Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Addysg Gorfforol

CA3

Yn Ysgol Aberconwy rydym yn ymfalchïo mewn darparu ystod eang o gyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu hyder a’u sgiliau corfforol a chymdeithasol  trwy chwaraeon ac ymarfer corff. Yn ystod y cwricwlwm, mae myfyrwyr yn derbyn dwy awr o wersi Addysg Gorfforol wedi’u hamserlenni bob wythnos, lle byddant yn cymryd rhan mewn dwy gamp / weithgaredd gwahanol yn ystod cynllun dysgu wyth wythnos.

Ein nod trwy’r cwricwlwm yw ceisio datblygu amrywiaeth o fathau o ffitrwydd corfforol, ystod o sgiliau, priodoleddau, technegau a thactegau, ynghyd â rolau eraill sy’n gysylltiedig â chwaraeon ac ymarfer corff, er mwyn sicrhau datblygiad person cyflawn. Mae’r ymgysylltiad a welwn yn hynod gadarnhaol ac yn helpu i sicrhau bod gennym myfyrwyr sydd â chymhelliant i fod eisiau bod yn gorfforol egnïol a galluog.

Allgyrsiol

Rydym yn gweithio’n agos gydag Actif Conwy i ddarparu ystod eang o weithgareddau allgyrsiol a chan ddefnyddio cefnogaeth Actif Conwy, weithredu rhaglen Llysgenhadon Ifanc hynod lwyddiannus. Mae’r rhaglen hon yn galluogi cynrychiolwyr myfyrwyr dros chwaraeon allgyrsiol yn yr ysgol i ddefnyddio llais y myfyriwr wrth greu’r rhaglen allgyrsiol i ddarparu cyfoethogi ychwanegol y tu allan i amser y cwricwlwm, lle mae ffocws ar gyfranogi a bod yn actif – yn seiliedig ar yr hyn mae myfyrwyr eisiau cyflawni.

Trwy’r cysylltiad hwn ag Actif Conwy, yn ystod y blynyddoedd diweddaf rydym wedi treialu a defnyddio Asesiad Llythrennedd Corfforol Her y Ddraig yn llwyddiannus fel offeryn i ddarparu cefnogaeth bellach i’r rheini trwy ymyrraeth allgyrsiol yn eu datblygiad llythrennedd corfforol.

Yn Ysgol Aberconwy, rydym wedi bod yn llwyddiannus iawn ers blynyddoedd lawer yn cynnal a chystadlu mewn llawer o wahanol gystadlaethau. Yn flynyddol rydym yn mynd â myfyrwyr/timau i gystadlu mewn cystadlaethau lleol a chymdeithasol mewn chwaraeon fel:

 • Pêl-droed
 • Pêl-rwyd
 • Hoci
 • Athletau
 • Traws Gwlad
 • Beicio Mynydd
 • Dringo Creigiau
 • Gymnasteg
 • Badminton

CA4

TGAU Addysg Gorfforol - CBAC

Yn CA4, ochr yn ochr ag awr o AG Craidd, mae cyfle hefyd i astudio Addysg Gorfforol fel TGAU.

Bydd y cwrs yn rhoi cyfle ardderchog i chi astudio Addysg Gorfforol mewn modd ymarferol a damcaniaethol.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Anatomeg a Ffisioleg Gymhwysol
 • Iechyd, Hyfforddiant a Lles
 • Seicoleg Chwaraeon
 • Biomecaneg Chwaraeon
 • Materion cymdeithasol-ddiwylliannol mewn Chwaraeon

Mae’r cwrs hwn yn caniatáu i chi gael eich asesu yn ymarferol fel chwaraewr/perfformiwr mewn tair camp sy’n cynnwys meysydd chwaraeon unigol a thîm.

Os ydych chi’n mwynhau cymryd rhan mewn ystod o wahanol weithgareddau corfforol (gan gynnwys addysg awyr agored – dringo, hwylio, cerdded mynyddoedd, beicio mynydd), ond rydych chi’n am ddarganfod y wyddoniaeth y tu ôl i sut mae’r corff yn gweithredu ynddynt, yna dyma’r cwrs i chi!

Mae swydd yn y diwydiant chwaraeon yn un o’r galwedigaethau mwyaf boddhaus a difyr y gallech chi ei chael. Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y cyfryngau chwaraeon, marchnata chwaraeon, hyfforddi, cyfarwyddo ffitrwydd ayb. Mae swyddi yn cynnwys Athro AG, Gwyddonydd Chwaraeon, Ffisiotherapydd, Meddyg, Dietegydd Chwaraeon, Asiant Chwaraeon, Rheolwr Hamdden, Seicolegydd Chwaraeon, Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru, Hyfforddwr Chwaraeon a Dyfarnwr, i enwi ond ychydig.


Dysgu yn yr Awyr Agored – Tystysgrif Estynedig Lefel 2.

Mae’r cwrs wedi’i deilwra’n arbennig yn ei gynnwys ar gyfer myfyrwyr Ysgol Aberconwy, lle byddant yn datblygu eu dealltwriaeth a’u sgiliau i ddysgu trwy’r awyr agored. Ar gyfer yr asesiad, mae yna elfen gwaith cwrs ysgrifenedig ac mae’r gwaith ysgrifenedig yn rhan orfodol o’r cwrs. Bydd diwrnod cyffredinol o ddysgu yn yr awyr agored yn cynnwys sesiwn ystafell ddosbarth bob wythnos a bydd gwaith cartref yn cael ei osod ac yn ymarferol. Ar gyfer y sesiynau hyn bydd angen i fyfyrwyr gyrraedd gyda’u hoffer llawn ac yn barod i weithio. Nid yw hwn yn gwrs ymarferol, ond nid oes arholiad ysgrifenedig.

Bydd asesiad yn digwydd trwy sawl ffurf, y byddwch yn ymgymryd â nhw er mwyn datblygu’r sgiliau i ennill gradd ar gyfer y cymhwyster. Bydd yr asesiadau’n cwmpasu’r unedau canlynol:

 • Diogelwch Personol wrth Ddysgu yn yr Awyr Agored
 • Defnyddio Map a Chwmpawd
 • Arsylwir Ffawna a Fflora
 • Sgiliau Awyr Agored Ymarferol (gan gynnwys Byw yn y gwyllt a chynnau tân)
 • Sgiliau Crefft Gwersyll
 • Defnydd cynaliadwy o Adnoddau Naturiol
 • Cyfranogi mewn gweithgareddau ar y tir.

Mae gweithgareddau ymarferol GAAA yn cynnwys gwersylla, dringo creigiau, cerdded ceunentydd, canŵio, cyfeiriadu, datrys problemau, gemau tîm cyfan, abseilio a beicio mynydd ymhlith eraill. Bydd y mwyafrif o weithgareddau yn cael eu cynnal y tu allan i safle’r ysgol a byddwch yn cael eich cludo ym mws mini’r ysgol. Bydd angen amser ychwanegol y tu allan i ddiwrnod ysgol arferol ar gyfer nifer o weithgareddau a byddant weithiau yn rhedeg dros benwythnos.

Byddwch yn ymwybodol fod lleoedd ar y cwrs hwn yn gyfyngedig oherwydd canllawiau.

 

CA5

BTEC Cenedlaethol Chwaraeon (2016)

Mae ein darpariaeth yn parhau i Lefel 3, gyda’r BTEC Cenedlaethol mewn Chwaraeon – sy’n rhoi golwg fanwl i fyfyrwyr ar fywyd yn myd gwaith chwaraeon, gan hefyd ddatblygu ar wybodaeth a ddysgwyd ar lefel TGAU i lefel uwch.

Yn ystod y rhaglen ddwy flynedd, bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu drwy dri math o dasg:

 1. Arholiad mewn Anatomeg a Ffisioleg Chwaraeon
 2. Gwaith cwrs a asesir yn fewnol ar gyfer:
 3. Datblygiad Proffesiynol yn y Diwydiant Chwaraeon
 4. Cymhwyso Profi Ffitrwydd
 5. Arholiad tasg benodedig ar Ffitrwydd, Hyfforddiant a Rhaglennu ar gyfer Iechyd, Ffitrwydd a Lles

Mae’r cwrs yn darparu cyfleoedd byd go iawn i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau:

 • cyfweld ar gyfer swyddi mewn sectorau chwaraeon
 • archwiliadau ar sail sgiliau perfformio a chynlluniau datblygu gyrfa,
 • rhaglennu a chynllunio ar gyfer cleientiaid yn seiliedig ar eu hanghenion a’u cymwyseddau
 • cyflwyno sesiynau ar gyfer hyfforddi ffitrwydd
 • archwilio ffactorau ffordd o fyw, diet, hyfforddi a’r anatomeg ddynol yn fanwl iawn i ddarparu dyfarniadau a chyfiawnhad dros addasu ffordd o fyw.

Bydd y sgiliau a’r wybodaeth a ddysgir ar y cwrs hwn yn drosglwyddadwy, ac nid yn yn helpu i ymgeisio am swyddi yn y sector chwaraeon, neu astudiaethau pellach mewn chwaraeon yn unig. Maent yn darparu gwybodaeth a sgiliau helaeth ar gyfer swyddi ac astudiaethau pellach mewn meysydd fel Gofal iechyd (nyrsio, gwaith gofal, dietegwyr a ffisiotherapi), Adnoddau dynol, a swyddi a chyrsiau seiliedig ar anatomeg a ffisioleg ddynol.