Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

O fis Medi 2019 bydd angen : Athro Addysg Gorfforol

Mae hon yn swydd ran amser, dros dro am flwyddyn, 2 ddiwrnod yr wythnos

Cyflog : Prif Raddfa Cyflog i Athrawon

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, Medi 20fed 2019

 

Rydym yn awyddus i benodi Athro Addysg Gorfforol eithriadol, brwdfrydig a llawn cymhelliant (I weithio gyda myfyrwyr Addysg Gorfforol gwrywaidd) a fydd yn arwain drwy esiampl ac yn cefnogi’r gyfadran yn eu cais i gyflawni eu targedau uchelgeisiol. Rydym yn annog ceisiadau gan athrawon sydd newydd gymhwyso neu’r rhai sydd â mwy o brofiad sy’n teimlo y gallant ychwanegu gwerth i gyfadran sydd eisoes yn effeithiol iawn, a ffynnu mewn amgylchedd dynamig a bywiog.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus:

 • fod yn athro Addysg Gorfforol gydag ymarfer dosbarth sy’n ‘Dda’ neu’n ‘Rhagorol’ yn gyson
 • fod yn eiriolwr brwd dros y pwnc sy’n cyfrannu’n effeithiol i welliannau adrannol ac ysgol gyfan
 • allu addysgu ar draws yr ystod oedran a’r ystod gallu lawn rhwng 11-18 oed, gan gynnwys Safon Uwch
 • fod yn awyddus iawn i fod yn Athro Dosbarth cefnogol
 • ddangos gallu ac awydd i wneud cyfraniad llawn i fywyd yr ysgol
 • fod â disgwyliadau uchel ohonynt hwy eu hunain ac eraill
 • fod yn gyfathrebwr da gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol
 • fod yn hyblyg ac yn aelod da o dîm

Mae’n gyfnod cyffrous i ymuno ag Ysgol Aberconwy, ysgol gyfun gymysg sy’n cynnwys 800 o ddisgyblion 11 i 18 oed. Mae campws newydd, eang yr ysgol wedi’i leoli ar lannau prydferth Afon Conwy, yn nhref ganoloesol Conwy, sydd ar arfordir Gogledd Cymru ac yn agos iawn i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae Ysgol Aberconwy yn agos i gefnffordd yr A55, ac felly o fewn cyrraedd rhwydd i weddill Gogledd Cymru, sir Gaer a Chilgwri (Wirral). Mae’r ysgol yn cynnig adnoddau ardderchog, ac mae gan bob athro fynediad i dechnoleg bersonol, ynghyd â mynediad i ystafelloedd TGCh sydd wedi’u neilltuo ar gyfer eu maes cwricwlwm

Mae’r amrywiaeth o fewn y gymuned ysgol yn sicrhau bod yr ysgol yn lle bywiog a diddorol i weithio. Rydym yn cynnig

 • Rhaglen fentora hir-sefydlog a chyflawn
 • Rhaglen gadarn sydd wedi’i theilwra at yr unigolyn, yn cynnwys datblygiad proffesiynol ac hyfforddiant ar gyfer athrawon a staff cefnogi
 • Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill er mwyn gweithio mewn partneriaeth a chefnogi’n gilydd
 • Ysbryd cymunedol cryf
 • Staff sy’n cefnogi ei gilydd.

 

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Cais Am Swydd

 

Ffuflen Gais wedi’i chwblhau a llythyr eglurhaol i’w dychwelyd i Lynn Jones yn Ysgol Aberconwy naill ai drwy’r post neu ebostiwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, os gwelwch yn dda cysylltwch â Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.yn y lle cyntaf.

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu – bydd pob cymhwyster a geirda yn cael eu gwirio.

Top