Print this page
Dydd Mawrth, 29 Medi 2020 18:34

Gwybodaeth am achos a gadarnhawyd o'r coronafeirws yn Ysgol Aberconwy

Medi 29ain 2020

 

Annwyl Aelod o Dysgwr/Rhiant/Gofalwr                                                                                                        

Mae gwasanaeth Profi Olrhain a Diogelu GIG Cymru wedi cael gwybod am achos a gadarnhawyd o COVID-19 (y Coronafeirws) ym mlwyddyn 9 yn Ysgol Aberconwy.

Rydym yn gweithio’n agos gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru, Yr Awdurdod Lleol a gwasanaeth Profi Olrhain a Diogelu GIG Cymru er mwyn sicrhau bod yr holl fesurau priodol ar waith i ddiogelu dysgwyr, staff a’r gymuned ehangach. Yn unol â hynny, rydym wedi cysylltu â phob myfyriwr sydd wedi bod yng ngrŵp cyswllt yr achos ac a ddefnyddiodd yr un bws a rydym wedi eu hysbysu y dylent hunan-ynysu am 14 diwrnod o’r ysgol, ac y bydd eu dysgu yn parhau gartref yn ystod y cyfnod hwnnw. Y mae’r mesurau sydd gennym ar waith yn golygu eu bod wedi cael eu cadw ar wahân i grwpiau eraill, a bod unrhyw rannau o’r safle yr effeithir arnynt yn cael eu glanhau’n drylwyr. Rydym wedi cael sicrwydd y gallwn fel ysgol felly, gario ymlaen fel arfer i bob disgybl nad ydym ni, neu dîm Profi Olrhain a Diogelu GIG Cymru, wedi cysylltu gyda nhw.

Mae’r gwaith olrhain cysylltiadau yn digwydd ar hyn o bryd ac os y bydd unrhyw un arall yn cael eu nodi fel cyswllt o achos gadarnhawyd o COVID-19 yna bydd y tîm Profi Olrhain a Diogelu yn cysylltu â chi.

Serch hynny, yn y cyfamser cadwch lygad am unrhyw rai o symptomau COVID-19:

 • Peswch newydd neu gyson
 • Tymheredd uchel o >37.8oC
 • Colli synnwyr arogleuo neu synnwyr blasu, neu newid iddynt

Os byddwch yn datblygu unrhyw rai o'r symptomau hyn, hyd yn oed os na fyddant yn ddifrifol:

 • Trefnwch brawf drwy ffonio 119 neu drwy fynd i'r porth ar-lein: https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
 • Rhowch wybod i’r ysgol eich bod yn teimlo'n anhwylus gyda symptomau COVID-19 a'ch bod wedi gofyn am brawf
 • Dylech hunan ynysu am 10 diwrnod o'r diwrnod y dechreuodd eich symptomau
 • Dylai pawb arall sydd ar yr aelwyd ynysu am 14 diwrnod o'r adeg y datblygodd eich symptomau. Yn unol a chanllawiau cenedlaethol, cadwch at fesurau sy’n berthnasol i’r sefyllfa deuluol
 • Peidiwch ag ymweld â meddygfa, fferyllfa nac ysbyty ond os bydd angen cyngor meddygol arnoch ffoniwch y GIG ar 111 neu ffoniwch eich meddyg teulu; os bydd argyfwng meddygol ffoniwch 999
 • Dilynwch y cyngor a roddir pan fyddwch yn cael canlyniadau eich prawf

Er mwyn lleihau'r risg o ledaenu COVID-19, mae pethau y gall pawb yn eich teulu ei wneud i helpu. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol:

 • golchi eich dwylo â dŵr a sebon yn aml, am o leiaf 20 eiliad
 • defnyddio hylif diheintio dwylo os nad oes dŵr a sebon ar gael
 • golchi eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd gartref
 • gorchuddio eich ceg a'ch trwyn â hances neu eich llawes (nid eich dwylo) pan fyddwch yn pesychu neu'n tisian
 • rhoi hancesi papur yn y bin ar unwaith ar ôl eu defnyddio a golchi eich dwylo wedyn

Mae rhagor o wybodaeth am symptomau a hunan ynysu ar gael yma https://llyw.cymru/gwiriad-olrhain-cysylltiadau-dyddiol-symptomau-canllawiau-chymorth. Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu ar gael yma https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws. I gael gwybodaeth gyffredinol am COVID-19 https://llyw.cymru/amddiffyn-eich-hun-ag-eraill-rhag-y-coronafeirws . Gall gwiriwr symptomau ar-lein COVID-19 ddweud wrthych a oes angen help meddygol arnoch a'ch cynghori ynghylch beth i'w wneud https://llyw.cymru/oes-angen-help-meddygol-arnoch-am-y-coronafeirws 

Yn gywir

Ian Gerrard
Pennaeth

I lawrlwytho/brintio'r llythyr cliciwch yma

Read 49 times Last modified on Dydd Mercher, 30 Medi 2020 11:46