Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Nosweithiau Rhieni Rhithiol

O ganlyniad i Bandemig Covid-19, nid ydym wedi gallu cynnal ein nosweithiau rhieni yn eu ffurf arferol eleni. Fodd bynnag, rydym bellach wedi sefydlu system archebu ar-lein, trwy ddarparwr o’r enw SchoolCloud. O ganlyniad, byddwch yn gallu gwneud apwyntiadau gydag athrawon eich plentyn a siarad â nhw o gysur eich soffa eich hun!!

 

Byddwn yn anfon hysbysiad atoch ynghylch pryd mae digwyddiadau ar gyfer eich plant yn codi, ond gallwch wirio’r rhai yr ydym wedi’u hamserlennu isod.

 

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw dilyn y cyfarwyddiadau isod (neu eu lawrlwytho YMA) wythnos cyn noson rhieni eich plentyn.

 

Byddem yn gofyn yn barchus i chi ddilyn ein ‘cod ymddygiad’ y gallwch ddod o hyd iddo isod (neu ei lawrlwytho o’r FAN YMA).

 

 • Digwyddiadau i ddod

  Rhestrir digwyddiadau sydd i ddod isod – ail-edrychwch arnynt yn rheolaidd wrth i ni ychwanegu at y rhestr hon.

   

   

  Cynhelir Noson Rhieni Blwyddyn 10 rhwng 4.00pm a 6.00pm ddydd Mawrth 27ain Ebrill.

  Bydd cyfle i archebu lle o hanner dydd, Dydd Mawrth 20fed Ebrill hyd at hanner dydd, ddydd Mawrth 27ain.

  Cynhelir Noson Rhieni Chweched Dosbarth rhwng 4.00pm a 6.00pm ddydd Mawrth 26ain Ionawr.

  Bydd cyfle i archebu lle o Ddydd Mercher 20fed Ionawr am 9.00am hyd at Ddydd Mawrth 26ain am hanner dydd.

  Cynhelir Noson Opsiynau Chweched Dosbarth rhwng 4.00pm a 6.00pm Ddydd Mawrth 2il Chwefror.

  Bydd cyfle i archebu lle o Ddydd Mercher 27ain Ionawr am 9.00am hyd at Ddydd Mawrth 2il am hanner dydd.

   

  Cynhelir Noson Rhieni Blwyddyn 8 rhwng 4.00pm a 6.00pm ddydd Mawrth 16eg Mawrth.

  Bydd cyfle i archebu lle am hanner dydd Dydd Gwener 5ed Mawrth hyd at ddydd Mawrth 16eg am hanner dydd.

 • Canllaw i Rieni ar gyfer Archebu Apwyntiadau

  Canllaw i Rieni ar gyfer Archebu Apwyntiadau

  Browse to https://ysgolaberconwy.schoolcloud.co.uk/

   

  Cam 1: Mewngofnodi

  Llenwch y manylion ar y dudalen a chliciwch ar y botwm Log In.

  Anfonir cadarnhad o’ch apwyntiadau i’r cyfeiriad ebost a ddarperir gennych.

   

   

  Cam 2: Dewiswch Noson Rhieni

  Cliciwch ar y dyddiad yr ydych am ei archebu.

  Methu gwneud pob un o’r dyddiadau a restrir? Cliciwch ‘I’m unable to attend’.

   

  Cam 3: Dewiswch Booking Mode

  Dewiswch Automatic os hoffech i’r system awgrymu’r amserlen apwyntiadau fyrraf posibl yn seiliedig ar yr amseroedd rydych chi ar gael i’w mynychu. I ddewis yr amseroedd i’w harchebu gyda phob athro, dewiswch Manual. Yna gwasgwch Next.

  Rydym yn argymell dewis y modd archebu awtomatig wrth bori ar ddyfais symudol.

   

   

  Cam 4: Dewis Athrawon

  Os dewisoch y modd archebu awtomatig, llusgwch y llithryddion ar ben y sgrin i nodi’r amser cynharaf a’r hwyraf y gallwch fynychu.

  Dewiswch yr athrawon yr hoffech drefnu apwyntiadau â nhw. Mae tic gwyrdd yn dangos eu bod wedi’u dewis. I ddad-ddewis, cliciwch ar eu henw – nodwch mai dim ond hyd at 8 apwyntiad y byddwch chi’n gallu eu harchebu

   

   

  Cam 5a (Awtomatig): Archebu Apwyntiadau

  Os dewisoch y modd archebu awtomatig, fel welwch apwyntiadau dros-dro a ddelir am 2 funud. I’w cadw, dewiswch Accept ar y chwith isaf.

  Os nad oedd yn bosibl i archebu pob athro a ddewiswyd yn ystod yr amseroedd y gallwch fynychu, gallwch naill ai newid yr athrawon yr ydych yn dymuno cyfarfod â nhw a rhoi cynnig arall, neu newid i’r modd archebu â llaw (Cam 5b).

   

   

  Cam 5b (Â Llaw): Archebu Apwyntiadau

  Cliciwch unrhyw rai o’r celloedd gwyrdd i wneud apwyntiad. Mae celloedd glas yn dynodi lle lle mae gennych apwyntiad yn barod. Mae celloedd llwyd yn dynodi nad yw’r amser ar gael.

  I newid apwyntiad, dilëwch y gwreiddiol trwy hofran dros y blwch glas a chlicio Delete. Yna dewiswch amser arall.

  Gallwch ddewis gadael neges i’r athro i ddweud beth yr hoffech ei drafod, neu godi unrhyw beth ymlaen llaw.

  Pan fyddwch wedi gorffen archebu apwyntiadau, ar ben y dudalen yn y blwch alert, gwasgwch click here i ddod â’r broses archebu i ben.

   

  Cam 6: Wedi Gorffen

  Mae eich holl archebion bellach yn ymddangos ar dudalen My Bookings. Anfonwyd cadarnhad trwy ebost a gallwch hefyd argraffu apwyntiadau trwy wasgu Print. Cliciwch Subscribe to Calendar i ychwanegu’r rhain ac unrhyw archebion yn y dyfodol i’ch calendr.

  I newid eich apwyntiadau, cliciwch ar Amend Bookings.

   

 • Cymorth Fideo

 • Cod Ymddygiad

   

  PROTOCOL AR GYFER NOSWEITHIAU RHIENI RHITHIOL

  Gan fod nosweithiau rhieni rhithiol yn bethau newydd i ni roeddem o’r farn ei fod yn bwysig i sefydlu rhai rheolau sylfaenol fel bod yr holl gyfranogwyr yn dilyn yr un protocol a ddylai sicrhau lles pawb.

  · Dylid cynnal sgyrsiau mewn ystafelloedd priodol e.e. y gegin, lolfa, stydi ac nid mewn ystafell wely

  · Dylai’r holl gyfranogwyr wisgo’n briodol fel y byddent ar gyfer cyfarfod wyneb yn wyneb bywyd go iawn

  · Ni ddylid recordio unrhyw sgyrsiau

  · Os ydych chi’n defnyddio dyfais gyda, er enghraifft, FaceTime neu WhatsApp i alluogi dau riant o wahanol aelwydydd i fynychu ar yr un pryd, os gwelwch yn dda rhowch wybod i’r athro fel mater o gwrteisi ar ddechrau’r sgwrs

  · Mae gan athrawon a rhieni ddewis i ddefnyddio sain neu fideo

  · Fel mewn bywyd go iawn, mae croeso i’ch mab/merch fynychu

  · Os gwelwch yn dda ceisiwch fod yn brydlon gan nad yw’r amseroedd yn hyblyg o gwbl a byddant yn dechrau/gorffen ar yr union amser a drefnwyd

  · Mae 30 eiliad cyntaf bob sgwrs yn caniatáu seibiant byr i’r athro a fydd yn cychwyn y sgwrs ar ryw bwynt pan fydd yn barod yn ystod y cyfnod hwn

  · Mae Ysgol Aberconwy yn cael ei chanmol yn aml am ei pherthnasoedd cadarnhaol, adeiladol rhwng staff a rhieni ac mae’n bwysig bod hyn yn parhau. Felly nodwch, os gwelwch yn dda, pe gyfyd achos o gam-drin geiriol, er mor annhebygol yw hynny, y bydd staff yn dod â’r sgwrs i ben ac yn cyfeirio’r mater at yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth.

 • Delio ag anawsterau

   

  AWGRYMIADAU AR GYFER DELIO AG ANAWSTERAU

  · Mae staff wedi gwirio bod eu dyfeisiau yn gweithio ac felly rydym yn gobeithio bod popeth yn iawn yn ein pen ni

  · Os gwelwch yn dda, darllenwch yr wybodaeth ar y dudalen hon yn ofalus ymlaen llaw i sicrhau eich bod chi’n defnyddio porwr addas

  · Ceisiwch fewngofnodi hyd at awr ymlaen llaw – os na allwch weld “Join Video Appointments” gwiriwch fel isod

  · RHAID i’r un rhiant a wnaeth yr apwyntiadau fod yr un sy’n mewngofnodi gan fod yr apwyntiadau wedi’u cysylltu â’i f/manylion ef/hi yn unig ac NID rhiant arall

  · Gwiriwch fod yr enwau’n cyfateb yn union â’r hyn sydd gennym ar ein system

  · Gwiriwch y cyfeiriad ebost – mewn rhai achosion mae’r system yn dangos bod rhieni’n rhannu’r un cyfeiriad ebost, rhywbeth y gallech fod wedi’i anghofio

  · Gwnewch yn siŵr bod eich camera a’ch microffon a’r sain wedi’u galluogi’n llawn yn eich gosodiadau a’ch bod chi wedi caniatáu i’r system gael mynediad atynt

  · Bydd y sain yn well os mai dim ond un person yn unig sy’n siarad (yn agos) â’r microffon ar y tro

  · Os bydd un parti yn colli cysylltiad, os gwelwch yn dda arhoswch wrth iddynt fewngofnodi eto – dylech allu ailddechrau

  · Os oes problem sain / dangosydd ceisiwch glicio eicon y microffon/camera i ffwrdd ac ymlaen eto

  · Os yw’r broblem yn parhau ceisiwch allgofnodi a mewngofnodi eto neu roi cynnig ar ddyfais arall

  · Cadwch lygad ar eich ebyst/apwyntiadau rhag ofn bod gan yr athro slot diweddarach y gallent ei gadw ar eich cyfer

  · Os yw’n bosibl, cadwch ddyfais arall wrth gefn yn barod i chi fewngofnodi a’i ddefnyddio

  · Ni allwn wneud mwy ar y noson felly os gwelwch yn dda byddwch yn faddeugar os bydd problem dechnegol yn codi. Rydym yn gwneud ein gorau i gysylltu ar y cyfnod anodd hwn. Os ydych chi’n colli sgwrs bydd yr athro yn anfon ebost atoch yn ystod y dyddiau canlynol.