Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

Athro Adnoddau Arbenigol: Awtistiaeth ac Anawsterau Niwroddatblygiadol 

O fis Medi 2020 bydd angen (neu mor fuan a phosibl wedi hynny)

Mae hon yn swydd llawn amser a pharhaol

Cyflog : Prif Raddfa Cyflog i Athrawon + Lwfans ADY 

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 20eg Gorffennaf 

Yn Aberconwy yn dechrau datblygu darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gyfer disgyblion oed uwchradd ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig. Gydag Awdurdod Lleol Conwy, rydym yn bwriadu, yn y lle cyntaf, agor dau ddosbarth adnoddau ar gyfer disgyblion oed uwchradd o bob rhan o'r ALl, ac rydym wrthi'n ymgynghori'n statudol ar y cynnig hwn. Oherwydd yr amgylchiadau presennol mewn perthynas â Covid 19 a chau ysgolion, mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i oedi ar hyn o bryd; fodd bynnag, o fis Medi 2020 rydym am benodi staff a fydd yn darparu cefnogaeth ychwanegol i ddisgyblion dynodedig ag ASD wrth weithio ochr yn ochr â'r tîm arweinyddiaeth i ddatblygu'r cynnig hwn.

Bydd y swydd yn y lle cyntaf yn cynnwys cwblhau'r ymgynghoriad statudol, gweithio gyda'r ysgol i ddatblygu'r model darparu, sefydlu'r ddarpariaeth adnoddau ac i ddarparu cefnogaeth addysgu i ddysgwyr a nodwyd ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig yng nghyd-destun ysgol brif ffrwd.

Y cynnig yw agor dau ddosbarth ag adnoddau sy’n cynnwys 8 disgybl, gyda'r potensial ar gyfer datblygiad ac ehangiad pellach yn y dyfodol. Bydd y ddarpariaeth arbenigol hon ar gyfer dysgwyr ag awtistiaeth nad oes ganddynt anabledd dysgu, ond sy'n cael anhawster sylweddol i gael mynediad i'r cwricwlwm prif ffrwd yn ei gyfanrwydd. Mae Awdurdod Lleol Conwy yn gobeithio mai’r cynnig hwn fydd y cam cyntaf wrth ddatblygu darpariaeth arbenigol o ansawdd uchel ar draws pob cam allweddol o addysg, gyda chylch gwaith clir i’w gynnwys mewn addysg brif ffrwd lle bynnag y bo modd a galluogi disgyblion i gael mynediad at gwricwlwm llawn ac amrywiol. Bydd y ddarpariaeth yn helpu i gynorthwyo dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder ar gyfer trosglwyddo allan o’r ysgol ac ymlaen i gyfleoedd addysg bellach yn unol â’u dyheadau a’u diddordebau. Gellir gweld y ddogfen ymgynghori lawn yn www.conwy.gov.uk/educationconsultations.

Rydym am benodi dau athro profiadol, brwdfrydig ac ymroddedig i lenwi'r swyddi newydd hyn. Dylai fod gan ymgeiswyr brofiad a gwybodaeth helaeth o weithio gyda disgyblion oed uwchradd ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig, yn ddelfrydol mewn lleoliad ysgol prif ffrwd.

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais