Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster gorfodol ar draws cyfnod allweddol 4 yng Nghymru. Ffocws canolog Bagloriaeth Cymru yw darparu modd i fyfyrwyr 14-16 oed gyfnerthu a datblygu sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd. Mae cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn seiliedig ar Dystysgrif Her Sgiliau ochr yn ochr â Chymwysterau Cefnogol.

Mae’r cymhwyster yn cynnwys pedair cydran, pob un ohonynt yn cael eu hasesu ar sail pasio, teilyndod neu ragoriaeth, trwy waith portffolio. Rhoddir manylion am bob cydran i chi pan fyddwch chi’n ymgymryd â phob aseiniad. Fe’ch addysgir trwy amrywiaeth o weithgareddau gyda’r nod o’ch helpu i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy. Y sgiliau y byddwch yn eu datblygu yw, llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol, meddwl beirniadol a datrys problemau, cynllunio a threfnu, creadigrwydd ac arloesedd, ac effeithiolrwydd personol. Asesir y rhain trwy gwblhau pedair her.

Bydd pob her yn cyfrannu at y Dystysgrif Her Sgiliau.

 

· Project Unigol – 50%

· Her Menter a Chyflogadwyedd – 20%

· Her Dinasyddiaeth Fyd-eang – 15%

· Her y Gymuned – 15%

 

Bydd angen i chi drefnu eich ffeiliau papur ac electronig a chyflwyno’r holl waith o fewn y dyddiadau cau y cytunwyd arnynt. Darperir yr holl ddeunyddiau ar gyfer gwersi ond disgwylir i’ch cynlluniwr, pen a phensil fod ar gael ar gyfer pob gwers.

Lluniwyd Bagloriaeth Cymru i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i wneud cais am unrhyw swydd a’i chael. Bydd y tasgau a gwblhewch yn eich helpu i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn berthnasol i unrhyw weithle neu sefydliad addysgiadol.

 

Cliciwch ar y dolenni isod i wylio'r fideos gan Brifysgol Caerdydd ac Addysg Cymru am Y Fagloriaeth Gymreig.