Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Gwybodaeth am Arholiadau

 

Gwybodaeth arholiadau i ymgeiswyr. Cliciwch yma... 

Arholiadau Rhifedd & Llythrennedd – Gwybodaeth i rieni & gofalwyr.

Mae pob disgybl Blwyddyn 7-11 yn sefyll arholiadau fel bo’n briodol. Ym Mlwyddyn 11 mae disgyblion yn sefyll ffug arholiadau yn ystod Tymor yr Hydref. Mae’r ysgol yn paratoi pob disgybl i gofrestru ar gyfer arholiadau cyhoeddus.  

ARHOLIADAU CYHOEDDUS

Mae canlyniadau’r llynedd yn cael eu dosbarthu pan gyhoeddir Tablau canlyniadau Arholiadau’r Llywodraeth. Bob blwyddyn mae’r mwyafrif o’n myfyrwyr Blwyddyn 13 yn mynd ymlaen i astudio mewn Prifysgolion a Cholegau Addysg Bellach. 

GWYBODAETH GYFFREDINOL AM ARHOLIADAU

Arholiadau Blwyddyn 10 - 13

Os yw disgybl wedi astudio pwnc ac wedi cael eu cofrestru ar gyfer arholiad, cyfrifoldeb y rhiant/gwarcheidwad yw sicrhau eu bod yn mynychu’r ysgol ac yn sefyll yr arholiad hwnnw.   

Os bydd disgybl yn colli’r arholiad heb reswm cyfiawnadwy (a gytunwyd gan y Pennaeth) rhaid i’r rhiant dalu’r ffi cofrestru. 

Tystysgrifau

NID eich tystysgrifau gwirioneddol yw’r taflenni canlyniadau a gewch ar y Diwrnod Canlyniadau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch canlyniadau, os gwelwch yn dda cysylltwch â’ch athro pwnc cyn gynted â phosibl. 

Bydd dyddiadau casglu tystysgrifau TGAU a Safon Uwch yn cael eu gosod ar y wefan hon. Lle bo’n berthnasol, gellir eu casglu o dderbynfa’r ysgol o’r dyddiad hwn yn y boreau yn ystod y tymor yn unig, os gwelwch yn dda.

MAETH DA AR GYFER ARHOLIADAU

Pan fyddwch chi’n brysur yn adolygu ac yn meddwl am eich arholiadau, mae’n hawdd anghofio am fwyta’n iach, ac ymestyn am y darn o fwyd agosaf.  

Mae bwyta’n iawn yr un mor bwysig ag adolygu’n iawn. Mewn gwirionedd, gall eich helpu i adolygu’n well.

Fel adolygu, dylai bwyta’n iach ddechrau ymhell cyn eich arholiad ond hefyd – fel adolygu  – dydy hi byth yn rhy hwyr i ddechrau!   

Dyddiadau Profion Cenedlaethol 2019

Darllen

Bydd y profion yn digwydd yn y Neuadd. Byddant yn dechrau ar ôl cofrestru ac yn gorffen hanner ffordd drwy Wers 2.

 

Blwyddyn 7

Blwyddyn 8

Blwyddyn 9

Darllen Saesneg

Dydd Iau, Mai 2il

Dydd Mawrth, Ebrill 30ain

Dydd Llun, Ebrill 29ain

Darllen Cymraeg

Dydd Gwener, Mai 3ydd

 

Rhifedd Gweithdrefnol

Cynhelir y profion ar-lein hyn yn F107 & F108 [Ystafelloedd y Cyfryngau] yn ôl dosbarth cofrestru. 

Mae’r profion wedi’u personoli a bydd hyd y profion yn amrywio. Bydd myfyrwyr yn dychwelyd I’w gwersi pan fyddant wedi gorffen.

 

 

1

2

3

4

5

Dydd Llun, Ebrill 29ain

7 CC

7 CM

7 DC

7 HC

7 LLC

Dydd Mercher, Mai 1af

8 CC

8 CM

8 DC

8 HC

8 LLC

Dydd Mawrth, Ebrill 30ain

9 CC

9 DC

9 DM

9 HC

9 LLC

 

Rhifedd Rhesymu

Bydd y prawf rhesymu yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau, Mae 9fed yn y wers Fathemateg sydd wedi’I hamserlennu.

Blwyddyn 9 Gwers 2

Blwyddyn 7 Gwers 3

Blwyddyn 8 Gwers 5

 

 

 

More in this category: « Syniadau ar gyfer Adolygu
Top