Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Yn dilyn proses ymgeisio heriol a thrwyadl, dewiswyd tri myfyriwr o Ysgol Aberconwy i dderbyn Gwobr fawreddog Cwmni Anrhydeddus Urdd Lifrau Cymru ar gyfer Ysgolion. Ddydd Gwener, Ebrill 12fed cyflwynodd Jean Bryson eu gwobrwyon i Nina Rowlands (Blwyddyn 9), Edward Griffith (Blwyddyn 10) a Geneva Henson (Blwyddyn 10), yn dilyn cyfweliadau ffurfiol a gynhaliwyd ym mis Chwefror 2019.

Sefydlwyd Cwmni Anrhydeddus Urdd Lifrau Cymru i hyrwyddo addysg, celfyddydau, gwyddoniaeth a thechnoleg a thrwy gyfrwng eu gwobrwyon gallant ddatblygu talentau pobl ifanc ledled Cymru. Esboniodd Jean Bryson, “Byddem fel arfer yn dewis dau fyfyriwr i ennill y wobr, ond oherwydd safon uchel iawn y ceisiadau eleni, fe benderfynon ni ddyfarnu gwobrau i dri myfyriwr. Mae'n bleser gennyf gyflwyno eu gwobrau i'r myfyrwyr hyn, nid yn unig y bydd hyn yn helpu gyda'u haddysg bresennol ond bydd yn eu gosod ar y trywydd iawn ar gyfer y dyfodol sydd o'u blaenau hefyd.”

Cyflwynwyd tystysgrifau mewn ffrâm i bob myfyriwr a chawsant wobr ariannol i gynorthwyo gyda’u hanghenion addysgol parhaus. Fe wnaethon ni ddal i fyny gyda’r myfyrwyr hynny i ddarganfod sut maen nhw'n bwriadu gwario'r arian a gawsant.

 “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi derbyn £250 a byddaf yn ei ddefnyddio i brynu gitâr Electro-Acwstig. Bydd y gitâr hon, ynghyd â’m hyfforddiant lleisiol parhaus yn rhoi hwb pellach i’m hyder, ac yn fy ngalluogi i deimlo’n fwy cyfforddus wrth berfformio o flaen gwahanol gynulleidfaoedd” meddai Edward.

Yn y cyfamser, dywedodd Nina wrthym ei bod yn bwriadu rhoi’r arian tuag at brynu gliniadur newydd. “Rydw i wrth fy modd fy mod wedi cael fy newis i dderbyn £125 a byddaf yn ei ddefnyddio i brynu fy ngliniadur fy hun. Bydd cael fy ngliniadur fy hun yn golygu y gallaf gario llai o lyfrau a bydd hefyd yn gyswllt â’m cyfrif ysgol, sy’n golygu y gallaf orffen gwaith ysgol gartref, gan y bydd gennyf fynediad llawn i Office 365.”

Ychwanegodd Geneva, “Rwy’n ddiolchgar iawn am gael derbyn £125 a byddaf yn ei wario ar diwtor preifat ar gyfer mathemateg i’m helpu i wella fy ngraddau ymhellach a rhoi mwy o hyder i mi yn y pwnc hefyd!”

Yn dilyn cyflwyno’r gwobrau dywedodd Mr Ian Gerrard, y Pennaeth, “Rwyf yn hynod falch ein bod wedi derbyn nid dwy wobr ond tair eleni, i fyfyrwyr sydd wedi dangos agwedd weithgar a chydwybodol tuag at eu hastudiaethau. Fel bob amser, mae’n bleser mawr cael gweithio gyda Jean a’r Urdd ac rydym yn hynod ddiolchgar am y cyfle maen nhw wedi’i roi i’n myfyrwyr.”

Yn Ysgol Aberconwy rydym yn falch o weld bod y ffeithiau yn y ffigurau. Mae’r ystadegau a ryddhawyd yn ddiweddar gan ‘Fy Ysgol Leol’ yn dangos bod y cynlluniau a roddwyd ar waith yn yr ysgol eisoes yn dangos gwelliannau sylweddol i’n perfformiad yn gyffredinol.

Mae’r wefan ar gyfer Fy Ysgol Leol, a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, wedi’i chynllunio i roi’r gallu i rieni, warcheidwaid ac eraill sydd â diddordeb yn eu hysgol leol gael mynediad i ddata ysgol a rhannu gwybodaeth am berfformiad yr ysgol. Mae hyn yn darparu ffynhonnell wybodaeth dryloyw ac agored sydd ar gael yn eang i bawb, gan alluogi defnyddwyr i groesgyfeirio perfformiad ysgolion lleol yn eu hardal hwy.

Yn Ysgol Aberconwy, rydym wrth ein bodd gyda’n safle fel un o’r ddwy ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg uchaf yng Nghonwy, gyda phresenoldeb ein myfyrwyr y gorau yn y sir a nifer y myfyrwyr sy’n cyflawni 5A*/A ar lefel TGAU yn uwch nag erioed.

Nid yn unig hynny, ni hefyd yw’r unig ysgol uwchradd yng Nghonwy gyda 100% o fyfyrwyr yn cyflawni o leiaf pum TGAU (A*-G). Yn ogystal, mae tri chwarter o’n myfyrwyr yn cyflawni trothwy lefel 2 (pum TGAU A*-C) gyda dros hanner o’r rhain yn cynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg TGAU.

Mae ein canlyniadau arholiad ynghyd â’r sylwadau a wnaed gan Estyn yn eu harolwg diweddaraf o’r ysgol yn dangos ein bod ar y trywydd iawn yma yn Ysgol Aberconwy. Nododd yr arolygwyr yr “ethos cynhwysol, cefnogol a meithringar” yr ydym yn ei ddarparu yma yn yr ysgol, sy’n cael “effaith fuddiol sylweddol ar les a datblygiad personol disgyblion”. Os ychwanegir at y sylwadau hyn ein cred ddiysgog bod myfyrwyr yn ffynnu mewn amgylchedd cefnogol, trefnus sy’n cyfuno gwerthoedd traddodiadol ag adnoddau cyfoes, mae’r holl dystiolaeth yn dangos llwyddiant cynyddol yr ysgol.

Dywedodd Mr Gerrard, y Pennaeth “Rydym yn falch iawn o’n myfyrwyr a’u cyflawniadau. Fe’u disgrifiwyd fel myfyrwyr cwrtais a pharchus ac mae ganddynt agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu. Rydym yn cydnabod yr angen i sicrhau bod gan ein myfyrwyr y sgiliau sydd eu hangen arnynt yn y byd modern ac yn ceisio eu harwain ar y llwybr i fod yn unigolion hapus a hyderus drwy gyfuniad cytbwys o brofiadau a chymwysterau.

Gan symud ymlaen fel ysgol, byddwn yn parhau i weithio ar gynllun datblygu’r ysgol, gyda chymorth rhieni, gofalwyr, myfyrwyr a staff, wrth i ni ymdrechu i fyw ein cenhadaeth i ysbrydoli, cefnogi a llwyddo.”

I gael rhagor o wybodaeth am Fy ysgol Leol, ewch i: http://mylocalschool.wales.gov.uk/?lang=en

Mae Cerys Eless, sydd ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer BTEC mewn Cerddoriaeth Boblogaidd yn Ysgol Aberconwy, wedi cael ei dewis i berfformio’n fyw yn Ffocws Cymru, gŵyl arddangos ryngwladol sy’n ffocysu ar dalent newydd, ym mis Mai eleni. Yn ogystal â hynny, yn ddiweddar bu’n recordio dwy o’i chaneuon newydd a ddarlledwyd ar y radio, ac mae wedi sicrhau lle iddi hi ei hun yn Sefydliad BIMM mawreddog Manceinion!

Bu gan Cerys ddiddordeb yn ngherddoriaeth er pan oedd yn ifanc iawn, gan ysgrifennu caneuon pan oedd yn 11, a pherfformio’n fyw yn 15 oed. Erbyn hyn, mae i’w chlywed ar radio cenedlaethol, a phwy a ŵyr lle gallai hyn fynd â hi nesaf. Ym mis Medi 2019 bydd yn cychwyn ar ddiploma ysgrifennu caneuon yn BIMM, a chyda’i ffocws a’i hymroddiad bydd hyn yn hwb mawr i’w gyrfa o fewn y diwydiant cerddoriaeth.

Mae Cerys eisiau dilyn gyrfa yn gwneud yr hyn mae’n ei garu. Disgrifir ei cherddoriaeth fel cymysgedd o gerddoriaeth boblogaidd indie a’r enaid, gyda pheth blws hefyd ac mae’n tynnu ar ei dylanwadau cerddorol i’w hysbrydoli i greu caneuon newydd. Meddai Cerys, “Yr amser gorau i greu cân newydd yw pan fydd fy emosiynau’n rhemp. Y peth gorau yw cyfeirio emosiwn cignoeth drwy ysgrifennu caneuon, mae’n rhaid i chi ei wneud ar y funud a pheidio colli’r cyfle, achos weithiau dyma pryd rydych chi’n creu eich darnau gorau.” Pan nad yw’n ysgrifennu ei chaneuon ei hun, mae wrth ei bodd yn gwrando ar Adele, Sam Smith, Ed Sheeran, Emeli Sande a Lewis Capaldi.

Mae Cerys nid yn unig yn jyglo bywyd fel person ifanc yn ei harddegau a myfyriwr gyda gwyliau ysgol a dreulir mewn stiwdios recordio lleol, ond hefyd bu’n westai ar Calon FM (Wrecsam) lle perfformiodd ddwy o’i chaneuon newydd, un o’i EP presennol, a sgwrsio â Pete Rogers am ei pherfformiad arfaethedig yn Ffocws Cymru. Nid Calon FM yn unig sydd wedi sylwi ar ei thalent, gan fod Adam Walton hefyd wedi chwarae tri o’i thraciau gwreiddiol, gan gynnwys un o’i chaneuon newydd, ‘Emotionally Unattached’ i’w wrandawyr ar ei raglen gyflwyno nos Sadwrn ar BBC Radio Wales.

Fe wnaethom ddal i fyny â Cerys i weld beth mae’n edrych ymlaen ato fwyaf yn y dyfodol. Dyma oedd ganddi i’w ddweud …

“Wrth i mi baratoi ar gyfer Ffocws Cymru rwy’n dechrau teimlo cymysgedd o nerfau a chyffro ond mae’n siŵr bod hynny’n normal. Rwy’n edrych ymlaen at fynd ar y llwyfan a pherfformio fy nghaneuon o flaen cynulleidfa fwyaf fy ngyrfa gerddorol hyd yma.

Mae’r teimlad rwy’n ei gael wrth berfformio ar lwyfan yn anhygoel ac rwyf eisiau profi’r profiad hwn bob dydd, gan berfformio o flaen gwahanol gynulleidfaoedd fel eu bod nhw’n gallu clywed beth ydw i a beth sydd gen i i’w gynnig.

Rwy’n ffodus o gael fy nheulu a’m ffrindiau o’m cwmpas gan eu bod nhw’n fy nghefnogi a galla’i ddim diolch digon i fy nhad, gan mai ef yw’r un sy’n mynd â fi i’m holl wersi, gigiau a chlyweliadau.

Rydw i mor gyffrous ynglŷn â dechrau yn BIMM fis Medi, gan mai hwn yw fy nghyfle i ffocysu ar wneud yr hyn rwy’n ei garu a mynd â’m gyrfa gerddorol i’r lefel nesaf!”

Dywedodd Andrew Umpleby, athro Cerddoriaeth Boblogaidd Ysgol Aberconwy, “Mae pawb ohonom yn falch iawn o lwyddiannau Cerys hyd yma. Mae ganddi allu naturiol i ysgrifennu a pherfformio a chydag ychydig o gymorth bydd yn mynd yn bell. Mae’n gyfnod cyffrous i Cerys a’i theulu a fedrwn ni ddim aros i weld beth sy’n dod nesaf iddi.”

Dydd Mawrth, 12 Mawrth 2019 14:11

Mae’r Ddraig ar fin glanio yn Ysgol Aberconwy.

Ysgrifenwyd gan James a Lewis

Mae disgyblion astudiaethau’r Cyfryngau yn falch o gyhoeddi y bydd ‘Glaniad y Ddraig’ yn cael ei pherfformio gan bypedwyr gwych y puppetSou, yn Neuadd yr Ysgol ar Ddydd Mercher Mawrth 13eg am 7 y.h.

Mae tocynnau ar werth nawr am £5 yr un. Maen nhw ar gael o flaen llaw o dderbynfa’r ysgol, a bydd nifer cyfyngedig ar gael wrth y drws hefyd.

Disgrifir ‘Glaniad y Ddraig’ fel darn pum seren gweladwy ac emosiynnol sy’n addas ar gyfer pob oed. Yn ystod y sioe byddwch yn profi antur drwy amser, tirlun a chwedlau byd y ddraig Gymreig!

Eglurodd ‘PuppetSoup’ “Mi fyddwn yn mynd a chi ar flaen eich cadair ac i fyd dychmygol yn y stori deimladwy hon a ysbrydolwyd gan llên gwerin a chwedlau Cymru. Ymhlith rhain cawn chwedlau a myth heb eu clywed lawer o’r blaen o fydd hudolus ble y tyfir dynion o bair gwrach ac mae dreigiau yn bodoli go iawn!”

Mae disgyblion Cyfryngau Blwyddyn 10 wedi bod yn cydweithio gyda PuppetSoup i hybu’r cynhyrchiad cyffrous hwn i’r gymuned leol a thrwy werthu tocynnau ar gyfer y noson. Dyma sioe ddim i’w methu! Prynwch eich tocyn cyn ini eu gwerthu i gyd!

Eleni, bu Mrs Jones yn gweithio yn agos gyda grwp MAaTh blynyddoedd 8 a 9, ac ynghyd â Miss Veale a Mrs Ohlsson cafodd y disgyblion sialens i drefnu o fewn eu dosbarthiadau i gasglu bwyd tuag at Fanc Bwyd Conwy. Heddiw, bu 4 o'n disgyblion i Fae Colwyn i gludo'r bwyd. Y disgyblion oedd Sophie Parry a Nina Rowlands o flwyddyn 9 a Daniel Hawkins a Chloe Williams o flwyddyn 8. Rydym ni fel ysgol a'r banc bwyd yn gwerthfawrogi gwaith caled y disgyblion. Diolch i bawb a wnaeth roddi. 

Dydd Llun, 10 Rhagfyr 2018 09:54

Sêr Codi Arian ar gyfer Plant mewn Angen

Mae myfyrwyr Ysgol Aberconwy wedi rhagori unwaith eto drwy chwalu eu targed codi arian ar gyfer Plant mewn Angen BBC 2019. Roedd yr ysgol gyfan yn ferw o gyffro yn ystod yr wythnos yn arwain at Ddiwrnod Plant mewn Angen 2019, gydag amrywiaeth o weithgareddau codi arian wedi’u trefnu gan staff a myfyrwyr.

Mae’n amhosibl i sôn am bawb yn unigol a’u gorchestion codi arian, ond rhaid cyfeirio’n arbennig at ymdrechion rhyfeddol rhai o’n prif godwyr arian eleni.  

Ym mlwyddyn 8 yn unig, cawsom…

  • Alexi Walker a Lydia Roberts a drefnodd sesiwn torri gwallt noddedig ac yna roi eu gwallt i’r ‘Little Princess Trust’
  • Abby Battles a drefnodd amrywiaeth o deithiau cerdded noddedig
  • Hannah Royle a lwyddodd i gynnal tawelwch noddedig am 24 awr

Rhaid canmol hefyd y naw aelod o’r staff a lwyddodd i gwblhau Hanner Marathon Conwy ac i Rachel Moynihan am godi mwy na £100!

Yn ogystal, cawsom ddiwrnod dillad eich hun lle daeth rhai o’r myfyrwyr i’r ysgol mewn gwisg ffansi, ‘bake off’ i’r staff ac amrywiaeth o stondinau a chystadlaethau cyffrous yn y stiwdio ddrama ddydd Gwener Tachwedd 16eg, a drefnwyd ac a gynhaliwyd gan ein myfyrwyr.

Dywedodd Rhydian Jones, Cyfarwyddwr Dysgu ar gyfer lles a ABCI,

“Unwaith eto eleni rydw i wedi rhyfeddu at haelioni a menter cymuned gyfan Ysgol Aberconwy, wrth iddynt godi arian at achos mor werth chweil.

Mae natur ofalgar yr ysgol wedi dod i’r amlwg a bydd yr arian a godwyd yn mynd tuag at helpu i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc difreintiedig ledled y DU. 

Cawsom hwyl yn cefnogi Plant mewn Angen y BBC ac mae gwybod ein bod ni wedi codi £2,351.15 yn deimlad gwych. Nawr rydym yn edrych ymlaen at weld pa syniadau codi arian mentrus sydd gan gymuned Ysgol Aberconwy ar gyfer ein helusen lleol yn y Flwyddyn Newydd!”

Da iawn pawb a drefnodd weithgaredd codi arian ac a gyfrannodd arian tuag at achos mor deilwng.

Dydd Llun, 26 Tachwedd 2018 11:01

Ein Miliwnydd Chwe Miliwn o Eiriau Cyntaf!

Yn Ysgol Aberconwy, mae pob myfyriwr yn yr ysgol is yn treulio 20 munud bob dydd yn darllen fel rhan o’r Rhaglen Darllenwyr Carlam.

Mae’r rhaglen wedi’i chynlluio i ganiatáu i fyfyrwyr fod yn gyfrifol am eu harfer darllen eu hunain, gan y gallant ddewis eu llyfr eu hunain, ar eu lefel eu hunain a’i ddarllen ar ar eu cyflymder eu hunain. Ar ôl gorffen y llyfr, mae’r myfyriwr yn cwblhau cwis arlein a gynlluniwyd i roi prawf ar eu dealltwriaeth o’r llyfr y maent newydd ei ddarllen.

Canfuwyd bod myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y Rhaglen Darllenwyr Carlam yn cael mwy o bleser wrth ddarllen a bod eu darllen yn gwella.

Mae’r rhaglen hefyd yn annog myfyrwyr i weithio’u ffordd i fyny’r siart Miliwnydd Darllenwyr Carlam yn yr ysgol, gydag un myfyriwr yn chwalu recordiau ysgol blaenorol drwy ddod yn filiwnydd chwe miliwn o eiriau cyntaf Ysgol Aberconwy!

Llongyfarchiadau i Keira Williams am gyrraedd ychydig dros chwe miliwn o eiriau ar ddiwedd y tymor diwethaf.

Dywedodd Stella Edwards, Llyfrgellydd a Chydlynydd Darllenwyr Carlam Ysgol Aberconwy, “Mae gweld myfyrwyr yn cymryd yr amser i eistedd i lawr gyda llyfr yn wych. Mae darllen nid yn unig yn helpu eu sillafu a’u gramadeg ond hefyd yn gwella’r eirfa maent yn ei defnyddio ym mhob pwnc. Bob dydd rwy’n diweddaru ein siart Miliwnydd Darllenwyr Carlam yn yr ysgol, mae’n wych olrhain cynnydd ein myfyrwyr.”

Dydd Mawrth, 13 Tachwedd 2018 12:21

We Will Rock You The Musical

Dydd Mercher, 10 Hydref 2018 12:33

Ysgol uwchradd leol yn cyflwyno siec i RNLI Conwy

Fore heddiw (Dydd Mercher, Hydref 10fed), gwahoddwyd gwirfoddolwyr o RNLI Conwy i Ysgol Aberconwy i dderbyn siec am £1721.20.

Yn ystod wythnosau olaf tymor yr haf, enwebodd Ysgol Aberconcwy RNLI Conwy fel eu helusen ddewisol ar gyfer y flwyddyn, ac ar ôl wythnosau o godi arian, codwyd cyfanswm anhygoel o £1,721.20. Bu’r ysgol uwchradd leol, a leolir ar lannau Afon Conwy, yn brysur yn trefnu amrywiol ddigwyddiadau.

Y prif ddigwyddiadau oedd dwy daith gerdded noddedig, y ddwy ohonynt yn mynd heibio’r orsaf bad achub, gan roi cyfle i weld yr orsaf a’n bad achub RNLI.

Gan siarad yn ystod y cyflwyniad, dywedodd David Jones, Dirprwy Awudurdod Lansio Gwirfoddol, “Rydym yn ddiolchgar iawn am y rhodd hon ac am ymdrechion yr ysgol. Heb roddion o’r fath, ni fyddem yn gallu cyflawni ein gwaith o achub bywydau”.

Mae’r RNLI bellach wedi gwneud cysylltiadau agos â’r ysgol, ac wedi cynnig dod i’r ysgol yn y dyfodol i siarad am ddiogelwch, yn ogystal â chynnig ymweliadau â’n gorsaf bad achub.

Yn y llun: (chwith i’r dde) Mr Rhydian Jones, David Howard (Swyddog Gweinyddol Bad Achub), Mr Ian Gerrard (Pennaeth), Myfanwy Jones (Swyddog Ymweliadau â’r Bad Achub – RNLI Llandudno), Danny-Lee Davies (Llyw/LPO), David Jones (Dirprwy Awdurdod Lansio Gwirfoddol), Alan Flood (Llyw/LPO)  a disgyblion o Ysgol Aberconwy.

Ceir rhagor o fanylion am ymdrechion yr ysgol i godi arian yma: https://rnli.org/news-and-media/2018/july/21/local-secondary-school-raises-lifesaving-funds-for-conwy-rnli

Mae  Canoe Theatre a Theatrau Sir Gâr yn dod â’u perfformiad Dementia-Gyfeillgar diweddaraf i lwyfan Ysgol Aberconwy Ddydd Llun Hydref 8fed am 2.15pm i gefnogi pobl sy’n byw gyda Dementia a’u teulu a’u ffrindiau.

Mae myfyrwyr Ysgol Aberconwy wedi bod yn gweithio gyda Rhian Cadwaladr fel rhan o’r Cynllun Hyrwyddwyr Ifanc, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Maent wedi bod yn gyfrifol am farchnata a hyrwyddo’r perfformiad hwn i helpu adeiladu eu hyder a’u hunan-barch. Dywedodd Rhian, “Mae’n gyfle gwych i bobl ifanc gymryd cyfrifoldeb ac ymgysylltu â’u cymuned leol, gan ddysgu am Dementia ar yr un pryd.”

Yn ôl Cymdeithas Alzheimer’s mae 800,000 o bobl yn byw gyda Dementia yn y DU, sy’n cyfateb i 1 ym mhob 14 o bobl dros 65 oed. Mae’r perfformiad o ‘This Incredible Life’ gan Alan Harris yn para am 90 munud ac yn seiliedig ar fywyd yn y 60au a’r 70au. Mae’r perfformiad Dementia-Gyfeillgar yn eich galluogi i fwynhau diwrnod allan gyda’ch anwyliaid ac yn annog pobl sy’n byw gyda neu’n profi Dementia i ddod at ei gilydd mewn amgylchedd anffurfiol.

Trefnwyd diwrnod llawn o weithgareddau ar gyfer Dydd Llun Hydref 8fed ac fe’ch gwahoddir i ddod draw a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithdai cymdeithasol a hamddenol. Gan ddechrau am 10am cynhelir sesiwn Cyfeillion Dementia gyda Chymdeithas Alzheimer, lle gallwch ddysgu mwy am Dementia a’r ffyrdd bach y gallwch helpu eich anwyliaid a allai fod yn dioddef o Dementia.

Am 12:30, gallwch gymryd rhan mewn sesiwn canu mewn grŵp, sy’n dod â phobl gyda Dementia at ei gilydd mewn ffordd gyfeillgar. Yn dilyn hyn darperir cinio ysgafn, tra byddwch yn mwynhau perfformiad gan fyfyrwyr Ysgol Aberconwy.

Ar ôl bore llawn gweithgareddau a gweithdai gallwch eistedd yn ôl, ymlacio a gwylio’r perfformiad theatr Dementia-Gyfeillgar o ‘This Incredible Life’. Bydd digon o le rhwng y seddau i ganiatáu i bobl fynd a dod yn ôl yr angen, a bydd lluniaeth ar gael drwy gydol y perfformiad hefyd.

Mae sesiynau’r bore yn rhad ac am ddim ac nid oes angen archebu. Os hoffech wylio’r perfformiad Dementia-Gyfeillgar o ‘This Incredible Life’ mae tocynnau’n costio £7.50 am bob person ac ar gael ar y diwrnod, neu gallwch archebu ymlaen llaw drwy ffonio Ysgol Aberconwy ar 01492 593243.

Am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda cysylltwch â Rhian Cadwaladr ar 07818 424283.

Dydd Iau, 23 Awst 2018 09:38

Llwyddiant TGAU eang

Mae disgyblion Ysgol Aberconwy wedi llwyddo gyda chyflawni rhai o ganlyniadau gorau yn hanes yr ysgol. Mae’r nifer o ddisgyblion sydd wedi llwyddo i gael 5 gradd A* / A wedi bron ‘i ddyblu gyda perfformiad yn yr arholiad iaith Cymraeg yn gryf iawn.

Mae’r prifathro Ian Gerrard yn canmol gwaith caled ac ymdrech y disgyblion a’r staff: “rydyn ni’n falch iawn o lwyddiant yr holl ddisgbylion mewn amryw o bynciau academaidd traddodiadol fel Gwyddoniaeth, Sbaeneg, Addysg Gorfforol ag Almaeneg yn ogystal a phynciau galwedigaethol fel Peirianneg, Cerbyd Modur a Thrin Gwallt. Mae hi mor bwysig ein bod ni yn cynnig cwricwlwm sydd yn cwrdd a gofynion a diddordeb pawb.”

Mae’n rhaid estyn llongyfarch arbennig i April Ehlke-West, Jack Jones, Charlotte Lewis, Bethan Slocombe, Isabelle Williams ar lwyddo i gael o leiaf 9 gradd A/A*.

Mae disgyblion Ysgol Aberconwy nawr yn edrych ymlaen at y cam nesaf yn ei siwrnai gyda niferoedd mawr yn dychwelyd i astudio yn y chweched dosbarth.

Mae myfyrwyr Ysgol Aberconwy yn dathlu canlyniadau Lefel A rhagorol gyda pob myfyriwr yn llwyddo i gael mynediad i'r brifysgol neu gyrfa o’u dewis.

Bydd un o brif ddisgyblion yr Ysgol, Daniel Verburg, un o fyfyrwyr mwyaf llwyddianus gwyddoniaeth yr ysgol, yn mynd i Brifysgol Keele i astudio Biocemeg. Mae Aidan Kelly, myfyriwr gwyddoniaeth blaenllaw arall, yn mynd at y sêr ac yn ymestyn ei sgiliau ffiseg a chemeg ymhellach trwy astudio Astroffiseg ym Mhrifysgol Caerlŷr.

Bydd James Hutin, a gymerodd rannau arweiniol yn sioe gerdd a dramâu yr ysgol trwy gydol ei amser yn Ysgol Aberconwy, yn dechrau gradd yn y Celfyddydau Perfformio i lawr ym Mryste; ei gam nesaf wrth gyflawni ei uchelgais gydol oes o fod yn actor.

Bydd Chloe Edwards Boughey, a ddilynodd gwrs Btec yn y Cyfryngau, yn cymryd ei cham nesaf trwy astudio Cynhyrchu Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Edge Hill o fis Medi.

Bu’r Prifathro Ian Gerrard, yn llongyfarch yr holl fyfyrwyr a staff ar eu canlyniadau a dymunodd y gorau iddyn nhw ar gyfer eu dyfodol. Dywedodd, "Rwy'n falch iawn o lwyddiannau ein myfyrwyr eleni ac rwy'n cael fy annog i weld bod ein pobl ifanc ledled y DU yn dilyn dewis mor eang ac amrywiol o gyrsiau."

Mae’r myfyrwyr bellach yn edrych ymlaen i astudio amrywiaeth eang o gyrsiau gradd cyffrous yn ogystal â'r uchod, megis: Polisi Cymdeithasol, Dylunio Cynnyrch mewn Diwydiant, Daearyddiaeth, Animeiddio, Rheoli Digwyddiadau, Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Byd-eang mewn prifysgolion ledled y DU o Efrog i Winchester a Bryste i Nottingham.

Tudalen 1 o 7
Top