Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Prydau Ysgol

For You by Sodexo logoMae gwasanaeth arlwyo’r ysgol yn cael ei ddarparu gan Sodexo, cwmni mawr rhyngwladol sy’n arbenigo mewn rheoli cyfleusterau.

Mae Sodexo yn cynnig bwyd sydd wedi ei gynllunio i ddarparu prydau iach, cytbwys a maethlon i ddisgyblion ysgolion uwchradd.  Mae’r prydau yn cydymffurfio â chanllawiau Blas am Oes Llywodraeth Cymru.  Golygau hyn fod ein bwydlenni yn cwrdd â’r mesurau maeth gofynnol.

 

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi dalu am ginio eich plentyn drwy ddefnyddio App Schoolgateway?

 

Y Brif Neuadd Fwyta

Yn y brif neuadd fwyta mae yna gownter poeth sy’n cynnig amrywiaeth o brydau gan gynnwys dewis llysieuol, mae’r prydau hyn yn newid pob dydd. Mae’r fwydlen yn ymestyn dros gyfnod o tri wythnos ac mae’n cael ei newid ddwywaith y flwyddyn.

Mae’r caffi yn y neuadd fwyd yn cynnig byrbrydau i fynd allan megis prydau un pot, brechdanau a baguettes parod, ffrwythau, diodydd a chacennau.

Mae yna hefyd bar thema sy’n cynnig tatw pob, roliau, tafelli pizza a seigiau pasta, mae’r prydau yn newid yn wythnosol. Cynhelir hefyd wythnosau thema a diwrnodau arbennig trwy gydol y flwyddyn.

Mae’r caffi hefyd ar agor peth cyntaf yn y bore i weini diodydd poeth, uwd, grawnfwydydd, tost, brechdanau bacwn, ffrwythau ac iogwrt.

Rydym yn annog yr holl ddisgyblion i gael brecwast, profwyd mai hwn yw pryd pwysicaf y dydd gan ei fod yn gwella’r gallu i ganolbwyntio ac yn helpu’r proses ddysgu.

Café 6

Café 6 yw’r cownter deli yn y Neuadd Chwaraeon sy’n gweini brechdanau, baguettes, wrapiau a rholiau ffres yn ogystal ag amrywiaeth o fyrbrydau poeth a phrydau un pot i fwyta allan. 

Amser Cinio

Rydym yn cynnig ‘cynigion cinio’ sydd yn cynnwys pryd cynnes, tatws a llysiau fel y bo’n briodol, sudd ffrwythau neu lefrith a chacen, darn o ffrwyth neu iogwrt. Mae posib hefyd cael pecyn cinio gyda brechdan. Mae’r cynnig hwn ar gael i’r holl ddisgyblion.

Mae yna hefyd opsiwn cinio sydyn i ddisgyblion sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon amser cinio, mae posib iddynt archebu bwyd amser egwyl a’i gasglu amser cinio er mwyn osgoi ciwio.

Ar hyn o bryd mae Bargeinion Prydau yn costio £ 2.75 yr un, ond o'r 4ydd Mai 2021 byddant yn costio £ 2.80 yr un.

Cliciwch yma i weld ein bwydlen gyfredol.

Amser Egwyl

Os oes gan unrhyw riant gwestiwn ynghylch y gwasanaeth, neu os hoffent ymweld â’r gwasanaeth arlwyo gallent gysylltu â’r Rheolwr Gwasanaethau Safle Sodexo.

Mae gwybodaeth ynghylch plant sydd ag alergeddau a/neu anoddefedd bwyd yn cael ei gasglu yn ystod y broses dderbyn.

 

FEL RHIANT NEU WARCHODWR OES GENNYCH HAWL I BRYDAU YSGOL AM DDIM AR GYFER EICH PLANT SY'N MYNYCHU YSGOL O FEWN BWRDEISTREF SIROL CONWY? Am fwy o wybodaeth (gwefan CBSC) cliciwch yma or neu lawrlwythwch wybodaeth yma.