Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Gwybodaeth am Arholiadau

 

Gwybodaeth i ymgeiswyr am arholiadau

Llyfryn Gwybodaeth am Arholiadau Myfyrwyr Ysgol Aberconwy

 

Dogfennau Gwybodaeth Ymgeisydd JCQ I'w Lawrlwytho

Gwybodaeth i ymgeiswyr: asesiadau di-arholiad

Gwybodaeth i ymgeiswyr Ar gyfer profion ar y sgrin

Gwybodaeth i ymgeiswyr Hysbysiad Preifatrwydd

Gwybodaeth i ymgeiswyr Cyfryngau Cymdeithasol

Gwybodaeth i ymgeiswyr Arholiadau Ysgrifenedig

Gwybodaeth i ymgeiswyr Gwaith Cwrs

 

Arholiadau Rhifedd & Llythrennedd

Mae pob disgybl Blwyddyn 7-11 yn sefyll arholiadau fel bo’n briodol. Ym Mlwyddyn 11 mae disgyblion yn sefyll ffug arholiadau yn ystod Tymor yr Hydref. Mae’r ysgol yn paratoi pob disgybl i gofrestru ar gyfer arholiadau cyhoeddus.

Gwybodaeth i rieni & gofalwyr.

 

ARHOLIADAU CYHOEDDUS

Mae canlyniadau’r llynedd yn cael eu dosbarthu pan gyhoeddir Tablau canlyniadau Arholiadau’r Llywodraeth. Bob blwyddyn mae’r mwyafrif o’n myfyrwyr Blwyddyn 13 yn mynd ymlaen i astudio mewn Prifysgolion a Cholegau Addysg Bellach. 

 

GWYBODAETH GYFFREDINOL AM ARHOLIADAU

Arholiadau Blwyddyn 10 - 13

Os yw disgybl wedi astudio pwnc ac wedi cael eu cofrestru ar gyfer arholiad, cyfrifoldeb y rhiant/gwarcheidwad yw sicrhau eu bod yn mynychu’r ysgol ac yn sefyll yr arholiad hwnnw.   

Os bydd disgybl yn colli’r arholiad heb reswm cyfiawnadwy (a gytunwyd gan y Pennaeth) rhaid i’r rhiant dalu’r ffi cofrestru. 

 

Tystysgrifau

NID eich tystysgrifau gwirioneddol yw’r taflenni canlyniadau a gewch ar y Diwrnod Canlyniadau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch canlyniadau, os gwelwch yn dda cysylltwch â’ch athro pwnc cyn gynted â phosibl. 

Bydd dyddiadau casglu tystysgrifau TGAU a Safon Uwch yn cael eu gosod ar y wefan hon. Lle bo’n berthnasol, gellir eu casglu o dderbynfa’r ysgol o’r dyddiad hwn yn y boreau yn ystod y tymor yn unig, os gwelwch yn dda.

 

Casglu Tystysgrifau Arholiad

Gellir casglu tystysgrifau BTEC, TGAU, UG a Safon Uwch o dderbynfa’r ysgol, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 3pm yn ystod y tymor.

Gall myfyrwyr gasglu eu tystysgrifau yn bersonol neu enwebu rhywun i gasglu eu tystysgrifau ar eu rhan. Bydd angen llofnodi ar gyfer pob tystysgrif.

O dan reoliadau, mae gennym yr awdurdod i gadw tystysgrifau am o leiaf 12 mis o ddyddiad dyroddi’r tystysgrifau. Ar ôl 12 mis, gellir dinistrio unrhyw dystysgrifau heb eu hawlio mewn modd cyfrinachol. Mae gennym dystysgrifau o 2017 ymlaen.

Mae tystysgrifau yn ddogfennau gwerthfawr gan mai nhw yw’r cofnod swyddogol o ganlyniadau arholiadau a dylid gofalu amdanynt yn ofalus iawn. Ni all yr ysgol ddarparu copïau eraill yn eu lle os cânt eu colli; rhaid gofyn am rai newydd gan y byrddau arholi yn uniongyrchol, a chodir ffi amdanynt.

Cysylltwch â’r Swyddog Arholi: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. os oes angen i chi wirio bod gennym eich tystysgrifau neu i gael gwybodaeth ar gymwysterau ar gyfer blynyddoedd blaenorol.

 

MAETH DA AR GYFER ARHOLIADAU

Pan fyddwch chi’n brysur yn adolygu ac yn meddwl am eich arholiadau, mae’n hawdd anghofio am fwyta’n iach, ac ymestyn am y darn o fwyd agosaf.  

Mae bwyta’n iawn yr un mor bwysig ag adolygu’n iawn. Mewn gwirionedd, gall eich helpu i adolygu’n well.

Fel adolygu, dylai bwyta’n iach ddechrau ymhell cyn eich arholiad ond hefyd – fel adolygu  – dydy hi byth yn rhy hwyr i ddechrau!   

Dyddiadau Profion Cenedlaethol 2019

Darllen

Bydd y profion yn digwydd yn y Neuadd. Byddant yn dechrau ar ôl cofrestru ac yn gorffen hanner ffordd drwy Wers 2.

 

Blwyddyn 7

Blwyddyn 8

Blwyddyn 9

Darllen Saesneg

Dydd Iau, Mai 2il

Dydd Mawrth, Ebrill 30ain

Dydd Llun, Ebrill 29ain

Darllen Cymraeg

Dydd Gwener, Mai 3ydd

 

Rhifedd Gweithdrefnol

Cynhelir y profion ar-lein hyn yn F107 & F108 [Ystafelloedd y Cyfryngau] yn ôl dosbarth cofrestru. 

Mae’r profion wedi’u personoli a bydd hyd y profion yn amrywio. Bydd myfyrwyr yn dychwelyd I’w gwersi pan fyddant wedi gorffen.

 

 

1

2

3

4

5

Dydd Llun, Ebrill 29ain

7 CC

7 CM

7 DC

7 HC

7 LLC

Dydd Mercher, Mai 1af

8 CC

8 CM

8 DC

8 HC

8 LLC

Dydd Mawrth, Ebrill 30ain

9 CC

9 DC

9 DM

9 HC

9 LLC

 

Rhifedd Rhesymu

Bydd y prawf rhesymu yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau, Mae 9fed yn y wers Fathemateg sydd wedi’I hamserlennu.

Blwyddyn 9 Gwers 2

Blwyddyn 7 Gwers 3

Blwyddyn 8 Gwers 5

Morning

Date

Afternoon

English language Unit 2

Y12/13 resit

Monday 4 Tachwedd/ November

 

Maths Numeracy Unit 1

Year 11 – sets 2-5

Tuesday 5 Tachwedd/ November

 

English language Unit 3

Y12/13 resit

Wednesday 6 Tachwedd/ November

 

Maths Numeracy Unit 2

Year 11 – sets 2-5

Thursday 7 Tachwedd/ November

 

 

Friday 8 Tachwedd/ November

 

 

Monday 11 Tachwedd/ November

Maths Unit 1

Y12/13 resit

 

Tuesday 12 Tachwedd/ November

 

Maths Unit 2

Y12/13 resit

Wednesday 13 Tachwedd/ November

 

 

Thursday 14 Tachwedd/ November

 

 

Friday 15 Tachwedd/ November

 

 

Tachwedd Trefniadau Canlyniadau TGAU:

Bydd myfyrwyr yn cael eu canlyniadau ym mis Ionawr 2020.

Ffug Arholiadau Ysgol Aberconwy (Blwyddyn 10)  Wythnos 1 (Dydd Mawrth 18.6.19 – Dydd Gwener 21.6.19)

Bydd arholiadau yn cael eu cynnal yn y Neuadd ar gyfer y pynciau isod. Byddant yn dechrau am 9 yn y bore neu 1 yn y prynhawn. Bydd cynlluniau eistedd y tu allan i’r Neuadd. Bydd angen i chi ddod â’ch cyfarpar eich hun: pennau du, cyfrifiannell ac ati (os oes angen). Dylech fod y tu allan i’r Neuadd ddeng munud cyn dechrau pob arholiad.

 

Cyfnod 1

Cyfnod 2

Cyfnod 4

Cyfnod 5

Dydd Mawrth

18.6.19

 Cymraeg

 Cymraeg

 Mathemateg

 Mathemateg

Dydd Mercher

19.6.19

 Addysg  Grefyddol

 

 

   

Dydd Iau

20.6.19

 Daearyddiaeth

 Hanes

 Addysg Gorfforol

 Dylunio Cynnyrch

 Daearyddiaeth

 Hanes

 Addysg Gorfforol

 Dylunio Cynnyrch

 

 

Dydd Gwener

21.6.19

 Addysg Gorfforol

 Astudiaethau Busnes

 Addysg Gorfforol

 Astudiaethau Busnes

 Ffrangeg

 Hanes

 Almaeneg

 Dylunio Cynnyrch

 Bwyd

 Ffrangeg

 Hanes

 Almaeneg

 Dylunio Cynnyrch

 Bwyd

 

 

 

 

More in this category: « Syniadau ar gyfer Adolygu