Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Mawrth, 19 Chwefror 2019 15:36

Deiseb ar Ariannu Ysgolion

Annwyl Rieni a Gwarcheidwad,

Efallai eich bod wedi clywed am yr heriau parhaus sy’n wynebu penaethiaid ynglŷn ag ariannu ysgolion; eleni mae’r toriad gwirioneddol i gyllidebau ysgolion rhwng 3.6% a 4%.  Mae hyn cyfystyr â ffigwr o dros £200,000 ar gyfer rhai o’n hysgolion uwchradd. Mae Penaethiaid Ysgolion Uwchradd Conwy, ar y cyd yn awyddus bod gan rieni ddealltwriaeth llawn am yr heriau yr ydym yn parhau i’w hwynebu ac i’ch annog i’n cefnogi. Gyda phwysau cynyddol ar gyllidebau ysgolion a thoriadau i wasanaethau sy’n cefnogi ein pobl ifanc mwyaf bregus a’u teuluoedd, mae ein hysgolion ar ben eu tennyn. Mae’r sefyllfa ariannol, erbyn hyn yn argyfyngus. Bellach rydym mewn sefyllfa lle mae’n rhaid i nifer o ysgolion Conwy dorri swyddi, gyda llawer o ysgolion eraill yn gorfod gosod cyllidebau gyda diffyg ariannol dros y blynyddoedd nesaf. Mae gan ysgolion ran gynyddol i chwarae o ran cefnogi plant a’u teuluoedd, ond disgwylir hyn tra bod ein hadnoddau yn lleihau. Yn y pen draw, y plant o fewn ein cymunedau sy’n dioddef - maen nhw’n haeddu gwell.

Mae’n rhaid i bob un ohonom ystyried penderfyniadau a fyddai’n arwain at: -

  • Dosbarthiadau mwy o faint a llai o athrawon ac Uwch Arweinwyr
  • Adeiladau’r ysgol yn dirywio
  • Llai o gymorth ar gyfer anghenion ADY a lles ar adeg pan fo’r rhain yn yrwyr allweddol ar gyfer diwygio’r cwricwlwm a chyd-destunau cymdeithasol lleol
  • Toriadau i wasanaethau bugeiliol gan gynnwys cymorthyddion addysgu a staff cefnogi yn gyffredinol
  • Offer cyfrifiadurol sydd wedi dyddio
  • Llai o deithiau a gweithgareddau ôl ysgol a fu’n gymorthdaledig neu’n rhad ac am ddim yn y gorffennol
  • Her sylweddol i dwf addysg cyfrwng Cymraeg a chwrdd â ‘Miliwn o Siaradwyr Cymraeg’ a thargedau CSCA (WESP)
  • Mae ffrydiau cyllid ychwanegol fel grantiau i gefnogi prosiectau lefel uwch bellach yn cael eu defnyddio i gefnogi darpariaeth craidd ein hysgolion.

Rydym, fel grŵp o benaethiaid wedi ceisio gwarchod rhieni rhag yr anawsterau ond nid yw’r sefyllfa yn gynaliadwy. I’r perwyl hynny, rydym yn cydweithio i wneud rhieni’n gwbl ymwybodol o’r sefyllfa. Yn syml, nid yw’n bosibl gwneud arbedion a fydd yn gwneud i fyny am y diffyg enfawr yn yr arian sy’n cael ei ddyrannu i ni. Mae’n teimlo’n annheg iawn ar ein dysgwyr a’n staff.

Mae cynrychiolwyr o blith penaethiaid Conwy eisoes wedi cyfarfod â chynghorwyr lleol i godi eu hymwybyddiaeth am yr effaith mae’r toriadau yn ei gael. Hoffem ofyn i chi ymuno â ni drwy ysgrifennu at eich Aelodau Cynulliad a chynghorwyr lleol a/neu ychwanegu eich enw at y ddeiseb ganlynol ar gyllid ysgolion:

Deiseb ar Ariannu Ysgolion

Bydd hyn yn gymorth wrth i ni rannu ein pryderon am yr effaith y mae’r toriadau yn mynd i’w cael ar ddarpariaeth addysgol hirdymor ar gyfer eich plant.

Diolch ymlaen llaw am eich cymorth.

Yn gywir

Penaethiaid Uwchradd Conwy

Ian Gerrard, Ysgol Aberconwy

Trefor Jones, Ysgol y Creuddyn

Sarah Sutton, Ysgol Eirias

Ann Webb, Ysgol John Bright

Dave Humphreys, Ysgol Bryn Elian

Elan Davies, Ysgol Dyffryn Conwy

Lee Cummins, Ysgol Emrys ap Iwan

Read 2138 times Last modified on Dydd Mercher, 20 Chwefror 2019 09:44
Top