Print this page
Dydd Mercher, 30 Medi 2020 11:34

Symptomau a phrofi COVID-19: Arweiniad ar gyfer rhieni a gofalwyr

 

Symptomau a phrofi COVID-19: Arweiniad ar gyfer rhieni a gofalwyr Medi 2020

 

Os oes gan eich plentyn symptomau

Yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru, os yw eich plentyn yn arddangos unrhyw un o’r symptomau canlynol naill ai gartref neu yn yr ysgol yna mae angen gweithredu ar frys.

  • Tymheredd uchel >80C
  • Peswch newydd parhaus
  • Colled neu newid yn eu gallu i arogli neu flasu

Os yw eich plentyn yn arddangos unrhyw un o’r symtomau uchod gartref yna mae angen i chi drefnu prawf Coronafeirws ar eu cyfer ar frys a pheidio a’u gyrru hwy nac unrhyw frawd neu chwaer i’r ysgol (hyd yn oed i ysgol wahanol) nes bod canlyniad y prawf wedi’i ddychwelyd.  Dylai pawb arall yn y cartref hefyd ynysu hyd nes bydd canlyniad y prawf yn hysbys.

Os yw eich plentyn yn arddangos un o’r symptomau uchod tra yn yr ysgol yna bydd yr ysgol yn cysylltu gyda chi er mwyn i chi drefnu eu casglu yn brydlon (gan gynnwys eu brodyr a chwiorydd). Yna mae’n rhaid i chi archebu prawf ar unwaith a dylai’r teulu cyfan ynysu.

Beth ydw i'n ei wneud os yw fy mhlentyn yn sâl  ond nid yw'n arddangos unrhyw un o'r symptomau cysylltiedig Covid 19 penodol uchod?

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau y dylai ysgolion fod yn dilyn y cyngor cyffredinol ar reoli heintiau y byddent wedi bod yn ei ddilyn cyn Covid h.y. ni ddylai myfyrwyr â dolur rhydd/chwydu fod yn yr ysgol tan 48 awr yn rhydd o symptomau, gall y rhai â symptomau annwyd fynd i'r ysgol pan fyddant yn addas i wneud hynny.

Ar gyfer pob salwch a symptom arall nad ydynt yn Covid-19, rhaid i chi a'ch ysgol ddilyn y prosesau arferol. Mae gan eich ysgol restr o gyflyrau meddygol a'r cyfnod disgwyliedig o absenoldeb a gyhoeddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ffoniwch 119 os nad ydych yn siŵr ynghylch cyflwr eich plentyn.

Sut i archebu prawf

Dim ond pobl â symptomau (peswch parhaus newydd, tymheredd, neu golli/newid yn yr ymdeimlad o flas neu arogl) sydd angen prawf

Profi.

Gallwch archebu prawf ar-lein i’ch plentyn er mwyn mynychu canolfan profi ‘gyrru trwy’ Llandudno trwy’r ddolen hon: www.gov.uk/get-coronavirus-test neu fel arall ar y ddolen gallwch archebu prawf cartref os na allwch gyrraedd safle profi.

O ddiwrnod 1 hyd 4 o symptomau eich plentyn, gallant gael ei profi mewn safle profi neu gartref. Os yw’n ddiwrnod 5 o’ch plentyn yn arddangos y symptomau uchod yna bydd angen i chi fynd i safle profi. Bydd yn rhy hwyr archebu prawf cartref ar y pryd hwn.

Os yw eich plentyn ddim yn gallu cael prawf yn ystod y 5 diwrnod cyntaf o gael symptomau yna bydd rhaid i holl aelodau y cartref aros gartref (hunan ynysu). Bydd rhaid i aelodau unrhyw swigen gymorth aros gartref hefyd.

Os nad oes gennych fynediad i’r system ar-lein am unrhyw reswm yna gallwch archebu prawf ar gyfer eich plentyn drwy ffonio 119. Gall pobl gydag anhawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119. Mae’r ganolfan gyswllt ar agor rhwng 7 o’r gloch y bore ag 11eg o’r gloch yr hwyrnos. Os na allwch fynychu canolfan brawf neu trefnu prawf cartref yna cysylltwch gyda’ch ysgol, efallai y gallant ddarparu pecyn profi cartref i chi, o dan rhai amgylchiadau anarferol.

Gweithredu y prawf:

Gyda’r prawf y mae disgwyl i chi gymryd swab o du fewn trwyn ac o gefn gwddw eich plentyn gyda’r teclyn yn y pecyn. Gall eich plentyn wneud y prawf ei hun os yw dros ddeuddeg oed neu gallwch chi ei wneud drostynt. Bydd rhaid i’r rhiant neu ofalwr ei wneud os ydynt yn iau na hynny. 

Beth i’w wneud ar ôl derbyn canlyniad eich plentyn.

Canlyniad negyddol-gall pob plentyn o’r cartref ddychwelyd i’w ysgol ac aelodau eraill y cartref neu’r swigen roi’r gorau i hunan ynysu.

Canlyniad cadarnhaol-rhaid i’r plentyn/plant hunan ynysu yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru. Yn ogystal bydd rhaid i unrhyw aelod o’r cartref neu’r swigen hunan-ynysu am y cyfnod yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru. Pe bai aelod pellach o’r cartref/swigen yn datblygu symptomau yn ddiweddarach yna bydd rhaid iddynt hunan ynysu am 10 diwrnod ac archebu prawf. 

*Bydd angen i chi gysylltu â'r ysgol i roi gwybod iddynt am ganlyniad y prawf a rhoi gwybod i ysgolion eraill lle mae brodyr a chwiorydd yn mynychu.

Beth fydd yn digwydd yn yr ysgol?

Tra’n disgwyl am ganlyniad y prawf, ni fydd angen cau yr ysgol ac nid oes disgwyl i rieni eraill gadw eu plant gartref o’r ysgol.

Os yw’r prawf yn bositif yna bydd y tîm 'Profi, Olrhain a Diogelu (TTP)’ yn cynghori’r ysgol pa gamau fydd angen eu cymryd. Bydd y tîm hefyd yn gwneud cyswllt efo’r holl gysylltiadau perthnasol ac yn eu harwain ar unrhyw ofynion pellach. Dim ond ar ôl cadarnhad bod canlyniad prawf positif y bydd ystyriaeth yn cael ei wneud ar gau rhan neu’r ysgol gyfan.

Beth sydd yn digwydd os yw plentyn yn yr un swigen gyswllt â fy mhlentyn i wedi derbyn canlyniad Covid-19 positif?

Bydd yr ysgol mewn cyswllt os yw hyn wedi digwydd a bydd disgwyl i’ch plentyn ynysu yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru, hyd yn oed nad yw yn arddangos symptomau. Nid oes angen i weddill eich cartref ynysu onibai y bydd eich plentyn yn arddangos symptomau ac wedyn bydd rhaid dilyn y protocol uchod.

Beth sydd angen i mi ei wneud os yw rhywun yn y cartref wedi profi'n gadarnhaol am Covid-19?

Peidiwch ag anfon unrhyw blentyn i'r ysgol. Bydd angen i chi gysylltu â'r ysgol i roi gwybod iddynt am hyn. Bydd angen i eraill o fewn yr un tŷ/swigen hunan-ynysu am 14 diwrnod

Rydym ni/fy mhlentyn wedi teithio ac mae angen hunan-ynysu, beth sydd angen i ni ei wneud?

Gofynnwn i chi ystyried gofynion neilltuaeth (cwarantin) a rhoi gwybod i'r ysgol am y cyfnod absenoldeb arfaethedig. Yna gall eich plentyn ddychwelyd i'r ysgol ar ôl y cyfnod neilltuaeth (cwarantin) 14 diwrnod. 

Ni allaf gael prawf ar gyfer fy mhlentyn sydd hefo symptomau pan fyddaf yn cysylltu dros y ffôn neu'n defnyddio'r ddolen ar-lein, beth ddylwn i'w wneud?

Os na allwch gael prawf yn lleol pan fyddwch wedi rhoi cynnig ar-lein a thros y ffôn, cysylltwch â'r ysgol a bydden yn ceisio helpu.

Cinio Am Ddim

Mae fy mhlentyn yn hunan ynysu o ganlyniad i fod yn yr un swigen â phlentyn arall yn yr ysgol sydd wedi profi yn bositif ond nid yw fy mhlentyn yn arddangos symptomau. Gan fod fy mhlentyn yn derbyn cinio am ddim, beth sydd yn digwydd nesaf?

Os yw eich plentyn wedi cael cyswllt gyda phlentyn positif ond nad yw yn arddangos symptomau ac felly nid oes angen i weddill eich teulu hunan ynysu, Gallwch felly wneud trefniadau gyda’r ysgol i gasglu pecyn bwyd.

Mae fy mhlentyn a fy nheulu yn hunan ynysu o ganlyniad i brawf positif Covid-19. Rydym yn gymwys i dderbyn cinio am ddim felly sut y byddwn yn gallu ei gasglu?

Cysylltwch gyda’r ysgol ar gyfer gwneud trefniadau.

 

 

 

Read 45 times Last modified on Dydd Mercher, 30 Medi 2020 11:45