed uwchradd o bob rhan o’r ALl, ac rydym wrthi’n ymgynghori’n statudol ar y cynnig hwn. O ganlyniad i’r amgylchiadau presennol mewn perthynas â Covid 19 a chau ysgolion, mae’r ymgynghoriad hwn yn wedi’i oedi ar hyn o bryd; fodd bynnag, o fis Medi 2020 rydym am benodi staff a fydd yn darparu cefnogaeth ychwanegol ar gyfer disgyblion dynodedig ag ASD wrth weithio ochr yn ochr â’r tîm arweinyddiaeth i ddatblygu ‘r cynnig hwn.

Y cynnig yw agor dau ddosbarth o 8 disgybl, ac iddynt adnoddau, gyda'r potensial ar gyfer datblygiad ac estyniad pellach yn y dyfodol. Bydd y ddarpariaeth arbenigol hon ar gyfer dysgwyr ag awtistiaeth nad oes ganddynt anabledd dysgu, ond sy'n cael anhawster sylweddol i gael mynediad i'r cwricwlwm prif ffrwd yn ei gyfanrwydd. Mae Awdurdod Lleol Conwy yn gobeithio mai’r cynnig hwn fydd y cam cyntaf wrth ddatblygu darpariaeth arbenigol o ansawdd uchel ar draws pob cam allweddol o addysg, gyda chylch gwaith clir i’w gynnwys mewn addysg brif ffrwd lle bynnag y bo modd ac yn galluogi disgyblion i gael mynediad at gwricwlwm llawn ac amrywiol. Bydd y ddarpariaeth yn helpu i gynorthwyo dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder ar gyfer trosglwyddo y tu allan i’r ysgol ac ymlaen i gyfleoedd addysg bellach yn unol â’u dyheadau a’u diddordebau. Gellir gweld y ddogfen ymgynghori lawn yn www.conwy.gov.uk/educationconsultations.

Felly, rydym yn ceisio penodi Cynorthwyydd Addysgu brwdfrydig a llawn cymhelliant i ddarparu cefnogaeth i ddysgwyr dynodedig ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig yng nghyd-destun ein prif ffrwd ysgol. Byddant yn gweithio o dan arweiniad yr athro Canolfan Adnoddau i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr yn y dosbarth, neu mewn grwpiau bach, gan ganolbwyntio'n benodol ar sgiliau llythrennedd a rhifedd, cyfathrebu cymdeithasol ac anawsterau ymddygiad. Byddant yn ymdrwytho’n llwyr ym mywyd y ddarpariaeth adnoddau a gallant hefyd ddarparu cefnogaeth weinyddol, yn ogystal â chefnogi myfyrwyr y tu allan i'r ystafell ddosbarth. 

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais 

Cynorthwyydd Addysgu Awtistiaeth ac Anawsterau Niwroddatblygiadol

Cynorthwyydd Addysgu: Ystod Cyflog : G02 : £13,410 – £13,678

Mae hon yn swydd barhaol o 30 awr yr wythnos, tymor ysgol a 5 niwrnod.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : Dydd Gwener Gorffennaf 24ain

Dyddiad Cychwyn : Medi 2020 .

Yn Aberconwy rydym yn dechrau datblygu darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gyfer disgyblion oed uwchradd ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig. Gydag Awdurdod Lleol Conwy rydym yn cynllunio, yn y lle cyntaf, agor dau ddosbarth adnoddau ar gyfer disgyblion oed uwchradd o bob rhan o’r ALl, ac rydym wrthi’n ymgynghori’n statudol ar y cynnig hwn. O ganlyniad i’r amgylchiadau presennol mewn perthynas â Covid 19 a chau ysgolion, mae’r ymgynghoriad hwn yn wedi’i oedi ar hyn o bryd; fodd bynnag, o fis Medi 2020 rydym am benodi staff a fydd yn darparu cefnogaeth ychwanegol ar gyfer disgyblion dynodedig ag ASD wrth weithio ochr yn ochr â’r tîm arweinyddiaeth i ddatblygu ‘r cynnig hwn.

Y cynnig yw agor dau ddosbarth o 8 disgybl, ac iddynt adnoddau, gyda'r potensial ar gyfer datblygiad ac estyniad pellach yn y dyfodol. Bydd y ddarpariaeth arbenigol hon ar gyfer dysgwyr ag awtistiaeth nad oes ganddynt anabledd dysgu, ond sy'n cael anhawster sylweddol i gael mynediad i'r cwricwlwm prif ffrwd yn ei gyfanrwydd. Mae Awdurdod Lleol Conwy yn gobeithio mai’r cynnig hwn fydd y cam cyntaf wrth ddatblygu darpariaeth arbenigol o ansawdd uchel ar draws pob cam allweddol o addysg, gyda chylch gwaith clir i’w gynnwys mewn addysg brif ffrwd lle bynnag y bo modd ac yn galluogi disgyblion i gael mynediad at gwricwlwm llawn ac amrywiol. Bydd y ddarpariaeth yn helpu i gynorthwyo dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder ar gyfer trosglwyddo y tu allan i’r ysgol ac ymlaen i gyfleoedd addysg bellach yn unol â’u dyheadau a’u diddordebau. Gellir gweld y ddogfen ymgynghori lawn yn www.conwy.gov.uk/educationconsultations.

Felly, rydym yn ceisio penodi Cynorthwyydd Addysgu brwdfrydig a llawn cymhelliant i ddarparu cefnogaeth i ddysgwyr dynodedig ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig yng nghyd-destun ein prif ffrwd ysgol. Byddant yn gweithio o dan arweiniad yr athro Canolfan Adnoddau i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr yn y dosbarth, neu mewn grwpiau bach, gan ganolbwyntio'n benodol ar sgiliau llythrennedd a rhifedd, cyfathrebu cymdeithasol ac anawsterau ymddygiad. Byddant yn ymdrwytho’n llwyr ym mywyd y ddarpariaeth adnoddau a gallant hefyd ddarparu cefnogaeth weinyddol, yn ogystal â chefnogi myfyrwyr y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais 

Cynorthwyydd Addysgu 

Ystod Cyflog : G02 : £14,179 – £14,461

Mae hon yn swydd dros dro am flwyddyn o 32.5 awr yr wythnos, tymor ysgol a 5 niwrnod.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : Dydd Gwener Gorffennaf 24ain

Dyddiad Cychwyn : Medi 2020.

Rydym yn ceisio penodi Cynorthwyydd Addysgu brwdfrydig a llawn cymhelliant i gefnogi myfyrwyr yn ein hadran ADY. Byddant yn gweithio o dan arweiniad y Cydlynydd ADY i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr yn y dosbarth, neu mewn grwpiau bach, gan ganolbwyntio'n benodol ar sgiliau llythrennedd a rhifedd, cyfathrebu cymdeithasol ac anawsterau ymddygiadol. Byddant yn cymryd rhan lawn ym mywyd yr ysgol a gallant hefyd ddarparu cefnogaeth weinyddol, yn ogystal â chefnogi myfyrwyr y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais