Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Gwener, 28 Chwefror 2020 14:26

Our Souls

Gwyliwch ein cynhyrchiaf arobryn o ‘Our Souls’

Mae’r ffilm ‘Our Souls’ a enillodd wobr ‘Education and Micro Short Award’ Cymuned Iris 2020 ar gael i’w gwylio ar lein yn awr! Gwyliwch ein myfyrwyr a’r staff yn perfformio’r sgript arobryn, yn steil rhaglen ddogfen, bry ar y wal, drwy ddefnyddio’r linc isod. Fel canlyniad i ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth ysgrifennu sgript gwobr Iris, cafodd y ddrama ei ffilmio’n broffesiynol a chafodd disgyblion gyfle i weithio gyda bobl broffesiynol o’r diwydiant. Dyma a ddywed adolygwyr am y ddrama...’Mae ‘Our Souls’ yn gread deniadol, argyhoeddiadol a soffistigedig. Mae ysgolion yn parhau i fod yn lle mae disgyblion LGBT+ yn gallu dioddef, ac mae hyn yn dangos yn glir sut mae siarad amdano’n gallu cael effaith bositif. Ffilm gyffrous a phwysig.‘ Gobeithiwn y byddwch chi’n mwynhau’r cynhyrchiad hefyd. 
 
Iau, 19 Rhagfyr 2019 12:00

Casglu'r Straeon Yn Clwb Yr Efail

Mae ein taith Casglu'r Straeon yn parhau ... Cyflwynwyd ffilm fer a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr ochr yn ochr â Ffilmiau Cymunedol Davies am y tro cyntaf yn Nghlwb Yr Efail yng Nghonwy. Roedd myfyrwyr hefyd yn dangos peth o’u gwaith ffilm eu hunain.

Prynhawn hyfryd i bawb!

Mercher, 18 Rhagfyr 2019 17:22

Saith Filiwnyddion Darllen newydd

Mae saith myfyriwr o Flwyddyn 7 eisoes wedi dod yn Filiwnyddion Darllen, pob un wedi darllen dros 1,000,000 o eiriau y tymor hwn!

Maent yn ymuno ag Iori Yates a Taban French o flwyddyn 8 sydd hefyd wedi dod yn Filiwnyddion Darllen unwaith eto.

Darllen gwych, bawb - da iawn chi!

Gwener, 20 Rhagfyr 2019 16:10

Nadolig Llawen

Dymunwn Nadolig llawen a heddychlon iawn i bawb a seibiant haeddiannol!
 
Edrychwn ymlaen at groesawu myfyrwyr yn ôl i'r ysgol ar gyfer dechrau tymor y Gwanwyn, ddydd Mawrth Ionawr 7fed.
Iau, 19 Rhagfyr 2019 16:10

Mae Connor yn cwrdd â Bryn Williams

Cyfarfu Connor Parry, myfyriwr ym mlwyddyn 11, â'r cogydd Bryn Williams yr wythnos diwethaf yn ei fwyty ym Mhorth Eirias ym Mae Colwyn.

Mae Connor wedi dewis siarad am fywyd a gyrfa Bryn fel rhan o’i asesiad TGAU Cymraeg iaith gyntaf. Da iawn Connor a diolch i Bryn!

Mercher, 18 Rhagfyr 2019 11:00

Diwrnod Siwmper Nagoligaidd

Diolch o galon i’n disgyblion a’u rhieni am gefnogi Diwrnod Siwmper Nadoligaidd.
Rydym yn falch o gyhoeddi y casglwyd £150 tuag at elusen Achub Plant a 30 bag o gyfraniadau tuag at Fanc Bwyd Conwy.

Llun, 16 Rhagfyr 2019 11:45

Ddiwrnod Plannu Coed

Fel rhan o ‘Ddiwrnod Plannu Coed’, yn ddiweddar aethom ati i blannu coed a roddwyd gan Ymddiriedolaeth y Coetiroedd.

Plannodd myfyrwyr o’r Ganolfan Gynhwysiad a’r Clwb Garddio goed cyll a fydd yn rhoi cnai cull a pholion pren i ni. Wedyn cawsom dân gwersyll i ddathlu!

Mawrth, 17 Rhagfyr 2019 10:00

Noson Garolau

Mwynheuon ni y Noson Garolau yn fawr iawn neithiwr yn Eglwys Santes Fair, Conwy.

Roedd y gerddoriaeth a’r canu yn arbennig. Diolch yn fawr i bawb a gymrodd ran

 MYFYRWYR YN ENNILL CYSTADLEUAETH YSGRIFENNU SGRIPT GWOBR IRIS

Mae myfyrwyr Chweched Dosbarth o Ysgol Aberconwy wedi cael y cyfle i gyfarwyddo a chymryd rhan fawr yn eu ffilm LGBTQ+ a ffilmiwyd yn broffesiynol ganddyn nhw eu hunain. Treuliodd grŵp o 15 myfyriwr ddau ddiwrnod yn gweithio gyda chriw ffilmio proffesiynol, ar ôl dod yn gyntaf yng nghystadleuaeth ysgrifennu sgript Gwobr Iris o blith ysgolion ledled Cymru. Bydd y ffilm fer yn cael ei dangos am y tro cyntaf yn Cineworld, Cyffordd Llandudno ym mis Ionawr 2020.

Mynychodd y myfyrwyr, sy’n astudio cyrsiau sy’n gysylltiedig â’r cyfryngau a ffilm, Ddiwrnod Addysg ym mis Ionawr 2019 lle buont yn dysgu am gystadleuaeth ysgrifennu sgript Gwobr Iris. Gan weithio ar y cyd dros nifer o fisoedd, fe wnaethant lunio sgript o’r enw ‘Our Souls’. Mae’n ffilm ddogfen/ddrama yn arddull ‘Educating Essex’ sy’n canolbwyntio ar un o’r myfyrwyr yn y grŵp a’r ffyrdd ysgytiol y mae homoffobia wedi effeithio arno.

Dywedodd Freddie Triggs, y myfyriwr sy’n chwarae’r prif gymeriad, “Penderfynais wneud clyweliad ar gyfer rhan Ryan gan ‘mod i’n meddwl y byddai’r rôl yn eithaf heriol ac mae’n wahanol i unrhyw beth rydw i wedi’i wneud o’r blaen. Roedd chwarae’r rôl yn hwyl, ond yn bwysicach fyth rhoddodd ddealltwriaeth imi o’r anawsterau a hefyd yr elyniaeth y gall cymuned LBGTQ ei hwynebu a sut mae’n teimlo i fod yn destun bwlio.”

Dywedodd y myfyriwr Joshua Baxter, “Rwy’n chwarae’r gwrthwynebydd yn y ffilm, sydd i ddechrau yn homoffobig ac yn ddirmygus o Ryan, ond yna’n dod yn fwy ymwybodol a pharod i dderbyn gogwydd rhywiol pobl. Gobeithio y bydd pobl yn deall y neges wrth weld y ffilm, ac yn sylweddoli nad yw bod yn rhagfarnllyd a bwlio pobl yn dderbyniol, ac yn dysgu, fel Ben, i fod yn fwy parod i dderbyn a dangos goddefgarwch tuag at eraill.”

Mae Iris Education/Outreach yn broject a ariennir gan Ffilm Cymru Wales sy’n galluogi tîm Iris i weithio gyda myfyrwyr o ysgolion ledled Cymru er mwyn mynd i’r afael â bwlio homoffobig a materion LGBTQ+ eraill.

Dywedodd yr athrawon Mrs Jenny Ohlsson a Miss Amy Grimward, “Rydyn ni mor falch o gael myfyrwyr mor dalentog i weithio gyda nhw. Mae’r profiad wedi bod yn un llawn hwyl ac rydyn ni’n teimlo’n lwcus i fod yn rhan ohono. Rydyn ni’n teimlo’n gyffrous am y dangosiad cyntaf hwn, er ein bod ni ychydig yn nerfus ynglŷn â gweld ein hunain yn cael ein taflunio ar sgrîn sinema enfawr! Keira Knightley – gwylia dy hun!”

 

Rydym yn falch o gyhoeddi bod pedwar o’r 10 awdur sgript gwreiddiol, Ryan Mackale, Anna-Lyssa Roberts, Faye Thomas a Caitlin Hughes, wedi llwyddo i fynd ymlaen i’r brifysgol i astudio graddau sy’n gysylltiedig â’r cyfryngau, ffilm a ffasiwn. Dal ati wnaeth y myfyrwyr eraill a fu’n gysylltiedig â’r project o’r cychwyn cyntaf, gan gyflawni’r dasg enfawr o gynllunio, castio, cyfarwyddo, llwyfannu, ymarfer ac yna gynhyrchu’r ffilm ei hunan.

Dywedodd Kieran Roberts, myfyriwr sy’n chwarae rhan cymeriad gyda’r un enw ag ef, “Mae wedi agor llawer o ddrysau i mi ar gyfer y dyfodol, trwy wneud hyn rydw i wedi cyfarfod â phobl wych ac mae wedi bod yn gyfle go iawn. Rydw i’n teimlo y gallai hyn fod yn ddechrau rhywbeth gwych.”

Cytunodd Hollie Owen gan ddweud, “Rydw i wedi ymwneud â ‘Our Souls’ o’r dechrau. Mae wedi bod yn gyfle gwych i ni fel grŵp, ac wedi caniatáu i ni gael mewnwelediad i’r gwaith caled sydd ei angen i greu ffilm. Rydw i’n ddiolchgar iawn am yr holl brofiad.”

Bydd ‘Our Souls’ yn cael ei dangos am y tro cyntaf ym mis Ionawr yn Cineworld, Cyffordd Llandudno, ac yn cael ei chynnwys mewn cystadleuaeth Gwobr Iris arall a allai ennill gwobr o £250 i’r myfyrywr i wneud ffilmiau pellach. Yn ogystal, bydd Ysgol Aberconwy yn croesawu criw ffilmio Iris Outreach yn ôl i’r ysgol ym mis Ionawr wrth i ni gynnal Diwrnod Addysg Iris Outreach 2020, gan groesawu myfyrwyr o ysgolion eraill i ymuno â ni ar gyfer gweithdai ac i rwydweithio â gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Dywedodd Mark Williams, Rheolwr Iris Outreach ac Addysg, “Rydym wedi cael dau ddiwrnod rhyfeddol o ffilmio. Mae’r disgyblion, eu hamynedd a pha mor galed maen nhw’n gweithio wedi gwneud argraff fawr arnom. Fedra’i ddim aros i weld y ffilm orffenedig ym mis Ionawr.”

Mae’n bleser gan Ysgol Aberconwy eich gwahodd i ddod i weld y ffilm a dangos eich cefnogaeth ar gyfer y gymuned LGBTQ+ a’n myfyrwyr a’n cyn-fyfyrwyr gwych. Bydd yn cael ei dangos am y tro cyntaf ar Ionawr 22ain 2020 yn Cineworld, Cyffordd Llandudno, ochr yn ochr â ffilmiau eraill y gystadleuaeth. Mynediad rhad ac am ddim i ffrindiau a theuluoedd myfyrwyr Ysgol Aberconwy.

https://www.irisprize.org/

 

Llun, 11 Tachwedd 2019 15:03

Sioe Gerdd Billy Elliot

Mae Ysgol Aberconwy yn falch o gyflwyno’r Sioe Gerdd Billy Elliot.

Mae ein disgyblion wedi bod yn gweithio’n galed iawn i baratoi ar gyfer y Sioe, sydd nawr ar y gorwel!

Mae’r perfformiadau ar 25ain,26ain,27ain, 28ain a’r 29ain o Dachwedd.

Drysau ar agor 6.45yh a’r perfformiad yn cychwyn am 7yh.

Ffoniwch 01492 593243 i archebu tocynnau. £8 yr un i Oedolion a £5 yr un i Blant, Myfyrwyr a Phensiynwyr.

Mae disgyblion a staff Ysgol Aberconwy yn dathlu canlyniadau gorau erioed: llwyddodd pob disgyblion i gael mynediad i Brifysgol o’u dewis nhw ac mae’r perfformiad hwn yn gosod yr ysgol yn y 25% uchaf ym Mhrydain.
 
Llongyfarchiadau arbennig i Ruth Dean sydd yn awr gam yn nes tuag at gwireddu ei huchelgais o fod yn feddyg. Bydd Ruth yn mynd i Brifysgol Caerdydd i astudio meddygaeth ar ôl cyflawni blwyddyn o waith gwirfoddol gydag elusen feddygol yn Israel. Rydym hefyd yn falch iawn o Tom Rushton a lwyddodd i gael 5 Lefel A (A*, A, A, B, C).
 
Cafwyd berfformiadau rhagorol gan Charlotte McNabb (Gwyddoniaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff - Worcester) Miriam Allardice (Gwyddoniaeth Naturiol - Durham) Elizabeth Morgan (Mathemateg - Aberystwyth) Shona Roberts (Adferiad mewn Chwaraeon - Salford) Alex Miller-Smith (Busnes a Chyfrifeg - Manceinion) Luca Hughes (Syrfëwr Meintiau - Brookes, Rhydychen). Llongyfarchiadau arbennig i Spencer Ward a dderbyniodd ysgoloriaeth i Brifysgol Aberystwyth i astudio Daearyddiaeth Dynol.
 
Mae’r ysgol yn hynod falch i gyhoeddi fod pob disgybl a ymgeisiodd i fynd i’r Brifysgol yn awr yn edrych ymlaen  astudio pob math o gyrsiau sy’n cynnwys Saesneg a’r Cyfryngau, Peirianaeth y Gofod, Peirianaeth yr Amgylchedd, Astudiaethau Drama a Theatr.
 
Llongyfarchodd y Pennaeth, Ian Gerrard yr holl ddisgyblion a’r staff ar y canlyniadau hyn a dymunodd pob llwyddiant i’r dyfodol. Dywedodd “Rwyf yn hynod falch â chyflawniadau’n disgyblion eleni ac rwy’n falch o weld fod ein disgyblion ar fin cychwyn cyrsiau amrywiol ar draws Prydain. Dymunwn yn dda iddynt i’r dyfodol ac edrychwn ymlaen i glywed am eu llwyddiannau yn y dyfodol.”

Mae Ysgol Aberconwy yn falch o gyhoeddi, ar ôl ymweliad gwerthuso diweddar gan CReSTeD (Cyngor Cofrestru Ysgolion sy’n Dysgu Disgyblion â Dyslecsia), y dyfarnwyd statws CReSTeD iddi unwaith eto, am yr unfed flwyddyn ar ddeg.

Mae Ysgol Aberconwy yn un o ddwy ysgol uwchradd yn unig yng Nghymru i ymddangos ar restr ysgolion CReSTeD, ac yn dilyn ymweliad diweddar, mae Bwrdd CResTeD wedi cymeradwyo’r ysgol am dair blynedd arall.

Mae statws CReSTeD yn cydnabod bod Ysgol Aberconwy, fel ysgol gyfan, yn bodloni meini prawf penodol ar gyfer darparu cymorth i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol megis dyslecsia, dyspracsia ac ADHD yn ogystal ag ASD

Mae'r Pennaeth Mr Gerrard, Helen Samuel yr athro Dyslecsia Arbenigol ar gyfer ABCD (adnodd dyslecsia Awdurdod Lleol Conwy yn Ysgol Aberconwy) a Clare Hodgson ALNCo, yn falch bod yr ysgol wedi cynnal ei statws CReSTeD.

Roedd yr ymweliad yn cynnwys craffu'n fanwl ar gofnodion, trafodaethau gyda rhieni a disgyblion, ac arsylwi gwersi, gan gymryd i ystyriaeth holl feysydd ac agweddau'r ysgol, nid yn unig yr adnodd ABCD. Cymeradwyodd cynrychiolydd CReSTeD nifer o bethau, gan gynnwys darpariaeth yr ysgol i sicrhau bod pob myfyriwr yn darllen am 20 munud yn yr ysgol bob dydd, ac mae'r polisi hwn wedi ysbrydoli penaethiaid CReSTeD eraill i ystyried cyflwyno'r polisi hwn yn eu hysgolion eu hunain.

Dywedodd Mr Gerrard, "Fel ysgol, rydym yn hynod falch bod ein safle yn gartref i adnodd ABCD fel rhan o'r gefnogaeth y gallwn ei gynnig i fyfyrwyr sy'n astudio yn Ysgol Aberconwy. Mae'n bwysig rhoi cymorth ychwanegol i fyfyrwyr lle mae ei angen, tra'n caniatáu iddynt barhau mewn addysg brif ffrwd ar yr un pryd - mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn ffodus i’w gael. "

Tudalen 1 o 8