Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Cwricwlwm yr Ysgol

Mae Addysg yng Nghymru yn newid... 

“Cenhadaeth ein cenedl yng Nghymru yw codi safonau, gwella cyrhaeddiad ein plant a sicrhau bod gennym system addysg y gall y genedl fod yn falch ohoni ac y gall y cyhoedd hyderu ynddi." - Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg

 

Beth sy’n newid?


Y newid mwyaf yw cwricwlwm newydd i ysgolion a lleoliadau a gyllidir nas cynhelir (megis lleoliadau gofal dydd sesiynol fel grwpiau chwarae a chylchoedd meithrin neu feithrinfeydd dydd preifat sydd wedi’u cofrestru i ddarparu addysg) yng Nghymru o fis Medi 2022 ymlaen. Bydd hyn yn effeithio ar bob ysgol, ac eithrio ysgolion annibynnol. Mae'r cwricwlwm wedi'i lunio yng Nghymru gyda'r syniadau gorau o bob cwr o'r byd yn dylanwadu arno.

Bydd hefyd newidiadau i'r ffordd rydym yn asesu plant a phobl ifanc mewn addysg, sut rydym yn hyfforddi athrawon a sut rydym yn sicrhau atebolrwydd ysgolion. Bydd y gwelliannau hyn yn cyd-fynd ac yn ategu'r cwricwlwm newydd.

 

Pam fod angen inni wneud y newidiadau hyn?


Mae tystiolaeth o arolygon rhyngwladol a gwerthusiadau gan Estyn (arolygiaeth addysg a hyfforddiant yng Nghymru), yn awgrymu nad yw lefelau cyrhaeddiad mor uchel ag y gallent fod.

Cyflwynwyd y cwricwlwm cenedlaethol am y tro cyntaf yn 1988; oes cyn siopa ar-lein, cyn Google a chyn y Cwmwl. Bellach, mae gwaith yn wahanol, mae technoleg yn wahanol, ac mae cymdeithas yn newid. Rhaid i'r cwricwlwm baratoi pobl ifanc at y dyfodol; eu paratoi i lwyddo mewn byd lle mae sgiliau digidol, creadigrwydd a'r gallu i addasu - ynghyd â gwybodaeth - yn hanfodol. Mae hyn yn arbennig o wir o ystyried
Ers iddo gael ei greu, mae'r cwricwlwm wedi mynd yn gul, yn anhyblyg ac yn orlawn - mae bellach yn cyfyngu ar ryddid athrawon ac ysgolion i fod yn greadigol.

Rydyn ni eisiau i blant fwynhau dysgu – gan ddatblygu sgiliau, gwybodaeth, a chydnerthedd emosiynol. Erbyn iddynt droi'n 16 oed, dylai pobl ifanc fod yn uchelgeisiol, yn wybodus, yn llawn menter, ac yn barod i chwarae rôl yn y gymuned a chymdeithas. Dylent fod yn barod i ffynnu yn y byd gwaith newydd.

 

Pryd fydd hyn yn digwydd?


Caiff y cwricwlwm newydd ei ddysgu ym mhob ysgol a lleoliad a gyllidir nas cynhelir hyd at Flwyddyn 7 o fis Medi 2022 ymlaen. Yna caiff ei gyflwyno fesul blwyddyn nes ei fod yn cynnwys Blwyddyn 11 erbyn 2026.

 

I gael gwybod mwy cliciwch yma ...

 

Mae cwricwlwm yr ysgol wedi’i rannu yn dri chyfnod o 11-18 oed (Blynyddoedd 7-13 y Cwricwlwm Cenedlaethol).

Mae ein cwricwlwm yn cwrdd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn ymgorffori polisïau’r Corff Llywodraethol ac Awdurdod Addysg Conwy. Mae copïau o Orchmynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, polisïau’r ysgol a datganiad cwricwlwm Awdurdod Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gael i’w harchwilio yn yr ysgol.

  Sut roedd yr ysgol heddiw? Canllaw ar ysgolion uwchradd i rieni a gofalwyr plant 11 i 14 oed

Cyfnod Allweddol 3

Mae’r cwricwlwm ar gyfer y blynyddoedd hyn yn gyffredin i’r holl ddisgyblion. Mae’n ychwanegu at yr hyn a ddysgwyd yn Nghyfnod Allweddol 2 yn yr ysgolion cynradd, gan ddatblygu ymhellach yr wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer astudio Cyfnod Allweddol 4 a thu hwnt.

Mae pob disgybl yn astudio Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Cymraeg, Dylunio Technoleg, un Iaith Dramor Fodern, Celf, Cerddoriaeth, Addysg Gorfforol, Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, TGCh ac Addysg Iechyd, Bersonol a Chymdeithasol. Mae disgyblion Blwyddyn 7 yn cael eu cyflwyno i ddysgu seiliedig ar broblemau yn 2015/16 mewn gwersi arwahanol.

Cyfnod Allweddol 4

Mae’r holl ddisgyblion yn astudio pynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol, sef Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Cymraeg, Addysg Gorfforol, Addysg Grefyddol Bagloriaeth Cymru, Addysg Bersonol a Chymdeithasol. Mae disgyblion hefyd yn cael y cyfle i ddewis 3 chwrs dewisol i’w dilyn ym Mlwyddyn 10 ac 11. Bydd disgyblion Blwyddyn 11 yn cwblhau sgiliau gwaith yn lle cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Y Chweched Dosbarth

Mae cyfran fawr o ddisgyblion Blwyddyn 11 yn dychwelyd i Chweched Dosbarth Ysgol Aberconwy i astudio cyrsiau blwyddyn neu ddwy flynedd o hyd. Mae’r mwyafrif yn dilyn cyrsiau sy’n arwain at bedwar pwnc lefel UG ym mlwyddyn 12 a thri phwnc A2 ym mlwyddyn 13. Mae dewis eang o gyrsiau ar gael, yn cynnwys pynciau sy’n cael eu dysgu mewn cydweithrediad â darparwyr eraill yn sir Conwy.