Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Awgrymiadau a thriciau at yr arholiadau!

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth sy’n eich helpu i gynllunio eich sesiynau adolygu. Mae yma gysylltau â phwyntiau pŵer & deunydd arall ynghlwm a gallwch hefyd gael hyd i fersiynau o’r Amserlenni Arholiadau y gallwch eu lawrlwytho.

Cliciwch ar y tabiau isod am syniadau gwahanol a digwyddiadau sy’n dod yn fuan – a dewch yn ôl yn rheolaidd i weld beth arall sydd wedi cael ei ychwanegu.

 

 

Bydd arholiadau eich mab / merch yn cychwyn yn ystod yr wythnosau cyntaf ar ôl gwyliau’r Pasg. Bydd y rhain yn parhau hyd at a’r tu hwnt i wyliau’r Sulgwyn (Mae 26ain – Mehefin 3ydd). Er mwyn egluro beth sy’n digwydd o ran eich plentyn, hoffwn rannu’r trefniadau ynglŷn â phresenoldeb.

Yn gyntaf, disgwylir i bob disgybl Blwyddyn 11 fynychu’r ysgol hyd at, a chan gynnwys, dydd Gwener, Mehefin 8fed. Ar ôl arholiadau’r bore ar y dyddiad hwn cynhelir ‘brecinio’ yn y ffreutur, er mwyn rhoi un cyfle olaf i’r disgyblion gwrdd â’u ffrindiau a’u tiwtoriaid dosbarth. Am 12:20 bydd y disgyblion hynny nad ydynt yn sefyll arholiad yn y prynhawn yn cael gadael yr ysgol. O ganlyniad, efallai y byddwch yn dewis casglu eich plentyn, neu adael iddynt wneud eu ffordd eu hunain adref.

Ar gyfer unrhyw arholiadau ar ôl Mehefin 8fed disgwylir i ddisgyblion gyrraedd yr ysgol mewn gwisg ysgol lawn ar gyfer arholiadau’r bore neu i gyrraedd amser cinio ar gyfer sesiynau’r prynhawn. Pan fydd arholiad ar ben, bydd disgyblion yn cael cyfle i adael yr ysgol os byddant yn dymuno gwneud hynny. Bydd cludiant ysgol ar gael ar yr adegau arferol, ac ni fydd unrhyw un sy’n gadael y tu allan i’r amserau hyn yn gyfrifoldeb i’r ysgol.

Gobeithiwn fod y trefniadau uchod yn caniatáu mwy o hyblygrwydd ar gyfer Blwyddyn 11 ac yn galluogi eich mab / merch i wneud y mwyaf o’i b/photensial.

Mr Dave Young

Pennaeth Cynorthwyol                                      

Bydd sesiwn bore yn cychwyn am 9.30 ac yn gorffen 12 y.p Bydd sesiwn p’nawn yn cycheun am 12.30y.p ac yn gorffen am 3 y.p. Dylai’r disgyblion wneud trefniadau cinio ei hunain os y byddent i fewn drwy’r dydd.
 

Dydd/Dyddiad

Pwnc

Athro

Dydd Llun 2il Ebrill 2018

Gwyl y Banc

Gwyl y Banc

Dydd Mawrth 3ydd Ebrill 2018

 

Engineering (GCSE)

Resistant Materials (GCSE)

History (A Level – Yr 13)

Welsh Baccalaureate (A Level and Year 11)

Spanish (GCSE) pm only

French (GCSE) pm only

 

 TD

TD

ADH

PW

NW

JH

Dydd Mercher 4ydd Ebrill 2018

 

PE (GCSE)

History (GCSE)

Welsh (GCSE) am only

Welsh (A Level – Yr12) am only

Welsh Baccalaureate (A Level and Year 11)

French (GCSE) pm only

 

CB

GPR

CGJ

SW

PW

JH

Dydd Iau 5fed Ebrill 2018

 

Welsh (A Level –Yr13) am only

Maths (A Level –Yr12)

Film (A Level)

Drama (A Level)

Art (GCSE)

Media (GCSE)

Product Design (A Level)

Maths (GCSE – A* / A)

 

SW

LJS

RGB

RGB

FN

RGB

TD

RH

Dydd Gwener 6fed Ebrill 2018

 

Film (A Level)

Drama (A Level)

Art (GCSE)

Media (GCSE)

English Literature (GCSE)

Maths (A Level –Yr12)

 

RGB

RGB

FN

RGB

JC

LJS

Italig/tywyll = sesiwn hanner diwrnod yn unig.

Mynediad i’r App Mathemateg – adnawdd adolygu ardderchog ar gyfer Mathemateg TGAU – i’w weld yma.

Casgliad o glipiau fideo am adolygu – mynediad trwy ddefnyddio codau QR – i’w gweld yma.

Casgliad o waith cartref a seiliwyd ar sgiliau ond sydd hefyd yn cynnwys gweithgareddau ymestyn : http://prethomework.weebly.com/

Casgliad o fideos, ffeiliau cymorth, taflenni gwaith a chartref 5 y dydd. Argraffwch y tasgau wythnosol a rhowch gynnig arni : https://corbettmaths.com/

Mae Numeracy Ninjas yn ymyriad rhifedd Cyfnod Allweddol 3 rhad ac am ddim a gynlluniwyd i lenwi bylchau yn strategaethau cyfrifo pen sylfaenol : http://www.numeracyninjas.org/

Datblygwyd Snappy Maths ar gyfer darparu taflenni gwaith, gweithgareddau rhyngweithiol ac adnoddau eraill yn rhad ac am ddim, i helpu gydag addysgu a dysgu ffeithiau a sgiliau mathemategol : http://www.snappymaths.com/

Mae gan y safle hwn yr holl hen bapurau TAS a phrofion pen, sy’n rhagorol ar gyfer ymarfer : http://www.emaths.co.uk/

Mae’r rhain yn dasgau ardderchog ar gyfer eu cymryd i ffwrdd : http://www.mathedup.co.uk/

Cynllun yn cynnwys unedau gweithdredol sy’n herio ac yn ymgysylltu â myfyrwyr mewn Sgiliau sy’n weithredol ac yn hwyl. Mae’r tasgau’n benagored ac yn gallu cael eu haddasu : http://www.functionalmathematics.co.uk/

Peidiwch ag anghofio ein pecynnau tanysgrifio.

https://www.mymaths.co.uk/

https://www.sumdog.com/

http://www.teachitmaths.co.uk


Agorwch y cyflwyniad isod i gael eich ysgogi gan syniadau ar gyfer adolygu. 

Revision Help PowerPoint

How to design your revision timetable

Blwyddyn 11 Dyddiadau Allweddol 2017-18

Bydd pob disgybl yn derbyn adroddiad interim ar ddiwedd pob hanner tymor. Bydd hwn yn nodi eu hymdrech a’r radd a ragwelir iddynt ym mhob pwnc.

 

Hydref

 • Asesiad Cymraeg llafar 1af: Hydref 23ain – 27ain

Tachwedd

 • Diwrnod adolygu Mathemateg: Tachwedd 7fed
 • Ailsefyll TGAU Mathemateg: Tachwedd 6fed
 • Arholiad Saesneg Ton PiXL Blwyddyn 11: Tachwedd 13eg-14eg
 • Asesiadau darllen ac ysgrifennu Cymraeg: Tachwedd 13eg -17eg
 • Asesiadau siarad a gwrando mewn grŵp yn Saesneg: Tachwedd 20fed – 24

Rhagfyr

 • Ffug arholiadau (1) Rhagfyr 4ydd – 8fed

Ionawr

 • Asesiadau Cymraeg llafar Iaith 1af mewn grŵp: 8.1.18-12.1.18
 • Noson Rieni Blwyddyn 11: Ionawr 23ain
 • Wythnosau asesiadau dan reolaeth Gwyddoniaeth Blwyddyn 11: 22.1.18-2.2.18

Chwefror

 • Adroddiadau i rieni Blwyddyn 11: Chwefror 2018
 • Noson ddewisiadau Chweched Dosbarth Blwyddyn 11 i 12: Chwefror 6ed
 • Diwrnod blasu LINC Blwyddyn 11: Chwefror 28ain

Mawrth

 • Ffug arholiadau (2): 5.3.18 – 9.3.18
 • Dosbarth Meistr Technegau Adolygu Blwyddyn 11: Mawrth 21ain

Ebrill

 • Wythnos arholiadau Ffrangeg llafar: 23.4.18 – 27.4.18
 • Wythnos arholiadau Sbaeneg llafar: 30.4.18 – 4.5.18

Mai

 • Wythnos arholiadau Almaeneg llafar: 7.5.18 -11.5.18
 • Arholiadau TGAU: 8.5.18 – 21.6.18

 

Diwrnod canlyniadau TGAU Blwyddyn 11: Awst 23ain 2018

 

 

 

 

Gwybodaeth i ymgeiswyr am arholiadau

Llyfryn Gwybodaeth am Arholiadau Myfyrwyr Ysgol Aberconwy

DOGFENNAU GWYBODAETH YMGEISYDD JCQ I’W LAWRLWYTHO

Gwybodaeth i ymgeiswyr: asesiadau di-arholiad

Gwybodaeth i ymgeiswyr Ar gyfer profion ar y sgrin

Gwybodaeth i ymgeiswyr Hysbysiad Preifatrwydd

Gwybodaeth i ymgeiswyr Cyfryngau Cymdeithasol

Gwybodaeth i ymgeiswyr Arholiadau Ysgrifenedig

Gwybodaeth i ymgeiswyr Gwaith Cwrs

 

Arholiadau Rhifedd & Llythrennedd Gwybodaeth i rieni & gofalwyr.

Mae pob disgybl Blwyddyn 7-11 yn sefyll arholiadau fel bo’n briodol. Ym Mlwyddyn 11 mae disgyblion yn sefyll ffug arholiadau yn ystod Tymor yr Hydref. Mae’r ysgol yn paratoi pob disgybl i gofrestru ar gyfer arholiadau cyhoeddus.  

 

ARHOLIADAU CYHOEDDUS

Mae canlyniadau’r llynedd yn cael eu dosbarthu pan gyhoeddir Tablau canlyniadau Arholiadau’r Llywodraeth. Bob blwyddyn mae’r mwyafrif o’n myfyrwyr Blwyddyn 13 yn mynd ymlaen i astudio mewn Prifysgolion a Cholegau Addysg Bellach. 

 

GWYBODAETH GYFFREDINOL AM ARHOLIADAU

Arholiadau Blwyddyn 10 - 13

Os yw disgybl wedi astudio pwnc ac wedi cael eu cofrestru ar gyfer arholiad, cyfrifoldeb y rhiant/gwarcheidwad yw sicrhau eu bod yn mynychu’r ysgol ac yn sefyll yr arholiad hwnnw.   

Os bydd disgybl yn colli’r arholiad heb reswm cyfiawnadwy (a gytunwyd gan y Pennaeth) rhaid i’r rhiant dalu’r ffi cofrestru. 

Tystysgrifau

NID eich tystysgrifau gwirioneddol yw’r taflenni canlyniadau a gewch ar y Diwrnod Canlyniadau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch canlyniadau, os gwelwch yn dda cysylltwch â’ch athro pwnc cyn gynted â phosibl. 

Bydd dyddiadau casglu tystysgrifau TGAU a Safon Uwch yn cael eu gosod ar y wefan hon. Lle bo’n berthnasol, gellir eu casglu o dderbynfa’r ysgol o’r dyddiad hwn yn y boreau yn ystod y tymor yn unig, os gwelwch yn dda.

 

MAETH DA AR GYFER ARHOLIADAU

Pan fyddwch chi’n brysur yn adolygu ac yn meddwl am eich arholiadau, mae’n hawdd anghofio am fwyta’n iach, ac ymestyn am y darn o fwyd agosaf.  

Mae bwyta’n iawn yr un mor bwysig ag adolygu’n iawn. Mewn gwirionedd, gall eich helpu i adolygu’n well.

Fel adolygu, dylai bwyta’n iach ddechrau ymhell cyn eich arholiad ond hefyd – fel adolygu  – dydy hi byth yn rhy hwyr i ddechrau!   

Dyddiadau Profion Cenedlaethol 2019

Darllen

Bydd y profion yn digwydd yn y Neuadd. Byddant yn dechrau ar ôl cofrestru ac yn gorffen hanner ffordd drwy Wers 2.

 

Blwyddyn 7

Blwyddyn 8

Blwyddyn 9

Darllen Saesneg

Dydd Iau, Mai 2il

Dydd Mawrth, Ebrill 30ain

Dydd Llun, Ebrill 29ain

Darllen Cymraeg

Dydd Gwener, Mai 3ydd

 

Rhifedd Gweithdrefnol

Cynhelir y profion ar-lein hyn yn F107 & F108 [Ystafelloedd y Cyfryngau] yn ôl dosbarth cofrestru. 

Mae’r profion wedi’u personoli a bydd hyd y profion yn amrywio. Bydd myfyrwyr yn dychwelyd I’w gwersi pan fyddant wedi gorffen.

 

 

1

2

3

4

5

Dydd Llun, Ebrill 29ain

7 CC

7 CM

7 DC

7 HC

7 LLC

Dydd Mercher, Mai 1af

8 CC

8 CM

8 DC

8 HC

8 LLC

Dydd Mawrth, Ebrill 30ain

9 CC

9 DC

9 DM

9 HC

9 LLC

 

Rhifedd Rhesymu

Bydd y prawf rhesymu yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau, Mae 9fed yn y wers Fathemateg sydd wedi’I hamserlennu.

Blwyddyn 9 Gwers 2

Blwyddyn 7 Gwers 3

Blwyddyn 8 Gwers 5

Morning

Date

Afternoon

English language Unit 2

Y12/13 resit

Monday 4 Tachwedd/ November

 

Maths Numeracy Unit 1

Year 11 – sets 2-5

Tuesday 5 Tachwedd/ November

 

English language Unit 3

Y12/13 resit

Wednesday 6 Tachwedd/ November

 

Maths Numeracy Unit 2

Year 11 – sets 2-5

Thursday 7 Tachwedd/ November

 

 

Friday 8 Tachwedd/ November

 

 

Monday 11 Tachwedd/ November

Maths Unit 1

Y12/13 resit

 

Tuesday 12 Tachwedd/ November

 

Maths Unit 2

Y12/13 resit

Wednesday 13 Tachwedd/ November

 

 

Thursday 14 Tachwedd/ November

 

 

Friday 15 Tachwedd/ November

 

 

Tachwedd Trefniadau Canlyniadau TGAU:

Bydd myfyrwyr yn cael eu canlyniadau ym mis Ionawr 2020.

Ffug Arholiadau Ysgol Aberconwy (Blwyddyn 10)  Wythnos 1 (Dydd Mawrth 18.6.19 – Dydd Gwener 21.6.19)

Bydd arholiadau yn cael eu cynnal yn y Neuadd ar gyfer y pynciau isod. Byddant yn dechrau am 9 yn y bore neu 1 yn y prynhawn. Bydd cynlluniau eistedd y tu allan i’r Neuadd. Bydd angen i chi ddod â’ch cyfarpar eich hun: pennau du, cyfrifiannell ac ati (os oes angen). Dylech fod y tu allan i’r Neuadd ddeng munud cyn dechrau pob arholiad.

 

Cyfnod 1

Cyfnod 2

Cyfnod 4

Cyfnod 5

Dydd Mawrth

18.6.19

 Cymraeg

 Cymraeg

 Mathemateg

 Mathemateg

Dydd Mercher

19.6.19

 Addysg  Grefyddol

 

 

   

Dydd Iau

20.6.19

 Daearyddiaeth

 Hanes

 Addysg Gorfforol

 Dylunio Cynnyrch

 Daearyddiaeth

 Hanes

 Addysg Gorfforol

 Dylunio Cynnyrch

 

 

Dydd Gwener

21.6.19

 Addysg Gorfforol

 Astudiaethau Busnes

 Addysg Gorfforol

 Astudiaethau Busnes

 Ffrangeg

 Hanes

 Almaeneg

 Dylunio Cynnyrch

 Bwyd

 Ffrangeg

 Hanes

 Almaeneg

 Dylunio Cynnyrch

 Bwyd

 

 

 

 

A oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni yma yn Ysgol Aberconwy?

Os hoffech ddysgu mwy am yr hyn y gallwn ei gynnig i chi neu’ch plentyn yma yn Ysgol Aberconwy, mae croeso i chi gysylltu â ni er mwyn trefnu ymweliad.  Rydym yn ymfalchïo yn y sylw unigol y gallwn ei roi i’n myfyrwyr o fewn amgylchedd ysgol lai o faint a byddem yn hapus iawn i ddangos hyn drwy drefnu taith i chi o amgylch yr ysgol, a rhoi cyfle i chi drafod gwneud cais gydag un o’n mentoriaid neu’r pennaeth.

I ddechrau, pam na wnewch chi edrych ar ein prosbectws, sydd ar gael yma.  Os ydych yn barod i wneud cais, gallwch lawrlwytho  ffurflen gais yma, neu ffonio’r ysgol i ofyn am gopi papur.

Fel ysgol a gynhelir, mae'r ysgol yn cyfaddef myfyrwyr yn unol â pholisi Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y gellir ei ddarganfod yma.

Cynnwys i ddod.

Gwybodaeth am y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol  

Bydd pob myfyriwr Blwyddyn 7, 8 a 9 yn sefyll y profion hyn. Eu pwrpas yw rhoi gwybodaeth i ni am sgiliau darllen a rhifedd dysgwyr a dealltwriaeth o’u meysydd o gryfder a meysydd i’w gwella yn y sgiliau hyn. Byddwch yn derbyn adroddiad ar y profion cyn diwedd y tymor.  

Ceir hyd i wybodaeth ychwanegol yn nogfen Llywodraeth Cynulliad Cymru Profion darllen a rhifedd yng Nghymru – 2018.       

Richard Burrows

Pennaeth Cynorthwyol

 

Amserlen Profion Cenedlaethol 2018

 

Dydd Llun Ebrill 30 

9.05 – 9.45 Blwyddyn 9 Rhifedd [Gweithdrefnol]

 

Dydd Mawrth Ebrill 1

9.05 – 10.25 Blwyddyn 9 Darllen

 

Dydd Mercher Mai 2

9.05 – 10.25 Blwyddyn 7 Darllen

10.05 – 10.50 Blwyddyn 9 Rhifedd [Rhesymu]

11.20 – 12.05 Blwyddyn 8 Rhifedd [Rhesymu]

2.10 – 2.50 Blwyddyn 7 Rhifedd [Rhesymu]

 

Dydd Iau Mai 3 

9.05 – 9.45 Blwyddyn 7 Rhifedd [Gweithdrefnol]

 

Dydd Gwener Mai 4

9.05 - 10.25 Blwyddyn 8 Darllen

 

Dydd Mawrth Mai 8

11.20 – 12.00 Blwyddyn 8 Rhifedd [Gweithdrefnol]

 

Dydd Mercher Mai 9

9.05 – 10.25 Blwyddyn 7-9 Cymraeg

 

Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd Ebrill 27fed i 6ed Mai

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllaw byr wedi’i animeiddio sy’n eich arwain trwy adroddiadau’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol. Cliciwch ar y cyswllt isod.

Canlyniadau’r profion Darllen a Rhifedd 2018

 

 

Cynnwys i ddod.

Cynnwys i ddod.

Chwaraeon

Cynnwys i ddod.

TGAU ADDYSG GORFFOROL

Gellir astudio Addysg Gorfforol fel TGAU yn ychwanegol at y gwersi craidd gorfodol.

Bydd y cwrs yn rhoi cyfle gwych i chi astudio Addysg Gorfforol mewn cyd-destun ymarferol a damcaniaethol.

 

Bydd hyn yn cynnwys:

· Sut rydym yn dysgu sgiliau mewn chwaraeon

· Sut i fod yn ffit ac yn iach

· Sut mae’r corff yn gweithio

 

Bydd y cwrs yn eich galluogi i gael eich asesu’n ymarferol fel chwaraewr/perfformiwr, hyfforddwr neu swyddog. Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel : rheolwr Canolfan Hamdden, Gwyddonydd Chwaraeon, Ffisiotherapydd, athro Addysg Gorfforol, Seicolegydd Chwaraeon, hyfforddwr Cryfder a Chyflyru, Hyfforddwr Chwaraeon, Dyfarnwr.

Os ydych chi’n hoffi cymryd rhan mewn ystod o wahanol weithgareddau corfforol (gan gynnwys addysg awyr agored - dringo, hwylio, cerdded mynydd, beicio mynydd) dyma’r cwrs i chi!

 

ITM

TGAU FFRANGEG, ALMAENEG NEU SBAENEG

Cewch ddewis o naill ai Ffrangeg, Almaeneg neu Sbaeneg. Nid oes angen dysgu blaenorol ar gyfer Sbaeneg; fodd bynnag, dylech fod wedi astudio Ffrangeg neu Almaeneg yng Nghyfnod Allweddol 3 er mwyn symud ymlaen i GA4.

Byddwch yn astudio themâu gan gynnwys hunaniaeth a diwylliant, materion yn y byd ehangach ac yng Nghymru a chyflogadwyedd ac addysg yn awr ac yn y dyfodol, ac yn defnyddio sgiliau cyfathrebu, astudio annibynnol a gwaith tîm.

 

Pam astudio iaith dramor fodern?

 • Mae dysgu iaith yn elfen hanfodol o addysg pobl ifainc: mae’n ehangu gorwelion, yn eich dysgu am ddiwylliannau eraill ac yn cynnig y profiadau a’r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo yn yr economi byd-eang newydd
 • Mae’r prifysgolion gorau yn gwerthfawrogi sgiliau iaith ac mae nifer ohonynt yn petruso rhag derbyn ymgeisydd ar gyfer unrhyw gwrs os nad oes ganddynt gymhwyster TGAU mewn iaith dramor
 • Mae dysgu iaith yn dda i chi! Mae siarad mwy nag un iaith yn cynyddu gallu eich ymennydd ac yn gwella’r cof
 • Mae gwybod iaith arall yn tynnu sylw. Ar ben hynny, byddwch yn gallu gweithio yn unrhyw le yn y byd
 • Nid yw Saesneg a Chymraeg yn ddigon. Mae’r byd yn llawer llai a byddwch yn cael eich gwerthfawrogi am siarad iaith arall a dysgu i ddeall diwylliant arall.
 • Mae dysgu iaith arall yn sgìl gwerthfawr yn y farchnad economaidd heddiw; pan fydd gennych un iaith, gallwch ddefnyddio’ch sgiliau i addysgu eraill
 • Mae dysgu iaith arall yn gamp nodedig. Bydd eich ffrindiau a’ch teulu’n eiddigeddus!

Mae dewis eang o yrfaoedd yn agored i chi wrth astudio iaith. Mae myfyrwyr blaenorol wedi dilyn amrywiol yrfaoedd, gan gynnwys: telegyfathrebu, personél British Airways, Marchnata yn y DU a thramor, bancio, arlwyo, y gyfraith, darlithio, meddygaeth, cyhoeddi, chwaraeon, twristiaeth, gwasanaeth sifil, swyddfa dramor, y lluoedd arfog. Mae unrhyw faes yn agored i chi os oes gennych iaith.

 

Sut fyddaf i’n cael fy asesu?

Rhennir yr arholiad terfynol ar ddiwedd y cwrs dwy flynedd yn gyfartal rhwng pedwar maes sgiliau, sef darllen, gwrando, siarad ac ysgrifennu. Mae pob arholiad yn werth 25% o’r marc cyffredinol. Yn yr arholiad llafar byddwch yn perfformio chwarae rôl ac yn cynnal sgwrs yn yr iaith dramor. Yn yr arholiad gwrando, byddwch yn ateb. Yn yr arholiad gwrando, byddwch yn ateb gwahanol arddulliau o gwestiynau ar ôl gwrando ar yr iaith dramor. Yn yr arholiad darllen, byddwch yn ateb cwestiynau yn Ffrangeg a Saesneg ac yn cyfieithu. Yn yr arholiad ysgrifennu byddwch yn ysgrifennu mewn gwahanol arddulliau am wahanol themâu ac yn cyfieithu rhai brawddegau i’r iaith dramor.

 

Cyswllt: Ffrangeg – Miss J Hughes / Miss N Williams

Almaeneg – Miss J McAllister

Sbaeneg – Miss N Williams

 

 

Tudalen 1 o 6