Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

Cynorthwyydd Addysgu

Ystod Cyflog : G02 : £13,410 – £13,678
Mae hon yn swydd barhaol o 30 awr yr wythnos, tymor ysgol a 5 niwrnod.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : Dydd Gwener Ionawr 15fed
Dyddiad Cychwyn : 22ain Chwefror 2021.

 Yn Aberconwy rydym yn dechrau datblygu darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gyfer disgyblion oed uwchradd ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig.   Fe wnaethom agor dau ddosbarth ag adnoddau o 8 disgybl ym mis Medi, ac iddynt adnoddau, gyda'r potensial ar gyfer datblygiad ac estyniad pellach yn y dyfodol. Mae’r ddarpariaeth arbenigol hon ar gyfer dysgwyr ag awtistiaeth nad oes ganddynt anabledd dysgu, ond sy'n cael anhawster sylweddol i gael mynediad i'r cwricwlwm prif ffrwd yn ei gyfanrwydd. Mae Awdurdod Lleol Conwy yn gobeithio mai hwn fydd y cam cyntaf wrth ddatblygu darpariaeth arbenigol o ansawdd uchel ar draws pob cam allweddol o addysg, gyda chylch gwaith clir i’w gynnwys mewn addysg brif ffrwd lle bynnag y bo modd ac yn galluogi disgyblion i gael mynediad at gwricwlwm llawn ac amrywiol. Bydd y ddarpariaeth yn helpu i gynorthwyo dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder ar gyfer trosglwyddo y tu allan i’r ysgol ac ymlaen i gyfleoedd addysg bellach yn unol â’u dyheadau a’u diddordebau.

Felly, rydym yn ceisio penodi Cynorthwyydd Addysgu brwdfrydig a llawn cymhelliant i ddarparu cefnogaeth i ddysgwyr dynodedig ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig yng nghyd-destun ein prif ffrwd ysgol. Byddant yn gweithio o dan arweiniad yr athro Canolfan Adnoddau i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr yn y dosbarth, neu mewn grwpiau bach, gan ganolbwyntio'n benodol ar sgiliau llythrennedd a rhifedd, cyfathrebu cymdeithasol ac anawsterau ymddygiad. Byddant yn ymdrwytho’n llwyr ym mywyd y ddarpariaeth adnoddau a gallant hefyd ddarparu cefnogaeth weinyddol, yn ogystal â chefnogi myfyrwyr y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais