Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

DYSGU O BELL

Ers Ionawr 6ed, a chyhoeddiad Llywodraeth Cymru y bydd y wlad yn cychwyn ar “gyfnod clo”, mae holl ddysgu’r ysgol wedi symud ar-lein.

Mae hon yn her sylweddol i’r staff a’r myfyrwyr fel ei gilydd, ond rydym i gyd wedi bod yn datblygu ein sgiliau yn ystod y pandemig presennol fel ein bod yn gallu darparu cymysgedd dda o:

*addysgu ar-lein byw

*esbonidau wedi’u recordio ymlaen llaw

*tasgau ac asesiadau ar-lein

*tasgau gosod a gwaith project.

Y cyfan sydd ei angen arnoch i gael mynediad i’ch dysgu yw manylion mewngofnodi ar gyfer Office365 a gwybodaeth ymarferol am TEAMs.

Pwrpas y dudalen hon yw rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar sut y bydd y dysgu’n cael ei strwythuro nes y byddwn yn agor i fyfyrwyr eto yma ar y safle, awgrymiadau ar sut i wneud dysgu’n fwy effeithiol ac o ble y gallwch gael cymorth.

Rydym yn gobeithio y bydd yr adnodd hwn yn ddefnyddiol i chi – ond os oes angen unrhyw beth arall arnoch, cofiwch roi gwybod i ni.

 

 • AMSERLEN DYDDIOL

  Yn union fel rydym wedi ei gael yn yr ysgol eleni, yn y mwyafrif o achosion mae dwy wers bob dydd, un yn y bore, ac un yn y prynhawn.

  Gwers Bore:

  9.00am: Dechrau

  10.30am: Egwyl tan 10.45am

  Hanner dydd: Gwers yn gorffen

   

  Gwers Prynhawn:

  1.00pm: Dechrau

  3.00pm: Gorffen

 • CYTUNDEB DYSGU

  Rydym yn gofyn i’n holl fyfyrwyr weithredu’r cytundeb hwn yn ystod sesiynau byw – os ydych chi’n rhiant, os gwelwch yn dda gwnewch yn siŵr eu bod yn ymwybodol o’r ddogfen hon ac yn cadw ati bob amser.
   

  Defnyddio Fideogynadledda ar TEAMs:                                                             

  Cytundeb rhwng Staff a Myfyrwyr

  Mae’r canlynol yn gytundeb rhwng staff a myfyrwyr wrth ddefnyddio fideogynadledda a/neu ffrydio byw.

   

  Mae’r staff yn cytuno i:

  · drafod rolau a chyfrifoldebau gyda dysgwyr ar ddechrau pob gwers/sesiwn

  · hysbysu myfyrwyr am unrhyw wersi/sesiynau a drefnwyd, gwersi/sesiynau wedi’u canslo neu newidiadau mewn trefniadau

  · sicrhau eu bod yn cadw eu hunain yn gyfoes â’r holl bolisïau a gweithdrefnau perthnasol, gan gynnwys diogelwch ar-lein, diogelu a pholisïau gwarchod data

  · recordio’r holl wersi/sesiynau

  · atal sefyllfa un-i-un ar ddiwedd dosbarth ar-lein trwy ddatgysylltu’r holl gyfranogwyr ar ddiwedd y wers/sesiwn.

   

  Mae’r myfyrwyr yn cytuno i:

  · fod yn brydlon ar gyfer pob gwers/sesiwn fideogynadledda

  · gyrchu’r ffeiliau perthnasol ar gyfer pob gwers/sesiwn ymlaen llaw a chadw’r deunyddiau wrth law

  · sicrhau bod pob addasydd pŵer a chliniadur yn barod ganddynt cyn i’r wers/sesiwn ddechrau a’u bod wedi mewngofnodi i’r wers/sesiwn

  · ddangos parch at bawb yn y dosbarth ar-lein

  · wisgo’n briodol ar gyfer pob gwers/sesiwn, gan feddwl am barch at eraill

  · sicrhau bod y lleoliad y maent yn mewngofnodi ohono yn briodol a newid eu gosodiad ‘cefndir’ fel y cytunwyd â’r aelod staff

  · geisio cyfrannu at y wers/sesiwn mewn modd cadarnhaol a pheidio â tharfu ar unrhyw adeg

  · beidio â chymryd, recordio na rhannu delweddau na chopïau o’r sesiwn neu’r wers.

   
 • MYNEDIAD I DDYFEISIAU

  Os oes angen unrhyw gefnogaeth neu gymorth arnoch i fynd ar-lein, cysylltwch â’ch mentor arweiniad i weld a allwn helpu.

  Gallwn ddarparu offer fel gliniadur neu ipad i’ch helpu gyda’ch dysgu.

  Gallwn ddarparu ‘dongl’ i’ch helpu chi i fynd ar-lein, neu gael mynediad i ddata ychwanegol ar eich cyfer trwy gynlluniau cenedlaethol trwy BT neu Vodafone, er enghraifft.

  Yn ogystal, oeddech chi’n gwybod y gallwch gael mynediad i bopeth sydd ei angen arnoch ar-lein ar ddyfeisiau a allai fod gennych gartref eisoes?

   

  1.Trwy eich Xbox

  Plygiwch fysellfwrdd i mewn i’r slot Xbox US

  Ewch i mewn i ‘my games and apps’

  Dewch o hyd i Microsoft edge a’i ddewis

  Teipiwch fewngofnod Office365 a dewiswch y dudalen fewngofnodi

  Defnyddiwch fanylion mewngofnodi O365 eich ysgol

  Yna dylech allu cael mynediad i TEAMs a’ch cyfrif Onedrive

  I symud o gwmpas defnyddiwr eich rheolydd Xbox neu plygiwch llygoden i mewn!

   

  2.Trwy eich PlayStation

  Dewch o hyd i’r eicon porwr rhyngrwyd PlayStation (WWW gyda dotiau o’i amgylch)

  Gwasgwch logo PlayStation ar y rheolydd

  Ewch i’r llyfrgell a dod o hyd i opsiynau ar gyfer gemau a chymwysiadau

  Ewch i mewn i ‘applications’ a dewch o hyd i’r porwr rhyngrwyd

  Teipiwch fewngofnod Office 365 a dewiswch y dudalen fewngofnodi

  Defnyddiwch fanylion mewngofnodi eich ysgol

  Yna dylech allu cael mynediad i TEAMs a’ch cyfrif Onedrive

   

 • AWGRYMIADAU DA I GAEL Y MWYAF ALLAN O’CH GWERSI

  Rydym yn argymell y canlynol i sicrhau eich bod yn cael y gorau o’ch gwersi:

  1. Cyrraedd yn brydlon – os byddwch chi’n colli dechrau’ch gwers, fyddwch chi ddim yn gwybod beth rydych chi’n ei wneud!

  2. Trowch eich camera YMLAEN yn ystod sesiynau byw i’ch helpu i ryngweithio â myfyrwyr eraill a’ch athrawon

  3. Gwiriwch sesiynau wedi’u hamserlenni yn eich calendr a chwiliwch am waith gosod yn adrannau Aseiniadau bob TEAM

  4. Os yw’n well gennych weithio ar bapur yn hytrach nag ar gyfrifiadur, yna gallwch ddal i weithio yn eich llyfr ysgrifennu a gallwch ddal i uwchlwytho gwaith i’ch athro trwy dynnu ffotograff ohono a’i gyflwyno felly

  5. Hyd yn oed os nad yw eich athro yn gwneud ‘dysgu byw’ gyda chi, byddant ar gael trwy’r system sgwrsio ar y TEAM, felly os oes angen unrhyw gymorth arnoch, beth am anfon neges atyn nhw?

   

 • rhieni a disgyblion ar ddefnyddio offer TGCh yn ddiogel gartref

  Mae'r canllaw hwn yn cynnig rhai mesurau syml ac ymarferol y gallech eu cyflwyno yn y cartref i wneud yr amgylchedd dysgu yn ddiogel, yn gyffyrddus ac yn amgylchedd ergonomegol gadarn a fydd yn helpu disgyblion i ganolbwyntio a bod yn gynhyrchiol ac osgoi poenau. Er mwyn eich cefnogi chi trwy'r broses, mae'r canllaw hwn yn cynnig rhai syniadau syml ond effeithiol i chi eu hystyried.

  Dysgu ergonomig ar-lein 1. Creu ardal ddysgu dynodedig. Mae'n bwysig cael lleoliadau gwahanol ar gyfer gwahanol weithgareddau fel bwyta, cysgu a dysgu. Os yn bosibl, crëwch “gornel dawel” hefyd lle gall eich plentyn fynd i ymlacio i ffwrdd o’r ardal dysgu byw. Bydd hyn yn cefnogi eu lles ac yn eu torri i ffwrdd o'r amgylchedd dysgu pe bai ei angen arnynt.

  2. Annog y rheol 90-90-90 wrth sefydlu'r ardal ddysgu / desg ar gyfer plant hŷn. Dylai fod onglau 90 gradd wrth fferau, pengliniau a chluniau eich plentyn pan yn eistedd wrth ei ddesg. Os yw'r ddesg yn rhy uchel, bydd penelinoedd eich plentyn i fyny ac allan i'r ochrau. Os yw'n rhy isel, bydd eich plentyn yn cwympo yn ei gadair neu'n gorffwyso ei ben ar ei ddwylo. Gellir defnyddio clustogau neu eitemau eraill o amgylch y tŷ i helpu i gyflawni'r onglau cywir. Er enghraifft, os nad yw eu traed yn cyrraedd y llawr, defnyddiwch stôl droed i gynnal eu traed, os na allant orffwys eu cefn yn y gadair wrth blygu eu pengliniau ar ongl 90 gradd, ychwanegwch glustog y tu ôl iddynt. Yn naturiol, bydd plant ifanc yn symud o gwmpas yn eu safle eistedd neu’n aflonyddu ac ni ddylid gwrthod hyn gan ei fod yn helpu gyda chanolbwyntio a chysur.

  3. Gosodwch liniadur eich plentyn fel bod y sgrin ar lefel y llygaid. Gellir agor a gogwyddo’r cliniaduron i helpu addasu'r sgrin i'w wneud yn fwy cyfforddus i'ch plentyn ei defnyddio. Sefydlwch safle eistedd a'r gliniadur a gwirio'r cynllun ergonomig yn erbyn y rheol 90-90-90. Sicrhewch fod digon o le i lyfrau ysgrifennu, beiros ac adnoddau eraill y gellir eu defnyddio ar gyfer y wers.

  4. Y Rheol 20-20-20. Am bob 20 munud a dreulir yn edrych ar sgrin cyfrifiadur, dylech dreulio 20 eiliad yn edrych ar rywbeth arall 20 troedfedd i ffwrdd. Mae hyn yn rhoi seibiant i'ch cyhyrau llygad ac yn helpu i leihau straen ar eich llygaid.

  5. Caniatáwch i'ch plentyn weithio mewn amryw o safleoedd. Pan fydd gwersi byw yn cael eu cynnal, mae'n bwysig bod eich plentyn yn eistedd mewn safle lle gall hynny gymryd rhan lawn yn y wers. Lle mae tasgau wedi'u gosod gan yr athro, yna gellid ystyried rhywfaint o hyblygrwydd yn eu safle a gallant gynnwys plant yn sefyll wrth ddesg gownter / desg sefyll neu'n eistedd ar y llawr neu fag ffa. Er mwyn helpu gyda symudiad cadarnhaol a gweithredol o amgylch yr ardal ddysgu, ystyriwch osod papur i'r wal ar gyfer ymarfer llawysgrifen er enghraifft.

  6. Trefnu cyfnodau seibiant aml trwy gydol y dydd. Bydd y cyfle i symud yn helpu'ch plentyn ganolbwyntio ar ei ddysgu a hunan reolaeth dros gyfnod hirach. Rhowch gopi o'r amserlen ar y wal a chynlluniwch egwyl i gynnwys seibiant toiled, byrbryd a chyfnodau byr y tu allan neu ymlacio i ffwrdd o'u lle dysgu. Rhaid i ddisgyblion “adael” gwers i gymryd seibiant ymlacio ac ni ddylai disgyblion fynd â dyfais gyda nhw. Mae ymarfer corff yn rheolaidd yn hanfodol trwy'r dydd gan na fydd eich plentyn yn cerdded o amgylch yr ysgol neu'r tu allan yn ystod amser egwyl / amser cinio.

  7. Nodiadau atgoffa amser egwyl. Byddai’r athro wedi cynllunio’r gwersi ar gyfer y diwrnod yn ofalus. Mae’n bwysig bod nodiadau atgoffa yn cael eu rhoi ar amseroedd egwyl ac efallai y byddai’n defnyddiol gosod amseryddion i’ch atgoffa. Yn ystod amseroedd egwyl, cwtogwch unrhyw amser sgrin ychwanegol.

  8. Byrbrydau, yfed ac awyru. Er mwyn cadw plant yn iach ac wedi'u hysgogi, mae ffrwythau a llysiau yn fyrbrydau da rhwng gwersi. Mae hefyd yn bwysig bod eich plentyn yn yfed digon trwy gydol y dydd, felly dylid cadw potel o ddŵr yn agos at ei ofod dysgu. Er mwyn cynnal bywiogrwydd a lleihau blinder, mae'n bwysig bod aer naturiol yn cael ei ganiatáu yn yr ardal ddysgu ond hefyd yn cynnal tymheredd cynhesrwydd cyffyrddus. Cadwch ffenestri fymryn ar agor i ganiatáu aer i mewn.

  9. Mae rhai plant yn elwa o flwch offer synhwyraidd; cadwch ef ger gliniadur / lle dysgu eich plentyn. Gallwch ddefnyddio hen flwch esgidiau a gadael i'ch plentyn ei addurno. Yna llenwch ef gyda gwahanol fathau o offer llonyddu, clipiau papur, playdough, ac eitemau synhwyraidd eraill y gallant eu defnyddio pan fydd angen. Mae hyn hefyd yn eu helpu i ganolbwyntio ar weithgaredd gwahanol os ydyn nhw'n troi yn bryderus.

  10. Creu trefn foreol a chadw ato. Bydd cadw'r un amserlen fore o wisgo, brwsio dannedd, cael brecwast a mynd i'w hardal waith yn helpu myfyrwyr cartref i deimlo'n fwy trefnus a pharod i weithio am y diwrnod. Mae cadw'r un drefn â phe bai plant yn mynychu'r ysgol, yn helpu i gadw ffocws y disgyblion ac yn barod i'r gwaith dyddiol.

  Ergonomeg dysgu ar-lein-pethau i’w hosgoi. 1. Peidiwch â rhoi lle gwaith eich plentyn mewn ystafell lle mae llawer o bobl neu pethau fyddai yn gwrthdynnu. 2. Peidiwch â gadael i'ch plentyn gadw byrbrydau yn ei leoliad dysgu. Mae'n bwysig annog seibiant i ffwrdd o'r gofod dysgu. 3. Osgoi neu cyfyngu ar ddefnydd o'r teledu, ffôn, llechen neu unrhyw ddyfais arall yn ystod amseroedd egwyl. Annog seibiannau sydd yn yr awyr agored neu i ffwrdd o offer TGCh.

 • CYFARWYDDYD DYSGU O BELL GAN EIN CONSORTIWM RHANBARTHO

  Gallwch lawrlwytho Canllawiau Dysgu o Bell ar gyfer Rhieni Gogledd Cymru drwy glicio YMA. Cynhyrchwyd hwn gan ein consortiwm rhanbarthol, GwE, ar gyfer holl rieni a theuluoedd Gogedd Cymru.

 • DIWEDDARIADAU DIWEDDARAF CYFNOD CLO

  Gallwch edrych ar unrhyw lythyrau yr ydym wedi’u hanfon mewn perthynas â’r amgylchiadau presennol yma: https://www.aberconwy.conwy.sch.uk/cy/hysbysiadau-pwysig

  Byddwn hefyd yn cyhoeddi unrhyw newidiadau i ganllawiau a chyhoeddiadau gan Lywodraeth Cymru yma o bryd i’w gilydd.

   

 • GWYBODAETH AM ARHOLIADAU TGAU, UG A SAFON UWCH

  Rydym yn sylweddoli y bydd yr amgylchiadau presennol o ran canlyniadau TGAU, UG a Safon Uwch yn peri pryder sylweddol i fyfyrwyr a’u rhieni ar hyn o bryd, felly rydym am geisio rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiadau wrth iddynt ddigwydd.

  Gwiriwch yma’n rheolaidd i weld a fu unrhyw newidiadau i’r sefyllfa bresennol.

  Esboniad Cryno o’r sefyllfa fel y mae ar Ionawr 21ain:

  21/1/20

  20/1/21

  A Letter from Qualifications Wales (9th February 2021):

  Y wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau a Sgiliau Hanfodol Cymru

  Fe wnaethom ysgrifennu atoch yn ddiweddar ynglŷn â’r trefniadau asesu ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch galwedigaethol cymeradwy ar gyfer 2021. Rydym ni’n gwybod bod hwn yn gyfnod ansicr iawn i unrhyw un sy'n astudio ar gyfer cymhwyster. Rydym am roi cymaint o wybodaeth ag y gallwn i chi, pan allwn. Heddiw, rydym wedi anfon y set gyntaf o ganllawiau i'ch athrawon a'ch darlithwyr am yr hyn a ddisgwylir ganddynt ar gyfer asesiadau haf 2021 a chadarnhau trefniadau ar gyfer cymwysterau’r Dystysgrif Her Sgiliau a Sgiliau Hanfodol Cymru.

  Beth yw pwrpas y canllawiau ar gyfer athrawon a darlithwyr?

  Pwrpas y canllawiau hyn yw cefnogi ysgolion a cholegau i ddyfarnu eich graddau yr haf hwn. Mae'n nodi gwybodaeth lefel uchel am y gofynion ar gyfer cynhyrchu Gradd a Bennir gan Ganolfan. Mae'n rhoi trosolwg o ba benderfyniadau y mae angen i athrawon eu gwneud, sut y dylent wneud y penderfyniadau hynny a pha fathau o dystiolaeth y dylid eu defnyddio i gefnogi'r penderfyniadau hynny. Erbyn diwedd mis Chwefror bydd CBAC yn darparu Fframweithiau Cymwysterau a fydd yn nodi'r gofynion ar gyfer pob cymhwyster. Bydd rhagor o wybodaeth am amserlenni ac apeliadau yn cael eu darparu'n fuan hefyd.

  Sut bydd athrawon a darlithwyr yn pennu graddau?

  Ysgolion a cholegau fydd yn dyfarnu eich graddau TGAU, UG neu Safon Uwch yn haf 2021. Byddan nhw’n dyfarnu'r graddau hyn yn seiliedig ar ddarnau o waith yr ydych wedi'u cwblhau yn ystod yr astudiaeth, yn unol â'r canllawiau. Bydd eich ysgol neu goleg yn gallu dewis y darnau o waith y maen nhw’n eu defnyddio i lywio eu barn. Byddan nhw’n rhannu'r wybodaeth hon â chi a'r dull y byddant yn ei ddefnyddio i ddod i'w benderfyniad terfynol am y graddau y byddwch yn eu derbyn. Bydd gan eich ysgol neu goleg gynlluniau i sicrhau bod eu penderfyniadau i bennu eich graddau mor deg a gwrthrychol â phosibl. A bydd canllawiau a hyfforddiant ar gael i'w cefnogi gyda hyn.

  Sut bydd ansawdd graddau’n cael ei sicrhau?

  Bydd gan ysgolion a cholegau brosesau sicrhau ansawdd mewnol ar waith i sicrhau bod penderfyniadau gradd mor gyson â phosibl (o fewn pynciau ac ar draws pynciau). Bydd CBAC yn darparu'r sicrwydd ansawdd allanol i wirio bod y prosesau y mae ysgolion a cholegau yn eu defnyddio i ddyfarnu graddau yn briodol. Yn ogystal, mae prosesau i hyrwyddo tryloywder dyfarnu graddau rhwng ysgolion a cholegau ledled Cymru yn cael eu harchwilio gan Lywodraeth Cymru, fel y gall dysgwyr fod yn hyderus yn eu graddau.

  Sut bydd athrawon a darlithwyr yn cofnodi eu penderfyniadau?

  Bydd eich athrawon a'ch darlithwyr yn cofnodi eu rhesymu a'u tystiolaeth fel y gallan nhw fod yn siŵr eu bod wedi gwneud y penderfyniad cywir am y graddau y maen nhw wedi'u pennu ar eich cyfer. Byddan nhw’n ystyried unrhyw addasiadau rhesymol y mae gennych hawl iddynt, yn ogystal ag unrhyw ystyriaeth arbennig a allai fod yn berthnasol i chi fel unigolyn. Byddan nhw’n cadw cofnod o'r broses hon.

  Beth sy'n digwydd os ydw i'n meddwl bod fy ngradd yn anghywir?

  Bydd gofyn i ysgolion a cholegau fod â phroses a fydd yn caniatáu ichi ofyn am adolygiad o'ch gradd os credwch ei fod yn anghywir a / neu gywiro unrhyw wallau ffeithiol. Bydd gofyn i CBAC fod â phroses a fydd yn caniatáu apêl gradd ar sail gwall gweithdrefnol, fel canlyniad anghywir yn cael ei roi i rywun ag enw tebyg. Mae'r manylion yn cael eu llunio ar frys a byddwn yn ysgrifennu atoch eto pan fyddwn wedi cytuno arnynt.

  Beth am gymwysterau’r Dystysgrif Her Sgiliau?

  Heddiw (9 Chwefror) rydym wedi cadarnhau y bydd dyfarnu cymwysterau'r Dystysgrif Her Sgiliau yn cyd-fynd â'r dull o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch Cymeradwy yn haf 2021.

  Beth am gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru?

  Heddiw (9 Chwefror) rydym wedi cyhoeddi trefniadau asesu amgen ar gyfer cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru. Bydd ysgolion a cholegau’n gallu darparu Gradd a Bennir gan Ganolfan i ddysgwyr nad ydyn nhw'n gallu cyrchu'r dulliau arferol o asesu oherwydd effaith Covid-19.

  Diweddariadau rheolaidd ar asesiadau

  Gobeithiwn y bydd y wybodaeth hon yn rhoi rhywfaint o eglurder i chi ynglŷn â'r broses o ddyfarnu eich cymwysterau TGAU, UG neu Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau a Sgiliau Hanfodol Cymru yr haf hwn. Rydym yn gwybod y bydd gennych lawer o gwestiynau o hyd, a bod hwn yn gyfnod pryderus.

  Rydym yn gweithio gyda CBAC, Llywodraeth Cymru, y Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni a rhanddeiliaid eraill i gwblhau prosesau. Rydym yn parhau i weithio ar y trefniadau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol, os na welsoch y wybodaeth a anfonwyd gennym yr wythnos diwethaf, mae'r wybodaeth ar gael yma. Yn y cyfamser, daliwch ati i ganolbwyntio ar eich astudiaethau a byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y cynlluniau cyn gynted a phosib. Os oes gennych unrhyw gwestiynau , cysylltwch â’ch athrawon neu ddarlithwyr neu cysylltwch â ni drwy e-bostio Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

  Eich adborth

  Rydym yn mynd i ofyn am eich adborth mewn cyfres o arolygon ymhen ychydig wythnosau, fel y gallwn ddeall unrhyw bryderon sydd gennych. Rydym yn lansio grŵp cynghori pobl ifanc ym mis Mawrth, fel bod gennym adborth parhaus gan ddysgwyr. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ni ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

  A Letter from Qualifications Wales (20th January 2021):

  Trefniadau asesu ar gyfer graddau TGAU, UG a Safon Uwch yn haf 2021

  Fe wnaethom ysgrifennu atoch yn ddiweddar ynghylch newidiadau i'r trefniadau asesu ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch. Bellach, mae gennym ragor o wybodaeth i'w rhannu gyda chi am sut y bydd graddau’n cael eu penderfynu eleni.

   

  Beth sy'n newid?

  Os ydych chi’n sefyll cymwysterau TGAU, UG neu Safon Uwch yr haf hwn (2021), eich athrawon neu'ch darlithwyr fydd yn penderfynu ar eich gradd. Ni fydd asesiadau nac arholiadau allanol.

   

  Sut bydd graddau TGAU, UG a Safon Uwch yn cael eu penderfynu?

  Bydd eich graddau'n cael eu pennu gan eich ysgol neu goleg yn seiliedig ar amrywiaeth o wybodaeth asesu. Gallai hyn gynnwys asesiadau rydych wedi'u cwblhau yn ystod y cwrs, gan gynnwys gwaith cwrs. Bydd eich ysgol neu goleg yn penderfynu a ydyn nhw am ddefnyddio deunyddiau asesu wedi'u haddasu a fydd yn cael eu darparu gan CBAC i helpu i bennu eich gradd. Bydd eich ysgol neu goleg yn gallu ystyried faint o gynnwys cwrs rydych wedi'i drafod wrth benderfynu pa wybodaeth asesu i'w defnyddio. Mae hyn fel na fyddwch yn cael eich asesu ar unrhyw beth nad ydych wedi'i drafod. Bydd CBAC yn cynghori'ch ysgol neu goleg ac yn gwneud yn siŵr bod y ffordd maen nhw'n bwriadu pennu'ch graddau yn addas. Er mwyn caniatáu cymaint o amser â phosibl i ragor o ddysgu ddigwydd, bydd eich graddau'n cael eu pennu gan eich ysgol neu goleg yn nhymor yr haf.

   

  A fydd fy ngradd UG yn haf 2021 yn cyfrannu at fy Safon Uwch yn haf 2022?

  Rydyn ni wedi ystyried a oes unrhyw ffordd deg y gall canlyniadau UG o'r haf hwn gyfrannu at Safon Uwch yn haf 2022, ond yn anffodus ‘does dim. Y rheswm am hyn yw bod Safon Uwch fel arfer yn cael ei dyfarnu drwy roi marciau sy’n cael eu cyflawni ym mhob uned at ei gilydd (gan gynnwys unedau UG). Nid oes ffordd deg o ddefnyddio graddau UG o haf 2021 fel rhan o'r Safon Uwch yn 2022. Er hynny, os ydych chi’n sefyll cymhwyster UG yr haf hwn, byddwch yn dal i dderbyn gradd UG wedi’i benderfynu gan eich athrawon neu ddarlithwyr. Byddwch yn gallu defnyddio'r radd hon yn eich cais UCAS i brifysgolion ac i symud ymlaen i'r Safon Uwch.

   

  Beth fydd yn digwydd os ydw i'n fyfyriwr Blwyddyn 10?

  Os ydych wedi cwblhau'r cwrs a’ch bod yn mynd i gael eich cofrestru ar gyfer y cwrs TGAU llawn eleni, yna gallwch gael gradd wedi ei phennu gan eich ysgol. Er hynny, ni fydd yn bosibl cymryd rhai unedau TGAU yn unig eleni, a bydd angen inni ystyried beth fydd y trefniadau asesu ar gyfer y pynciau hynny y flwyddyn nesaf.

   

  Beth sy'n digwydd os nad ydw i’n mynychu ysgol neu goleg ac y byddwn wedi cofrestru fel 'ymgeisydd preifat'?

  Byddwch yn dal i allu cwblhau asesiadau fel sy'n ofynnol gan ysgol neu goleg os ydynt yn fodlon eich cofrestru ar gyfer y cymhwyster a phennu eich gradd yn seiliedig ar yr asesiadau hynny. Gallai’r deunyddiau asesu fydd yn cael eu darparu gan CBAC gael eu defnyddio ar gyfer hyn. Rydyn ni’n edrych ar wahanol drefniadau ar gyfer dysgwyr na allant wneud hyn, a bydd mwy o wybodaeth ar gael cyn bo hir.

   

  Beth sy’n digwydd os ydw i'n astudio ar gyfer cymhwyster galwedigaethol?

  Nid yw cyhoeddiad heddiw yn cynnwys cymwysterau galwedigaethol. Rydyn ni’n gweithio gyda'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau galwedigaethol i Gymru'n unig ar y ffordd ymlaen. Byddwn yn parhau i weithio gyda Lloegr a Gogledd Iwerddon i benderfynu ar y trefniadau ar gyfer cymwysterau a gynigir ledled y DU. Ar hyn o bryd mae Ofqual yn ymgynghori ar gynigion yn ymwneud â’r cymwysterau sy’n cael eu cynnig ledled y DU tan 29 Ionawr.

  A fyddaf yn gallu apelio fy nghanlyniad?

  Os ydych am herio eich gradd, byddwch yn gallu apelio i'ch ysgol neu goleg. Os nad ydych yn fodlon â'r canlyniad a’ch bod eisiau herio'r broses a ddefnyddiwyd gan eich ysgol neu goleg i bennu eich gradd, yna byddwch yn gallu apelio at CBAC.

   

  Cymorth

  Os ydych chi'n poeni am yr hyn y mae hyn yn ei olygu i chi, mae'n bwysig eich bod yn siarad â'ch athrawon, darlithwyr ac oedolion eraill sy'n eich cefnogi. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y gallwn ar ein gwefan a bydd eich ysgolion a'ch colegau hefyd yn gallu rhoi rhagor o fanylion i chi cyn bo hir. Os ydych chi'n teimlo'n bryderus neu'n isel ac eisiau siarad â rhywun am eich teimladau, mae rhai sefydliadau a all helpu. Gallech gysylltu â:

  Meic Cymru - 080880 23456

  Childline - 0800 1111

  I gael rhagor o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn ystod y pandemig gallwch hefyd fynd i https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol, cysylltwch â ni drwy e-bostio Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..