Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Polisïau

Gweler isod bolisïau Ysgol Aberconwy:

Ein nod yw cynorthwyo disgyblion i barhau â’u datblygiad dwyieithog. Bydd hyn yn galluogi disgyblion i wella eu dealltwriaeth a’u gafael ar yr iaith er budd personol ac er mwyn gwella eu cyfleoedd gwaith yn y dyfodol.

Mae’r holl ddisgyblion yn astudio Cymraeg hyd ddiwedd Blwyddyn 11 gan sefyll yr arholiad sydd fwyaf addas ar eu cyfer ar ddiwedd y cwrs. Gwneir trefniadau arbennig i gynorthwyo newyddddyfodiaid i’r ardal wrth iddynt ddysgu’r iaith

Rydym yn dilyn polisi dwyieithog mewn perthynas â:

 • gohebiaeth swyddogol
 • penawdau ar hysbysfyrddau swyddogol
 • dogfennau’r ysgol

Rydym yn annog y defnydd o’r Gymraeg mewn sgyrsiau cymdeithasol.

Nod rhaglen addysg rhyw yr ysgol yw cwrdd â gofynion Deddf Addysg 1996, fel yr amlinellir hwy yng Nghylchlythyr 45/94. Dysgir addysg rhyw er mwyn:

 • rhoi gwybodaeth am gydberthnasau cariadus, natur rhywioldeb a phrosesau atgenhedlu
 • paratoi’r disgyblion i ystyried eu perthnasau mewn dull cyfrifol ac iach, o fewn fframwaith werthoedd ac ymwybyddiaeth o’r gyfraith
 • cynorthwyo disgyblion i adnabod oblygiadau a pheryglon corfforol, emosiynol a moesol math arbennig o ymddygiad
 • annog disgyblion i werthfawrogi gwerth bywyd teuluol cadarn, priodas, y cyfrifoldebau sydd ynghlwm wrth fagu plant a’r angen i ymddwyn yn gyfrifol

Bydd pob disgybl yn cymryd rhan yn rhaglen addysg rhyw Ysgol Aberconwy ar wahanol adegau yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol.

Mae cyfle cyfartal yn ystyriaeth bwysig oherwydd heb bolisi o’r fath ni all ysgolion wneud cyfiawnder â’r disgyblion na’r staff. Mae’n hanfodol mewn perthynas ag amcanion a gwaith unrhyw ysgol gyfun.

Amcanion y polisi ar gyfer y disgyblion yw:

 • hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer dysgu
 • cymryd rhan ym mywyd yr ysgol
 • cyrhaeddiad.

Mae’r ysgol yn cymeradwyo polisi Cyfle Cyfartal y Sir.

Bydd yr ysgol yn ymgymryd â’r gwaith ymchwil a monitro canlynol er mwyn sicrhau cyfle cyfartal i’r disgyblion:

 • dadansoddi’r data cyrhaeddiad blaenorol wrth i’r disgyblion ddod i’r ysgol
 • dadansoddi dosbarthiad graddau’r adroddiadau interim
 • gwerthuso canlyniadau’r arholiadau allanol

Bydd yr ysgol yn ymateb i faterion sy’n codi yn sgil y dadansoddiad hwn gan gynllunio hyfforddiant i’r staff ac adolygu trefn y grwpiau dysgu.

Bydd yr ysgol yn monitro darpariaeth a hygyrchedd gweithgareddau all-gyrsiol y disgyblion.

Mae’r ysgol yn derbyn disgyblion yn unol â pholisi derbyniadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae’r polisi yn datgan y canlynol mewn perthynas â meini prawf derbyniadau: mewn amgylchiadau lle bydd nifer y ceisiadau yn fwy na’r nifer safonol, bydd yr Awdurdod yn ystyried y meini prawf canlynol yn y drefn a nodir:

 1. Bydd yr AALl yn cynnal y cysylltiadau rhwng rhai ysgolion babanod a iau a rhwng rhai ysgolion iau a chynradd a rhai ysgolion uwchradd.
 2. Bydd yr AALl yn ystyried anghenion addysgol arbennig plant (yn cynnwys y rhai hynny sy’n destun datganiadau dan Adran 7 Deddf Addysg 19 81) ac unrhyw amgylchiadau arbennig eraill, yn cynnwys anghenion meddygol neu gymdeithasol.
 3. Bydd yr AALl yn caniatáu i frodyr neu chwiorydd iau i ddilyn plant hyˆn i’r ysgol a fynychir gan y plentyn hyˆn.
 4. Bydd yr AALl yn sicrhau, cyn belled ag y bo hynny’n bosibl, bod lle yn cael ei gynnig yn ysgol briodol agosaf y plentyn. Wrth ystyried y maen prawf hwn, rhoddir ystyriaeth hefyd i drefniadau cludiant ac unrhyw ffordd beryglus rhwng y cartref a’r ysgol.

Ysgrifennwyd y Polisi Lles yn unol â Blas am Oes a Deddfwriaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, i hyrwyddo a chynnal ymagwedd gyfannol tuag at ffyrdd actif o fyw, maeth a lles cyffredinol drwy gydol y diwrnod ysgol a thu hwnt. 

 

I weld ein Polisi Lles, cliciwch isod...