Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Gwybodaeth Gyffredinol

 

Ysgol: Ysgol Uwchradd Gydaddysgol 11-18, sy'n cael ei chynnal gan y Sir
Nifer ar y gofrestr: 901
Iaith: Cyfrwng Saesneg
Pennaeth: Mr Ian Gerrard BSc
Cyfeiriad: Morfa Drive,
Conwy
LL32 8ED
Rhif Ffôn: +44 (0)1492 593243
Ffacs: +44 (0)1492 592537
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr T. James
 • Ethos a Gwerthoedd

  Rydym eisiau i Ysgol Aberconwy fod yn gymuned hapus, gofalgar, trefnus a pharchus lle bydd pobl yn cael eu trin yn deg ac yn cael cymorth i ddatblygu i’w llawn botensial gan eu galluogi i gymryd eu lle yn y gymdeithas. Yn fyr, ein nod yw YSBRYDOLI ein myfyrwyr drwy ddarparu dull arloesol o ddysgu a’u CEFNOGI gyda’n systemau bugeiliol pwrpasol fel y gallant LWYDDO yn yr ysgol ac yn y byd ehangach. Mae croeso i rieni darpar-ddisgyblion ym weld ag Ysgol Aberconwy unrhyw bryd yn ystod oriau ysgol. Cysylltwch â’r Dderbynfa i drefnu apwyntiad i ymweld ag Ysgol Aberconwy.
 • Diwrnod Ysgol

  Yn ystod Blynyddoedd 7 – 11, treulir 25 awr bob wythnos yn addysgu. Mae’r oriau hyn yn cynnwys yr amser a dreulir ar addysg grefyddol, ond nid ydynt yn cynnwys y gwasanaeth boreuol statudol, cofrestru ac egwyl. Mae’r amserlen wedi ei threfnu fel a ganlyn:

  Amserlen Arferol Cofrestru Estynedig
  08:45 Cyfnod Tiwtor 08:45 Cyfnod Tiwtor/ABICH
  09:05 Gwers 1 09:35 Gwers 1
  10:05 Gwers 2 10:25 Gwers 2
  11:05 Egwyl 11:15 Egwyl
  11:20 Gwers 3 11:30 Gwers 3
  12:20 Cinio 12:20 Cinio
  13:10 Gwers 4 13:10 Gwers 4
  14:10 Gwers 5 14:10 Gwers 5
  15:10 Diwedd y diwrnod ysgol 15:10 Diwedd y diwrnod ysgol

  Cyfleusterau: Mae nifer o gyfleusterau’r ysgol ar gael i ddisgyblion yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol.

 • Trefniadau Amser Cinio

  Gall y disgyblion brynu cinio yn yr ysgol, neu ddod â brechdanau. Mae’r prydau a ddarperir yn ystafell fwyta’r ysgol o safon uchel ac yn cael eu cynnig fel rhan o fwydlen â dewis eang. Defnyddir system adnabod olion bysedd yn lle arian parod. Mae disgyblion sy’n aros yn yr ysgol ar gyfer eu cinio neu sy’n dod â brechdanau yn parhau dan ofal ac arolygiaeth yr ysgol. Er mwyn i ni gyflawni’r ddyletswydd hon rydym yn disgwyl i’r disgyblion aros ar safle’r ysgol yn ystod yr egwyl ganol bore ac amser cinio.
 • Cau neu rannol gau’r ysgol oherwydd tywydd garw.

  Pan benderfynir cau’r ysgol, gwneir hynny’n hysbys ar unwaith drwy’r dulliau canlynol. Oni bai y derbynnir gwybodaeth drwy’r dulliau hyn, yna rhaid tybio bod yr ysgol yn parhau i fod ar agor:

  • Gwefan yr ysgol (www.aberconwy.conwy.sch.uk)
  • Neges destun ac e bost i bob rhif cyswllt (os gwelwch yn dda, felly, gadewch i ni wybod am unrhyw newidiadau i’ch rhif ffôn symudol neu gyfeiriadau e bost)
  • Gwefan Cyngor Sir Conwy (www.conwy.gov.uk/schoolclosures)
  • Radio Lleol : (Capital FM/eartHeartHeart Radio/Radio Cymru/Radio Wales)

  Nid ar chwarae bach y gwneir penderfyniad i gau’r ysgol, ac mae’r penderfyniad hwnnw Mr Gerrards ac y Llywodraethwyr Ysgol. Yr ystyriaeth bwysicaf bob amser yw diogelwch ein myfyrwyr a’n staff. 

 • Grant Datblygu Disgyblion (GDD) Mynediad

  Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gronfa Mynediad  GAD yn ddiweddar. Trwy’r arian hwn bydd  disgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn gallu cael grant o £125 i brynu’r canlynol:

  • gwisg ysgol gan gynnwys côt ac esgidiau
  • cit chwaraeon ysgol gan gynnwys esgidiau
  • gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys ond nid wedi’i gyfyngu i’r Sgowtiaid, Geidiaid, cadét, crefft ymladd, chwaraeon; celfyddydau perfformio neu ddawns
  • offer e.e. bag ysgol a deunydd ysgrifennu
  • offer arbenigol pan fo gweithgareddau cwricwlwm newydd yn cychwyn, megis dylunio a thechnoleg, ac
  • offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol fel dysgu yn yr awyr agored e.e. dillad gwrthsefyll dŵr.

  Mae’r arian ar gael i ddisgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim neu blant dan ofal sy’n cychwyn:

  • dosbarth derbyn ysgol gynradd a gynhelir ym Medi 2018
  • Blwyddyn 7 ysgol uwchradd a gynhelir ym Medi 2018
  • disgyblion mewn ysgol arbennig, adnodd anghenion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion  sy’n 4 oed neu 11 oed ym Medi 2018.

  Bydd y grant ar gyfer disgyblion sydd â hawl yng Nghonwy yn cael ei weinyddu gan Adran Budd-daliadau Conwy a dylai ymholiadau gael eu hanfon at yr adran hon.

  Y cyfeiriad yw: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-daliadau, Bodlondeb, Conwy LL32 8DU

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth ar y ddolen ganlynol:

  Grant Datblygu Disgyblion (PDG) – Mynediad | beta.llyw.cymru

 • Grant Datblygu Disgyblion

  Yn 2020/21, derbyniodd yr ysgol £142,600 ar ffurf y Grant Datblygu Disgyblion a gellir dod o hyd i’w chynlluniau ar gyfer gwario’r grant hwn trwy glicio yma. Mae’r gwariant hwn yn rhan o gynllun datblygu’r ysgol ac rydym yn adolygu ei effaith yn flynyddol.

 • Grant Dysgu Proffesiynol

  Yn 2020/21, derbyniodd yr ysgol £14,100 ar ffurf y Grant Dysgu Proffesiynol a gellir dod o hyd i’w chynlluniau ar gyfer gwario’r grant hwn trwy glicio yma. Mae’r gwariant hwn yn rhan o gynllun datblygu’r ysgol ac rydym yn adolygu ei effaith yn flynyddol.

 • Grant Gwella Addysg

  Yn 2020/21, derbyniodd yr ysgol £56,772 ar ffurf y Grant Gwella Addysg a gellir dod o hyd i’w chynlluniau ar gyfer gwario’r grant hwn trwy glicio yma. Mae’r gwariant hwn yn rhan o gynllun datblygu’r ysgol ac rydym yn adolygu ei effaith yn flynyddol.

 • Rhaglen Dysgu Carlam

  Yn 2020/21, derbyniodd yr ysgol £37,135 ar ffurf y Rhaglen Dysgu Carlam a gellir dod o hyd i’w chynlluniau ar gyfer gwario’r grant hwn trwy glicio yma. Mae’r gwariant hwn yn rhan o gynllun datblygu’r ysgol ac rydym yn adolygu ei effaith yn flynyddol.

 • Rheolaeth y Safle

  Mae gwasanaeth arlwyo’r ysgol yn cael ei ddarparu gan gwmni Sodexo, cwmni rheoli cyfleusterau rhyngwladol arbenigol mawr, sydd hefyd yng ngofal y gwaith o lanhau a rheoli safle Ysgol Aberconwy. Mae’r holl ystafelloedd dosbarth wedi’u hadnewyddu ac fe’u cedwir mewn cyflwr da iawn. Mae toiledau i’w cael ar draws safle’r ysgol ac maent yn cael eu glanhau bob awr.
 • Cofnodion Disgyblion

  Mae’r ysgol yn cadw cofnod unigol ar gyfer pob disgybl trwy gydol eu hamser yn yr ysgol. Mae’r cofnod yn cynnwys eitemau megis manylion personol a meddygol, adroddiadau ffurfiol a chanlyniadau profion, ac unrhyw wybodaeth arall y mae’r ysgol yn ei hystyried sydd yn bwysig i les a chynnydd y disgybl. Nod cofnodion disgyblion yw ein cynorthwyo i gadw cysylltiad dibynadwy rhwng y cartref a’r ysgol ac mae’r ysgol yn cynnig mynediad agored i rieni disgyblion dan 18 oed i archwilio cofnodion eu plentyn. Os bydd unrhyw newid yn amgylchiadau personol y disgybl, a lle mae’n angenrheidiol i’r ysgol fod yn ymwybodol o’r newid hwnnw, gofynnwn i rieni roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl."
 • Absenoldeb

  Os nad yw disgybl yn ddigon iach i ddod i’r ysgol, dylai’r rhieni gysylltu â’r ysgol ar ddiwrnod cyntaf y salwch, ac anfon nodyn gyda’r plentyn pan fydd yn dychwelyd i’r ysgol. Mae’r ysgol yn cysylltu â rhieni yn achos pob absenoldeb fel rhagofal yn erbyn trwantiaeth. Ni ddylai rhieni fynd ar wyliau yn ystod tymor yr ysgol. Mae pwysigrwydd asesiadau dan reolaeth yn yr arholiadau TGAU yn golygu ei bod yn annoeth iawn i ddisgyblion ym Mlwyddyn 10, 11 a’r Chweched Dosbarth golli ysgol. Lle bo hynny’n bosibl, dylid trefnu apwyntiadau deintyddol ar ôl oriau ysgol. Pan nad yw hyn yn bosibl, dylid trefnu apwyntiadau yn hwyr yn y prynhawn.
 • Salwch yn yr Ysgol

  Os bydd disgybl yn cael ei daro/tharo’n wael neu’n cael damwain yn yr ysgol, gall yr ysgol:

  • gynnig cymorth cyntaf yn achos mân ddamweiniau
  • cysylltu â’r rhieni er mwyn i’r disgybl gael mynd adref
  • cysylltu â’r ysbyty yn uniongyrchol a gofyn i’r rhieni hebrwng eu plentyn yno neu gyfarfod â’u plentyn yno os yw’r ddamwain yn un ddifrifol

  Mae gan yr ysgol aelodau staff sydd ar ddyletswydd yn ystod oriau ysgol a hwy yw’r bobl gyntaf y dylai’r disgyblion fynd atynt os byddant yn teimlo’n sâl neu os ydynt wedi cael damwain. Os nad yw’n bosibl cysylltu â rhieni ac os bydd angen triniaeth ysbyty, gall athro/athrawes roi caniatâd ar ran y rhieni. Gofynnir i rieni roi gwybod i’r ysgol am unrhyw gyflwr meddygol neu glinigol a all effeithio ar gynnydd y disgybl.

 • Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr

  Mae Llywodraethwyr yr ysgol yn cynhyrchu adroddiad blynyddol i rieni, a cheir hyd iddo trwy glicio yma.
 • Canllaw i rieni a gofalwyr ysgol Uwchradd

  Mae Llywodraeth Cymru wedi creu llyfryn sy’n helpu i esbonio beth fydd eich plentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol uwchradd.  Cewch hyd i’r canllaw trwy glicio yma.
 • Colledion neu Ddifrod

  Gofynnir i rieni nodi nad yw’r Awdurdod a’r Corff Llywodraethol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golledion, na difrod i eiddo personol yn yr ysgol. Mae’r ysgol yn cynghori rhieni i beidio â chaniatáu i’w plant ddod ag offer electronig drud a ffonau symudol i’r ysgol. Disgwylir i unrhyw ddisgybl sy’n cael ei ddal yn achosi difrod i eiddo’r ysgol dalu am y gwaith atgyweirio neu offer newydd.
 • Grant Gwisg Ysgol

  Mae'n bosib y byddwch yn gymwys am grant gan Lywodraeth Cymru i'ch helpu i brynu gwisg ysgol i'ch plentyn os ydych ar incwm isel glicio yma…
 • Cludiant

  Trefnir cludiant i'r ysgol o'r mwyafrif o ardaloedd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ffôn 01492 575595/5505075. Mae'r holl fanylion i'w gweld ar eu gwefan yma: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Education-and-Families/School-Transport/School-Transport.aspx 

 • Lles

  Dylech gyfeirio unrhyw geisiadau am brydau ysgol am ddim a grantiau gwisg ysgol at Adran Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, rhif ffôn 01492 575056. FEL RHIANT NEU WARCHODWR OES GENNYCH HAWL I BRYDAU YSGOL AM DDIM AR GYFER EICH PLANT SY'N MYNYCHU YSGOL O FEWN BWRDEISTREF SIROL CONWY? Am fwy o wybodaeth cliciwch yma...
 • Llywodraethwyr Adroddiad Blynyddol

  Llywodraethwyr yr ysgol yn llunio adroddiad blynyddol i rieni sydd i'w gweld drwy glicio yma.
 • Trefniadau ar gyfer Disgyblion ag Anableddau

  Mae’r ysgol yn berffaith hygyrch ar gyfer disgyblion ag anableddau ac mae’r adeilad yn cydymffurfio’n llawn â’r holl reoliadau cyfredol. Mae copi o’r Cynllun Gweithredu Anabledd ar gael os hoffech ei weld.
 • Gwybodaeth Gyffredinol am Ddiogelwch

  Mae’r ysgol wedi’i hailadeiladu a’i hadnewyddu’n llwyr. O ganlyniad mae’n adeilad cwbl ddiogel ac mae’r mynedfeydd yn cael eu rheoli. Mae gan yr ysgol system deledu cylch cyfyng (CCTV) sy’n monitro symudiadau’r disgyblion, aelodau staff ac ymwelwyr o amgylch yr ysgol. Mae timau o staff ar ddyletswydd yn arolygu’r disgyblion yn ystod y cyfnod cyn ac ar ôl ysgol ac yn ystod yr egwyl ac amser cinio. Mae rhai aelodau staff wedi derbyn hyfforddiant Cymorth Cyntaf. Mae’n ofynnol i bawb sy’n ymweld â’r ysgol lofnodi cofrestr yn y dderbynfa, lle byddant yn derbyn tocyn ymwelydd ar gyfer eu hymweliad. Mae gatiau’r parc bysiau yn cau am 3.10pm ac yn ail-agor unwaith y bydd yr holl ddisgyblion ar y bysiau ysgol yn ddiogel. Er lles a diogelwch y disgyblion ar ddiwedd y diwrnod ysgol, byddem yn gwerthfawrogi petai rhieni/gwarcheidwaid yn parcio eu cerbydau yn y meysydd parcio sydd ar gael yn hytrach na pharcio ar yr heol.
 • Grwpiau Tiwtor

  Mae pob disgybl yn perthyn i grŵp tiwtor sy’n cynnwys bechgyn a merched o allu cymysg. Swyddogaeth y tiwtor ydy dod i adnabod y plant dan ei ofal/ei gofal a bod yn gyfrifol am weinyddiaeth pob dydd megis marcio’r gofrestr, archwilio’r wisg ysgol a darllen hysbysiadau dyddiol. Mae Pennaeth y Tŷ yn monitro cynnydd disgyblion o fewn y grwpiau tiwtor ac yn ysgrifennu sylwadau cryno ar adroddiadau.
 • Addysg ac Arweiniad Gyrfaoedd

  Yn ystod eu hamser yn yr ysgol, cynigir amrywiaeth o gyfleoedd i ddisgyblion archwilio byd gwaith trwy CBC, ABCI a meysydd cwricwlwm. Mae rhai o'n myfyrwyr blwyddyn 10 a 12 yn ymgymryd â phrofiad gwaith mewn cwmnïau lleol. Mae Gyrfa Cymru yn darparu cefnogaeth i'r ysgol gan gynnig cyngor ac arweiniad gwybodaeth gyrfaoedd diduedd am ddim i gefnogi unrhyw un sy'n gwneud penderfyniadau addysg neu gyflogaeth. Mae Cynghorydd Gyrfa Cymru yn ymweld â'r ysgol yn rheolaidd i roi arweiniad gyrfaoedd i bobl ifanc yn unigol ac mewn grwpiau, yn ogystal â mynychu cyfarfodydd i rieni yn yr ysgol i drafod dewisiadau 14+ a 16+ i helpu ein pobl ifanc i wneud cynlluniau a phenderfyniadau gyrfa, a mynychu’r hyfforddiant cywir, dysgu pellach neu gyfleoedd cyflogaeth. I ddysgu mwy am Gyrfa Cymru cliciwch yma neu lawrlwythwch eu llyfryn diweddaraf yma. 
 • Addysg Iechyd, Bersonol a Chymdeithasol

  Credwn fod addysg bersonol a chymdeithasol yn ganolog i ddatblygiad cyffredinol pob disgybl, ac mae sawl agwedd ar fywyd yr ysgol yn cyfrannu at y nod hwn. Mae pob disgybl yn dilyn rhaglen Addysg Iechyd, Bersonol a Chymdeithasol. Mae’r rhaglen yn cynnwys addysg gyrfaoedd, datblygu sgiliau ymchwil ac astudio, addysg rhyw ac addysg iechyd. Mae polisi addysg rhyw yr ysgol ar gael. Mae nyrs ysgol ar gael unwaith yr wythnos sgwrsio â disgyblion yn gyfrinachol.
 • Nodau Gweithgareddau Chwaraeon

  Rydym yn awyddus i’r Addysg Gorfforol a ddarperir yn Ysgol Aberconwy fod yn brofiad hwyliog, gofalgar, trefnus a pharchus ac yn brofiad sy’n rhoi cyfle i bawb gyrraedd eu llawn botensial. Rydym yn ymdrechu i ddatblygu agweddau positif at iechyd a lles gan annog ein disgyblion i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol, awyr agored a chwaraeon gydol eu hoes. Ein nod yw cynnig profiadau Addysg Gorfforol ystyrlon sy’n diddori, cyffroi ac ysgogi ein disgyblion. Rydym yn awyddus i bawb brofi llwyddiant, gan ddatblygu’r unigolyn ‘cyfan’ ac ysgogi agweddau cadarnhaol at iechyd a lles. Rydym yn cydnabod y dylanwad mawr sydd gan chwaraeon a gweithgareddau corfforol ar bobl ifanc ac yn gwerthfawrogi rôl bwysig aelodau staff yr adran Addysg Gorfforol wrth iddynt hybu’r gwerthoedd allweddol hyn. Mae pob plentyn yn cyfrif ac mae gan bob plentyn yr hawl i fwynhau a chymryd rhan mewn addysg gorfforol o safon a chwaraeon o fewn yr ysgol, ni waeth beth fo’u hoedran, gallu, rhyw a chefndir.
 • Addysg Grefyddol a Chyd-Addoli

  Mae gennym raglen wedi’i chynllunio ar gyfer cyd-addoli, sy’n cynnwys gwasanaethau ar gyfer y grwpiau Tai. Ein nod yw meithrin safonau moesol ac ethegol uchel, gan annog disgyblion i fyfyrio ar faterion a dangos ysbryd goddefgar wrth ymdrin â hwy. Pan na cheir gwasanaeth, bydd pob dosbarth yn cael ‘Munud i Feddwl’. Nid oes gan yr ysgol unrhyw dueddiadau crefyddol penodol ac mae’r addysg grefyddol a ddarperir yn unol â’r Maes Llafur a Gytunwyd. Os bydd rhiant yn gwrthwynebu ar sail cydwybod i’w blentyn dderbyn addysg grefyddol neu fynychu gwasanaethau, gellir gwneud trefniadau eraill. Os bydd rhiant yn dymuno atal ei blentyn rhag derbyn addysg grefyddol neu fynychu gwasanaethau, mae’n rhaid iddo/iddi ysgrifennu at y Pennaeth.
 • Costau Gweithgareddau Ysgol

  Mae’r Corff Llywodraethol wedi mabwysiadu polisi o godi tâl ar ddisgyblion am:

  • gostau llety a bwyd yn ystod ymweliadau addysgol
  • gweithgareddau ar ôl oriau ysgol
  • gwersi cerdd
  • arholiadau allanol nad yw’r ysgol wedi paratoi’r disgybl ar eu cyfer yn ystod y flwyddyn ysgol honno
  • arholiadau pan nad yw’r disgybl yn cwblhau gofynion yr asesiad dan reolaeth neu os yw wedi colli’r arholiad heb reswm digonol
  • difrod bwriadol neu anfwriadol i eiddo’r ysgol neu golli eiddo’r ysgol
  • os bydd disgybl/rhiant yn gofyn am gael ail-sefyll arholiad mewn un neu fwy o bynciau

  Rydym yn trefnu amrywiaeth o dripiau i gyfoethogi profiad y disgyblion yn yr ysgol. Ni fyddwn yn eithrio unrhyw blentyn o dripiau o’r fath oherwydd nad yw’n m ethu talu, ond mae’n bwysig fod unrhyw gostau dyledus yn cael eu talu os yw tripiau neu weithgareddau o’r fath am gael eu cynnal.

 • Y Drefn Gwyno

  Mae’r Corff Llywodraethol wedi sefydlu trefn i ymdrin â chwynion gan roi ystyriaeth i’r modd y mae’r Corff Llywodraethol a’r Awdurdod Addysg yn gweithredu mewn perthynas â’r cwricwlwm a materion perthnasol eraill. Mae’r drefn hon wedi’i hamlinellu mewn dogfen Gymraeg neu Saesneg sydd ar gael yn yr ysgol. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw gwynion neu broblemau yn ymwneud â rheolaeth yr ysgol, dylech gysylltu yn y lle cyntaf â’r Pennaeth..
 • Gwybodaeth Bellach

  Mae’r cyhoeddiadau canlynol hefyd ar gael yn yr ysgol:

  • Llyfrynnau Dewisiadau
  • Prosbectws y Chweched Dosbarth
  • Adroddiad Estyn 2012
  • Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni

  Yn y cyhoeddiadau uchod a’r llyfryn hwn mae’r ysgol a’r Corff Llywodraethol yn cyflawni eu cyfrifoldebau dan y Deddfau Addysg i ddarparu gwybodaeth i rieni. Yn ogystal, mae’r Ddeddf Addysg yn rhoi hawl i rieni wneud cais i gael mynediad at yr wybodaeth ganlynol:

  • Datganiad Polisi Cwricwlwm yr Awdurdod Addysg Lleol
  • Memoranda a chylchlythyrau gweinyddol a anfonwyd at yr ysgol gan Lywodraeth Cymru
  • Adroddiadau Estyn
  • Cynlluniau Gwaith a Meysydd Llafur a ddefnyddir ar hyn o bryd, yn cynnwys Gorchmynion Statudol y Cwricwlwm Cenedlaethol
  • Copïau o drefniadau a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod i’w hystyried mewn perthynas ag unrhyw gwynion am gwricwlwm yr ysgol
  • Y Maes Llafur a Gytunwyd gan yr Awdurdod Addysg Lleol parthed Addysg Grefyddol.
 • Polisi Gwrth-fwlio

  Gallwch gael copi o’n Polisi Gwrth-fwlio drwy gysylltu â Ms L Jones ar 01942 593243 neu drwy e-bostio Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu gallwch ei lawrlwytho drwy glicio yma.