Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Gwener, 16 Hydref 2020 12:55

llythyr hanner tymor

Hydref 15fed 2020

 

Annwyl riant/ofalwr,

 

Yn gyntaf, wrth i ni agosáu at hanner tymor, roeddwn i’n awyddus i ysgrifennu atoch i ddiolch i chi am yr holl gefnogaeth rydych chi wedi’i roi i’ch plant ac i gymuned yr ysgol yn gyffredinol dros yr wythnosau diwethaf wrth i ni fynd ati i ailagor yr ysgol ac ailgysylltu myfyrwyr â’u dysgu. Mae’r wythnosau hyn wedi bod yn heriol i bawb ond mae’r adborth a’r geiriau o anogaeth y mae llawer ohonoch wedu eu hanfon i mewn wedi ein helpu i’w gwerthuso’n gadarnhaol ac i gynllunio darpariaeth barhaus ar gyfer gweddill y flwyddyn.

 

Bu’n bleser i weld plant yn dychwelyd i’r ysgol gyda meddylfryd cadarnhaol. Ar y cyfan, maent wedi bod yn awyddus i setlo’n ôl i mewn i’n trefnau addasedig ac yn barod i ddysgu, ac rwyf hefyd wedi cael fy nghalonogi gan yr effaith sylweddol y mae’r gefnogaeth yr ydym wedi gallu ei chynnig i’r nifer bach sydd wedi teimlo bod y profiad o ddychwelyd i’r ysgol yn un heriol wedi ei chael dros yr hanner tymor cyntaf.

 

Fel y gwyddoch, mae nifer o grwpiau blwyddyn wedi gorfod treulio peth amser gartref yn hunanynysu yn dilyn achosion cadarnhaol o’r Coronavirus yn y gymuned. Yn ystod y cyfnod hwn, cefais fy mhlesio gan yr ffordd yr ydym wedi gallu symud y dysgu ar-lein yn gyflym trwy TEAMs, ac rwy’n siŵr y byddwch yn ymuno â mi i ddiolch i’r staff am eu hymdrechion i ddarparu profiad ystyrlon i’ch plant drwy’r cyfrwng hwn.

 

Gan symud ymlaen, ar ôl hanner tymor byddwn yn :

  • Cynnal a gwella ein trefnau addasedig, i gadw’r ‘swigod’ grŵp blwyddyn yn eu lle hyd y gellir rhagweld.
  • Parhau i ddatblygu ein dull o gynnal ‘dysgu cyfunol’ pan, ac os, bydd angen i blant dreulio amser gartref.
  • Datblygu’r gwaith bugeiliol yr ydym wedi gallu ei gyflawni hyd yma y tymor hwn i sicrhau bod hyn yn gynyddol ystyrlon i fyfyrwyr.
  • Addasu’r ystafelloedd y bydd myfyrwyr yn cael eu haddysgu ynddynt, er mwyn sicrhau y gallant gael profiad gwell mewn rhai pynciau ymarferol, a
  • Byddwn yn gadael i fyfyrwyr gael amserlen newydd cyn y toriad hanner tymor, gydag unrhyw newidiadau ystafell neu staff arnynt.

 

Er mwyn gwneud yr addasiadau hyn mewn ffordd ddiogel byddwn yn newid trefn y prynhawn ychydig i ganiatáu ar gyfer lleihau symudiad o amgylch yr adeilad, a’i wneud yn fwy diogel. Byddwn yn rhoi union fanylion hyn i fyfyrwyr wedi iddynt ddychwelyd, ond mae’n golygu y byddwn yn rhyddhau myfyrwyr ychydig funudau ynghynt am 3pm bob dydd, ac y bydd bysiau ysgol felly’n mynd â phlant adref tua 10 munud yn gynt nag arfer.

 

Yn olaf, a gaf i ddymuno egwyl ddiogel a hapus i chi i gyd dros hanner tymor. Gofynnwyd imi eich atgoffa am y “cyfnod clo lleol” yma yng Nghonwy a’r angen i fyfyrwyr gadw’n ddiogel trwy leihau’r perygl iddyn nhw eu hunain a’u ffrindiau yn ystod y gwyliau. Mae Conwy wedi darparu rhai COAau ar y pwnc hwn yma: https://gov.wales/conwy-county-borough-lockdown-frequently-asked-questions.

 

Os yw eich plant chi neu unrhyw aelodau eraill o’ch cartref yn amlygu symptomau Covid-19, cofiwch ddilyn y rheolau profi a hunanynysu, a rhowch wybod inni am amgylchiadau o’r fath drwy ebostio Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

 

Wrth i mi ysgrifennu, rwy'n ymwybodol bod y Llywodraeth yn ystyried ymestyn hanner tymor i gynnwys cyfnod ‘torrwr cylched’ ac felly, er ein bod yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl i'r ysgol ar ôl hanner tymor, byddwn yn eich hysbysu ynghylch pryd yn union y bydd hynny a sut y bydd hynny yn edrych, trwy ein dulliau arferol yn dilyn cyhoeddiadau swyddogol pellach. Yn y cyfamser, diolch ichi eto am eich cefnogaeth barhaus, a dymuniadau gorau ar gyfer y gwyliau.

Yn gywir iawn,

 

Ian Gerrard

Pennaeth

 

I lawrlwytho/brintio'r llythyr cliciwch yma

Read 72 times Last modified on Dydd Gwener, 16 Hydref 2020 13:16