Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Arholiadau

 • Gwybodaeth Gyffredinol

  Gweler ein llyfryn gwybodaeth trwy ddefnyddio’r ddolen isod:

  Llyfryn Gwybodaeth Arholiadau Myfyrwyr Ysgol Aberconwy

  Arholiadau Cyhoeddus

  Dosberthir canlyniadau’r llynedd pan gyhoeddir canlyniadau Tablau Arholiadau’r Llywodraeth. Bob blwyddyn mae’r mwyafrif o’n myfyrwyr Blwyddyn 13 yn parhau â’u hastudiaethau mewn Prifysgolion a Cholegau Addysg Bellach.

  Arholiadau Blynyddoedd 10 - 13

  Os yw disgybl wedi astudio pwnc ac wedi cael eu cofrestru ar gyfer arholiad, mae’n gyfrifoldeb ar y rhiant/gwarcheidwad i sicrhau eu bod yn mynychu’r ysgol a’i sefyll. Os bydd disgybl yn colli’r arholiad heb reswm y gellir ei gyfiawnhau (y cytunwyd arno gan y Pennaeth) rhaid i’r rhiant dalu’r ffi mynediad.

  Arholiadau Rhifedd & Llythrennedd

  Mae pob disgybl ym Mlynyddoedd 7-11 yn sefyll arholiadau fel y bo’n briodol. Ym Mlwyddyn 11 mae’r holl ddisgyblion yn sefyll ffug arholiadau yn ystod Tymor yr Hydref. Mae’r ysgol yn paratoi pob disgybl i sefyll arholiadau cyhoeddus. Gweler yma am fwy o wybodaeth ar gyfer rhieni & gofalwyr gan Lywodraeth Cymru.

  Maethiad Arholiad Da

  Pan fyddwch chi’n brysur yn adolygu ac yn meddwl am eich arholiadau, mae’n hawdd anghofio am fwyta’n iach ac estyn am y darn agosaf o fwyd. Mae bwyta’n iawn yr un mor bwysig ag adolygu’n iawn. Gall eich helpu i adolygu’n well. Fel adolygu, dylai bwyta’n iach ddechrau ymhell cyn eich arholiad ond – hefyd fel adolygu – nid yw byth yn rhy hwyr i ddechrau!

  Lawrlwythwch yr awgrymiadau maethiad arholiad da hyn.

  Lawrlwythwch yr awgrymiadau maethiad arholiad da hyn..

 • Dogfennau Gwybodaeth i Ymgeiswyr CGC

 • Arholiadau 2021

  Rydym yn sylweddoli y bydd yr amgylchiadau presennol o amgylch canlyniadau TGAU, UG a Safon Uwch yn peri pryder sylweddol i fyfyrwyr a’u rhieni ar hyn o bryd, ac felly rydym am geisio rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiadau wrth iddynt ddigwydd.

  Gwiriwch yma’n rheolaidd i weld a fu unrhyw newidiadau i’r sefyllfa bresennol.

  Gan fod hon yn sefyllfa sy’n newid yn gyflym, cliciwch yma i weld y wybodaeth diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, CBAC a’n partneriaid eraill ym myd addysg o ran cau ysgolion ac arholiadau.

   

  Cyhoeddwyd 20/1/21

   

  Cliciwch yma i weld  Qualifications Wales Guide Summer Guide to Exams 2021 Yn ymdrin â'r pynciau / cyrsiau canlynol: · GCSE · AS Levels · A2 levels · Welsh Baccalaureate

   

  Cliciwch yma i weld Ofqual Student Guide to Awarding Summer 2021 Yn ymdrin â'r pynciau / cyrsiau canlynol: Level 2: · WJEC Vocational Construction · BTEC Performing Arts · BTEC Skills and Activities for Sport and Active Leisure (Outdoor Education) · BTEC Creative Media Production   Level 3: · WJEC Eduqas – A Level Film Studies · OCR – Health & Social Care · WJEC Applied Business and Medical Science – Certificate and Diploma

   

  Cliciwch yma i weld Pearson BTEC Level 3 Guidance Yn ymdrin â'r pynciau / cyrsiau canlynol: BTEC Level 3 qualifications Year 12: · Applied Law Certificate. (National Extended Certificate in Year 13) · Public Services Subsidiary Diploma (at Ysgol Bryn Eilian) (Diploma in Year 13) Year 13: · Music · Performance · Skills and Activities for Sport and Active Leisure (Outdoor Education) · Public Services · Creative Media Production · Engineering · Sport · Information Technology · Sports and Exercise Sciences

   

  Cliciwch yma i weld y ddogfen ddiweddaraf gan CBAC.

   

   

  Gwybodaeth i Fyfyrwyr a Theuluoedd am Raddau Cymwysterau, Proses Adolygu Canolfannau ac Apeliadau Gradd 2021

   

  Mae graddau ar gyfer eich cymwysterau yn haf 2021 yn seiliedig ar Raddau a Bennir gan Ganolfan (a elwir hefyd yn Gymhwyster Gaddau a Asesir gan Athro ar gyfer cymwysterau BTEC). Mae'n bwysig sylweddoli bod y radd yn ddyfarniad cyfannol sy'n seiliedig ar gydbwysedd tystiolaeth sy'n dangos lefel eich cyrhaeddiad. Yn yr un modd â phrosesau eraill eleni, mae'r broses apelio yn drefniant eithriadol sy'n deillio o ganslo arholiadau oherwydd pandemig COVID-19.

  Mae'r sefyllfa'n cael ei chymhlethu gan y ffaith bod gan wahanol fyrddau arholi brosesau a gwybodaeth ychydig yn wahanol i’w gilydd ar waith. Pwrpas y ddogfen hon yw ceisio crynhoi popeth i chi - ond os ydych chi am edrych yn fanylach ar unrhyw ddarn o wybodaeth ar gyfer bwrdd arholi penodol, rydyn ni wedi gosod dolenni i bob un ar ein gwefan ar eich cyfer.

  Mae tri cham i'r broses adolygu ac apelio eleni:

  • Cam 1 : Adolygiad gan y Ganolfan

  Gallwch ofyn am adolygiad o’r Radd a Bennir gan Ganolfan dros dro ar y sail y bu gwall wrth benderfynu ar y radd. Rhaid i chi nodi'r rhesymau pam rydych chi'n credu y bu gwall wrth benderfynu ar eich gradd. Dylech fod yn ymwybodol y gall graddau fynd i fyny neu i lawr o ganlyniad i adolygiad (ac mae'r gwelliant hwn yn derfynol yn y cam hwn);

   

  • Cam 2 : Apelio i'r bwrdd arholi (ar ôl cwblhau Cam 1)

  Gallwch apelio i fwrdd arholi ar y sail bod y dyfarniad y mae'r ysgol wedi'i wneud yn afresymol a / neu fod gwall gweithdrefnol wedi'i wneud. Rhaid i chi nodi'r rhesymau pam eich bod chi’n credu bod yr ysgol wedi gwneud dyfarniad afresymol a / neu wall gweithdrefnol. Dylech fod yn ymwybodol y gall graddau fynd i fyny neu i lawr o ganlyniad i apêl i fwrdd arholi; a

   

  • Cam 3 : Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi (EPRS)

  Gallwch wneud cais i Gymwysterau Cymru (ar gyfer CBAC) neu OFQUAL (ar gyfer byrddau eraill) am Wasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi (EPRS) i adolygu a yw'r bwrdd arholi wedi dilyn y gweithdrefnau gofynnol.

   

  Dyma linell amser o'r prif ddigwyddiadau rhwng nawr a mis Medi, gan gynnwys manylion Cam 1 y broses Adolygu ar gyfer cymwysterau CBAC :

  Terfyn Amser

  Byrddau Arholi

  Camau

  Mehefin 7fed -18fed

  Pob un

  Bydd yr ysgol yn cwblhau'r broses casglu tystiolaeth ac yn cymedroli’r marcio a’r graddau dros dro.

  Dydd Gwener Mehefin 18fed

  BTEC

  OCR

  Eduqas

  Byddwn yn cyflwyno'ch graddau ar gyfer cymwysterau BTEC, OCR ac Eduqas i'r byrddau arholi. Ni fyddwch yn gweld y canlyniadau hyn tan ddiwrnodau canlyniadau mis Awst, a bydd cam 1 a 2 o’r broses apelio yn digwydd ar ôl y dyddiadau hyn. Byddwn yn rhoi gwybod ichi sut i ofyn am adolygiad pan roddwn eich canlyniadau i chi.

  Dydd Llun Mehefin 21ain

  CBAC

  Rhoddir Graddau a Bennir gan Ganolfan Dros Dro ar gyfer cymwysterau CBAC i chi trwy e-bost. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod ichi sut i ofyn am wybodaeth ac adolygiadau a nodir isod yn yr e-bost hwn.

  Dydd Mercher Mehefin 23ain (3.00pm)

  CBAC

  Terfyn amser i fyfyrwyr nodi cais i weld y Cofnod Gwneud Penderfyniadau Dysgwr (LDMR).

  Yn unol â gweithdrefnau Cymwysterau Cymru a CBAC, bydd gennych 48 awr i ofyn am y cofnod gwneud penderfyniadau. Gallwch hefyd ofyn am weld copi o'r dystiolaeth a gynhyrchwyd i helpu i bennu'r radd. Fodd bynnag, ni fyddech yn gallu defnyddio gwybodaeth neu ddata arall fel rhan o'r adolygiad ac felly, at ddibenion adolygiad Cam 1, ni fydd yn bosibl i ddysgwr ofyn am wybodaeth arall.

  Dydd Mercher Mehefin 30ain  (3.00pm)

  CBAC

  Dyddiad cau i fyfyrwyr ddarparu cais ysgrifenedig am adolygiad gradd. Os ydych yn gwneud cais am adolygiad o radd, bydd gofyn i chi ddangos bod gwall wedi'i wneud ar gyfer y radd gyffredinol a bennwyd, yn hytrach nag ar gyfer asesiadau unigol. Felly, ar ôl adolygu'r wybodaeth yn yr LDMR, dylech ofyn am adolygiad dim ond os gallwch nodi lle gwnaed gwall.

  Erbyn dydd Mercher Gorffennaf 7fed

  CBAC

  Bydd yr Ysgol yn cwblhau adolygiad Cam 1 ac yn cyfleu ymateb i chi. Nid yw adolygiad yng Ngham 1 yn cynnwys sylw o'r dystiolaeth a ddefnyddiwyd. Fodd bynnag, yn y cam hwn bydd yr ysgol yn gwirio am unrhyw wallau mewn gweinyddiaeth, gweithdrefn neu gywirdeb gradd a ddyfarnwyd yn erbyn disgrifwyr gradd CBAC a'r Fframwaith Asesu Cymwysterau. Ni fydd yr ysgol yn gallu ystyried tystiolaeth y tu allan i'r hyn a ddefnyddiwyd i bennu'r radd. Efallai y bydd graddau'n gostwng yn ogystal â chodi ac ar ôl adolygiad bydd y graddau’n cael eu cyflwyno i CBAC. Bydd dysgwyr y mae eu graddau'n aros yr un fath yn dilyn y broses Adolygu Canolfan yn cael gwybodaeth am apêl Cam 2 i CBAC.

  Dydd Mawrth Awst 10fed

  Pob un

  Rhoddir graddau UG, Safon Uwch, BTEC a Galwedigaethol i B12 a B13

  Dydd Iau

  Awst 12fed

  Pob un

  Rhoddir graddau TGAU i B11

   

  Pam mae Proses Adolygu Canolfannau?

  Mae'r cyfle i adolygu ar lefel Canolfan (ysgol) ar waith i sicrhau y gellir mynd i'r afael ag unrhyw wallau. Mae hyn yn galluogi myfyrwyr i ofyn am adolygiad lle maen nhw'n credu bod gwall wedi'i wneud wrth bennu eu gradd. Bydd angen i fyfyrwyr nodi'n glir lle maen nhw'n credu bod gwall wedi'i wneud wrth gyflwyno'r adolygiad.

  Mae Gradd a Bennir gan Ganolfan yn ddyfarniad sy'n seiliedig ar gydbwysedd tystiolaeth sy'n dangos lefel cyrhaeddiad y myfyriwr, yn unol â Fframweithiau Asesu Cymwysterau CBAC, cynlluniau marcio a disgrifwyr gradd cyhoeddedig. Felly, fel y prif benderfynwr wrth benderfynu ar y radd, mae gan yr ysgol gyfle i adolygu ei phenderfyniad cyn i unrhyw barti allanol chwarae rhan yn y broses apelio (e.e. CBAC a / neu Gymwysterau Cymru).

   

  Pam mae Cam 1 yn digwydd cyn diwedd Tymor yr Haf ar gyfer cymwysterau CBAC?

  Mae'r broses apelio yn ei chyfanrwydd, yn ei gwneud yn ofynnol i Ganolfannau ddarparu eu Graddau a Bennir gan Ganolfan dros dro i ddysgwyr cyn diwedd mis Mehefin ac i gam Adolygu Canolfannau'r broses Apeliadau ddigwydd cyn diwedd Tymor yr Haf. Mae cwblhau Cam 1 cyn diwedd Tymor yr Haf wedi'i gynllunio i leihau pryder myfyrwyr sy'n deillio o'r oedi posibl mewn penderfyniadau derbyniadau Addysg Uwch a allai ddigwydd. Ar ben hynny, fe'i cynlluniwyd i sicrhau bod y broses yn un y gellir ei chyflawni, gan gydnabod bod ysgolion ar gau yn ystod gwyliau'r haf.

   

  Apeliadau y tu hwnt i Adolygiad Canolfan

  Y tu hwnt i Gam 1, rheolir apeliadau yn annibynnol ar yr ysgol. Fodd bynnag, bydd yr ysgol yn hysbysu myfyrwyr o'u hawl i ofyn am apêl Cam 2 ar ôl cwblhau'r Adolygiad Canolfan ac, os gofynnir amdani, bydd yn cyflwyno apêl Cam 2 ar ran y myfyrwyr.

   

  Cam 2:

  Gellir cyflwyno apeliadau Cam 2 i fyrddau arholi ar sail dyfarniad academaidd afresymol, (dim ond os yw ymhell y tu allan i ffiniau barn academaidd resymol ac na all y dystiolaeth gefnogi'r radd a ddyfarnwyd y bydd Gradd a Bennir gan Ganolfan yn cael ei hystyried yn afresymol) a / neu seiliau gweithdrefnol. Dylai myfyrwyr fod yn ymwybodol na ellir cyflwyno apêl Cam 2 ar sail dyfarniad academaidd afresymol oni bai bod Adolygiad Canolfan Cam 1 wedi'i gwblhau. Mae myfyrwyr yn gyfrifol am amlinellu'r seiliau a'r rhesymau dros ofyn am yr apêl ond mae'n rhaid i'r ysgol gyflwyno'r apêl i'r bwrdd arholi. Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn deall y gall y radd fynd i fyny neu i lawr wrth wneud apêl yng Ngham 2.

   

  Sylwch fod penderfyniad y bwrdd arholi a ddylid derbyn y cais am apêl yn seiliedig ar:

  1. Dilysrwydd y seiliau dros yr apêl fel y'u cyflwynwyd gan y dysgwr
  2. A yw Adolygiad Canolfan wedi’i gwblhau
  3. Terfyn amser y cais
  4. Cydsyniad y dysgwr.

   

  Sylwch na fydd yr apêl yn ystyried gradd amgen a gyflwynwyd gan y myfyriwr nac a yw gradd amgen yn rhesymol. Gan fod Gradd a Bennir gan Ganolfan yn gyfannol ei natur, bydd y bwrdd arholi yn cymryd agwedd yr un mor gyfannol wrth wneud penderfyniadau. Ni fydd y bwrdd arholi yn ail-farcio asesiadau unigol.

   

  Cam 3: Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi

  Mae'r Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi (EPRS) yn adolygiad gweithdrefnol a gynhelir gan Gymwysterau Cymru neu Ofqual i wirio a yw bwrdd arholi wedi cydymffurfio â'i weithdrefnau ei hun a'n gofynion rheoliadol wrth ddyfarnu cymhwyster. Bydd yr EPRS eleni yn parhau i ganolbwyntio'n llwyr ar gydymffurfiad y bwrdd arholi â gofynion rheoliadol a'u gweithdrefnau eu hunain. Ni fydd yr EPRS yn adolygu a yw'r ganolfan wedi cydymffurfio â'i pholisïau neu weithdrefnau ei hun neu'r rhai a osodwyd gan y bwrdd arholi iddo ei dilyn. Bydd y rhan honno o'r broses apelio yn digwydd yng Ngham 2 gan y bwrdd arholi. Ni fydd yr EPRS yn adolygu cywirdeb y penderfyniad graddio ac ni fydd yn newid unrhyw raddau.

   

 • Diwrnod Canlyniadau

  Cyhoeddir canlyniadau Safon Uwch ar 10 Awst a chanlyniadau TGAU ar 12 Awst.

 • Tystysgrifau

  NID eich tystysgrifau gwirioneddol yw’r taflenni canlyniadau a dderbyniwch ar Ddiwrnod y Canlyniadau.

  Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich canlyniadau, cysylltwch â’ch athro pwnc cyn gynted â phosibl.

  Bydd dyddiadau casglu tystysgrifau TGAU a Safon Uwch yn cael eu postio ar y wefan hon. Pan fo hynny’n berthnasol, gellir eu casglu o dderbynfa’r ysgol o’r dyddiad hwn yn y boreau yn unig yn ystod y tymor.

  Casglu Tystysgrifau Arholiad

  Gellir casglu tystysgrifau BTEC, TGAU, UG a Safon Uwch o dderbynfa’r ysgol, ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 3pm yn ystod y tymor ysgol.

  Gall myfyrwyr gasglu eu tystysgrifau yn bersonol neu enwebu rhywun i gasglu eu tystysgrif ar eu rhan. Bydd angen llofnodi ar gyfer pob tystysgrif.

  O dan reoliadau, mae gennym awdurdod i gadw tystysgrifau am o leiaf 12 mis o ddyddiad eu cyhoeddi. Ar ôl 12 mis, gellir dinistrio unrhyw dystysgrifau heb eu hawlio mewn modd cyfrinachol. Mae gennym dystysgrifau o 2017 ymlaen.

  Mae tystysgrifau yn ddogfennau gwerthfawr gan mai nhw yw’r cofnod swyddogol o ganlyniadau arholiad a dylid gofalu amdanynt yn ofalus iawn. Ni all yr ysgol ddarparu copïau eraill yn eu lle os cant eu colli; rhaid i chi wneud cais uniongyrchol i’r byrddau arholi am gopïau ychwanegol, a chodir tâl am hynny.

  Cysylltwch â’r Swyddog Arholiadau: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. os oes angen i chi wirio bod gennym eich tystysgrifau neu i gael gwybodaeth am gymwysterau ar gyfer blynyddoedd blaenorol.

   

 • Profion Cenedlaethol

 

Read 86 times
More in this category: « Opsiynau