Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Syniadau ar gyfer Adolygu

Awgrymiadau a thriciau at yr arholiadau!

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth sy’n eich helpu i gynllunio eich sesiynau adolygu. Mae yma gysylltau â phwyntiau pŵer & deunydd arall ynghlwm a gallwch hefyd gael hyd i fersiynau o’r Amserlenni Arholiadau y gallwch eu lawrlwytho.

Cliciwch ar y tabiau isod am syniadau gwahanol a digwyddiadau sy’n dod yn fuan – a dewch yn ôl yn rheolaidd i weld beth arall sydd wedi cael ei ychwanegu.

 

 

Bydd arholiadau eich mab / merch yn cychwyn yn ystod yr wythnosau cyntaf ar ôl gwyliau’r Pasg. Bydd y rhain yn parhau hyd at a’r tu hwnt i wyliau’r Sulgwyn (Mae 26ain – Mehefin 3ydd). Er mwyn egluro beth sy’n digwydd o ran eich plentyn, hoffwn rannu’r trefniadau ynglŷn â phresenoldeb.

Yn gyntaf, disgwylir i bob disgybl Blwyddyn 11 fynychu’r ysgol hyd at, a chan gynnwys, dydd Gwener, Mehefin 8fed. Ar ôl arholiadau’r bore ar y dyddiad hwn cynhelir ‘brecinio’ yn y ffreutur, er mwyn rhoi un cyfle olaf i’r disgyblion gwrdd â’u ffrindiau a’u tiwtoriaid dosbarth. Am 12:20 bydd y disgyblion hynny nad ydynt yn sefyll arholiad yn y prynhawn yn cael gadael yr ysgol. O ganlyniad, efallai y byddwch yn dewis casglu eich plentyn, neu adael iddynt wneud eu ffordd eu hunain adref.

Ar gyfer unrhyw arholiadau ar ôl Mehefin 8fed disgwylir i ddisgyblion gyrraedd yr ysgol mewn gwisg ysgol lawn ar gyfer arholiadau’r bore neu i gyrraedd amser cinio ar gyfer sesiynau’r prynhawn. Pan fydd arholiad ar ben, bydd disgyblion yn cael cyfle i adael yr ysgol os byddant yn dymuno gwneud hynny. Bydd cludiant ysgol ar gael ar yr adegau arferol, ac ni fydd unrhyw un sy’n gadael y tu allan i’r amserau hyn yn gyfrifoldeb i’r ysgol.

Gobeithiwn fod y trefniadau uchod yn caniatáu mwy o hyblygrwydd ar gyfer Blwyddyn 11 ac yn galluogi eich mab / merch i wneud y mwyaf o’i b/photensial.

Mr Dave Young

Pennaeth Cynorthwyol                                      

Bydd sesiwn bore yn cychwyn am 9.30 ac yn gorffen 12 y.p Bydd sesiwn p’nawn yn cycheun am 12.30y.p ac yn gorffen am 3 y.p. Dylai’r disgyblion wneud trefniadau cinio ei hunain os y byddent i fewn drwy’r dydd.
 

Dydd/Dyddiad

Pwnc

Athro

Dydd Llun 2il Ebrill 2018

Gwyl y Banc

Gwyl y Banc

Dydd Mawrth 3ydd Ebrill 2018

 

Engineering (GCSE)

Resistant Materials (GCSE)

History (A Level – Yr 13)

Welsh Baccalaureate (A Level and Year 11)

Spanish (GCSE) pm only

French (GCSE) pm only

 

 TD

TD

ADH

PW

NW

JH

Dydd Mercher 4ydd Ebrill 2018

 

PE (GCSE)

History (GCSE)

Welsh (GCSE) am only

Welsh (A Level – Yr12) am only

Welsh Baccalaureate (A Level and Year 11)

French (GCSE) pm only

 

CB

GPR

CGJ

SW

PW

JH

Dydd Iau 5fed Ebrill 2018

 

Welsh (A Level –Yr13) am only

Maths (A Level –Yr12)

Film (A Level)

Drama (A Level)

Art (GCSE)

Media (GCSE)

Product Design (A Level)

Maths (GCSE – A* / A)

 

SW

LJS

RGB

RGB

FN

RGB

TD

RH

Dydd Gwener 6fed Ebrill 2018

 

Film (A Level)

Drama (A Level)

Art (GCSE)

Media (GCSE)

English Literature (GCSE)

Maths (A Level –Yr12)

 

RGB

RGB

FN

RGB

JC

LJS

Italig/tywyll = sesiwn hanner diwrnod yn unig.

Mynediad i’r App Mathemateg – adnawdd adolygu ardderchog ar gyfer Mathemateg TGAU – i’w weld yma.

Casgliad o glipiau fideo am adolygu – mynediad trwy ddefnyddio codau QR – i’w gweld yma.

Casgliad o waith cartref a seiliwyd ar sgiliau ond sydd hefyd yn cynnwys gweithgareddau ymestyn : http://prethomework.weebly.com/

Casgliad o fideos, ffeiliau cymorth, taflenni gwaith a chartref 5 y dydd. Argraffwch y tasgau wythnosol a rhowch gynnig arni : https://corbettmaths.com/

Mae Numeracy Ninjas yn ymyriad rhifedd Cyfnod Allweddol 3 rhad ac am ddim a gynlluniwyd i lenwi bylchau yn strategaethau cyfrifo pen sylfaenol : http://www.numeracyninjas.org/

Datblygwyd Snappy Maths ar gyfer darparu taflenni gwaith, gweithgareddau rhyngweithiol ac adnoddau eraill yn rhad ac am ddim, i helpu gydag addysgu a dysgu ffeithiau a sgiliau mathemategol : http://www.snappymaths.com/

Mae gan y safle hwn yr holl hen bapurau TAS a phrofion pen, sy’n rhagorol ar gyfer ymarfer : http://www.emaths.co.uk/

Mae’r rhain yn dasgau ardderchog ar gyfer eu cymryd i ffwrdd : http://www.mathedup.co.uk/

Cynllun yn cynnwys unedau gweithdredol sy’n herio ac yn ymgysylltu â myfyrwyr mewn Sgiliau sy’n weithredol ac yn hwyl. Mae’r tasgau’n benagored ac yn gallu cael eu haddasu : http://www.functionalmathematics.co.uk/

Peidiwch ag anghofio ein pecynnau tanysgrifio.

https://www.mymaths.co.uk/

https://www.sumdog.com/

http://www.teachitmaths.co.uk


Agorwch y cyflwyniad isod i gael eich ysgogi gan syniadau ar gyfer adolygu. 

Revision Help PowerPoint

How to design your revision timetable

Blwyddyn 11 Dyddiadau Allweddol 2017-18

Bydd pob disgybl yn derbyn adroddiad interim ar ddiwedd pob hanner tymor. Bydd hwn yn nodi eu hymdrech a’r radd a ragwelir iddynt ym mhob pwnc.

 

Hydref

 • Asesiad Cymraeg llafar 1af: Hydref 23ain – 27ain

Tachwedd

 • Diwrnod adolygu Mathemateg: Tachwedd 7fed
 • Ailsefyll TGAU Mathemateg: Tachwedd 6fed
 • Arholiad Saesneg Ton PiXL Blwyddyn 11: Tachwedd 13eg-14eg
 • Asesiadau darllen ac ysgrifennu Cymraeg: Tachwedd 13eg -17eg
 • Asesiadau siarad a gwrando mewn grŵp yn Saesneg: Tachwedd 20fed – 24

Rhagfyr

 • Ffug arholiadau (1) Rhagfyr 4ydd – 8fed

Ionawr

 • Asesiadau Cymraeg llafar Iaith 1af mewn grŵp: 8.1.18-12.1.18
 • Noson Rieni Blwyddyn 11: Ionawr 23ain
 • Wythnosau asesiadau dan reolaeth Gwyddoniaeth Blwyddyn 11: 22.1.18-2.2.18

Chwefror

 • Adroddiadau i rieni Blwyddyn 11: Chwefror 2018
 • Noson ddewisiadau Chweched Dosbarth Blwyddyn 11 i 12: Chwefror 6ed
 • Diwrnod blasu LINC Blwyddyn 11: Chwefror 28ain

Mawrth

 • Ffug arholiadau (2): 5.3.18 – 9.3.18
 • Dosbarth Meistr Technegau Adolygu Blwyddyn 11: Mawrth 21ain

Ebrill

 • Wythnos arholiadau Ffrangeg llafar: 23.4.18 – 27.4.18
 • Wythnos arholiadau Sbaeneg llafar: 30.4.18 – 4.5.18

Mai

 • Wythnos arholiadau Almaeneg llafar: 7.5.18 -11.5.18
 • Arholiadau TGAU: 8.5.18 – 21.6.18

 

Diwrnod canlyniadau TGAU Blwyddyn 11: Awst 23ain 2018

 

 

 

More in this category: Gwybodaeth am Arholiadau »