Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Cefnogaeth Disgyblion

DISGYBLION GYDAG ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG

Mae gan Ysgol Aberconwy drefniadau cadarn i adnabod a darparu ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol disgyblion unigol. Ein polisi yw asesu anghenion disgyblion cyn gynted ag y bo modd.

Ar ôl cynnal profion diagnostig bydd y disgyblion yn dilyn rhaglenni a fydd wedi’u teilwra’n arbennig ar eu cyfer. Os bydd gan ddisgyblion anghenion sy’n gofyn am gydweithrediad asiantaethau allanol, bydd Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol yn gyfrifol am gysylltu â’r asiantaethau angenrheidiol.

Yn ystod holl gamau’r broses o ddarparu ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol unrhyw ddisgybl, byddwn yn ceisio gweithio’n agos â’r rhieni gan bwysleisio pwysigrwydd perthynas waith dda rhwng yr ysgol a’r cartref.

Mae'r ysgol yn cyflogi tîm o gymorthyddion sy'n gweithio ar sail 1: 1 gyda disgyblion unigol, gwaith grŵp bach yn ogystal â darparu rhaglenni ymyrraeth.

Mae’r ysgol yn gartref i ganolfan ddyslecsia plant Conwy (ABCD). Mrs Helen Samuel yw’r athrawes sy’n gyfrifol am y maes hwn. Mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol am fwy o wybodaeth.

Mae’r ysgol hefyd yn gartref i ddarpariaeth y Sir ar gyfer disgyblion ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol. Mae dwy athrawes a thîm o gymorthyddion yn gweithio yno.

Nodir fod yr ysgol yn berffaith hygyrch i ddisgyblion gydag anabledd.

 

 Y GANOLFAN

Mae cynhwysiant wrth wraidd yr hyn yr ydym yn gwneud yma yn Ysgol Aberconwy. Mae gennym adnodd arbenigol rhagorol o’r enw ‘Y Ganolfan’ yma. Rhennir Y Ganolfan yn bum prif ardal sef Hafan, Pontio, Man meddwl, Tegfan a Morfa bach. Mae’r gwahanol rannau yn cefnogi disgyblion ag ymddygiad heriol, disgyblion ag awtistiaeth, anawsterau niwroddatblygiadol a disgyblion bregus. Rydym yn cynnig cefnogaeth cyfanol mewn amgylchedd sydd yn meithrin er mwyn helpu digyblion i ymgysylltu yn gadarnhaol gyda cwricwlwm y prif ffrwd.

Mae adnoddau da o fewn Y Ganolfan gan gynnwys offer synhwyraidd a POD acwstig o’r radd flaenaf sy’n galluogi disgyblion i ganolbwyntio pan fydd angen. Rhennir yr ystafelloedd yn barthau yn cynnwys ardal weithio, cyfrifiaduron, ardaloedd tawel yn ogystal a llefydd ar gyfer cefnogaeth 1:1 a gwaith grwp. Rydym yn cynnig ystod o ymyriadau o fewn y Ganolfan yn cynnwys therapy Lego, Sesiynau blwch offer, grwpiau lluniadu a siarad a grwpiau cyfathrebu. Mae gan ddisgyblion hefyd fynediad i gymorth therapiwtig gan gwnselydd cymwys.

 

PLANT SY'N DERBYN GOFAL

Mae Ysgol Aberconwy yn cefnogi ac yn hybu addysg pob plentyn, yn cynnwys anghenion penodol Plant sy’n Derbyn Gofal. Mrs Jessica Meredydd yw’r aelod staff sy’n gyfrifol am y maes hwn.

 

ABCD: CANOLFAN BLANT Â DYSLECSIA ABERCONWY

Mae Canolfan i Blant â Dyslecsia Aberconwy (ABCD) wedi ei leoli yn yr ysgol. Mae’r ganolfan wedi cael ei ardystio gan CReSTeD (the Council for the Registration of Schools Teaching Dyslexic Pupils).

Mae pob disgybl yn astudio pynciau craidd a sylfaen y Cwricwlwm Cenedlaethol, ond mae disgyblion sy’n mynychu ABCD yn gallu cael eu datgymhwyso o hyd at ddau bwnc, yn ddibynnol ar eu Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig. Mae gollwng dau bwnc yn eu caniatáu i fynychu sesiynau dysgu arbenigol o fewn ABCD.

Mae disgyblion ABCD yn ddisgyblion llawn-amser yn Ysgol Aberconwy, ond maent hefyd yn cael manteisio ar y gefnogaeth sy’n cael ei ddarparu gan ABCD. Cyfrifoldeb staff ABCD yw cwrdd ag anghenion disgyblion â dyslecsia.

Mae cymdeithasoli yn ffactor bwysig yn ystod wythnosau cyntaf disgybl yn yr ysgol, yn enwedig os ydynt yn dod i Gonwy o sir arall. Felly mae disgyblion ABCD yn cael eu rhoi mewn grwpiau tiwtor ac fel arfer yn aros yn eu grŵp trwy gydol eu cyfnod yn yr ysgol.

Mae’r disgyblion ABCD yn dilyn yr amserlen arferol, ond mewn rhai pynciau cynigir cefnogaeth ychwanegol iddynt yn ystod gwersi.

Yn ogystal â chefnogaeth yn y gwersi, bydd staff y ABCD yn addasu’r gwaith sy’n cael ei osod i gyd-fynd ag anghenion y disgybl unigol ac i’w galluogi i gael mynediad lawn i’r holl gwricwlwm.

DARPARIAETH TG

Mae’r offer/cefnogaeth ganlynol ar gael i ddisgyblion ABCD, yn ôl yr angen:

  • Franklin Spellmasters
  • Cyfrifiaduron ac argraffwyr
  • Rhaglenni cyfrifiadurol arbenigol
  • Offer amlsynhwyraidd
  • Cefnogaeth yn y gwersi gan staff sydd â chymhwyster gan y Gymdeithas Dyslecsia Brydeinig

Mae’r sesiynau dysgu arbenigol yn ABCD yn cael eu harwain gan arbenigwr dyslecsia cymwys ac maent naill ai’n sesiynau un i un neu grŵp bach. Bydd y sesiynau’n cynnwys dysgu amlsynhwyraidd, rhaglenni ffoneg a dulliau dysgu Dyslecsia eraill, ‘dysgu eto’ (overlearning) a chefnogaeth gyffredinol gyda hunandrefniant.

Ond, disgwylir i’r disgyblion ABCD gymryd cyfrifoldeb am eu gwaith, ymdrech a chynnydd eu hunain.

Ein polisi yn yr ABCD yw cydweithio’n agos â rhieni er mwyn i’r plentyn gael y gefnogaeth gorau posib. Mae cadw mewn cysylltiad â rhieni a chynnal cyswllt cryf rhwng yr ysgol a’r cartref yn rhan o’r traddodiad cryf o gyfranogiad rhieni yn Ysgol Aberconwy.

ATHRAWES MEWN GOFAL

Mrs Helen Samuel, BEd (Hons), CFPS Dyslecsia