Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Mathemateg

MAE MATHEMATEG YN ORFODOL YNG NGHYFNOD ALLWEDDOL 4

Bydd pob disgybl yn sefyll arholiad TGAU Mathemateg-Rhifedd. Bydd y mwyafrif o ddisgyblion hefyd yn sefyll arholiadau Mathemateg TGAU gan ennill dau gymhwyster TGAU.

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn dysgu’r disgyblaethau canlynol: Rhif, Algebra, Geometreg a Mesur, a Thebygolrwydd ac Ystadegau.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn cael cyfle i:

  • Ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o ddulliau a chysyniadau mathemategol
  • Caffael a defnyddio strategaethau datrys problemau
  • Dethol a chymhwyso technegau a dulliau mathemategol mewn sefyllfaoedd mathemategol bob dydd yn y byd go iawn
  • Rhesymu’n fathemategol, gwneud diddwythiadau a rhesymiadau a llunio casgliadau
  • Dehongli a chyfathrebu gwybodaeth fathemategol mewn amrywiol ffyrdd sy’n briodol ar gyfer yr wybodaeth a’r cyd-destun

 

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi datblygu sgiliau mewn:

  • Rhifedd
  • Datrys Problemau
  • Meddwl yn Feirniadol
  • Cynllunio a Threfnu