Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Technoleg

TGAU DYLUNIO CYNNYRCH

Mae Dylunio Cynnyrch yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr  ddatblygu eu gallu i ‘ddylunio & gwneud’ cynhyrchion sy’n arloesol, diwallu anghenion a gofynion cleientiaid a dylunio a datblygu cynhyrchion pwrpasol. Bydd disgyblion yn datblygu dealltwriaeth graidd o’r cysylltiadau rhwng dylunio, defnyddiau, gweithgynhyrchu a marchnata. Mae’r pwnc yn galluogi myfyrwyr i gymryd golwg gyffredinol ar Ddylunio & Technoleg ac i ddatblygu ystod eang o sgiliau, gan gynnwys gweithio gydag eraill, meddwl yn greadigol, dylunio drwy CAD a chreu cynnyrch o safon.

Mae gyrfaoedd mewn dylunio cynnyrch yn cynnwys dylunio cynnyrch, dylunio cerbydau modur,  pensaernïaeth, addysgu, gweithgynhyrchu, hysbysebu, peirianneg, dylunio dodrefn, rheolwr prosiectau.

 

TGAU FFASIWN & THECSTILAU

Mae’r cwrs hwn yn eich galluogi i arbenigo mewn gweithgareddau  ‘dylunio a gwneud’ a gyflwynir drwy decstilau. Byddwch yn dysgu am ac yn defnyddio ystod o brosesau, technegau a thechnolegau gweithgynhyrchu sy’n briodol i’r broses ddylunio a gwneud. Byddwch yn dod yn ymwybodol o’r ffordd y defnyddir Tecstilau mewn bywyd bob dydd ac yn cael y cyfle i greu delwedd gyffrous newydd neu wella hen un drwy ddefnyddio ffabrigau mewn amrywiaeth o ffyrdd. Cewch gyfle i ddylunio a gwneud dillad a dysgu sut i ofalu a defnyddio ffibrau a ffabrigau. Byddwch yn arbrofi gydag ystod o dechnegau a ffabrigau, gan gynnwys defnyddio CAD/CAM, ac yn dewis arbenigo mewn ffasiwn wrth ddatblygu eich prif brosiect.

Mae gyrfaoedd mewn ffasiwn a thecstilau yn cynnwys dylunio ffasiwn, diwydiant ffasiwn a thecstilau, adwerthu, darlunio ffasiwn, marchnatwr, cynllunydd ffasiwn, ysgrifennwr ffasiwn a gweithgynhyrchu.

 

TGAU BWYD & MAETH

Byddwch yn dysgu sut i baratoi a choginio bwyd gan ddefnyddio’r offer a’r cyfarpar cywir. Fe’ch cyflwynir hefyd i bwysigrwydd iechyd, diogelwch a hylendid, cynllunio bwydlen, cyfathrebu, arbrofi bwyd a’r wyddoniaeth y tu ôl i fwydydd. Byddwch yn dysgu ystod eang o sgiliau ymarferol gan eu cymhwyso at dasgau gwaith cwrs.

Bydd o leiaf un awr bob wythnos yn waith ymarferol. Mae’n bwysig eich bod chi’n drefnus ac yn gallu dod â chynhwysion i bob gwers ymarferol, gan fod y gwaith hwn yn rhan annatod o’r cwrs.

Mae gyrfaoedd mewn Bwyd a Maeth yn cynnwys rheolwr arlwyo/bwyty, rheolwr a/neu oruchwyliwr cegin, rheolwr gwesty, swyddog amgylcheddol, arbenigwr hyrwyddo iechyd, dietegydd, rheolwr cynadleddau a neuaddau gwledda, prif gogydd, gweini ar staff, maeth bwyd.