Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Cefnogi Blwyddyn 11

Yma fe welwch rywfaint o wybodaeth ar sut i helpu i gynllunio'ch sesiynau adolygu. Mae yna gysylltiadau â phwyntiau pŵer a deunyddiau eraill ynghlwm a byddwch hefyd yn dod o hyd i fersiynau i'w lawrlwytho o'r Amserlenni Arholiad.

Cliciwch ar y tabiau isod ar gyfer rhai syniadau a digwyddiadau gwahanol sy'n dod i fyny - a gwiriwch yn ôl yma'n rheolaidd i weld beth arall sydd wedi'i ychwanegu.

 

Wrth i ni nesáu at amser hollbwysig yn addysg eich Mab / Merch, hoffem rannu'r diweddariadau a'r cyfleoedd canlynol gyda chi.

Disgwylir i bob disgybl blwyddyn 11 fynychu'r ysgol tan 7/6/19. Bydd y disgyblion yn derbyn amserlen unigol newydd ar fore ddydd Llun (20fed Mai). A wnewch chi sicrhau bod eich mab/merch yn mynychu.

Fel y gwyddoch, rydym wedi llunio amserlen ddiwygiedig ar gyfer pythefnos olaf blwyddyn 11 yn Aberconwy er mwyn sicrhau eu bod yn cael cymorth gan arbenigwyr pwnc yn y cyfnod cyn yr arholiadau terfynol. Disgwylir i'ch mab / merch fod yn bresennol tan ddydd Gwener 7fed Mehefin a manteisio ar y darpariaethau a roddwyd ar waith

Trefniadau ar gyfer Dydd Gwener, Mehefin 7fed

Ar ôl arholiad y bore ar y dyddiad hwn, bydd gwasanaeth ffarwelio yn Hwb y 6ed Dosbarth, er mwyn rhoi cyfle olaf i ddisgyblion gyfarfod â'u ffrindiau a'u tiwtoriaid dosbarth. Am 12.20 bydd unrhyw un nad yw'n sefyll arholiad yn y prynhawn yn cael gadael yr ysgol. Efallai y byddwch yn penderfynu codi eich plentyn neu ganiatáu iddynt fynd adref ar eu pen eu hunain. Wedi’r dyddiad hwn, dim ond ar gyfer arholiadau y bydd eu presenoldeb yn ofynnol.

Ar gyfer pob arholiad wedi Mehefin 7fed, disgwylir i ddisgyblion gyrraedd yr ysgol mewn gwisg lawn ar gyfer arholiadau’r bore neu gyrraedd amser cinio ar gyfer sesiynau'r prynhawn. Unwaith y bydd arholiad wedi'i gwblhau caiff disgyblion gyfle i adael yr ysgol os ydynt yn dymuno. Bydd cludiant ysgol ar gael ar yr adegau arferol ac ni fydd unrhyw un sy'n gadael y tu allan i'r amseroedd hyn bellach yn gyfrifoldeb yr ysgol.

Os hoffech i'ch mab / merch aros yn yr ysgol yn y prynhawn ar Fehefin 7fed neu yn ystod oriau ysgol arferol ar ddyddiadau eu harholiadau oherwydd anawsterau cludo, cysylltwch â Mrs Wigzell ar Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. gyda'ch gofynion.

Dymunwn bob lwc iddynt a diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus.

 

Diwrnod ysgol estynedig

Er mwyn cefnogi myfyrwyr ymhellach rydym yn cynnig dau ‘Ddiwrnod ysgol estynedig’ dewisol i bob myfyriwr blwyddyn 11, a fydd yn gorffen am 4:30pm bob dydd. Bydd yna ganolfan astudio, a fydd yn rhywle y gallant weithio'n dawel, gwneud gwaith cartref, cwblhau gwaith cwrs a gwneud awr o'r amser adolygu a glustnodwyd. Bydd hwn yn cael ei gynnal yn lle clwb brecwast gan ein bod yn gwybod bod y prynhawn yn amser gwell i'r myfyrwyr. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i fynychu sesiynau adolygu sy'n berthnasol iddynt neu drefnu i gwblhau gwaith mewn adrannau yn ôl eu blaenoriaethau. Mae amserlen y sesiynau adolygu ar wefan yr ysgol o dan yr adran ‘cefnogi blwyddyn 11’.

 

Bydd y diwrnod ysgol estynedig wedi’i rannu’n dair haen:

  •  Haen 1 Gwirfoddol Mae hyn ar gyfer pob myfyriwr. Mae croeso i bawb fynychu er mwyn gwneud rhan helaeth o’u hadolygu cyn iddynt hyd yn oed adael yr ysgol.
  •  Haen 2 Argymelledig – Dyma lle mae athro pwnc wedi codi pryder ynglŷn â chynnydd eich mab / merch ac yn teimlo yr hoffent iddynt fynychu er mwyn eu helpu i fynd yn ôl ar y trywydd iawn. Byddwch yn derbyn galwad ffôn gennyf i, Mrs Wigzell neu gan athrawon pwnc yn gofyn am eich cefnogaeth yn hyn o beth.
  •  Haen 3 Disgwyliedig – Dyma lle mae gan y myfyriwr waith cwrs sydd heb ei orffen NEU lle mae angen cymorth ychwanegol arnynt i roi’r cyfle gorau posibl iddynt gyflawni eu potensial. Fe'ch hysbysir o hyn trwy lythyr neu e-bost.

 Ymddiheuraf na fyddwn yn gallu rhoi tocynnau bws i fyfyrwyr sy'n mynychu'r sesiynau hyn, oni bai eu bod yn perthyn i haen 3 ac y disgwylir iddynt fod yn bresennol.

 

 

Hyfforddiant Learning Performance

Mae ymchwil yn dangos y gall arfogi myfyrwyr â strategaethau dysgu o'r fath wella cynnydd o 8 mis ar gyfartaledd. I gael rhagor o wybodaeth am berfformiad dysgu a'r gwaith y maent yn ei wneud gydag ysgolion, ewch i www.learningperformance.com

 

Miss Clare Freeman

Pennaeth Blwyddyn 11

Dosbarthiadau Adolygu’r Pasg (15.4.19 -26.4.19)

Bydd pob sesiwn bore yn cychwyn am 9.30yb ac yn gorffen am 12yb. Bydd pob sesiwn prynhawn yn cychwyn am 12.30yp ac yn gorffen am 3yp. Dylai myfyrwyr wneud eu trefniadau eu hunain ar gyfer cinio os ydynt i mewn am ddiwrnod llawn.

 

Dydd

Pwnc

Blwyddyn

Athro

Llun 15.4.19

Hanes (set 1– trwy’r dydd)

CBC

Blwyddyn 11

Blwyddyn 11

GPR

PW /EW

Mawrth 16.4.19

Almaeneg (bore yn unig)

AG (trwy’r dydd)

Blwyddyn 11

Blwyddyn 11

JM

SAR (yb) / CB (yp)

Mercher 17.4.19

Drama (bore yn unig)

Cymraeg (bore yn unig)

Blwyddyn 12 /13

Blwyddyn 11

RGB

CJ / EE

 

 

 

 


 

Dydd

Pwnc

Blwyddyn

Athro

Mawrth 23.4.19

Mathemateg (trwy’r dydd)

Hanes (set 2 – trwy’r dydd)

Drama (trwy’r dydd)

Saesneg Iaith / Llenyddiaeth Saesneg (trwy’r dydd)

Blwyddyn 12

Blwyddyn 11

Blwyddyn 13

Blwyddyn 12 /13

LJS

ADH

AG

RGB

Mercher 24.4.19

Mathemateg (trwy’r dydd)

Daearyddiaeth (trwy’r dydd)

CBC (trwy’r dydd)

Gwyddoniaeth (trwy’r dydd)

Bioleg / Cemeg (trwy’r dydd)

Llenyddiaeth Saesneg (trwy’r dydd)

Ffrangeg (prynhawn yn unig)

Blwyddyn 10

Blwyddyn 11

Blwyddyn 11

Blwyddyn 11

Blwyddyn 12 / 13

Blwyddyn 10 (set 2)

Blwyddyn 11

LJS

CPO

AG / PW

CV / MGT / CF

RM / CF

RGB

JH

Iau 25.4.19

RE (trwy’r dydd)

RE (trwy’r dydd)

DT (trwy’r dydd)

Busnes (trwy’r dydd)

 

Blwyddyn 11

Blwyddyn 12 / 13

Blwyddyn 11

Blwyddyn 12

 

LD

SC

TD / MLB

PW

Gwener 26.4.19

Llenyddiaeth Saesneg (set 1 – trwy’r dydd)

Ffilm (trwy’r dydd)

Mathemateg (bore yn unig)

Mathemateg (bore yn unig)

DT (trwy’r dydd)

Mathemateg (trwy’r dydd)

Blwyddyn 10

Blwyddyn 13

Blwyddyn 11

Blwyddyn 11

Blwyddyn 12 / 13

Blwyddyn 12

AB

AG

GS

RH

TD / MLB

CEK

 

 

 Dosbarthiadau Adolygu’r Pasg - PDF

 

 

Dyddiadau Pwysig ar gyfer blwyddyn 11 

 

Medi 25ain 5yp  =  Noson wybodaeth TGAU

Ionawr 22ain 3.45yp  =  Noson Rieni

Chwefror 5ed 5yp  =  Noson Opsiynau 6ed Dosbarth

Chwefror 22ain  =  Dyddiad cau ar gyfer noson opsiynau 6ed dosbarth

Chwefror 20fed  =  Diwrnod digwyddiad Linc yn Venue Cymru

Mawrth 4ydd - Mawrth 11eg = Ffug arholiadau

Mai 8fed – Mehefin 21ain = Ffenestr arholiadau TGAU

 

 

Cliciwch isod i gael gafael ar wybodaeth ddefnyddiol o feysydd pwnc penodol...

Mae Cymorth Adolygu yn lawrlwytho fel un dudalen o ddolennau a syniadau ar y we, a bydd Adnoddau Adolygu yn mynd â chi at ein tudalennau mewnrwyd, lle bydd arnoch angen cyfeiriad ebost a manylion mewngofnodi O365, a roddir i bob myfyriwr yn yr ysgol.

 

Dylunio Cynnyrch

Cymorth Adolygu

Adnoddau Adolygu

 

Saesneg

Cymorth Adolygu

Adnoddau Adolygu

 

Hanes

Cymorth Adolygu

Adnoddau Adolygu

 

TGC

Cymorth Adolygu

 

 

Mathemateg

Cymorth Adolygu

Adnoddau Adolygu

 

Cyfryngau

Cymorth Adolygu

 

 

ITM

Cymorth Adolygu

Adnoddau Adolygu

 

Celfyddydau Perfformio

Cymorth Adolygu

 

 

Gwyddoniaeth

Cymorth Adolygu

Adnoddau Adolygu

 

Daearyddiaeth

Cymorth Adolygu

Adnoddau Adolygu

 

Addysg Grefyddol 

Adnoddau Adolygu

 

Addysg Gofforol 

Adnoddau Adolygu

 

Cymraeg

Adnoddau Adolygu

   

 

                                                      

 

 

Cliciwch isod i gael gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i gefnogi'ch TGAU...

 

Wybodaeth Blwyddyn 11 ar gyfer

 

Twf Mindset

 

Awgrymiadau

 

 
 

 

 

Top