Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Deaeryddiaeth

TGAU DAEARYDDIAETH

Mae Daearyddiaeth TGAU yn mabwysiadu dull holgar ar gyfer astudio gwybodaeth, materion a chysyniadau daearyddol. Fe’i seiliwyd ar yr egwyddor y dylai addysg ddaearyddol alluogi dysgwyr i fod yn feddylwyr beirniadol a myfyriol drwy ymgysylltu’n weithredol â’r broses ymholi. Trefnir cynnwys yn ôl cwestiynau allweddol a dylid annog dysgwyr i ofyn eu cwestiynau daearyddol eu hunain. Mae gwaith maes yn agwedd hanfodol ar addysg ddaearyddol a’r cymhwyster hwn. Fe’i gosodir wrth wraidd y fanyleb hon a dylai athrawon ymgorffori gwaith maes o fewn unrhyw raglen astudiaeth a grëir ganddynt. Dylai dysgwyr atgyfnerthu ac ymestyn eu dealltwriaeth o gysyniadau daearyddol a ddysgwyd yn y dosbarth drwy ymgysylltu ag ymholiadau a gyflawnir y tu allan i’r dosbarth a safle’r ysgol. Dylent hefyd gael eu herio i gymhwyso’r wybodaeth a ddysgwyd drwy waith maes penodol mewn cyd-destunau lleol i gyd-destun ehangach daearyddiaeth y DU. Drwy gyflwyno cwestiynau ymholiad, bydd dysgwyr yn datblygu’r gallu i gysylltu’r cysyniadau hyn â sefyllfaoedd yn y byd go iawn er mwyn gwneud synnwyr o batrymau gofodol ehangach. Dylai’r dull holgar a ddefnyddir gan CBAC ar gyfer TGAU Daearyddiaeth, yng nghyd-destun y dosbarth a gwaith maes, alluogi dysgwyr i ddatblygu’r gallu i feddwl ‘fel daearyddwr’ os rhoddir cyfleoedd iddynt:

 

  • Feddwl yn greadigol, er enghraifft drwy holi cwestiynau sy’n ymwneud â phrosesau a chysyniadau daearyddol sy’n cynnwys holi am batrymau gofodol a newid daearyddol
  • Feddwl yn wyddonol drwy gasglu a chofnodi tystiolaeth briodol o ystod o ffynonellau, gan gynnwys gwaith maes, cyn asesu’n feirniadol ddilysrwydd y dystiolaeth a chyfuno eu canfyddiadau er mwyn dod i gasgliadau a gefnogwyd gan dystiolaeth ac sy’n ymwneud â nod cychwynnol eu hymholiad
  • Feddwl yn annibynnol drwy gymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau ac ymagwedd ddaearyddol yn briodol ac yn greadigol at gyd-destunau byd go iawn. Drwy wneud hyn dylent werthfawrogi’r ffaith bod daearyddiaeth yn gallu bod yn ‘flêr’ h.y. nid yw daearyddiaeth go iawn yn cynhyrchu canlyniadau nodweddiadol neu ragfynegedig bob tro.

 

Mae TGAU Daearyddiaeth CBAC yn datblygu ac yn ymestyn dealltwriaeth dysgwyr o leoliadau, mannau, amgylcheddau a phrosesau, ar ystod o wahanol raddfeydd.