Print this page

Cyfleoedd

 Rydym yn ymwybodol o natur hynod gystadleuol y gweithle heddiw a mynediad i addysg uwch, yn ogystal â’r awydd am gyflawniad personol. Yn Ysgol Aberconwy rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd gwerth chweil i fyfyrwyr Chweched Dosbarth ar gyfer cynnydd personol a datblygiad academaidd y tu hwnt i astudiaethau academaidd y bydd eu hangen arnynt ar gyfer eu curriculum vitae pan adawant yr ysgol.

 

TEITHIO

Rydym yn cynnal teithiau ac alldeithiau yn rheolaidd. O Daith Sgïo flynyddol ym mis Chwefror i ymweliadau addysgol drwy gydol y flwyddyn, byddwn bob amser yn ymdrechu i ddarparu’r cyfleoedd gorau posibl i fyfyrwyr ddatblygu a dysgu y tu allan i’r amgylchedd dosbarth. Rydym hefyd yn trefnu ymweliadau â Phrifysgolion a sefydliadau addysg uwch eraill ar gyfer myfyrwyr yn ystod eu cyfnod yn y Chweched Dosbarth.

 

CHWARAEON

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan lawn yn rhaglen chwaraeon yr ysgol yn ogystal â’r cyfle i hyrwyddo eu profiad a’u cyfrifoldebau chwaraeon drwy ddilyn cwrs Arweinyddiaeth Chwaraeon.

 

ADEILADU TÎM

Mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn nifer o ddyddiau adeiladu tîm pleserus iawn gan weithio gyda staff ysgol ac asiantaethau allanol. Mae yna hefyd amrywiaeth eang o weithgareddau cymdeithasol yn ogystal â’r cyfle i weithio gyda myfyrwyr iau fel mentor cyfoedion a thrwy’r system bydis.

 

CYFRIFOLDEB PERSONOL

Rydym yn annog ein holl fyfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain ac i reoli eu cyfraniad at fywyd yr ysgol yn weithredol. Disgwyliwn i’n myfyrwyr fod yn bresennol bob dydd am y diwrnod cyfan ac rydym yn darparu’r holl gyfleusterau sydd eu hangen arnynt i gefnogi hyn. Credwn fod yr astudio rheoledig hwn yn ffactor allweddol yn llwyddiant myfyrwyr Cyfnod Allweddol 5.

 

PERFFORMIAD

Mae cynyrchiadau cerddorol a drama rheolaidd o ansawdd uchel ynghyd â dewis llawn o weithgareddau a chymdeithasau allgyrsiol yn rhan o’r rhaglen weithgareddau yn Chweched Dosbarth Ysgol Aberconwy. Rydym hefyd yn anfon timau yn rheolaidd i gystadlaethau dadlau lleol a chenedlaethol, ac yn cael cryn lwyddiant yno.

 

ROLAU

Rydym yn cynnig llawer o gyfleoedd i’n myfyrwyr gymryd rôl ychwanegol y tu hwnt i’w hastudiaethau academaidd. Gall hyn fod yn rôl swyddog, uwch-swyddog neu o fewn pwnc fel cynorthwyydd dosbarth. Yn flynyddol, rydym yn penodi tîm newydd o fyfyrwyr i’r tîm rheoli ac mae gan bob Grŵp Dosbarth gynrychiolydd ar gyngor y Chweched Dosbarth.