Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

 

Athro Dylunio Cynnyrch 

 

O fis Medi 2021 bydd angen (neu mor fuan a phosibl wedi hynny)

Mae hon yn swydd barhaol, lawn amser, er y rhoddir ystyriaeth I ymgeiswyr â chymwysterau addas sy’n dymuno gweithio’n rhan-amser

Cyflog: Prif Raddfa Cyflog i Athrawon

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, Mehefin 11eg 2021

 

Rydym yn awyddus i benodi Athro Dylunio Cynnyrch eithriadol, brwdfrydig a llawn cymhelliant a fydd yn arwain drwy esiampl ac yn cefnogi’r gyfadran yn eu cais i gyflawni eu targedau uchelgeisiol. Rydym yn annog ceisiadau gan athrawon sydd newydd gymhwyso neu’r rhai sydd â mwy o brofiad sy’n teimlo y gallant ychwanegu gwerth i gyfadran sydd eisoes yn effeithiol iawn, a ffynnu mewn amgylchedd dynamig a bywiog.


Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus:


• Fod yn athro/athrawes neu ANG Dylunio Cynnyrch gydag ymarfer dosbarth sy’n ‘Dda’ neu’n ‘Rhagorol’ yn gyson
• Fod yn eiriolwr brwd dros y pynciau sy’n cyfrannu’n effeithiol i welliannau adrannol ac ysgol gyfan
• Allu addysgu ar draws yr ystod oedran a’r ystod gallu lawn rhwng 11-18 oed.
• Fod yn awyddus iawn i fod yn Athro Dosbarth cefnogol
• Ddangos gallu ac awydd i wneud cyfraniad llawn i fywyd yr ysgol
• Fod â disgwyliadau uchel ohonynt hwy eu hunain ac eraill
• Fod yn gyfathrebwr da gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol
• Fod yn hyblyg ac yn aelod da o dîm


Yn gyfnewid rydym yn cynnig:


• Ymrwymiad cryf i ddatblygiad proffesiynol;
• Ysgol â dyheadau uchel a chyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth;
• Cyfle i helpu i lywio addysgu a dysgu a'n cwricwlwm amgen;
• Tîm ymroddedig a chefnogol o staff proffesiynol a llywodraethwyr ;
• Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a chefnogaeth;
• Ysbryd cymunedol cryf;
• Lle bywiog a diddorol i weithio ynddo.

 

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais