Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Gwyddoniaeth

Mae TGAU GWYDDONIAETH YN ORFODOL YNG NGHYFNOD ALLWEDDOL 4.

Mae Gwyddoniaeth yn bwnc pwysig ym myd cymhleth arloesi a thechnoleg heddiw. Heb gymryd camau ymlaen ym myd gwyddoniaeth, ni fyddem yn elwa o ofal meddygol da, dulliau modern o gyfathrebu, digon o fwyd ar gyfer ein poblogaethau cynyddol a datrysiadau egni i ddiwallu ein galw cynyddol. Mae gwyddoniaeth yn gwneud synnwyr o’r byd o’n cwmpas ac yn rhoi cyfle i ni holi, ymchwilio ac ehangu ein gorwelion.  Mae’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn pennu bod pob myfyriwr yn dilyn cwrs cytbwys o astudiaethau gwyddonol ar lefel TGAU fel ein bod ni’n diwallu’r galw cynyddol am weithlu sy’n cydweddu â’n dyfodol. O fis Medi 2016 ymlaen, disgwylir i bob plentyn gyflawni o leiaf dwy TGAU mewn gwyddoniaeth.

Bydd  y cwrs hwn yn dyfarnu TGAU ddwbl ar ddiwedd blwyddyn 11.  Byddwch yn astudio bioleg, cemeg a ffiseg gydag athrawon sy’n arbenigwyr yn eu pwnc ac yn cael eich arbrofi yn y naill bwnc a’r llall ar ddiwedd blwyddyn 10 ac 11. Ar ben hynny, disgwylir i chi gyflawni tasgau ymarferol yn y gwersi a chwblhau asesiad ymarferol sy’n werth 10% o’r radd derfynol.

 

TGAU Gwyddoniaeth Driphlyg  - Pwnc Dewisol

Tri Chymhwyster TGAU Ar Wahân: TGAU Bioleg, TGAU Cemeg a TGAU Ffiseg. Os dewiswch wyddoniaeth Driphlyg defnyddir un o’ch blociau opsiynau TGAU i ddysgu’r pynciau ychwanegol i chi er mwyn cyflenwi’r  tri TGAU gwyddoniaeth.

O fis Medi ymlaen bydd y cwrs CBAC yn cael ei strwythuro’n wahanol i’r Dyfarniad dwbl, gan olygu na fydd yn bosibl i ddewis newid o un cwrs i’r llall yn ddiweddarach.

Defnyddir y strwythur cwrs canlynol ar gyfer pob TGAU gwyddoniaeth.

 

TGAU Bioleg

Bydd gennych lawer o sgiliau a byddwch yn datblygu hyblygrwydd yn eich dull o feddwl a dysgu. Cewch gyfle i ennill ystod o sgiliau ymarferol. Bydd angen datrys problemau drwy gymhwyso gwybodaeth am egwyddorion biolegol allweddol. Byddwch yn dysgu am y corff dynol, sut mae’n gweithio a sut mae’n rhyngweithio gyda’r amgylchedd. Bydd angen ymwybyddiaeth o faterion cymdeithasol. Byddwch yn dysgu am anifeiliaid, planhigion a’u cynefinoedd ac yn deall am y cydbwysedd bregus sy’n bodoli rhwng rhywogaethau a’u hamgylchedd. Drwy astudio Bioleg, byddwch yn hyfforddi ar gyfer ystod eang o yrfaoedd, gan gynnwys y proffesiwn meddygol, amaethyddiaeth, chwaraeon a gyrfaoedd sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd.

 

TGAU Cemeg

Wrth astudio Cemeg rydych chi’n astudio sylweddau, eu cynnwys, sut maent yn rhyngweithio a pha rôl maent yn ei chwarae mewn pethau byw. Mae’n astudiaeth o’r holl ddefnyddiau ac yn hollbwysig i bob agwedd ar fywyd. Mae astudio Cemeg ar gyfer TGAU yn ehangu’r posibilrwydd o ystod o yrfaoedd, nid yn unig y rhai sy’n gysylltiedig â meddygaeth a pheirianneg. Mae gwybodaeth am gemeg yn ddefnyddiol iawn wrth weithio mewn unrhyw faes diwydiant, ond yn enwedig y diwydiannau cemegol a fferyllol. Mae’n annog meddwl yn drefnus, yn datblygu gallu ymarferol, ac weithiau mae’r gallu i ddatrys problemau yn ddefnyddiol.

 

TGAU Ffiseg

Ffiseg yw’r astudiaeth o ‘beth, pam a sut’, sy’n cwmpasu ystod eang o bynciau sy’n amrywio o ronynnau is-atomig i sut ffurfiwyd y bydysawd! Bydd y syniadau, technegau a’r sgiliau a ddatblygir yn ystod eich TGAU yn amhrisiadwy nid yn unig o fewn meysydd peirianneg, ond hefyd er mwyn deall sut mae pethau’n gweithio mewn bywyd pob dydd. Ydy Ynni Niwclear yn beryglus? Pam ddylech chi ddiffodd eich cyfrifiadur yn hytrach na’i adael i gysgu? Sut y gall Ffiseg helpu Cymru i ennill Bencampwriaeth y Chwe Gwlad? Mae rhagolygon cyflogaeth ar gyfer myfyrwyr sy’n mynd ymlaen i astudio Ffiseg ar lefel uwch yn ardderchog, ac mae amrywiaeth eang o ddewisiadau gyrfa ar gael, yn enwedig ym maes peirianneg  - o beirianneg electronig, trydanol a mecanyddol i beirianneg awyrennau, defnyddiau neu feddygol. Mae peirianyddion Sain a Mwyngloddio yn teithio’r byd, peirianyddion Roced yn anfon astroffisegwyr i’r gofod, Radiograffyddion yn achub bywydau a bydd Ffisegwyr Gronynnau yn achub y byd!