Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Cwestiynau Cyffredin

Rhestrir isod amrywiaeth o gwestiynau a ofynnir yn aml gan rieni. Pe nad yw eich ymholiad yn cael sylw naill ai yma neu yn rhywle arall ar y wefan hon, mae croeso i chi gysylltu â'r ysgol ar +44 (0)1492 593243 neu drwy Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

 • Beth ddylwn i wneud os yw fy mhlentyn yn absennol o'r ysgol?

  Os nad yw eich plentyn yn gallu mynd i'r ysgol cysylltwch â ni ar (01492) 593243 (cyn 9:00am os yn bosib), pwyswch opsiwn 1 a rhowch: enw eich plentyn, dosbarth ef/hi, yr rheswm dros yr absenoldeb.
 • Pwy ddylwn i gysylltu â hwy i drafod cynnydd a gwaith cartref fy mhlentyn?

  Cysylltwch â Phennaeth Tŷ eich plentyn i drafod cynnydd a/neu waith cartref. Y Penaethiaid Tŷ yw: Ms J. Hughes, Crafnant (gwyrdd), Mrs M. Pritchard, Dulyn (melyn), Mr A. Wilkinson, Hiraethlyn (glas), Mrs R. Hughes, Llugwy (coch).
 • Pwy ddylwn i gysylltu â hwy i drafod ymddygiad fy mhlentyn?

  Os bydd gennych unrhyw bryderon am ymddygiad eich plentyn neu les yn yr ysgol, cysylltwch ag ef / hi Canllawiau Mentor: Mrs Yale - Cranfant (gwyrdd), Mrs Rowlands - Dulyn (melyn), Mrs Edwards - Hiraethylyn (glas) a Mrs Wigzell - Llugwy (coch).
 • Beth Yw'r Gwisg Ysgol?

  Mae manylion llawn am y wisg ysgol i flynyddoedd 7 -11 a’r wisg ysgol i’r Chweched Dosbarth ar gael ar y dudalen gwisg ysgol.
 • Beth Yw'r Cit Addysg Gorfforol?

  Mae gwybodaeth lawn ynghylch y cit Addysg Gorfforol i’w gael ar dudalen gwisg ysgol y wefan.
 • Beth ddylwn i wneud os nad oes gan fy mhlentyn y wisg ysgol lawn?

  Polisi'r ysgol yw y dylai'r holl ddisgyblion wisgo'r wisg ysgol. Ond, mewn amgylchiadau eithriadol os nad yw eich plentyn yn gallu gwisgo'r wisg ysgol lawn yna dylai'r rhiant/gwarchodwr anfon nodyn a/neu ffonio'r ysgol i siarad â'r aelod priodol o'r Tîm Bugeiliol: Mrs Yale - Cranfant (gwyrdd), Mrs Rowlands - Dulyn (melyn), Mrs Edwards - Hiraethylyn (glas) a Mrs Wigzell - Llugwy (coch).
 • Beth yw oriau'r ysgol?

  Ym mlynyddoedd 7-11 treulir 25 awr pob wythnos yn dysgu. Mae'r oriau hyn yn cynnwys yr amser a dreulir ar addysg grefyddol, ond nid ydynt yn cynnwys y weithred ddyddiol statudol o gyd-addoli, amser cofrestru ac amser egwyl.

  Amserlen NormalCofrestru Estynedig
  08:45 Cefnod Tiwtor 08:45 Cefnod Tiwtor/ABlCh
  09:05 Gwers 1 09:35 Gwers 1
  10:05 Gwers 2 10:25 Gwers 2
  11:05 Egwyl 11:15 Egwyl
  11:20 Gwers 3 11:30 Gwers 3
  12:20 Cinio 12:20 Cinio
  13:10 Gwers 4 13:10 Gwers 4
  14:10 Gwers 5 14:10 Gwers 5
  15:10 Diwedd diwrnod ysgol 15:10 Diwedd diwrnod ysgol
 • Beth yw dyddiadau'r tymhorau?

  Gallwch ddod o hyd i fanylion am ddigwyddiadau a dyddiadau pwysig drwy edrych ar galendr.
 • Ble gallaf ddod o hyd i wybodaeth am ymweliadau a thripiau sydd wedi'u trefnu?

  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth lawn am ddigwyddiadau sydd wedi'u trefnu ar galendr yr ysgol page.
 • Ble gallaf ddod o hyd i wybodaeth am nosweithiau rhieni?

  Gallwch ddod o hyd i fanylion am ddigwyddiadau a dyddiadau pwysig drwy edrych ar galendr.
 • Ble gallaf ddod o hyd i wybodaeth am ba ddramâu a sioeau cerdd sy'n cael eu llwyfannu?

  Gallwch ddod o hyd i fanylion llawn am ddigwyddiadau sydd wedi'u trefnu ar galendr yr ysgol.
 • Pwy yw Mentor Arweiniad fy mhlentyn?

  Mrs Yale - Cranfant (gwyrdd), Mrs Rowlands - Dulyn (melyn), Mrs Edwards - Hiraethylyn (glas) a Mrs Wigzell - Llugwy (coch).
 • Pwy yw Pennaeth Tŷ fy mhlentyn?

  Dyma Benaethiaid pedwar tŷ Ysgol Aberconwy:
  • Ms J. Hughes - Crafnant (gwyrdd)
  • Mrs M. Pritchard - Dulyn (melyn)
  • Mr A. Wilkinson - Hiraethlyn (glas)
  • Mrs R. Hughes - Llugwy (coch)
  Gwybodaeth bellach ar gael ar y dudalen System Dai.
 • Pwy yw'r Penaethiaid Pwnc?

  Penaethiaid Pwnc fel a ganlyn:
  PwncPennaeth Adran
  MATHEMATEG:  Mr C Kitchen
  GWYDDONIAETH:  Mrs G. Cohen
  TGCh:  Mr S. Barnett
  SAESNEG:  Miss J. Clayton
  CYMRAEG:  Mrs S. Williams
  ITM:  Miss J. McAllister
  CELF:  Mrs F Nigogosian
  D a Th:  Mr T. Dennis
  ADD. GORFF.:  Mr D. Lycett
  CERDDORIAETH:  Mr A. Umpleby
  DAEARYDDIAETH:  Mr J. Sadler
  HANES:  Miss L. Northcott
  ADD. GREF. Mrs J Lancaster-Jones
  ASTUDIAETHAU BUSNES:  Mr G. Forster
  LLYWODRAETH A GWLEIDYDDIAETH:  Mr A. Hesketh
  SEICOLEG:  Mrs L. Sewell
 • Pwy yw Tiwtor Dosbarth fy mhlentyn?

 • Sut allaf wneud apwyntiad i weld y Pennaeth??

  Cysylltwch â'r dderbynfa ar 01492 593243 os hoffech wneud apwyntiad i weld y Pennaeth a bydd y dderbynfa yn gwneud y trefniadau.
 • Sut allaf wneud apwyntiad i weld aelod o'r staff?

  Cysylltwch â'r dderbynfa ar 01492 593243 os hoffech wneud apwyntiad i weld aelod o staff yr ysgol, bydd y dderbynfa gwneud y trefniadau.
 • Sut allaf gysylltu â’r Llywodraethwyr?

  Gallwch gysylltu ag aelod o’r Corff Llywodraethu trwy’r Clerc, Ms Jones.
 • Sut allaf ymuno â'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon neu'r Gweithgor Rhieni?

  Mae yna Gymdeithas Rhieni ac Athrawon ffyniannus yn yr ysgol ac mae croeso cynnes i'r holl rieni ymuno â'r gymdeithas hon. Cysylltwch â'r dderbynfa i ofyn i siarad â Mrs Bradshaw, Dirprwy Bennaeth os hoffech fynegi diddordeb mewn ymuno â'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon a/neu'r Gweithgor Rhieni.
 • Pwy ddylwn i gysylltu â hwy i drafod cludiant ysgol?

  Mae ffurflenni i wneud cais am gludiant yn ôl a blaen i'r ysgol ar gael o dderbynfa'r ysgol. Cysylltwch â Mr B. Saxby, Swyddog Cludiant Ysgol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 01492 575595 i wneud ymholiad ynghylch cludiant.
 • Beth ddylwn i wneud os yw fy mhlentyn wedi colli ei (ph)bas bws?

  Cysylltwch â'r aelod priodol o'r Tîm Bugeiliol os yw eich plentyn yn colli ei (ph)bas bws: Mrs Yale - Crafnant (gwyrdd), Mrs Rowlands - Dulyn (melyn), Mrs Edwards - Hiraethlyn (glas) a Mrs Wigzell - Llugwy (coch).
 • Pwy ddylwn i gysylltu â hwy i drafod cinio ysgol am ddim a lwfans gwisg ysgol?

  Mae ffurflenni i wneud cais am ginio ysgol am ddim a/neu'r lwfans wisg ysgol ar gael o dderbynfa'r ysgol. Cysylltwch ag Uned Budd-daliadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 01492 576491 am wybodaeth bellach.
 • Beth ddylwn i wneud os ydym yn cynllunio gwyliau teulu yn ystod y tymor ysgol?

  Ni ddylai rieni drefnu gwyliau sydd ddim yn cyd-fynd â gwyliau'r ysgol. Golyga bwysigrwydd gwaith cwrs TGAU ei bod hi'n annoeth iawn i ddisgyblion Blwyddyn 10 ac 11 golli'r ysgol. Ond, mewn amgylchiadau eithriadol gellir gofyn i'r ysgol am ffurflen wyliau, dylai rhiant/gwarcheidwad lenwi'r ffurflen wyliau a'i ddychwelyd i'r ysgol o flaen llaw.
 • Pwy ddylwn i gysylltu â hwy i drafod digwyddiad yn yr ysgol?

  Cysylltwch â'r dderbynfa ar 01492 593243 os hoffech siarad â rhywun ynghylch digwyddiad yn yr ysgol. Bydd y dderbynfa yn cyfeirio eich galwad at yr aelod priodol o staff.
 • Pwy ddylwn i gysylltu â hwy i roi gwybod am ddigwyddiad difrifol yn y cartref neu yn y gymuned?

  Cysylltwch â'r aelod priodol o'r Tîm Bugeiliol i drafod mater sy'n gysylltiedig â'r ysgol sy'n digwydd yn y cartref neu yn y gymuned: Mrs Yale - Crafnant (gwyrdd), Mrs Rowlands - Dulyn (melyn), Mrs Edwards - Hiraethlyn (glas) a Mrs Wigzell - Llugwy (coch).