Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Croeso gan y Pennaeth

Croeso i’n gwefan. Rwyf yn falch iawn o fod yn Bennaeth Ysgol Aberconwy – ysgol sy’n sicrhau bod dysgu a chyflawniad yr unigolyn wrth galon popeth a wna. Rydym yn awyddus i bob disgybl lwyddo; i gyflawni eu llawn botensial, bod yn barod ar gyfer y dyfodol a datblygu’n bobl ifainc hyderus ac ystyriol gyda’r gallu i wynebu heriau byd cyffrous sy’n fwyfwy cystadleuol.

Mae’r ysgol wedi’i lleoli wrth foryd brydferth yr afon Conwy, ac yn cynnig amgylchedd modern o safon uchel gydag adnoddau ardderchog. Er bod gwerthoedd yr ysgol, sef parch, cyfrifoldeb ac ysbryd cymunedol, yn rhai traddodiadol, gall myfyrwyr brofi’r dechnoleg a’r dulliau addysgu diweddaraf yn yr ystafell ddosbarth.

Yma yn Ysgol Aberconwy mae gennym ddisgwyliadau uchel o’n disgyblion ym mhob agwedd ar fywyd ysgol. Mae safonau academaidd yn bwysig i ni ac rydym yn disgwyl i bob disgybl gyflawni eu gwaith gorau. Yn ogystal, rydym yn disgwyl y safonau uchaf gan ddisgyblion o ran eu hymddygiad, presenoldeb, prydlondeb a’u gwisg.

Mae system fugeiliol Ysgol Aberconwy yn un eang ac arloesol. Mae gan bob grŵp blwyddyn Fentor Arweiniol amser llawn nad yw’n dysgu. Mae’r mentoriaid hyn yn gweithio o fewn cyfnodau allweddol ac ar gael drwy’r dydd i ymateb i bryderon disgyblion a darparu man cyswllt uniongyrchol i rieni.

Mae gennym raglen allgyrsiol lwyddiannus iawn sy’n cynnwys ystod lawn o weithgareddau chwaraeon yng nghyfleusterau newydd ac arloesol yr ysgol, yn ogystal â chyngherddau cerddorol a chyflwyniadau drama. Mae gan yr ysgol ei chanolfan maes ei hun yn y bryniau uwchlaw Abergwyngregyn, gyda rhaglen eang o weithgareddau awyr agored.

Rydym hefyd yn ymfalchïo yn ein traddodiad a’n hetifeddiaeth Gymreig. Mae’r ysgol yn annog defnyddio’r iaith Gymraeg o fewn a thu allan i wersi, ac rydym yn datblygu ein gallu i ddarparu rhai pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg i’r sawl sy’n dymuno hynny.

Rydym yn ffodus iawn i gael tîm o athrawon a staff cynorthwyol ymroddedig a phroffesiynol iawn sy’n disgwyl y safonau uchaf gan eu disgyblion, ac ar yr un pryd mae systemau cadarn yr ysgol yn sicrhau bod disgyblion yn dysgu mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar lle mae athrawon yn addysgu a dysgwyr yn dysgu.

Rydym yn rhannu eich dymuniadau ar gyfer eich plentyn. Er mwyn eu cyflawni, rydym yn dibynnu ar ein partneriaeth cartref-ysgol, ac yn annog rhieni a gofalwyr i gymryd rhan ym mywyd yr ysgol ac yn nhaith addysgol ein plant, ochr yn ochr â thîm o fentoriaid ymroddedig a fydd yn tywys eich plant ar hyd y ffordd.

I’r rhai hynny ohonoch sy’n rhieni i blant oed cynradd, gwyddom fod symud i’r ysgol uwchradd yn gallu ymddangos yn gam mawr iawn i rai disgyblion. Mae gennym berthynas gref gyda phob un o’n hysgolion cynradd partner ac rydym yn cynnal rhaglen arbennig o ddigwyddiadau a gweithgareddau i hwyluso’r broses a sicrhau dilyniant i’ch plant.

Mae dewis ysgol i’ch plentyn yn benderfyniad eithriadol o bwysig. Er mwyn deall ysgol yn iawn, rhaid deall a gweld beth sy’n digwydd o fewn yr ysgol honno. Mae’r wefan hon yn rhoi llawer o wybodaeth bwysig am yr ysgol ond byddwn hefyd yn eich annog i ymweld â ni yn ystod noson agored, neu ein ffonio i drefnu ymweliad ar adeg arall, i’ch galluogi i wneud penderfyniad gwybodus ar gyfer eich plentyn.

 

Ian Gerrard