Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Cymraeg

Mae Cymraeg yn orfodol yng Nghyfnod Allweddol 4.

Mae Cymraeg yn bwnc craidd sy’n cael ei ddysgu i bob disgybl hyd at lefel TGAU. Mae’n ofyniad statudol bod pob disgybl yn astudio’r iaith Gymraeg hyd at 16 oed.

Mae’r Adran Gymraeg yn gweithio’n ddiwyd er mwyn hyrwyddo pwysigrwydd dysgu Cymraeg. Yn sgil yr holl ddatblygiadau cyffrous a welir yng Nghymru heddiw, mae pobl yn fwyfwy ymwybodol o bwysigrwydd yr iaith. Gall fod yn gymorth mawr mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd a swyddi.

Mae nifer o resymau dros ddysgu Cymraeg …

  • Bydd yn gwella’ch cyfle o gael swydd yng Nghymru.
  • Byddwch chi’n gallu cyfathrebu drwy’r Gymraeg.
  • Bydd yn eich helpu i ddeall diwylliant Cymru.
  • Bydd yn eich helpu i ddatblygu hunaniaeth Gymraeg gryfach.
  • Bydd yn sicrhau y gallwch fanteisio ar gyfryngau Cymru.

Rydym yn ceisio meithrin agweddau cadarnhaol ein myfyrwyr tuag at eu Cymreictod drwy addysgu mewn ffordd ddynamig a hefyd drwy drefnu gweithgareddau allgyrsiol amrywiol sy’n hyrwyddo’r iaith y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Dylai fod gennym ryw afael ar ein iaith frodorol, nid yn unig am ein bod ni’n byw yng Nghymru, ond hefyd oherwydd y pwyslais a roddir ar y gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg yn y gweithle.

Bydd astudio’r TGAU Cymraeg yn eich annog i:

  • Ddatblygu eich hyder wrth gyfathrebu’n effeithiol drwy’r Gymraeg, a
  • Datblygu sgiliau fel y gallwch ymarfer yr iaith gan gyfathrebu’n effeithiol, yn ddefnyddiol ac yn briodol mewn cymdeithas ddwyieithog.