Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Ateb eich cwestiynau

 

Rydyn ni'n gwybod y bydd gennych chi lawer o gwestiynau am ddechrau yn Ysgol Aberconwy. Fel rheol byddem yn dod i ymweld â chi yn eich ysgol gynradd i ateb eich cwestiynau, ond ni fydd hynny'n bosibl eleni, felly rydyn ni wedi llunio atebion i rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydyn ni'n eu cael. Gallwch chi lawrlwytho'r holl gwestiynau ac atebion yma fel un ddogfen os oes well gennych chi trwy glicio YMA.

Os oes gennych gwestiynau eraill, anfonwch e-bost atom ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Byddwn yn ychwanegu cwestiynau ac atebion newydd i'r dudalen hon wrth i ni eu cael, felly edrychwch yn ôl i'w gweld!

 • Sut byddai yn gwybod pa ddosbarth fyddai ynddo?

  Byddi yn derbyn llythyr yn y post ar neu ar ol y 1af o Orffennaf. Bydd yn dweud pwy fydd dy athro cofrestru a beth fydd enw dy ddosbarth.

 • Sut byddai yn gwybod ble i fynd ar y diwrnod cyntaf?

  Byddi yn dod i fewn trwy'r gatiau mawr gwyrdd i'r dde o'r ysgol wrth ymyl safle'r bysus. Byddi yn gallu gweld yr iard yn y pellter o fan hyn a bydd athrawon yn disgwyl amdanat i fynd a ti i'r neuadd i'r gwasanaeth. Bydd na staff wrth y giatiau hefyd - byddant yn gwisgo siacedi melyn.

 • Faint o'r gloch ydw i angen cyrraedd yr ysgol?

  Mae cloch yr ysgol yn canu am 8:45 yb. Bydd angen i ti fod ar iard yr ysgol cyn hynny. Fel rheol, byddi di'n mynd i'r gwasanaeth neu i gofrestru cyn gynted ag y bydd y gloch yn canu.

 • Dwi'n poeni nad ydw'i yn adnabod unrhyw un yn Aberconwy.

  Bydd staff Aberconwy yn gwybod dy fod wedi dod ar dy ben dy hun a byddant yn deall nad wyt yn adnabod unrhyw un eto. Byddant yn dy helpu i wneud ffrindiau.

 • Ble alla i gadw fy llyfrau ac offer?

  Mae ein disgyblion ni yn cario eu hoffer a'u llyfrau yn eu bagiau. Bydd angen i ti edrych ar dy amserlen bob nos a threfnu dy fag i sicrhau bod gen ti bopeth sydd ei angen ar gyfer y diwrnod canlynol. Os y byddi yn trefnu fel hyn ni fydd dy fag yn drwm a byddi yn gallu ei gario o gwmpas yn eithaf hawdd. Bydd angen i ti ofalu am dy fag dy hun pan yn Aberconwy ond byddi'n dod i arfer â hyn yn gyflym iawn

 • Sut byddaf yn gwybod ble mae'r ystafell gofrestru?

  Bydd athrawon yn mynd a ti i'r neuadd ar y diwrnod cyntaf a bydd y Pennaeth Blwyddyn, mentor a dy athro cofrestru yn cwrdd â ti yno. Bydd y Pennaeth blwyddyn yn gwneud yn siwr fod pawb wedi cyrraedd a bydd yn gofyn i dy athro cofrestru dy arwain i'r ystafell ddosbarth. Byddwn yn rhoi map o'r ysgol i ti a byddwn yn mynd o amgylch yr ysgol ar y diwrnod cyntaf. Galli di weld rhai teithiau ar y fideos ar wefan yr ysgol. Gad i ni wybod os wyt ti eisiau gweld unrhyw le penodol.

 • Dwi'n poeni y byddai yn mynd ar goll.

  Bydd dy athro cofrestru yn mynd a ti o amgylch yr ysgol pan fyddi yn cychwyn. Byddwn yn rhoi map o'r ysgol i ti. Os y byddi yn mynd ar goll bydd rhywun o gwmpas i dy helpu a byddant yn gallu mynd a ti i ble bynnag rwyt ti angen mynd.

 • Pa offer fydd ei angen arnaf?

  Bydd angen cas pensiliau arnat gyda beiros, pensiliau, pren mesur, miniwr, rwber a phensiliau lliw. Bydd angen i ti ddod â dillad ymarfer corff ar y dyddiau mae gen ti AG - galli edrych ar dy amserlen i gael gwybod pryd mae hyn. Gellir dod â ffonau symudol i'r ysgol (ar dy risg dy hun) ond mae'n rhaid eu diffodd bob amser ar wahân i amser egwyl a chinio

 • Beth os fyddai yn anghofio fy offer?

  Bydd dy athro cofrestru yn gwirio i sicrhau bod gen ti yr offer cywir wrth gofrestru yn y bore. Byddan nhw'n gallu dy helpu os wyt ti yn anghofio. Os byddi di yn anghofio cit AG, bydd disgwyl i ti gymryd rhan o hyd a bydd yr athrawon AG yn rhoi benthyg gwisg Addysg Gorfforol i ti.

 • Ble byddai yn bwyta cinio?

  Bydd Blwyddyn 6 yn cael mynd i lawr am eu cinio ychydig yn gynharach yn ystod yr wythnosau cyntaf nes i chi ddod i arfer â'r system. Galli brynu pryd o fwyd sy'n cynnwys pryd poeth, pwdin a diod yn y ffreutur. Galli brynu 'baguettes', brechdanau a bwyd i gerdded o gwmpas o gaffi 6. Fe weli di Gaffi 6 ar dy ochr dde wrth i ti gerdded o'r giât i'r iard bob bore.

 • Sut byddai yn talu am ginio?

  Rydym yn defnyddio system olion bysedd yn Ysgol Aberconwy. Gall dy rieni roi arian i ti ei roi yn y peiriant yn y ffreutur neu gaffi 6 a bydd yr arian yn ymddangos ar dy gyfrif. Pan fyddi yn dewis dy fwyd a mynd i'r til byddi yn gosod dy fys ar y sganiwr a bydd y staff yn gallu gweld dy gyfrif. Mae hon yn system wych gan nad oes raid i ti boeni am golli dy arian yn yr ysgol.

 • A allaf dalu gydag arian parod neu siec?

  Galli ddod â siec i'r ysgol mewn amlen gyda dy enw a enw dy ddosbarth cofrestru wedi'i ysgrifennu ar yr amlen. Mae blwch post i'r chwith o ddrws y ffreutur i ti bostio'r siec. Bydd angen postio hwn ar ddechrau'r diwrnod ysgol er mwyn iddo ymddangos ar dy gyfrif erbyn amser cinio. Galli ddod â arian parod i dalu i mewn i'r peiriannau yn y ffreutur mor aml ag wyt ti eisiau - mae hyn yn ymddangos ac yn barod i'w ddefnyddio bron ar unwaith. Ar dy diwrnod cyntaf yn Aberconwy, yddwn yn dangos ble mae hyn i gyd, a byddwn yn dangos i ti beth i'w wneud. Os wyt ti angen help, bydd staff mewn siacedi melyn sydd ar ddyletswydd yn y ffreutur yn gallu dy helpu di.

 • A allaf ddod â pecyn bwyd?

  Gallwch, wrth gwrs, ddod â pecyn bwyd. Galli di fwyta yn y ffreutur gyda dy ffrindiau neu galli ei fwyta ar y byrddau picnic y tu allan ar ddiwrnod braf. Disgwyliwn i bob disgybl sicrhau bod yr iard yn cael ei chadw'n daclus a bod unrhyw sbwriel yn cael ei roi yn y biniau.

 • Mae gen i alergeddau.

  Os oes gen ti unrhyw alergeddau, bydd angen i dy rieni roi gwybod i ni yn y 'Llyfryn Croeso' . Bydd dy alergeddau yn cael eu cofnodi ar y system olion bysedd yn y ffreutur a bydd y staff yn sylweddoli os wyt wedi dewis unrhyw beth a fyddai'n achosi niwed i ti. Efallai y bydd rheolwr y ffreutur eisiau trafod dy anghenion dietegol gyda dy rieni a gellir gwneud trefniadau arbennig i sicrhau bod dy anghenion yn cael eu diwallu.

 • A allaf gael diod yn ystod y dydd?

  Anogir disgyblion i yfed yn ystod y diwrnod ysgol. Mae'n bwysig dy fod yn teimlo'n iach ac yn effro yn ystod y dydd. Dyliet ti ddod â photel ddŵr gyda ti i'r ysgol a gellir ei hail-lenwi yn y ffreutur. Nid ydym yn caniatáu diodydd egni yn Aberconwy gan nad yw'r rhain yn iach i chi. Dim ond dŵr y gellir ei yfed yn yr ystafell ddosbarth.

 • What should I wear?

  Mae'r wisg ysgol yn cynnwys trowsus neu sgert ddu, crys polo Aberconwy gyda lliw dy ddosbarth, crys chwys Aberconwy ac esgidiau du synhwyrol. Bydd angen i ti wirio'r wisg ar wefan yr ysgol i sicrhau dy fod yn gwisgo'r wisg gywir - fe weli enghreifftiau o'r hyn sydd a'r hyn na chaniateir yma. Rhaid i esgidiau / trainers fod yn ddu i gyd ac ni allant fod ag unrhyw liw arnynt. Mae'r ysgol yn rhedeg cynllun ailgylchu ar gyfer gwisgoedd ac mae ganddom stoc fach o wisg ail law.

 • Beth ddylwn i ei wisgo ar gyfer AG?

  Mae gan yr ysgol wisg ar gyfer AG hefyd. Edrych ar wefan yr ysgol i gael rhestr / lluniau o'r eitemau y bydd eu hangen arnat ti.

 • At bwy allaf fynd os oes angen help arnaf?

  Gofyn i dy athro pwnc a oes angen help gyda gwaith. Os wyt ti'n poeni am unrhywbeth arall, siarad gyda dy athro cofrestru, y mentor neu'r pennaeth blwyddyn. Gellir dod o hyd i'r mentor a phennaeth blwyddyn yn 'Y Porth'. Gellir dod o hyd i'r ystafell hon ar y llawr isaf ym mhen draw'r prif adeilad.

 • Beth ydi'r Porth'?

  Dyma ardal yn yr ysgol lle mae'r mentoriaid wedi'u lleoli. Nid yw'r mentoriaid yn addysgu ac maent ar gael i dy gefnogi yn ystod y dydd. Maent hefyd ar gael i drafod unrhyw faterion gyda dy rieni. Bydd y mentor a pennaeth blwyddyn yn gwneud yn siwr dy fod yn setlo ac yn hapus yn yr ysgol, byddant yn monitro pethau fel cynnydd, dy wisg ysgol, dy bresenoldeb a byddant yn darparu cefnogaeth ychwanegol os bydd ei angen arnat.

 • Cymorth Ychwanegol

  Mae 'Cynnal' yn adran yn yr ysgol sy'n darparu cefnogaeth ychwanegol i ddisgyblion sydd ei angen. Mae'r adran hon yn cael ei rhedeg gan Mrs Hodgson. Mae Mrs Hodgson wedi siarad ag athrawon Blwyddyn 6 a bydd wedi gwneud cynlluniau i sicrhau bod gen ti gefnogaeth ychwanegol ym mlwyddyn 7 os oes angen arnat ti. Mae tîm o gynorthwywyr dysgu yn gweithio yn 'Cynnal' gyda Mrs Hodgson a byddant yn dod i rhai o dy wersi i helpu gyda gwaith. Maen nhw hefyd yn rhedeg clwb gwaith cartref.

 • Beth yw Pontio?

  Adran o'r ysgol sydd wedi'i neilltuo i gefnogi disgyblion ag Awtistiaeth yn Ysgol Aberconwy yw Pontio. Mae gennym lyfryn ar wahân i roi mwy o wybodaeth am Pontio i'r disgyblion hynny a allai fod angen mynediad iddo.