Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

COVID-19 Phrofion Llif Unffordd

Mae staff a myfyrwyr ym mlwyddyn 7-13 ynghyd â dysgwyr coleg yn cael cynnig Profion Llif Unffordd yn rhad ac am ddim i helpu i frwydro yn erbyn Codi-19.

Mae profion Dyfais Llif Unffordd (LFD) yn cael eu defnyddio’n eang i ganfod COVID-19 yn llwyddiannus mewn unigolion asymptomatig.

Mae gan hyd at un o bob tri o bobl sydd â COVID-19 y feirws heb symptomau, felly gallent fod yn trosglwyddo’r feirws yn ddiarwybod. Rhan o reoli lledaeniad y feirws yw nodi’r unigolion heintus hynny nad ydynt yn dangos unrhyw symptomau a gofyn iddynt  hunan-ynysu.

Mae cyflymder a hwylustod profion LFD yn cynorthwyo canfod y feirws mewn unigolion asymptomatig na fyddent fel arall yn cael eu profi. Maent wedi’u cymeradwyo’n glinigol ac yn hanfodol yn y frwydr yn erbyn y feirws.

 

                          

 

Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru: Hunan-brofi ar gyfer COVID-19 gyda Phrofion Llif Unffordd

 

15fed Ebrill 2021

 

Annwyl Riant/Ofalwr,

 

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai rhaglen wirfoddol o brofion COVID-19 asymptomatig ar gael yn rhad ac am ddim mewn lleoliadau addysg a gofal plant ledled Cymru, ac y bydd yn cael ei hymestyn i bob myfyriwr ym mlynyddoedd 7-13 o Ddydd Llun Ebrill 19eg. 

Ynghyd â'r mesurau rheoli haint sylfaenol rydym wedi eu rhoi ar waith, megis cadw pellter cymdeithasol a hylendid dwylo da, bydd y profion yn ein galluogi i ddarparu sicrwydd pellach i gymuned ehangach yr ysgol/coleg.

 

Nid oes gan hyd at un o bob tri unigolyn sydd wedi'u heintio â COVID-19 unrhyw symptomau ac, felly, gallent fod yn trosglwyddo'r feirws heb yn wybod iddynt. Rhan o’r gwaith o reoli lledaeniad y feirws yw adnabod unigolion heintus sydd heb symptomau a gofyn iddynt hunanynysu. Mae profion Dyfais Llif Unffordd (LFD) wedi'u defnyddio'n helaeth ac yn llwyddiannus i ganfod COVID-19 mewn unigolion asymptomatig. Mae cyflymder a chyfleuster profion LFD yn helpu i ganfod y feirws mewn unigolion asymptomatig na fyddent, fel arall, yn cael eu profi. Maent wedi'u cymeradwyo'n glinigol ac maent yn hollbwysig yn y frwydr yn erbyn y feirws.

 

Am fod y profion yn fwy sensitif gyda llwythi feirysol uwch, mae risg y ceir canlyniad negatif i brawf pan fo llwythi feirysol yn isel (e.e. ar gamau cynnar haint). Dyna pam yr argymhellir y dylid cynnal dau brawf LFD gyda bwlch o 3-4 diwrnod rhyngddynt, ar nos Sul a nos Fercher, er mwyn gwella cyfraddau canfod drwy nodi unrhyw achosion na chawsant eu canfod yn ystod y prawf cyntaf ac unrhyw heintiau newydd.

 

Os byddwch yn cael canlyniad prawf positif gan ddefnyddio LFD, mae'n debygol y byddwch yn heintus. Bydd rhaid i chi hunanynysu ar unwaith a chael prawf PCR o fewn 24 awr i’ch canlyniad LFD positif. Caiff y broses olrhain cysylltiadau ei sbarduno yn dilyn canlyniad positif i brawf LFD a bydd angen i'ch cysylltiadau agos hunanynysu nes i chi gael canlyniad eich prawf PCR. Os bydd canlyniad y prawf PCR yn bositif bydd yn rhaid i chi a'ch cysylltiadau agos hunanynysu.

 

Ni ddylid ystyried bod canlyniad negatif i brawf LFD yn fodd i lacio neu anwybyddu'r gofyniad i gadw pellter cymdeithasol na mesurau atal haint eraill y bwriedir iddynt leihau'r risg o drosglwyddo'r feirws. Mae prawf LFD yn adnodd ychwanegol sy'n cyfrannu at leihau'r risg honno.

 

Sut mae'r profion yn gweithio.

Os byddwch yn cytuno i gymryd rhan, bydd angen i chi lenwi a dychwelyd ffurflen gydsynio. Yna byddwn yn rhoi pecyn o brofion LFD i chi a fydd yn eich galluogi i hunan-brofi gartref. Dylid gwneud y profion ar nos Fercher a nos Sul. Nid oes angen i'r profion LFD a ddarperir gael eu prosesu mewn labordy a gallant roi canlyniad cyflym mewn tua 30 munud. Ceir canllawiau cynhwysfawr ar hunan-brofi yn y daflen ‘Cyfarwyddiadau ar Sut i'w Ddefnyddio’ sy'n dod gyda'r pecyn prawf. Ar ôl i'r prawf gael ei gynnal, rhaid cofnodi’r canlyniad ar-lein ar www.gov.uk/report-covid19-result.

 

Diben y profion

Mae'n bwysig pwysleisio mai diben y polisi profion addysg a gofal plant yw ategu'r mesurau rheoli sylfaenol (fel cadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchuddion wyneb) sydd eisoes wedi'u rhoi ar waith i alluogi dysgu / gofal wyneb yn wyneb i barhau ac i:

 

- Adnabod yn gyflym y rhai sydd ar y safle yn rheolaidd yn ystod oriau dysgu/gofal, sy'n cario'r feirws heb yn wybod iddynt, a gofyn iddynt hunanynysu er mwyn amharu cyn lleied â phosib ar addysg / gofal wyneb yn wyneb.

 

- Ategu data canlyniadau profion symptomatig gyda data canlyniadau profion asymptomatig i roi darlun o gyfraddau heintio i weld pa mor effeithiol yw’r mesurau rheoli sylfaenol sydd ar waith a helpu i nodi clystyrau'n gynnar. Yn ogystal ag ystod o ddata arall a chyngor iechyd y cyhoedd, gellir defnyddio'r wybodaeth hon i lywio penderfyniadau polisi cenedlaethol.

 

Ni ddylid edrych ar y polisi profi ar gyfer addysg a gofal plant fel ‘prawf i alluogi’ neu ‘brawf i ddychwelyd’ i ddysgu wyneb yn wyneb h.y. nid yw'n amod ar gyfer dod i’r safle neu gael addysg/gofal. Mae'r profion yn gwbl wirfoddol.

 

Cydsyniad/Preifatrwydd

Dylai pob unigolyn sydd am gymryd rhan sicrhau eu bod yn deall y broses brofi a darllen yr hysbysiad preifatrwydd. Os byddwch yn dewis cymryd rhan, byddwch yn ymrwymo i gynnal y prawf eich hun a darparu eich holl ganlyniadau (negatif neu bositif).

 

Gyda'n mesurau diogelu sylfaenol a'n profion, byddwn yn helpu i leihau lledaeniad y feirws. Felly, rwy'n annog yn gryf bod pob aelod o staff a phob dysgwr sy’n gymwys yn defnyddio y profion. Fodd bynnag, dylai unrhyw un sy'n dewis peidio cymryd rhan barhau i ddod i'r ysgol/coleg os nad oes ganddynt symptomau.

 

Dylai pobl sy'n dewis peidio cymryd rhan yn y rhaglen brofi hon ddilyn y canllawiau cenedlaethol arferol ar hunanynysu a dylai unrhyw un gael prawf os bydd yn dangos symptomau.

Yn gywir,

 

Ian Gerrard

Rhaid i rieni myfyrwyr ym mlwyddyn 7 i 11 gwblhau ffuflen ganiatâd electronig cyn y gellir rhoi offer prawf LFD i’w plentyn.

Os nad ydych wedi derbyn e-bost gan yr ysgol gyda dolen i'r ffurflen ac yr hoffech gwblhau'r ffurflen ar gyfer eich plentyn, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i ofyn am y ddolen. Cofiwch gynnwys enw a grŵp blwyddyn y myfyrwyr fel y gallwn sicrhau eich bod yn derbyn y ddolen gywir.

 

Rhaid i fyfyrwyr ym mlwyddyn 12 ac 13 gwblhau eu ffurflen ganiatâd electronig eu hunain, a fydd ar gael iddynt ar eu Tîm Grŵp Blwyddyn. Nid oes angen iddynt gael caniatâd rhieni.

 

Ysgol Aberconwy – Profion COVID-19 ar gyfer Disgyblion/Dysgwyr mewn Lleoliadau Addysg: Datganiad Preifatrwydd

 

Perchenogaeth y Data Personol

Er mwyn i brofion COVID-19 allu cael eu cwblhau yn Ysgol Aberconwy, mae angen i ni brosesu data personol, gan gynnwys rhannu data personol lle y caniateir hyn o dan ddeddfwriaeth diogelu data. Ysgol Aberconwy yw Rheolydd Data'r data sydd eu hangen i reoli profion a rhoi trefniadau lleol ar waith os ceir canlyniad prawf positif.

Byddwn yn prosesu data personol sy'n ymwneud â disgyblion a dysgwyr o dan erthygl 6.1(f) o Reoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data (GDPR y DU) – mae'r prosesu'n angenrheidiol er buddiannau dilys y rheolydd data. Byddwn yn prosesu data categori personol arbennig o dan ddarpariaethau erthygl 9.2(i) o GDPR y DU, a Rhan 1 o Atodlen 1(3) i Ddeddf Diogelu Data 2018 lle mae sicrhau y gallwn leihau lledaeniad COVID-19 yn amserol er budd y cyhoedd am resymau sy'n ymwneud ag Iechyd y Cyhoedd ac er mwyn ein galluogi i barhau i ddarparu gwasanaethau addysg mor ddiogel â phosibl. Caiff y data hyn eu prosesu o dan y rhwymedigaethau a nodir mewn deddfwriaeth ynglŷn ag Iechyd y Cyhoedd (Rheoliadau 3(1) a (4) o Reoliadau'r Gwasanaeth Iechyd (Rheoli Gwybodaeth Cleifion) 2002) sy'n caniatáu i ddata gael eu rhannu at ddibenion sy'n ymwneud â COVID-19 a phan fyddant yn cael eu rhannu gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol NEU rywun sydd â dyletswydd gyfatebol i gadw'r data hynny'n gyfrinachol.

 

Perchenogaeth y Data Personol rydych yn eu rhannu â'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Bob tro y byddwch yn defnyddio prawf llif unffordd, bydd yn rhaid i chi gofnodi'r canlyniadau. Ceir rhagor o fanylion yma - Report a COVID-19 test result - GOV.UK (www.gov.uk). Yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (DHSC) yw rheolydd data'r wybodaeth yr ydych yn ei throsglwyddo iddi amdanoch chi a chanlyniadau eich profion. I gael rhagor o wybodaeth am y defnydd y mae'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ei wneud o'ch data, gweler ei Hysbysiad Preifatrwydd COVID-19

Y lleoliad addysg yw Rheolydd Data'r data rydym yn eu cadw amdanoch er mwyn rheoli profion a rhoi trefniadau lleol ar waith os ceir canlyniad prawf positif o hyd.

Dylech ddarllen yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn a Hysbysiad Preifatrwydd COVID-19 yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol er mwyn deall sut y defnyddir eich data personol cyn cael prawf.

 

Y Data Personol sydd dan sylw

Caiff y data personol canlynol eu prosesu gan y lleoliad addysg mewn perthynas â'ch prawf:

· Enw

· Cod unigryw a roddir i bob prawf unigol ac a ddaw'n brif rif cyfeirnod ar gyfer y profion.

· Canlyniad prawf

I gael rhagor o wybodaeth am y defnydd y mae'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ei wneud o'ch data, gweler ei Hysbysiad Preifatrwydd COVID-19

 

Sut rydym yn storio eich gwybodaeth bersonol

Bydd y lleoliad addysg yn cadw cofnod o becynnau profion a fydd yn cofnodi eich enw a manylion y pecyn prawf a roddwyd i chi. Efallai y bydd y lleoliad addysg hefyd yn cofnodi Data Personol amdanoch yn ei gofrestr canlyniadau COVID-19 fewnol (ni chaiff cofrestr canlyniadau COVID-19 y lleoliad addysg ei rhannau â'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol). Dim ond ar systemau diogel a reolir yn lleol ac sydd â rheolaethau mynediad priodol yn y lleoliad addysg y caiff yr wybodaeth hon ei storio a dim ond personél sy'n ymwneud â rheoli profion a rhoi trefniadau lleol ar waith os ceir canlyniad prawf positif fydd yn gallu ei gweld.

Bydd y lleoliad addysg yn cadw ei gofnod o becynnau profion a'i gofrestr o ganlyniadau COVID-19 am gyfnod o (ddeuddeg) 12 mis o ddyddiad yr eitemau olaf a gofnodwyd ynddynt gan y lleoliad addysg.

I gael rhagor o wybodaeth am y defnydd y mae'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ei wneud o'ch data, gweler ei Hysbysiad Preifatrwydd COVID-19

 

Prosesu Data Personol sy'n Ymwneud â Chanlyniadau Prawf Positif

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi ein prosesau ynysu a rheoli COVID-19 ar waith heb ddweud wrth unrhyw un pwy sydd wedi cael canlyniad prawf positif.

I gael rhagor o wybodaeth am y defnydd y mae'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ei wneud o'ch data, gweler ei Hysbysiad Preifatrwydd COVID-19

Cedwir yr wybodaeth hon am ddeuddeg (12) mis gan y lleoliad addysg ac am wyth (8) mlynedd gan y GIG.

 

Prosesu Data Personol sy'n Ymwneud â Chanlyniadau Prawf Negatif a Di-rym

Byddwn yn cofnodi canlyniad negatif a di-rym at ddibenion rheoli stociau o brofion a pherfformiad cyffredinol y broses brofi.

 

Partneriaid Rhannu Data

Caiff y data personol sy'n gysylltiedig â chanlyniadau profion eu rhannu â'r canlynol:

· Yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, GIG Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn sicrhau y gallant gynnal y gweithgareddau Profi Olrhain Diogelu angenrheidiol a gwneud ymchwil a chasglu gwybodaeth ystadegol am y Coronafeirws.

· Eich meddyg teulu – efallai y bydd y GIG yn rhannu'r wybodaeth a ddarperir gennych â'ch meddyg teulu er mwyn iddo gynnal eich cofnodion meddygol a chynnig cymorth ac arweiniad yn ôl yr angen. Ni chaiff unrhyw ddata a roddir gennych i'r lleoliad addysg eu rhannu â'ch meddyg teulu.

· Llywodraeth Leol er mwyn iddi gyflawni dyletswyddau lleol o ran iechyd y cyhoedd a chofnodi a dadansoddi lledaeniad y feirws mewn ardaloedd lleol.

Caiff Data Personol yng nghofnod pecynnau profion y lleoliad addysg eu rhannu â'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol er mwyn iddi nodi pa becyn prawf a roddwyd i ba unigolyn os bydd angen adalw cynnyrch. Ni fydd y lleoliad addysg yn rhannu ei gofrestr canlyniadau COVID-19 fewnol â'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

Eich Hawliau

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych hawliau gan gynnwys:

Eich hawl i weld gwybodaeth – Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o'ch gwybodaeth bersonol.

Eich hawl i gywiro gwybodaeth – Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth bersonol y credwch ei bod yn anghywir. Mae gennych hawl hefyd i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth y credwch ei bod yn anghyflawn.

Eich hawl i ddileu gwybodaeth – Mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol o dan amgylchiadau penodol.

Eich hawl i gyfyngu ar brosesu gwybodaeth – Mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol o dan amgylchiadau penodol.

Eich hawl i wrthwynebu prosesu gwybodaeth – mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol o dan amgylchiadau penodol.

Eich hawl i gludadwyedd data – Mae gennych hawl i ofyn i ni drosglwyddo'r wybodaeth bersonol y gwnaethoch ei rhoi i ni i sefydliad arall, neu i chi, o dan amgylchiadau penodol.

Nid oes angen i chi dalu unrhyw dâl am arfer eich hawliau. Os byddwch yn gwneud cais, bydd gennym un mis i ymateb i chi.

Cysylltwch â ni yn [nodwch gyfeiriad e-bost, rhif ffôn a/neu gyfeiriad post Swyddog Diogelu Data'r lleoliad addysg] os hoffech wneud cais.

 

Sut i gwyno

Os bydd gennych unrhyw bryderon am y ffordd rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, gallwch gyflwyno cwyn i ni [Nodwch fanylion cyswllt y sefydliad ar gyfer ymholiadau ynglŷn â diogelu data].

Gallwch hefyd gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os na fyddwch yn fodlon ar y ffordd rydym wedi defnyddio eich data.

Cyfeiriad Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw:

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

 

Rhif y llinell gymorth: 0303 123 1113

 

 

 • Beth yw profion asymptomatig?

  Profion asymptomatig yw profi pobl am y coronafeirws nad ydynt yn dangos unrhyw rai o’r symptomau arferol er mwyn gweld a ydynt yn cario’r feirws heb wybod.

  Os oes gan unigolion symptomau’r coronafeirws, dylent hunanynysu, trefnu i gael prawf adwaith cadwynol ploymerasau (PCR) (gallwch drefnu prawf drwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119) a pheidio â defnyddio’r prawf llif unffordd. 

 • Pam ydych yn cynnig profion?

  Nod y profion yw canfod y rhai sy’n cario’r feirws heb wybod yn gyflym fel y gallant hunanynysu. Bydd hyn yn golygu bod llai o bobl yn dal y feirws, gan leihau nifer y bobl sy’n gorfod hunanynysu ar ôl dod i gysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael prawf positif. Bydd hyn yn lleihau’r effaith y mae’r coronafeirws yn ei chael ar addysg a gofal plant wyneb yn wyneb.

  Bydd y profion hyn hefyd yn ein helpu i gael darlun mwy clir o’r hyn sy’n digwydd mewn gwirionedd yn ein hysgolion a’n lleoliadau, gan roi sicrwydd i’r gymuned ehangach.

  Cydnabyddir bod profion asymptomatig yn debygol o arwain at gynnydd mewn cyfraddau achosion i ddechrau, ond bod y cynnydd hwn yn debygol o ostwng ar ôl i’r rhai sydd wedi cael prawf positif hunanynysu ac ar ôl i’r cadwyni trosglwyddo gael eu torri.

 • Beth yw’r profion asymptomatig ar gyfer addysg a gofal plant?

  Bydd profion llif unffordd ar gael i leoliadau addysg a gofal plant a chwarae cofrestredig i’w dosbarthu i unrhyw unigolion cymwys sydd am gymryd rhan. Bydd hyn yn eu galluogi unrhyw un sy’n gymwys i gymryd prawf am y coronafeirws gartref ddwywaith yr wythnos. Mae'r profion hyn yn darparu canlyniad o fewn 30 o funudau ac nid oes angen eu prosesu mewn labordy.

 • Pwy sy’n gymwys i gael profion rheolaidd?

  Mae pob aelod o staff sy’n gweithio mewn lleoliadau addysg a gofal plant yn gymwys i gael eu profi.

  Mae hyn yn cynnwys:

  • Pennaeth, penaethiaid, dirprwy benaethiaid a phenaethiaid cynorthwyol
  • Athrawon/darlithwyr
  • Ymarferwyr a rheolwyr gofal plant a chwarae
  • Gwarchodwyr plant
  • Pob aelod o staff cymorth, er enghraifft, ond nid yn gyfyngedig i:
   • Weithwyr cymorth dysgu
   • Gweithiwr cymorth AAA
   • Staff arlwyo
   • Staff glanhau
   • Gofalwr / staff cynnal a chadw
   • Cynorthwywyr gweinyddol
   • Cynorthwyydd addysgu
  • Gweithwyr cludiant
  • Lleoliadau HCA

  Hefyd, bydd holl ddisgyblion ysgolion uwchradd ym mlynyddoedd 7-13 a holl ddysgwyr Addysg Bellach yn gallu cael profion llif unffordd er mwyn cymryd profion asymptomatig rheolaidd ddwywaith yr wythnos, ynghyd â’r ddarpariaeth bresennol ar gyfer y staff a restrir uchod. 

 • Pa ddysgwyr fydd yn gymwys i gael profion arferol?

  Rydym yn gobeithio y bydd pob dysgwr ym mlynyddoedd 7 i 13 a phob dysgwr mewn colegau addysg bellach yn gallu cael profion llif unffordd pe byddent yn dewis cymryd prawf asymptomatig ddwywaith yr wythnos. 

 • A ddylai dysgwyr a chanddynt anghenion cymorth ychwanegol gymryd rhan yn y profion hyn sy’n cael eu cynnig?

  I rai dysgwyr a chanddynt anghenion cymorth ychwanegol, mae’n bosibl na fydd yn briodol cymryd profion o dan unrhyw amgylchiadau. Dylai ysgolion weithio gyda rhieni/gofalwyr a’r rhai sy’n gweithio agosaf gyda disgyblion a chanddynt anghenion cymorth ychwanegol i benderfynu a fydd y profion yn briodol, gan ystyried anghenion yr unigolyn.

  Mae asesiadau risg yn chwarae rôl allweddol wrth ystyried anghenion unigol pobl ifanc a chanddynt anghenion cymorth ychwanegol, a gellid eu defnyddio i ystyried a fydd y rhaglen hunan-brofi yn briodol (gan ystyried y potensial am gefnogaeth gan rieni neu warchodwyr). 

 • Nid wyf ar y rhestr o bobl gymwys, ond rwy’n gweithio mewn lleoliad(au) addysg/gofal plant. Ydy hyn yn golygu na fydd modd imi gael prawf rheolaidd?

  Dylai pawb sy’n gweithio’n rheolaidd mewn lleoliadau addysg a gofal plant bob dydd gael cynnig profion. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i sefydlu ffyrdd o ddarparu profion i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio’n rheolaidd mewn lleoliadau addysg a gofal plant, ond nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig ag un ysgol neu leoliad. Mae hyn yn cynnwys proffesiynau megis gyrwyr cludiant ysgolion neu golegau, athrawon cyflenwi a hebryngwyr teithio a gwarchodwyr plant. 

 • Pa leoliadau all gynnig profion rheolaidd?

  O ran lleoliadau addysg:

  • Ysgolion Cynradd
  • Ysgolion Uwchradd
  • Ysgolion Arbennig
  • Ysgolion Annibynnol
  • Colegau Arbenigol Annibynnol
  • Colegau Addysg Bellach
  • Ysgolion Canol
  • Unedau Cyfeirio Disgyblion

  Mae’r holl staff gofal plant a chwarae yn gymwys i gael profion, gan gynnwys y rhai sy’n gweithio ym mhob rôl mewn lleoliadau gofal dydd a gwarchodwyr plant. Mae hyn yn cynnwys:

  • gofal dydd llawn
  • gofal sesiynol
  • gofal crèche
  • grwpiau chwarae/ Cylchoedd Meithrin
  • darpariaeth gwaith chwarae wedi’i staffio
  • darpariaeth Dechrau’n Deg.
 • Ai rhywbeth gwirfoddol yw’r profion?

  Ie, rhywbeth gwirfoddol yw cymryd prawf, ond rydym yn annog pawb sy'n gymwys i fanteisio arno er mwyn lleihau ymhellach y risg o drosglwyddo asymptomatig.

  Os oes gan staff symptomau’r coronafeirws, dylent drefnu i gael prawf PCR (gallwch archebu ar-lein neu drwy ffonio 119) a pheidio â defnyddio'r prawf llif unffordd.

 • A oes rhaid i mi gael prawf er mwyn cael mynd i’r ysgol / coleg?

  Nac oes. Diben y profion hyn yw ceisio canfod y rhai sy’n cario’r feirws heb ddangos unrhyw symptomau yn gyflym a gofyn iddynt hunanynysu. Bydd hyn yn tarfu llai ar addysg wyneb yn wyneb.

  Nid oes unrhyw brawf yn berffaith ac ni ddylai profion llif unffordd gael eu defnyddio fel cadarnhad nad yw’r unigolyn yn cario’r feirws er mwyn i’r ysgol neu’r coleg oherwydd weithiau mae’n bosibl na fydd y prawf yn canfod bod rhywun yn heintus.

  Ar ôl i’r unigolyn ddeall y broses brofi a’i fod wedi darllen yr hysbysiad preifatrwydd, os yw’n dewis cymryd rhan mae’n ymrwymo i weinyddu’r prawf a darparu ei ganlyniadau ei hun. Dylai lleoliadau addysg a gofal plant sicrhau bod unigolion yn darparu eu canlyniadau (positif, negatif neu annilys) i’r GIG drwy’r porth canlyniadau. Dylai’r canlyniadau gael eu rhannu â’r gweithle hefyd i gefnogi’r gwaith olrhain cysylltiadau lleol.

 • Beth yw Dyfais Prawf Llif Unffordd?

  Mae profion llif unffordd (Antigen) yn prosesu samplau swab o’r trwyn a’r gwddf. Mae'r ddyfais, sy'n edrych fel prawf beichiogrwydd yn y cartref, yn canfod protein (antigen) a gynhyrchir gan y feirws. Os yw'n bresennol yn sampl y person, bydd llinell liw yn ymddangos ar y ddyfais rhwng 20 i 30 munud ar ôl prosesu.

 • Beth yw’r gwahaniaeth rhwng profion PCR rheolaidd a Phrofion Llif Unffordd?

  Mae'r prawf RT-PCR a'r prawf llif unffordd yn gofyn am gymryd swab o'r trwyn a'r gwddf. Defnyddir yr RT-PCR ar gyfer y rhai sydd â symptomau, gan ddadansoddi’r swab mewn labordy.

  Defnyddir prawf llif unffordd ar gyfer pobl heb symptomau, ac mae modd dadansoddi'r swab gan ddefnyddio dyfais llif unffordd gartref, fel y ceir canlyniadau o fewn awr. Er nad yw profion llif unffordd mor sensitif â phrofion RT-PCR sy'n cael eu prosesu mewn labordai, mae cyngor gwyddonol wedi dangos bod cywirdeb profion llif unffordd cyson gystal â phrofion RT-PCR, a dyma pam rydym yn ailadrodd y profion ddwywaith yr wythnos.

 • Pam ydych chi’n gofyn i leoliadau addysg a gofal plant gynnal profion rheolaidd?

  Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyfle i staff lleoliadau addysg a gofal plant ac adran hŷn pob ysgol uwchradd (blynyddoedd 10-13) a dysgwyr AB gael profion ddwywaith yr wythnos. Mae'r profion yn wirfoddol, er bod pawb sy'n cael cynnig y prawf yn cael eu hannog i fanteisio ar y cynnig.

  Mae lleoliadau addysg a gofal plant wedi gweithredu'r mesurau rheoli a amlinellir yng nghanllawiau’r sector i leihau'r risg o drosglwyddo. Bydd y profion yn galluogi lleoliadau i leihau'r risg hon ymhellach drwy atal pobl heb unrhyw symptomau rhag trosglwyddo’r coronafeirws.

  Mae cynlluniau peilot diweddar yng Nghymru a'r DU yn ehangach wedi dangos sut y gall profion rheolaidd, cyflym gael eu defnyddio yn effeithiol a chael effaith gadarnhaol mewn ysgolion a lleoliadau eraill. 

  Mae'r drefn profion rheolaidd yn profi unigolion asymptomatig – y rhai heb symptomau’r coronafeirws. Os yw person asymptomatig yn cael canlyniad prawf positif drwy'r profion rheolaidd (gweler y cyngor pellach ar brofion positif isod), rhaid iddo hunanynysu yn unol â’r canllawiau er mwyn osgoi trosglwyddo'r feirws ymhellach. O ganlyniad, bydd profion ddwywaith yr wythnos yn canfod achosion o’r coronafeirws na fyddai wedi dod i’r golwg fel arall, gan helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu yn y gymuned.

  Er bod profion ddwywaith yr wythnos yn ein helpu i atal lledaeniad yn y gymuned, mae'n bwysig i leoliadau barhau i weithredu'r mesurau rheoli a amlinellir yn y canllawiau sy’n benodol iddyn nhw er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo a'r tebygolrwydd o ganlyniadau profion positif.

 • A yw’r profion yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim?

  Ydyn. Ni chodir tâl am y profion. 

 • Sut ydw i’n archebu fy mhrofion?

  I ddechrau, anfonir pecynnau profion i bob ysgol, coleg, lleoliad darpariaeth amgen a lleoliad gofal plant cofrestredig sydd ar agor (ac eithrio gwarchodwyr plant).

  Bydd yr ysgol neu’r lleoliad yn ymgymryd â’r gwaith o gasglu’r profion (7 mewn bocs i staff a 3 mewn bocs i ddisgyblion/dysgwyr) dros unigolion sydd am gael prawf rheolaidd.

  O ran unigolion nad ydynt am gael y prawf ddwywaith yr wythnos, cânt ddal i ddod i’r lleoliad cyn belled nad ydynt wedi dod i gysylltiad ag achos positif nac wedi datblygu symptomau neu gael canlyniad positif i brawf COVID-19 drwy raglen brofi arall. 

 • Rwy’n bennaeth / rheolwr – sut dylwn i fynd at ii archebu profion ar gyfer fy lleoliad?

  Bydd cyflenwad cychwynnol o becynnau yn cael ei anfon yn awtomatig i bob ysgol, coleg, lleoliad darpariaeth amgen a lleoliad gofal plant cofrestredig. Bydd amserlen ar gyfer danfon y profion yn cael ei chyhoeddi i bob lleoliad cyn iddynt gael eu danfon.

  Bydd cyflenwad pellach o becynnau profi yn cael eu hanfon yn awtomatig i ysgolion a lleoliadau tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn pan fydd modd i ysgolion a lleoliadau reoli eu cyflenwad o brofion eu hunain drwy wefan. Bydd rhagor yn cael eu darparu i ysgolion a lleoliadau cymwys pan fydd modd gwneud hyn.

 • Pa mor aml ddylwn i gymryd y prawf?

  Argymhellir y dylid cymryd prawf ddwywaith yr wythnos, h.y. dau brawf 3 i 4 diwrnod ar wahân i’w gilydd bob wythnos. Argymhellir hefyd y dylid gwneud y profion cyn i chi gyrraedd y lleoliad. Mater i’r unigolyn a’r lleoliadau unigol yw gwneud trefniadau priodol i bennu ar ba ddiwrnodau mae’r profion yn cael eu cymryd.

 • Pryd ddylwn i sefyll y prawf

  Gofynnwn i fyfyrwyr blynyddoedd i gymryd prawf bob dydd Mercher a dydd Sul cyn 7yh yn ystod y tymor ysgol.

 • Pa bryd ddylwn i gymryd y prawf?

  Argymhellir yn gryf y dylid gwneud y profion cyn i chi gyrraedd y lleoliad yn y bore. Po fwyaf o amser sydd rhwng cymryd y prawf a mynd i’ch lleoliad, y lleiaf cynrychioladol fydd canlyniad y prawf o’ch cyflwr presennol o ran yr haint. 

 • Oes rhaid i mi gymryd y prawf ar yr un diwrnodau bob wythnos?

  Oes, dylech ddilyn amserlen sefydlog wrth gymryd y profion, e.e. yr un diwrnodau a’r un amser bob wythnos.

 • Os ydw i wedi cael coronafeirws o’r blaen yn y 90 diwrnod diwethaf, a ddylwn i barhau i gymryd profion ddwywaith yr wythnos?

  Ni ddylai unrhyw un sydd wedi profi’n bositif am COVID-19 drwy brawf PCR gael ei brofi ar y rhaglen hon o fewn cyfnod o 90 o ddiwrnodau o’r adeg y dechreuodd ei salwch neu o adeg ei brawf (os oedd yn asymptomatig).

  Nid yw’r rhaglen addysg a gofal plant yn rhaglen ar gyfer unigolion sy’n symptomatig a ni ddylid defnyddio’r profion o dan yr amgylchiadau hynny. Os ydych chi’n dechrau datblygu symptomau COVID-19 newydd o fewn y cyfnod hwn, ni ddylech gymryd eich prawf llif unffordd. Trefnwch brawf PCR ar unwaith a hunanynysu. Gallwch drefnu prawf drwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

 • Rwyf wedi cael fy mrechu – oes angen imi gymryd y profion o hyd?

  Oes, mae’r prawf llif unffordd yn cadarnhau p’un a ydych yn heintus i bobl eraill. Y cyngor gwyddonol cyfredol yw y dylai unigolion sydd wedi’u brechu gymryd y profion yn yr un ffordd ag y gwna unrhyw un nad ydynt wedi’u brechu. Caiff y sefyllfa ei hadolygu’n rheolaidd, a rhoddir gwybod am unrhyw newidiadau yn y cyngor drwy arweinwyr ysgolion a lleoliadau.

 • Sut bydd y broses brofi yn gweithio?

  Darperir pecynnau profion Dyfais Llif Unffordd cartref ar gyfer staff lleoliadau addysg a gofal plant, y bydd modd iddynt eu defnyddio ddwywaith yr wythnos, bob 3 i 4 diwrnod, cyn dod i’r gwaith, ac yn ddelfrydol yn y bore. Nid oes angen prosesu’r profion hyn mewn labordy, a gallant roi canlyniad cyflym o fewn tua 30 munud. Nid oes gorfodaeth ar unrhyw un i wneud y prawf, ac ni fydd angen darparu tystiolaeth o ganlyniad negatif, na darparu tystiolaeth o fod wedi gwneud prawf, cyn gallu dychwelyd i’r gwaith yn gorfforol. Fodd bynnag, anogir pawb yn gryf i fanteisio ar y ddarpariaeth.

  Mae profion llif unffordd wedi’u defnyddio’n eang ac yn llwyddiannus i ganfod achosion asymptomatig o COVID-19. Mae gallu gwneud y prawf yn gyflym ac yn hwylus yn help i ganfod y feirws mewn unigolion asymptomatig, na fyddent fel arall wedi cael eu profi. Mae profion llif unffordd wedi’u cymeradwyo gan Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA), ac maent yn hollbwysig yn y frwydr yn erbyn y feirws. Nid yw’r rhaglen brofi ar gyfer unigolion asymptomatig yn disodli’r polisi profi ar gyfer y rheini sydd â symptomau. Bydd disgwyl o hyd i unrhyw un sydd â symptomau, p’un a ydynt yn manteisio ar y system brofi ar gyfer unigolion asymptomatig ai peidio, fynd am brawf PCR a dilyn canllawiau Profi, Olrhain, Diogelu y GIG, gan hunanynysu, hyd nes y byddant wedi cael eu canlyniad.

  Rhaid i leoliadau a staff barhau i ddilyn yr holl fesurau diogelu cyfredol - nid yw profion ar gyfer unigolion asymptomatig yn disodli’r rhain nac yn eu gwneud yn llai pwysig wrth reoli’r feirws.

 •  

 • Pa mor gywir yw canlyniad prawf llif unffordd?

  Mae profion llif unffordd wedi’u defnyddio’n eang ac yn llwyddiannus i ganfod COVID-19 mewn unigolion asymptomatig. Mae gallu gwneud y prawf yn gyflym ac yn hwylus yn help i ganfod y feirws mewn unigolion asymptomatig, na fyddent fel arall wedi cael eu profi.

  Mae gwaith gwerthuso clinigol helaeth wedi’i wneud ar brofion llif unffordd. Mae gwerthusiadau Iechyd Cyhoeddus Lloegr a Phrifysgol Rhydychen yn dangos bod y profion hyn yn ddigon cywir a sensitif i gael eu defnyddio yn y gymuned at ddibenion sgrinio a goruchwylio.

  Mae profion llif unffordd yn gallu adnabod achos o heintusrwydd cynnar a phryd y mae unigolyn ar ei fwyaf heintus. Mae’r unigolion hyn yn tueddu i ledaenu’r feirws i lawer o bobl, ac felly mae gallu’r prawf i wybod pwy ydynt yn dal i fod yn bwysig.

  Mae’n bwysig cofio mai haen ychwanegol yw’r profion hyn o ran y mesurau diogelu iechyd, yn ogystal â gorchuddion wyneb, cadw pellter cymdeithasol ac ati. Rhaid i bobl sy’n cael canlyniad LFD negyddol gydymffurfio o hyd â mesurau diogelu perthnasol eu gweithle. 

 • Sut mae cymryd prawf?

  Nid oes angen unrhyw hyfforddiant. Gallwch wneud y prawf eich hunan, ac fe fyddwch yn derbyn cyfarwyddiadau clir gyda’r profion, ond yn gryno:

  • Golchwch a sychwch eich dwylo’n drylwyr
  • Agorwch y pecyn prawf (gan ofalu peidio â chyffwrdd â’r rhan feddal)
  • Agorwch eich ceg yn llydan. Defnyddiwch y swab i rwbio cefn eich gwrdd yn gadarn bedair gwaith ar bob ochr
  • Tynnwch y swab allan o’ch ceg heb gyffwrdd eich dannedd, tafod na’ch gymiau
  • Rhowch y swab yn ofalus yn eich trwyn (2.5 cm y tu mewn) a’i rwbio ar hyd leinin eich ffroenau 4-5 gwaith
  • Tynnwch y swab allan (gan ofalu nad yw’n cyffwrdd ag unrhyw beth)
  • Rhowch ef yn y tiwb i’w brofi am 30 munud ac arhoswch am y canlyniad (bydd llinell lliw yn ymddangos os yw’n bositif)
  • Golchwch eich dwylo’n drylwyr ar ôl gwaredu’r prawf

  Bob tro y bydd unigolyn yn cymryd prawf bydd angen iddo gofnodi'r canlyniad drwy'r porth canlyniadau ar-lein (y gellir cyrraedd ato drwy ffôn clyfar) neu drwy ffonio’r rhif a ddarperir yn y pecyn. Bydd angen gwneud hyn bob tro wrth gymryd prawf, boed yn ganlyniad negatif neu bositif.

 • Sut mae unigolion a chanddynt anghenion cymhleth yn cymryd y prawf?

  I rai dysgwyr a chanddynt anghenion cymorth ychwanegol, efallai na fydd yn bosibl iddynt swabio a phrosesu’r profion eu hunain. Yn yr achosion hyn, efallai y bydd yn bosibl i rieni neu warchodwyr gefnogi’r broses. Mater i’r unigolyn a’i rieni/gwarchodwyr fydd ystyried a yw’n briodol i’r dysgwr gymryd rhan yn y rhaglen brofi, gan ystyried anghenion yr unigolyn.

 • Beth ddylwn i ei wneud os yw’r canlyniad yn bositif?

  Os yw’r canlyniad yn bositif bydd angen i chi:

  • gofnodi hyn drwy’r porth canlyniadau ar-lein. Argymhellir yn gryf bod disgyblion/dysgwyr yn gofyn am gymorth eu rhieni/gwarchodwyr.
  • rhoi gwybod i aelodau eich aelwyd o’r canlyniad a gofyn iddynt ddechrau hunanynysu cyn gynted â phosibl.
  • bydd angen ichi hefyd roi gwybod i’ch ysgol, eich coleg neu’ch leoliad
  • bydd angen i’r rhai sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal plant hefyd hysbysu Arolygiaeth Gofal Cymru
  • cadarnhau’r canlyniad positif drwy drefnu prawf PCR mewn canolfan brofi cyn gynted â phosibl. Gallwch drefnu prawf drwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

  Yn y cyfamser, rhaid i chi ddilyn y canllawiau hunanynysu a gwneud yn siŵr eich bod chi a phob aelod o’ch aelwyd yn hunanynysu am 10 diwrnod. Dylai’r cyfnod hwn ddechrau yn syth ar ôl cael canlyniad prawf positif o’r prawf llif unffordd.

  Os yw canlyniad y prawf PCR yn negatif gallwch ddod â'ch cyfnod hunanynysu i ben, ac ailddechrau cymryd prawf ddwywaith yr wythnos.

 • Beth ddylwn i ei wneud os yw’r canlyniad yn negatif?

  Os yw canlyniad y prawf yn negatif, bydd angen i chi gofnodi hyn drwy'r porth canlyniadau ar-lein ond ni fydd angen cymryd camau pellach a gallwch barhau â'ch diwrnod fel arfer. Rhaid cofnodi pob canlyniad.

 • Sut mae gwaredu’r pecyn prawf?

  Beth bynnag fydd canlyniad y prawf, unwaith y bydd eich prawf wedi'i gwblhau, rhowch holl gynnwys y pecyn prawf a ddefnyddiwyd yn y bag gwastraff a ddarperir. Seliwch y bag, a’i gadw mewn lle diogel am 72 awr. Wedi hyn, rhowch y bag yn eich bin gwastraff cartref cyffredinol.

 • Oes modd defnyddio’r prawf ar gyfer aelod o fy nheulu?

  Na, mae'r profion ar gyfer y rhai sy'n gweithio mewn lleoliadau addysg, gofal plant a chwarae a’r dysgwyr hŷn hynny mewn ysgolion uwchradd a dysgwyr mewn addysg bellach. Mae hyn yn golygu na ddylid defnyddio’r profion ar gyfer aelodau o’r teulu.

  Ni ddylai profion llif unffordd gael eu defnyddio os byddwch yn datblygu symptomau. Dylech drefnu prawf PCR os ydych yn datblygu symptomau.

 • Sut dylwn storio’r profion?

  Dylid storio’r pecynnau profion dan do mewn lle sych lle nad yw’r tymheredd yn gostwng islaw 2 radd nac yn codi uwchlaw 30 gradd. Wrth gymryd a phrosesu’r profion, dylent fod ar dymheredd ystafell (tua 15 i 30 gradd).

  Bydd angen i leoliadau greu a diweddar cofnod mewn perthynas â’r pecynnau profion, ynghyd â chofrestr i gofnodi’r pecynnau sy’n cael eu dosbarthu a rheoli’r cyflenwad.

 •