Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Cwricwlwm yr Ysgol

Mae cwricwlwm yr ysgol wedi’i rannu yn dri chyfnod o 11-18 oed (Blynyddoedd 7-13 y Cwricwlwm Cenedlaethol).

Mae ein cwricwlwm yn cwrdd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn ymgorffori polisïau’r Corff Llywodraethol ac Awdurdod Addysg Conwy. Mae copïau o Orchmynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, polisïau’r ysgol a datganiad cwricwlwm Awdurdod Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gael i’w harchwilio yn yr ysgol.

  Sut roedd yr ysgol heddiw? Canllaw ar ysgolion uwchradd i rieni a gofalwyr plant 11 i 14 oed

Cyfnod Allweddol 3

Mae’r cwricwlwm ar gyfer y blynyddoedd hyn yn gyffredin i’r holl ddisgyblion. Mae’n ychwanegu at yr hyn a ddysgwyd yn Nghyfnod Allweddol 2 yn yr ysgolion cynradd, gan ddatblygu ymhellach yr wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer astudio Cyfnod Allweddol 4 a thu hwnt.

Mae pob disgybl yn astudio Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Cymraeg, Dylunio Technoleg, un Iaith Dramor Fodern, Celf, Cerddoriaeth, Addysg Gorfforol, Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, TGCh ac Addysg Iechyd, Bersonol a Chymdeithasol. Mae disgyblion Blwyddyn 7 yn cael eu cyflwyno i ddysgu seiliedig ar broblemau yn 2015/16 mewn gwersi arwahanol.

Cyfnod Allweddol 4

Mae’r holl ddisgyblion yn astudio pynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol, sef Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Cymraeg, Addysg Gorfforol, Addysg Grefyddol Bagloriaeth Cymru, Addysg Bersonol a Chymdeithasol. Mae disgyblion hefyd yn cael y cyfle i ddewis 3 chwrs dewisol i’w dilyn ym Mlwyddyn 10 ac 11. Bydd disgyblion Blwyddyn 11 yn cwblhau sgiliau gwaith yn lle cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Y Chweched Dosbarth

Mae cyfran fawr o ddisgyblion Blwyddyn 11 yn dychwelyd i Chweched Dosbarth Ysgol Aberconwy i astudio cyrsiau blwyddyn neu ddwy flynedd o hyd. Mae’r mwyafrif yn dilyn cyrsiau sy’n arwain at bedwar pwnc lefel UG ym mlwyddyn 12 a thri phwnc A2 ym mlwyddyn 13. Mae dewis eang o gyrsiau ar gael, yn cynnwys pynciau sy’n cael eu dysgu mewn cydweithrediad â darparwyr eraill yn sir Conwy.

Top