Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

Ystod Cyflog : GO3 - £5,203 - £5,307

Mae hon yn swydd barhaol, am 12 awr (2 ddiwrnod) yr wythnos, yn ystod y tymor, gan rannu swydd gyda deiliad presennol y swydd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : Ebrill 12fed 2019

Dyddiad cychwyn yn y swydd: Mai 1af 2019 neu mor fuan â phosibl.

 

Rydym yn awyddus i apwyntio person brwdfrydig a llawn cymhelliant i ddatblygu a chynnal systemau cyfathrebu mewnol ac allanol yr ysgol. Bydd y person hwn yn gweithio’n annibynnol ac yn greadigol er mwyn:

 • codi proffil yr ysgol yn y gymuned leol drwy hyrwyddo ein brand,
 • cynnal ein proffil yn y cyfryngau a’r cyfryngau cymdeithasol,
 • cynnal gwefan yr ysgol,
 • trefnu cyhoeddi prosbectysau a dogfennau eraill
 • cynnal systemau cyfathrebu mewnol, bwletinau ac arddangosfeydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio rhan amser gan rannu swydd gyda deiliad presennol y swydd, yn dilyn cyfnod sefydlu a hyfforddiant.

Mae’n adeg gyffrous i ymuno ag Ysgol Aberconwy, sef ysgol gyfun gymysg sy’n gofalu am 800 o ddisgyblion 11-18 oed. Mae’r ysgol wedi ei lleoli ar safle newydd sbon ar lan Afon Conwy brydferth, yn nhref ganoloesol Conwy ar arfordir Gogledd Cymru, yn agos i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae agosrwydd Ysgol Aberconwy at ffordd ddeuol yr A55 yn hwyluso’r daith i bob rhan o Ogledd Cymru, Sir Gaer a’r Wirral. Mae’r ysgol yn cynnig adnoddau ardderchog, ac mae gan bob athro fynediad at dechnoleg bersonol ynghyd ag ystafelloedd TGCh ar gyfer eu maes cwricwlwm.

Mae’r amrywiaeth o fewn cymuned yr ysgol yn sicrhau bod yr ysgol yn lle bywiog a diddorol i weithio.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos gallu i drefnu a chyfathrebu i safon uchel yn gyson, a bydd ganddynt brofiad o weithio gyda phlant ag amrywiaeth o anghenion dysgu.

Rydym yn cynnig :

 • Rhaglen fentora gadarn a chynhwysfawr
 • Rhaglen datblygiad proffesiynol a hyfforddiant gadarn ar gyfer athrawon a staff cynorthwyol, wedi’i theilwra ar eich cyfer.
 • Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a chefnogaeth.
 • Ysbryd cymunedol cryf.
 • Staff cefnogol iawn.

 

Disgrifiad Swydd

Ffurflen gais

 

Ffuflen Gais wedi’i chwblhau a llythyr eglurhaol i’w dychwelyd i Lynn Jones yn Ysgol Aberconwy naill ai drwy’r post neu ebostiwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, os gwelwch yn dda cysylltwch â Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.yn y lle cyntaf.

 

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu – bydd pob cymhwyster a geirda yn cael eu gwirio.

Goruchwyliwr Arholiadau

Ystod Cyflog : £10 yr awr

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : Dydd Llun Ebrill 29ain 2019

Dyddiad cychwyn yn y swydd: Mai 7fed 2019 neu mor fuan â phosibl ar ôl hynny

 

Mae'r ysgol yn bwriadu ehangu ei thîm o oruchwylwyr arholiadau yn barod ar gyfer y gyfres arholiadau sy'n dechrau ar 7 Mai 2019. Wedi hynny bydd gwaith ar gael ar wahanol adegau drwy gydol y flwyddyn academaidd trwy drefniant, ac felly mae hyblygrwydd sylweddol ar gael.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd â chyfnod o hyfforddiant ar gyfer y rôl, ac o ganlyniad, nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol.

Mae’n adeg gyffrous i ymuno ag Ysgol Aberconwy, sef ysgol gyfun gymysg sy’n gofalu am 800 o ddisgyblion 11-18 oed. Mae’r ysgol wedi ei lleoli ar safle newydd sbon ar lan Afon Conwy brydferth, yn nhref ganoloesol Conwy ar arfordir Gogledd Cymru, yn agos i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae agosrwydd Ysgol Aberconwy at ffordd ddeuol yr A55 yn hwyluso’r daith i bob rhan o Ogledd Cymru, Sir Gaer a’r Wirral. Mae’r ysgol yn cynnig adnoddau ardderchog, ac mae gan bob athro fynediad at dechnoleg bersonol ynghyd ag ystafelloedd TGCh ar gyfer eu maes cwricwlwm.

Mae’r amrywiaeth o fewn cymuned yr ysgol yn sicrhau bod yr ysgol yn lle bywiog a diddorol i weithio.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos gallu i drefnu a chyfathrebu i safon uchel yn gyson, a bydd ganddynt brofiad o weithio gyda phlant ag amrywiaeth o anghenion dysgu.

Rydym yn cynnig :

 • Rhaglen fentora gadarn a chynhwysfawr.
 • Rhaglen datblygiad proffesiynol a hyfforddiant gadarn ar gyfer athrawon a staff cynorthwyol, wedi’i theilwra ar eich cyfer.
 • Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a chefnogaeth.
 • Ysbryd cymunedol cryf.
 • Staff cefnogol iawn.

 

Disgrifiad Swydd

Ffurflen gais

 

Ffuflen Gais wedi’i chwblhau a llythyr eglurhaol i’w dychwelyd i Lynn Jones yn Ysgol Aberconwy naill ai drwy’r post neu ebostiwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, os gwelwch yn dda cysylltwch â Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.yn y lle cyntaf.

 

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu – bydd pob cymhwyster a geirda yn cael eu gwirio.

 

Top