Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Saesneg

MAE SAESNEG YN ORFODOL YNG NGHYFNOD ALLWEDDOL 4.

Bydd y fanyleb Saesneg Iaith TGAU hon yn galluogi dysgwyr i:

  • Ddangos sgiliau llefaredd (siarad a gwrando), darllen ac ysgrifennu sy’n allweddol o ran cyfathrebu ag eraill yn hyderus, effeithiol, fanwl gywir a phriodol
  • Dangos eu hyfedredd wrth gyrchu ac adalw gwybodaeth o ystod eang o destunau ysgrifenedig a dynamig/digidol, gan ffurfio dealltwriaeth gyffredinol eang o’r testun, grynhoi a syntheseiddio’r cynnwys, dod i gasgliadau ynglŷn â’r ystyr bwriadedig a gwerthuso ei ddiben
  • Deall batrymau, strwythurau a chonfensiynau iaith lafar ac ysgrifenedig
  • Deall effaith amrywiadau ieithyddol, gan ddewis ac addasu iaith ac ysgrifennu ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd, ddibenion a chynulleidfaoedd
  • Datblygu eu sgiliau er mwyn diwallu eu hanghenion personol eu hunain yn ogystal ag anghenion cyflogwyr ac addysg bellach fel y gallant gymryd rhan lawn mewn cymdeithas a byd gwaith
  • Datblygu eu rhesymu geiriol a’u gallu i feddwl yn adeiladol ac yn feirniadol mewn ymateb i destunau ysgrifenedig a digidol/dynamig
  • Datblygu eu sgiliau prawfddarllen a golygu
  • Caffael y sgiliau angenrheidiol ar gyfer astudiaethau pellach, gan gynnwys astudio Saesneg ar Lefel 3 o’r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol.

Bydd sgiliau llefaredd, darllen ac ysgrifennu yn cael eu cydnabod yn Saesneg Iaith TGAU. Dylai ymgeiswyr gael eu hysbrydoli, eu cyffwrdd a’u herio drwy ddilyn cwrs astudiaeth eang, cydlynol, boddhaol a gwerthfawr. Byddant yn datblygu’r gallu i ddefnyddio Saesneg fel dinasyddion gweithgar a gwybodus ac yn gallu ysgrifennu, gwrando, darllen ac ysgrifennu’n rhugl, briodol, effeithiol a beirniadol – ar gyfer ystod eang o ddibenion personol, swyddogaethol a chymdeithasol. Disgwylir i ymgeiswyr ymateb i ystod eang o destunau ysgrifenedig, gan gynnwys testunau heriol a dynamig. Byddant yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i wneud penderfyniadau gwybodus am gyfleoedd dysgu pellach a dewisiadau gyrfa.