Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Gwisg Ysgol

Er mwyn eich helpu i brynu’r wisg ysgol a’r offer cywir, atodwn fanylion am yr hyn a ddisgwylir ac na ddisgwylir yn Ysgol Aberconwy. Eleni, ar ôl ymgynghori â myfyrwyr, rhieni a Llywodraethwyr, ar gael mewn nifer o siopau am brisiau amrywiol. Drwy ofyn hyn, gobeithiwn osgoi dryswch ar ddechrau’r tymor nesaf. Rydym hefyd yn cyflwyno’r opsiwn o wisgo’r brand penodol o siorts yn ystod tymor yr haf.

Cewch hyd i restr o gyflenwyr gwisg ysgol ar ddiwedd y llythyr hwn.

Fel y gwelwyd y llynedd, os prynwch grys polo neu grys chwys newydd, bydd yn arddangos logo newydd yr ysgol. Yn disgwyl i fyfyrwyr sy’n gwisgo dillad gyda’r hen arfbais eu newid yn ddiangen. Mewn geiriau eraill, mae’n dderbyniol i fyfyrwyr wisgo dillad sydd mewn cyflwr da ond sy’n dangos yr ‘hen’ logo nes bydd angen eu newid.

  

Gwisg Ysgol

 • Crys polo gwyn yn cynnwys logo’r ysgol a choler lliw yn dangos tŷ’r myfyriwr (Crafnant = gwyrdd, Dulyn = melyn, Hiraethlyn = glas, Llugwy = coch)
 • Crys chwys glas yn cynnwys logo’r ysgol
 • Trowsus llwyd siarcol neu ddu / sgert lwyd neu ddu (hyd ben-glin) *
 • Sanau / hosanau du / llwyd
 • Esgidiau du *

Sylwer, os nad yw myfyriwr yn dilyn y cod gwisg ysgol, ac os na ellir cywiro hynny ar unwaith, mae’n bosibl y bydd y disgybl hwnnw yn cael ei yrru adref.

(* gweler isod am ganllaw mwy darluniadol.)

 

Gwisg Ysgol

Esgidiau Ysgol

 

Cit AG

 • Crys Polo "Mercury" glas tywyll (bechgyn)
 • Crys Polo "Venus" glas tywyll (merched)
 • Siorts "Response" glas tywyll
 • ‘Fleece’ sip i’r hanner “Pulse” glas tywyll
 • Trowsus tracwisg “Trinity” glas tywyll
 • Esgidiau ymarfer/pêl-droed gwyn

 

Offer

Mae bag sy’n ddigon mawr i gario llyfrau, cit AG a’r offer canlynol yn hanfodol (mae sachau teithio / bagiau ysgwydd yn ddelfrydol):

 

Mae pob myfyriwr angen offer sylfaenol bob dydd. Dylai fod ganddynt gas pensiliau sy’n cynnwys:

 • Nifer o ysgrifbinnau (inc du neu las, a gorau oll ysgrifbinnau pelbwynt yn hytrach nag ysgrifbinnau cetrisen neu ysgrifbinnau y gellir eu hail-lenwi, gan eu bod yn tueddu i ollwng eu hinc)
 • Nifer o bensiliau
 • Rwber
 • Miniwr
 • Pren mesur 15 neu 30 cm (gan ddibynnu ar faint y cas pensiliau)

 

Mae’r canlynol yn eitemau dewisol ond defnyddiol ar gyfer cas pensiliau:

 • amlygwr neu ddau
 • ychydig o benisiliau o wahanol liwiau
 • ffon glud fel Pritt
 • siswrn gyda phen crwn

DIM TIPPEX NA HYLIF CYWIRO OS GWELWCH YN DDA

Gellir prynu setiau offer Mathemateg arbenigol o adran Fathemateg yr ysgol.

Efallai y bydd angen eitemau arbenigol ar gyfer rhai pynciau, fel Celf, yn enwedig yn achos myfyrwyr TGAU. Os felly, bydd yr athrawon yn rhoi gwybod yn uniongyrchol i’r myfyrwyr.

 

Gemwaith, ffasiwn a gwallt

Ni chaniateir y canlynol:

 • Neclisau math ‘Choker’
 • Breichledau
 • Stydiau trwyn
 • Clustdlysau mawr (am resymau iechyd a diogelwch, caniateir clustdlysau styd yn unig)
 • Unrhyw dyllau eraill
 • Farnais ewinedd
 • Ewinedd acrylig
 • Gormod o golur

 

Gwallt:

Disgwylir i steil gwallt disgyblion fod yn addas ar gyfer ysgol. Ni chaniateir ffasiynau eithafol, fel ystlyslinau ac eilliadau patrymog eraill neu wallt a liwiwyd gyda lliw llachar. Derbynnir gwallt sydd wedi’i liwio â lliw naturiol.

 

Bydd tramgwyddo’r canllawiau uchod yn arwain at atafaelu a/neu gadw eitemau. Os na ellir cywiro’r tramgwydd ar unwaith, neu os ailadroddir y tramgwydd, efallai yr anfonir y disgybl adref. Dylai disgyblion sy’n ansicr ynglŷn â beth sy’n dderbyniol ac yn annerbyniol drafod hyn gyda’u Mentor Tŷ cyn prynu.

 

Ffonau symudol a mathau eraill o dechnoleg

Caniateir ffonau symudol yn yr ysgol, ond ni ddylent fyth gael eu defnyddio mewn gwersi heb ganiatâd yr athro, a dylid eu diffodd yn ystod gwersi. Os bydd angen i rieni gysylltu â’u plant yn ystod y dydd, dylent ddefnyddio rhif yr ysgol, a welir ar ddechrau’r llythyr hwn.

Nid yw’r ysgol yn atebol am golled neu niwed i eiddo personol ac mae’n annog disgyblion i beidio â dod ag unrhyw gyfarpar arall (e.e. tabledi, iPods) i’r ysgol.Gallai’r ysgol atafaelu eitemau o’r fath er diogelwch yr eitem a byddai disgyblion yn eu derbyn yn ôl ar ddiwedd y dydd. Bydd camddefnyddio ffonau symudol neu ddyfeisiau eraill hefyd yn arwain at atafaelu’r eitem.

 

Gwerthwyr gwisg Ysgol

Boppers Boutique 1 Woodland Rd West, Bae Colwyn.

Gill's Village Road, Llanfairfechan.

School Talk Clifton House Newsagents 159, Upper Mostyn Street Llandudno.

Escape (Lyons Intersport) Upper Mostyn Street Llandudno

Clothes for Work 2 Trinity Square, Llandudno